งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science โดย จิรวัฒน์ พรหม พร jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา ปรับปรุงครั้งล่าสุด 07/01/53

2 Web of Science คืออะไร การลงทะเบียน (Register) การเข้าใช้ Web of Science หน้าจอหลักของ Web of Science วิธีการสืบค้นเอกสาร  Search  Cited Reference Search หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results) Marked List พิมพ์/อีเมล/บันทึก/ดาวน์โหลดรายการบรรณานุกรม Search History Log Out สารบัญสารบัญ

3 เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและ สาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสาร มากกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน ContentContent

4 คลิกปุ่ม Register Sign In/Register

5 ระบุ E-mail Address ที่จะใช้งาน แล้วคลิก Continue Register/Sign In

6 พิมพ์ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน และคลิกปุ่ม Submit Registration RegisterRegister

7 แสดงสถานะการ Log in เฉพาะบุคคล

8 สามารถเลือกวิธีการสืบค้น ข้อมูลภายใน Web of Science ได้โดย 1. Search เป็นการสืบค้น บทความวารสารจากชนิด ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ Topic (ข้อมูลบรรณานุกรมและ บทคัดย่อ) Author (ชื่อผู้ แต่ง) Source Title (ชื่อ วารสาร) Publication Year (ปีที่พิมพ์) และ Address (ที่ อยู่ชื่อหน่วยงานที่ผู้แต่ง สังกัด) เป็นต้น 2. Cited Reference Search เป็นการค้นหาข้อมูลที่บทความ นำมาอ้างอิง ซึ่งอาจเป็น บทความ หนังสือ หรือ สิทธิบัตร เป็นต้น หรือ ต้องการ ค้นหาว่ามีใครนำผลงานนี้ไป อ้างอิงในบทความ 12 หน้าจอหลักของ Web of Science

9 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูลที่ ต้องการสืบค้น เช่น Topic, Title, Author, Publication Name, Address เป็นต้น 3. ระบุตัวเชื่อม AND OR หรือ NOT เพื่อ สร้างเงื่อนไข ความสัมพันธ์ระหว่าง คำในการสืบค้น 4. ระบุช่วงเวลาของปี ที่พิมพ์ และจำกัด ข้อมูลในการสืบค้น 5. คลิกที่ Search เพื่อ สืบค้น 5 1 การสืบค้นโดยแถบเมนู Search 2 4 3

10 1. แสดงจำนวน ผลลัพธ์ที่พบ 2. สืบค้นเฉพาะ ภายในรายการ ผลลัพธ์ปัจจุบัน จากส่วน Search within results for เพื่อจำกัด ผลลัพธ์ให้แคบลง โดยพิมพ์คำหรือ วลี และคลิกที่ปุ่ม Search 1 หน้าแสดงผลลัพธ์ของ Search 2

11 3. ผลลัพธ์ที่ได้จากการ สืบค้นเดิม สามารถทำการ ปรับปรุง หรือกรองรายการ ผลลัพธ์ให้แคบลงได้จาก ส่วน Refine Results โดย เลือกกรองผลลัพธ์จาก Subject Areas, Document Types, Authors, Source Titles, Publication Years, Institutions, Funding Agencies, Languages, Countries/Territories โดยคลิกเครื่องหมายถูก หน้าหัวเรื่องที่ต้องการ หรือ คลิกที่ more options/values เพื่อ แสดงหัวเรื่องทั้งหมด จากนั้นคลิกที่ Refine เพื่อ แสดงผล 3 หน้าแสดงผลลัพธ์ของ Search (ต่อ)

12 Analyze Results เป็นการวิเคราะห์จาก ผลลัพธ์ที่ได้ปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการจำแนก ผลลัพธ์ที่มีจำนวน มากตามกลุ่มข้อมูลที่ สนใจ เช่น จำแนก ตามหัวเรื่อง (Subject) ชื่อ สิ่งพิมพ์ หรือชื่อ วารสาร (Source Title) เป็นต้น คลิกที่ปุ่ม เพื่อทำการวิเคราะห์ ผลลัพธ์ หน้าแสดงผลลัพธ์ของ Search (ต่อ)

13 1. เลือกเขตข้อมูลที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์และจำแนก ได้แก่ Author : ชื่อผู้แต่ง Country/Territory: ประเทศ Funding Agency: ผู้ให้ทุนทำวิจัย Grant Number: หมายเลขของการทำวิจัยที่ออกโดยผู้ให้ทุน Document Type: ประเภทของเอกสาร Institution Name: ชื่อสถาบัน Language: ภาษาต้นฉบับ Publication Year: ปีที่พิมพ์ Source Title: ชื่อสิ่งพิมพSubject Area: กลุ่มหัวเรื่อง 2. Analyze: เลือกจำนวนบทความที่จะทำการวิเคราะห์ 3. Set display options: ตั้งค่าการแสดงจำนวนผลลัพธ์ และจำนวน records ขั้นต่ำที่ให้พบ 4. Sort by: การจัดเรียงลำดับผลลัพธ์ 5. คลิกที่ปุ่ม เพื่อทำการวิเคราะห์ หน้าแสดงการวิเคราะห์ผลลัพธ์: Analyze Results 1 2 34 5

