งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร ม การตรวจสอบและ รับรอง - คำศัพท์และหลักการ ทั่วไป ( มอก.17000- 2549)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร ม การตรวจสอบและ รับรอง - คำศัพท์และหลักการ ทั่วไป ( มอก.17000- 2549)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร ม การตรวจสอบและ รับรอง - คำศัพท์และหลักการ ทั่วไป ( มอก.17000- 2549)

2 ขอบข่าย กำหนดศัพท์ทั่วไปและบทนิยาม เกี่ยวกับ  การตรวจสอบและรับรอง  การรับรองระบบงานของหน่วยตรวจสอบ และรับรอง  การใช้เพื่ออำนวยความสะดวกทาง การค้า วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ระหว่างผู้ใช้บริการการ ตรวจสอบและรับรอง หน่วยตรวจสอบ และรับรอง และหน่วยรับรองระบบงาน ทั้งในภาค สมัครใจและบังคับ

3 แบ่งออกเป็น 6 หมวด 1. คำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรอง โดยทั่วไป 2. คำศัพท์พื้นฐาน 3. คำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองที่ เกี่ยวกับการคัดเลือกและพิจารณา 4. คำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองที่ เกี่ยวกับการทบทวนและยืนยัน 5. คำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองที่ เกี่ยวกับการตรวจติดตามผล 6. คำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองที่ เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้า

4 1. คำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจสอบ และรับรองโดยทั่วไป conformity assessment การ ตรวจสอบและรับรอง first-party conformity กิจกรรม การตรวจสอบรับรอง assessment activity โดยบุคคลที่หนึ่ง second-party conformity กิจกรรม การตรวจสอบรับรอง assessment activity โดยบุคคลที่สอง third-party conformity กิจกรรม การตรวจสอบรับรอง assessment activity โดยบุคคลที่สาม

5 1. คำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจสอบและ รับรองโดยทั่วไป ( ต่อ ) conformity assessment body หน่วย ตรวจสอบและรับรอง accreditation body หน่วยรับรอง ระบบงาน conformity assessment system ระบบการตรวจสอบและรับรอง conformity assessment scheme แผนการตรวจสอบและรับรอง conformity assessment แผนงานการตรวจสอบและรับรอง programme

6 1. คำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจสอบและ รับรองโดยทั่วไป ( ต่อ ) access การเข้าถึง access to system or scheme การ เข้าถึงระบบหรือแผน participant ผู้เข้าร่วม participant in a system or scheme ผู้เข้าร่วมในระบบ หรือแผน member สมาชิก member of a system or scheme สมาชิกที่เข้าร่วมใน ระบบหรือแผน

7 2. คำศัพท์พื้นฐาน specified requirement ข้อกำหนด เฉพาะ procedure ขั้นตอนการ ดำเนินการ product ผลิตภัณฑ์

8 3. คำศัพท์ทางด้านการ ตรวจสอบและรับรองที่เกี่ยวกับ การคัดเลือกและการพิจารณา sampling การชักตัวอย่าง testing การทดสอบ inspection การตรวจ audit การประเมิน peer assessment การประเมินเพื่อ การยอมรับร่วม

9 4. คำศัพท์ทางด้านการตรวจสอบ และรับรองที่เกี่ยวกับ การทบทวนและการยืนยัน review การทบทวน attestation การยืนยัน scope of attestation ขอบข่าย ของการยืนยัน declaration การรับรองตนเอง certification การรับรอง accreditation การรับรองระบบงาน

10 5. คำศัพท์ทางด้านการตรวจสอบ และรับรองที่เกี่ยวกับ การติดตามผล surveillance การตรวจติดตามผล suspension การพักใช้ withdrawal การเพิกถอน appeal การอุทธรณ์ complaint การร้องเรียน

11 6. คำศัพท์ทางด้านการตรวจสอบ และรับรองที่เกี่ยวกับ การอำนวยความสะดวกทางการค้า approval การอนุมัติ designation การแต่งตั้งมอบหมาย designation authority หน่วยงานผู้ แต่งตั้งมอบหมาย equivalence เทียบเท่า

12 6. คำศัพท์ทางด้านการตรวจสอบ และรับรองที่เกี่ยวกับ การอำนวยความสะดวกทางการค้า ( ต่อ ) equivalence of ความเท่าเทียมกันของ ผล conformity assessment results การ ตรวจสอบและรับรอง recognition การยอมรับ recognition of การยอมรับผลการ ตรวจสอบรับรอง conformity assessment results acceptance การยอมรับไปใช้

13 6. คำศัพท์ทางด้านการตรวจสอบ และรับรองที่เกี่ยวกับ การอำนวยความสะดวกทางการค้า ( ต่อ ) unilateral arrangement การตก ลงฝ่ายเดียว bilateral arrangement การตกลง ทวิภาคี multilateral arrangement การตก ลงพหุภาคี agreement group กลุ่มความตกลง

14 6. คำศัพท์ทางด้านการตรวจสอบ และรับรองที่เกี่ยวกับ การอำนวยความสะดวกทางการค้า ( ต่อ ) reciprocity การตกลงต่างตอบ แทน equal treatment การปฏิบัติที่เท่า เทียม national treatment การประติบัติ เยี่ยงคนชาติ equal and national การประ ติบัติเยี่ยงคนชาติที่เท่า treatment เทียมกันทุก ประเทศ


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร ม การตรวจสอบและ รับรอง - คำศัพท์และหลักการ ทั่วไป ( มอก.17000- 2549)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google