งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความต้องการและ ความคาด หวังของ ลูกค้าและสร้าง สัมพันธ์ 3.2 ก ความต้องการและ ความคาด หวังของ ลูกค้าและสร้าง สัมพันธ์ 3.2 ก ตอบสนองความ ต้องการและ สร้างนวตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความต้องการและ ความคาด หวังของ ลูกค้าและสร้าง สัมพันธ์ 3.2 ก ความต้องการและ ความคาด หวังของ ลูกค้าและสร้าง สัมพันธ์ 3.2 ก ตอบสนองความ ต้องการและ สร้างนวตกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความต้องการและ ความคาด หวังของ ลูกค้าและสร้าง สัมพันธ์ 3.2 ก ความต้องการและ ความคาด หวังของ ลูกค้าและสร้าง สัมพันธ์ 3.2 ก ตอบสนองความ ต้องการและ สร้างนวตกรรม 3.1 ก (3) ตอบสนองความ ต้องการและ สร้างนวตกรรม 3.1 ก (3) ออกแบบ ระบบงาน 6.1 6.1 ลูกค้า คู่แข่ง P1 ข 2 กำหนด คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์และ บริการ 3.1 ก (2) กำหนด คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์และ บริการ 3.1 ก (2) ผลลัพธ์ทุก กลุ่ม (7.1, 7.2, 7.3) ผลลัพธ์ทุก กลุ่ม (7.1, 7.2, 7.3) วางแผนกล ยุทธ์ 2.1 2.1 ผลลัพธ์ ทุกกลุ่ม (7.1, 7.2) ผลลัพธ์ ทุกกลุ่ม (7.1, 7.2) ทำให้การรับฟังและเรียนรู้ลูกค้าทันกับความ ต้องการและทิศทางธุรกิจ จัดลำดับความสำคัญที่มีผลต่อการซื้อ 3.1 ก (2) ลูกค้าและ ตลาด ในปัจจุบัน และอนาคต ลูกค้าและ ตลาด ในปัจจุบัน และอนาคต หัวข้อ 3.1 ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ถ้าแผนปฏิบัติการ ด้านผลิตภัณฑ์และ บริการ เปลี่ยนแปลง 2.2 ก (4) ถ้าแผนปฏิบัติการ ด้านผลิตภัณฑ์และ บริการ เปลี่ยนแปลง 2.2 ก (4) P2 ก จำแนก ลูกค้า กลุ่ม ลูกค้า ส่วน ตลาด 3.1 ก (1) จำแนก ลูกค้า กลุ่ม ลูกค้า ส่วน ตลาด 3.1 ก (1) เลือก กลุ่ม ลูกค้า และ ส่วน ตลาด เป้าหม าย 3.1 ก (1) เลือก กลุ่ม ลูกค้า และ ส่วน ตลาด เป้าหม าย 3.1 ก (1) วิธีรับฟัง และ เรียนรู้ ลูกค้า 3.1 ก (2) วิธีรับฟัง และ เรียนรู้ ลูกค้า 3.1 ก (2) ทบทวนวิธี รับฟัง 3.1 ก (4) ทบทวนวิธี รับฟัง 3.1 ก (4)

2 ติดตา ม ข้อมูล ป้อนก ลับ ติดตา ม ข้อมูล ป้อนก ลับ หัวข้อ 3.2 ก การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กลไกเพื่อค้นหา สารสนเทศ 3.2 ก (2) กลไกเพื่อค้นหา สารสนเทศ 3.2 ก (2) กลไกเพื่อทำ ธุรกรรม 3.2 ก (2) กลไกเพื่อทำ ธุรกรรม 3.2 ก (2) กลไกเพื่อ ร้องเรียน 3.2 ก (2) กลไกเพื่อ ร้องเรียน 3.2 ก (2) P. 1 ข 3.2 ข (2) กลไกการเข้าถึง รวบรวม และ วิเคราะห์ ข้อ ร้องเรียน 3.2 ก (3) รวบรวม และ วิเคราะห์ ข้อ ร้องเรียน 3.2 ก (3) แบ่งกลุ่มลูกค้าและตลาด 3.2 ข กา ประเมิน ปรับปรุง ให้ ทันกับความจำเป็น และทิศทางธุรกิจ 3.2 ก (4) ประเมิน ปรับปรุง ให้ ทันกับความจำเป็น และทิศทางธุรกิจ 3.2 ก (4) คู่ค้า ปรับปรุง 3.2 ก (3) คู่ค้า ปรับปรุง 3.2 ก (3) หาความต้องการลูกค้า หาความ ต้องการ ลูกค้าเพื่อ ร้องเรียน หาความ ต้องการ ลูกค้าเพื่อ ร้องเรียน แบ่งกลุ่มลูกค้าและตลาด ผลลัพธ์ 7.2 ก จัดการข้อร้องเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ 3.2 ก (3) จัดการข้อร้องเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ 3.2 ก (3) บุคลากรและ กระบวนการ บุคลากรและ กระบวนการ ประสพการณ์ลูกค้า ทำให้บุคลากรปฏิบัติตาม กระบวนการที่กำหนด 3.2 ก (2) ทำให้บุคลากรปฏิบัติตาม กระบวนการที่กำหนด 3.2 ก (2) ประเมิน ความ พึงพอใจ ของลูกค้า ประเมิน ความ พึงพอใจ ของลูกค้า หาความ ต้องการ ลูกค้าเพื่อทำ ธุรกรรม หาความ ต้องการ ลูกค้าเพื่อทำ ธุรกรรม หาความ ต้องการ ลูกค้าเพื่อ ค้นหา สารสนเทศ หาความ ต้องการ ลูกค้าเพื่อ ค้นหา สารสนเทศ P. 2 ค ปรับปรุง องค์กร 3.2 ก (3) ปรับปรุง องค์กร 3.2 ก (3) ระบบการ ปรับปรุง ระบบการ ปรับปรุง ออกแบบกระบวนการ การ ปรับปรุง ออกแบบกระบวนการ 6.2 ข ความภักดี การกลับมาซื้อ / ใช้บริการ การกล่าวถึงในทางที่ดี การร้องเรียน ความภักดี การกลับมาซื้อ / ใช้บริการ การกล่าวถึงในทางที่ดี การร้องเรียน การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

3 หัวข้อ 3.2 ข. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า P. 1 ข 3.2 ข 2 วิธีการ ได้ธุรกิจใน อนาคตของ ลูกค้า 3.2 ข (1) ได้ธุรกิจใน อนาคตของ ลูกค้า 3.2 ข (1) การ กล่าวถึง ในทางที่ดี 3.2 ข (1) การ กล่าวถึง ในทางที่ดี 3.2 ข (1) ตอบสนอง เกินความ คาดหวัง ลูกค้า 3.2 ข (1) ตอบสนอง เกินความ คาดหวัง ลูกค้า 3.2 ข (1) สร้างความภักดี การประเมินความพึงพอใจของ ลูกค้า การสนับสนุน ความภักดี ประเมินแนวทางการวัด ความพึงพอใจให้ทันความ ต้องการและทิศทางธุรกิจ 3.2 ข (4) ประเมินแนวทางการวัด ความพึงพอใจให้ทันความ ต้องการและทิศทางธุรกิจ 3.2 ข (4) 6.2 ข แนวทางการ ดำเนินการ จากข้อมูล ป้อนกลับ แนวทางการ ดำเนินการ จากข้อมูล ป้อนกลับ ประเมินและมั่นใจว่า การวัดได้สารสนเทศ ที่นำไปใช้ตอบสนอง ลูกค้า 3.2 ข (1) การ ปรับปรุง องค์กร 3.2 ข (1) การ ปรับปรุง องค์กร 3.2 ข (1) สารสนเทศที่ได้ P. 2 ค ระบบการ ปรับปรุง ระบบการ ปรับปรุง การติดตาม ข้อมูลจาก ลูกค้าหลังทำ ธุรกรรม 3.2 ข (2) การติดตาม ข้อมูลจาก ลูกค้าหลังทำ ธุรกรรม 3.2 ข (2) การวัดความ พึงพอใจและ ไม่พึงพอใจ ลูกค้า 3.2 ข (1) เทียบเคียงกับ คู่แข่งหรือกับ อุตสาหกรรม 3.2 ข (3) เทียบเคียงกับ คู่แข่งหรือกับ อุตสาหกรรม 3.2 ข (3) เปรียบเทียบ เชิงแข่งขัน เปรียบเทียบ เชิงแข่งขัน ข้อมูลป้อนกลับ เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดี ข้อมูลป้อนกลับ 3.2 ก ผลลัพธ์ด้านลูกค้า คำร้องเรียน การจำแนกกลุ่มลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt ความต้องการและ ความคาด หวังของ ลูกค้าและสร้าง สัมพันธ์ 3.2 ก ความต้องการและ ความคาด หวังของ ลูกค้าและสร้าง สัมพันธ์ 3.2 ก ตอบสนองความ ต้องการและ สร้างนวตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google