14 6. ผลลัพธ์การวิเคราะห์จะจำแนก การแสดงข้อมูลตามคอลัมน์ดังนี้ Field: แสดงข้อมูลตามเขตข้อมูล ที่เลือก Record Count: แสดงเป็น จำนวน Records ที่พบ % of xxx: แสดงสัดส่วนการพบ จากจำนวน Records โดยคิดเป็น เปอร์เซ็นต์ Bar Chart: แสดงผลลัพธ์เป็น แผนภูมิแท่ง 7. คลิกที่ช่องหน้ารายการผลลัพธ์ ที่ต้องการ โดยสามารถเลือกได้ มากกว่าหนึ่งรายการ จากนั้น คลิกที่ View Records เพื่อแสดง ข้อมูลเป็นรายการบทความ 8. คลิกที่ปุ่ม Save Analysis Data to File เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ วิเคราะห์ หน้าผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผลลัพธ์: Analyze Results (ต่อ) 6 8 7

15 Sort by: การจัด เรียงลำดับรายการ ผลลัพธ์ตาม Latest Date: วันที่ ตีพิมพ์ล่าสุด Times Cited : จำนวนครั้งที่ได้รับ การอ้างถึง Relevance: ตาม ความเกี่ยวข้องกับ คำค้น First Author: ชื่อผู้ แต่งลำดับแรก Source Title: ชื่อ ของสิ่งพิมพ์ Publication Year: ปีที่ตีพิมพ์ หน้าแสดงผลลัพธ์ของ Search (ต่อ)

16 ในหน้าการแสดงผลลัพธ์ จะแสดงข้อมูลที่สำคัญดังนี้ 1. ข้อมูลบรรณานุกรมของ แต่ละบทความ คลิกที่ชื่อ เรื่อง เพื่อเข้าดูข้อมูลของ บทความโดยละเอียด ดัง ตัวอย่าง คลิกที่บทความ ลำดับที่ 4 2. จำนวนครั้งที่บทความนี้ ได้รับการอ้างถึง คลิกที่ ตัวเลขของ Times Cited เพื่อดูบทความที่อ้างถึง ดังเช่นตัวอย่าง คลิกที่ 47 3. คลิกที่ปุ่ม Full Text เพื่อเชื่อมโยงไปยัง ฐานข้อมูลที่มีการบอกรับ เพื่อเข้าดูบทความฉบับเต็ม 3 2 1 หน้าแสดงผลลัพธ์ของ Search (ต่อ)

17 ประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญดังนี้ 1. Title : ชื่อเรื่อง 2. Author: ผู้แต่ง ซึ่งสามารถ เรียกดูรายการบทความอื่นๆที่เป็น ผลงานของผู้แต่งคนนี้โดยคลิกไป ที่ชื่อผู้แต่งแต่ละคน 3. Source: ชื่อสิ่งพิมพ์ 4. Time Cited: จำนวนครั้งที่ได้รับ การอ้างถึงจากบทความอื่น ซึ่ง สามารถคลิกเพื่อเรียกดูได้ 5. References: สามารถคลิกเพื่อ ดูรายการอ้างอิงที่ใช้ 6. Abstract: บทคัดย่อ 7. Document Type: ประเภท สิ่งพิมพ์ 8. Language: ภาษาต้นฉบับ 9. Author Keywords: คำสำคัญ ของบทความ 10. Keywords Plus: คำสำคัญที่ พบบ่อยจาก Title ของรายการ อ้างอิง 11. Addresses: ที่อยู่ของผู้แต่ง 12 Publisher: สำนักพิมพ์ 13. Subject Category: หัวเรื่อง ของบทความ หน้าแสดงรายละเอียดบทความหน้าแสดงรายละเอียดบทความ

18 ประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆดังนี้ 1. บรรณานุกรม ของบทความ หลัก คลิกที่ชื่อ เรื่อง เพื่อ กลับไปยังหน้า ของบทความ หลัก 2. รายการ อ้างอิงที่ใช้ของ บทความหลัก 2 1 หน้ารายการอ้างอิง: Cited References

