งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินค่าการชะล้างพังทลายของดิน โดยใช้เทคนิคไอโซโทป 137 Cs และคุณภาพของดิน บนพื้นที่สูงใน จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ดอน จ.ขอนแก่น ดรุณี ชัยโรจน์ จิราวุฒิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินค่าการชะล้างพังทลายของดิน โดยใช้เทคนิคไอโซโทป 137 Cs และคุณภาพของดิน บนพื้นที่สูงใน จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ดอน จ.ขอนแก่น ดรุณี ชัยโรจน์ จิราวุฒิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินค่าการชะล้างพังทลายของดิน โดยใช้เทคนิคไอโซโทป 137 Cs และคุณภาพของดิน บนพื้นที่สูงใน จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ดอน จ.ขอนแก่น ดรุณี ชัยโรจน์ จิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม ลลิดา ชัยเนตร และ สันติ รัตนอานุภาพ Assessment of Soil Erosion by using 137Cs Isotope Technique and Soil Quality on High Land in Chiangmai Province And on Upland in Khon Khen Province ดรุณี ชัยโรจน์ จิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม ลลิดา ชัยเนตร และ สันติ รัตนอานุภาพสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

2 Radionuclides as Tracers  Caesium – 137 ไม่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ ได้มาจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ ปล่อย 137 Cs สู่บรรยากาศ ชั้นStratosphere ซึ่งจะผสมรวมตัวกับบรรยากาศและ ไหลเวียนไปทั่วโลก ฝนจะชะพาสู่พื้นดิน ไม่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ ได้มาจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ ปล่อย 137 Cs สู่บรรยากาศ ชั้นStratosphere ซึ่งจะผสมรวมตัวกับบรรยากาศและ ไหลเวียนไปทั่วโลก ฝนจะชะพาสู่พื้นดิน  Lead-210 เป็นสารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ มาจากการสลายตัว ของ 238 U ซึ่งสลายตัวมาจากก๊าซ 222 Rn โดย 222 Rn ที่อยู่ในดินจะ แพร่กระจายเข้าสู่บรรยากาศ และสลายตัวเป็น 210 Pb และตามมาด้วยการ ตกสู่พื้นโลก เป็นสารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ มาจากการสลายตัว ของ 238 U ซึ่งสลายตัวมาจากก๊าซ 222 Rn โดย 222 Rn ที่อยู่ในดินจะ แพร่กระจายเข้าสู่บรรยากาศ และสลายตัวเป็น 210 Pb และตามมาด้วยการ ตกสู่พื้นโลก  Beryllium-7 เป็นสารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติเช่นกัน เกิดจากการ ระเบิดของชั้นบรรยากาศโลก โดยรังสีคอสมิกจะปล่อย O & N atom ใน ชั้นtroposphere และ stratosphere เป็นสารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติเช่นกัน เกิดจากการ ระเบิดของชั้นบรรยากาศโลก โดยรังสีคอสมิกจะปล่อย O & N atom ใน ชั้นtroposphere และ stratosphere จากการวัดปริมาณของ 7 Be, 137 Cs, และ 210 Pb ที่ติดมากับดิน จะให้ ข้อมูล เป็นระยะสั้น (<30 วัน) ระยะปานกลาง (-40 ปี) และ ระยะยาว (- 100 ปี) ตามลำดับ จากการวัดปริมาณของ 7 Be, 137 Cs, และ 210 Pb ที่ติดมากับดิน จะให้ ข้อมูล เป็นระยะสั้น (<30 วัน) ระยะปานกลาง (-40 ปี) และ ระยะยาว (- 100 ปี) ตามลำดับ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินค่าการชะล้างพังทลายและทับ ถมของดิน และลักษณะการแพร่ กระจายของ ดินบนพื้นที่สูงและพื้นที่ดอน ที่มีการใช้ที่ดิน แบบต่างๆ  เพื่อประเมินค่าการชะล้างพังทลายและทับ ถมของดิน และลักษณะการแพร่ กระจายของ ดินบนพื้นที่สูงและพื้นที่ดอน ที่มีการใช้ที่ดิน แบบต่างๆ  เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการ แพร่กระจายของดินกับคุณภาพดิน ภายใต้ การใช้ที่ดินแบบต่างๆ

4 หลักการ  ติดตามการแพร่กระจายของ 137 Cs  เปรียบเทียบระหว่างปริมาณ 137 Cs ในแต่ละจุดที่เก็บตัวอย่างดิน ในแต่ละจุดที่เก็บตัวอย่างดิน กับ ปริมาณ 137 Cs ในพื้นที่อ้างอิง กับ ปริมาณ 137 Cs ในพื้นที่อ้างอิง

5 ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549 สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 สถานที่ดำเนินการ 1. พื้นที่สูง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงหนองหอย บ้านหนองหอย ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 2. พื้นที่ดอน ณ บ้านโนนตุ่น ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

6 อุปกรณ์ แบบจำลอง Diffusion and migration model และ Mass Balance Model ll

7 วิธีการ

8

9 ผลการวิจัยและวิจารณ์ Ref. Inventory = 83 Bq/m 2 Ref. Inventory = 77 Bq/m 2 Ref. Inventory = 339 Bq/m 2

10 ผลการวิจัย พื้นที่ป่า EL ~ 1,201-1,340 M Slope ~ 15-24 0 Tex ~ cl,scl,l Db ~ 0.8-0.9 g/cm 3 Por ~ 66-72% pH ~ 4.2-4.5 OM ~ 3-8 % P - mod. K - vH Ca&Mg - vl Soil Ero ~ 7.9 t/ha/y-low พื้นที่ปลูกผัก EL ~ 1,222-1,323 M Slope ~ 18-33 % Tex ~ scl, l, cl Db ~ 0.9-1.0 g/cm 3 Por ~ 59-64 % pH ~ 4.7-6.0 OM ~ 1.6-8.3% P&K ~ vH Ca&Mg ~ l-mod. Soil Ero ~ 70 t/ha/y severe และวิจารณ์

11 5 EL 186m, Tex ~ ls 137 Cs ~ 338.75Bq/m 2 OM ~ 1.9 % P&K ~ mod-H EL ~ 174-176m Soil Ero ~ 27t/ha/y, mod EL ~ 162-183 m Soil Ero ~ 5-100 t/ha/y Soil Dep ~ 5-23 t/ha/y Sl ~ 2-3 0 Tex ~ s Db ~ 1.4-1.5 g/cm 3 Por ~ 42-48% pH ~ 4.5-5.5 OM ~ 0.3-0.8% P ~ l K ~ l-vH Ca&Mg ~ l Ref. Area Ruzi Para-rubber Area Exp. Area

12 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการแพร่กระจาย ของดินกับคุณภาพดิน ภายใต้การใช้ที่ดินแบบ ต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการแพร่กระจายของดิน กับ คุณภาพของดินภายใต้การใช้ที่ดินแบบต่างๆ  พื้นที่ป่า ปริมาณ Cs-Inventory มีความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรง กับ ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน % OC = - 0.2757 + 0.596 (Cs-Inventory), r = 0.9, n=5 % OC = - 0.2757 + 0.596 (Cs-Inventory), r = 0.9, n=5

13 สรุป พื้นที่สูง จ.เชียงใหม่  พื้นที่ป่า มีความลาดชัน 15-24 องศา มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว มีอัตราการชะล้างพังทลายของดินเฉลี่ย ประมาณ 7.9 ตัน/เฮกแตร์/ ปี หรือ 1.26 ตัน/ไร่/ปี (ระดับต่ำ) และได้ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ 137Cs ที่สะสมในชั้นหน้าตัดดิน (Cs-Inventory) กับปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ในพื้นที่ป่าธรรมชาติ ดังนี้  พื้นที่ปลูกผัก มีความลาดชันประมาณ 18-33 องศา มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว มีอัตราการชะล้างพังทลายของดินเฉลี่ยประมาณ 70.0 ตัน/เฮกแตร์/ปี หรือ 11.2 ตัน/ไร่/ปี (ระดับรุนแรง) %OC=-0.2757+0.596(Cs- Inventory,Bq/m2), r = 0.9*

14 สรุป พื้นที่ดอน จ.ขอนแก่น  พื้นที่ปลูกหญ้ารูซี มีความลาดเทประมาณ 2-3 องศา มีเนื้อดินเป็นดินทราย มีอัตราการชะล้างพังทลายของดิน ประมาณ 27 ตัน/เฮก แตร์/ปี หรือ 4.32 ตัน/ไร่/ปี (ระดับปานกลาง)  พื้นที่ปลูกยางพารา มีความลาดเทประมาณ 2-3 องศา มีเนื้อดินเป็นดินทราย มีอัตราการชะล้างพังทลายของดิน ประมาณ 5-100 ตัน/เฮก แตร์/ปี หรือสูงกว่านี้ และอัตราการทับถมดิน ประมาณ 5-23 ตัน/เฮกแตร์/ปี

15 คำขอบคุณ  ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) สนับสนุนด้านวิชาการ สนับสนุนด้านวิชาการ  กรมพัฒนาที่ดิน และสถาบันวิจัยแห่งประเทศฝรั่งเศส (IRD) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (IRD) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้งานนี้สำเร็จ

16


ดาวน์โหลด ppt การประเมินค่าการชะล้างพังทลายของดิน โดยใช้เทคนิคไอโซโทป 137 Cs และคุณภาพของดิน บนพื้นที่สูงใน จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ดอน จ.ขอนแก่น ดรุณี ชัยโรจน์ จิราวุฒิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google