19 ประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆดังนี้ 1. บรรณานุกรม ของบทความหลัก ที่ได้อ้างถึง คลิก ที่ชื่อเรื่อง เพื่อ กลับไปยังหน้า ของบทความหลัก 2. จำนวนรายการ บทความที่อ้างถึง บทความหลักใน ข้อ 4 2 1 หน้ารายการบทความที่อ้างถึง: Citing Articles

20 ประกอบไปด้วยส่วน ต่างๆ ดังนี้ 1. บรรณานุกรมของ บทความหลัก คลิกที่ ชื่อเรื่อง เพื่อกลับไป ยังหน้าของบทความ หลัก 2. จำนวนรายการ บทความที่ใช้รายการ อ้างอิงเดียวกันกับ บทความหลักในข้อ 4 โดยแต่ละบทความ จะมีตัวเลขแสดง จำนวนรายการ อ้างอิงเดียวกันใน คอลัมน์ Shared Refs 1 2 หน้ารายการบทความที่ใช้รายการ อ้างอิงเดียวกัน : Related Records หน้ารายการบทความที่ใช้รายการ

21 1. Cited Author: ชื่อผู้แต่งที่ได้รับการ อ้างถึง โดยใช้ นามสกุล และอักษร แรกของชื่อในการ สืบค้น 2. Cited Work: ชื่อ ของสิ่งพิมพ์ที่ได้รับ การอ้างถึง เช่น ชื่อ วารสาร ชื่อหนังสือ เป็นต้น 3. Cited Year(s): ปี ที่พิมพ์ของเอกสารที่ ได้รับการอ้างถึง 4. คลิกที่ปุ่ม Search เพื่อสืบค้น 4 3 2 1 Cited Reference Search

22 ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 1. Select: คลิกที่ช่องหน้า Record ที่ต้องการเลือกได้มากกว่าหนึ่ง และ คลิกที่ปุ่ม Finish Search เพื่อเรียกดู รายการบทความที่อ้างถึง (Citing Article) 2. Cited Author: รายชื่อผู้แต่งที่ ได้รับการอ้างอิง 3. Cited Work: ชื่อของสิ่งพิมพ์ ซึ่ง สามารถเรียกแสดงชื่อเรื่องไปพร้อม กันด้วยคลิกที่ Show Expanded Titles 4. Year: ปีที่พิมพ์ 5. Volume : เลข Volume 6. Page: เลขหน้า 7. Citing Articles: จำนวนบทความ ที่อ้างถึง 8. View Record : คลิกที่ View Record ในรายการที่ปรากฏเพื่อดู ข้อมูลโดยละเอียด หน้าผลลัพธ์ของCited Reference Search หน้าผลลัพธ์ของ Cited Reference Search 1 2 3 456 78

23 Show Expanded Titles หน้าผลลัพธ์ของCited Reference Search (ต่อ) หน้าผลลัพธ์ของ Cited Reference Search (ต่อ)

24 บรรณานุกรมของ แต่ละบทความใน รายการผลลัพธ์ ผู้ใช้สามารถเลือก จัดเก็บบทความที่ ต้องการได้ เพื่อ จัดการบทความ ภายหลัง โดย 1. คลิกเลือกหน้า รายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Add to Marked List เพื่อ จัดเก็บเอกสาร Marked List 1 2

25 3. คลิกที่ Marked List เพื่อดูรายการเอกสารที่จัดเก็บ 3

26 Marked List 4. เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการ 5. เลือกรูปแบบการจัดการ เช่น Print, Email, Save หรือ Save to EndNote 4 5

27 1 บรรณานุกรมของแต่ ละบทความในรายการ ผลลัพธ์ ผู้ใช้สามารถ เลือกจัดการบทความที่ ต้องการได้โดย 1. คลิกเลือกหน้า รายการที่ต้องการ 2. เลือกรูปแบบการ จัดการ เช่น Print, Email, Save to EndNote Web, Save to EndNote หรือ คลิกที่ more options เพื่อเพิ่มทางเลือกใน การจัดการ 2 Print/ E-mail/ Save/ Export to Reference Software

28 จากการคลิกที่ More Options สามารถเลือกจัดการผลลัพธ์ ได้ในส่วนช่อง Output Records โดย 1. กำหนดรายการบทความที่ ต้องการตามรายละเอียดใน Slide ก่อน 2. กำหนดรูปแบบข้อมูลที่ ต้องการ 3. เลือกรูปแบบการจัดการ บทความ ได้แก่ สั่งพิมพ์ ส่งอีเมล์ บันทึกข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ถ่ายโอนไป EndNote Web ถ่ายโอนไป EndNote, RefMan, Procite 3 21 Print/ E-mail/ Save/ Export to Reference Software

29 PrintPrint

30 E-mailE-mail

31 SaveSave

32 Search History

33 เลิกใช้งานทุกครั้งให้คลิกที่ปุ่ม Log Out Log Out

34


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google