งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประชุม (ACCSQ-RBPWG) ครั้งที่ 6 โดย กิ่งแก้ว อริยเดช นักวิชาการมาตรฐาน 7 สำนักบริหารมาตรฐาน 3 สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประชุม (ACCSQ-RBPWG) ครั้งที่ 6 โดย กิ่งแก้ว อริยเดช นักวิชาการมาตรฐาน 7 สำนักบริหารมาตรฐาน 3 สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประชุม (ACCSQ-RBPWG) ครั้งที่ 6 โดย กิ่งแก้ว อริยเดช นักวิชาการมาตรฐาน 7 สำนักบริหารมาตรฐาน 3 สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2 ACCSQ RBPWG MBPWG ABPWG ประธาน : มาเลเซีย ประธานร่วม : ไทย ( ประธาน กว.253) Focal point ( ไทย ): เลขา กว. 253

3 ผลการประชุมครั้งที่ 1 แผนปฏิบัติการ นโยบายอาเซียนด้านมาตรฐานยางและผลิตภัณฑ์ ยาง ( ผู้รับผิดชอบ : อินโดนีเซีย ) การใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ( ผู้รับผิดชอบ : มาเลเซีย ) การยอมรับผลรายงานการทดสอบและสอบเทียบ ( ผู้รับผิดชอบ : มาเลเซีย ) การปรับประสานมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิค ( ผู้รับผิดชอบ : ฟิลิปปินส์ ) ความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements) ( ผู้รับผิดชอบ : สิงคโปร์ )

4 ผลการประชุมครั้งที่ 6 Encourage rubber manufacturers to make use of available accredited testing facilities within ASEAN which are recognised and accepted by ASEAN domestic regulators. Lead country: Malaysia ( Measure No.46 ) Work program มี 4 มาตรการ

5 Accelerate the harmonisation of Member Countries’ standards for rubber products through adoption of one common set of standards for all ASEAN Member Countries based on international standards, wherever applicable. Lead country: Indonesia ( Measure No.47) Accelerate the harmonisation of technical regulations imposed by Member Countries in relation to safety, health and environment Lead country: Philippines ( Measure No.48) ASEAN to have common position on new standards for rubber products at international fora. Lead country: Thailand ( Measure No.49)

6 Measure No.49 Objective -ASEAN to have common position on new standards for rubber products at international fora. STRATEGY -To exchange information on voting position of AMCs for ISO draft standards issued by TC 31, TC 45 and TC 157. EXPECTED OUTPUT -ASEAN Common Stand on International Standards

7 1. To establish a list of membership status of AMCs in the ISO/TCs 2. To update the membership status of AMCs in the ISO/TCs. 3. To circulate list of ISO draft standards identified for harmonization and for gloves, rubber threads and rubber foams due for voting to focal points of AMCs. 4. AMCs to submit comments on the ISO draft standards to Thailand. 5. To compile and circulate voting status and comments for ISO draft standards due for voting to AMCs. ACTIVIT IES

8 6. To raise issues that need to be resolved pertaining to the voting of the ISO draft standards for action by relevant parties in the AMCs. 7. To arrange for a meeting among AMCs before the relevant ISO/TC meeting, if necessary, to discuss the ASEAN common stand on ISO draft standards. 8. To identify areas for technical assistance from Dialogue Partners to enhance standards and conformance practice. ACTIVIT IES

9 CONCEPT PAPER

10 โครงการ ไทย เสนอ 3 โครงการ ขอความช่วยเหลือจาก ญี่ปุ่น -Establishment of Automobile Tyre Testing Centre -Standards and Technical Regulations Development -Unified common position on Informational Standards and Conformance มาเลเซีย เสนอ 2 โครงการขอความช่วยเหลือจาก ญี่ปุ่น -Establish of Rubber Product Testing Centre for Transportation Industry Excluding Tyres and Tyre Product) -Establish of database for raw rubber and rubber products on Standard and Conformance

11 ผลการนำเสนอโครงการ ล่าสุด -Enhancement of Standards and Conformance Practices ( ไทย ) -Establish of database for raw rubber and rubber products on Standard and Conformance ( มาเลเซีย ) -Enhancing capability of ASEAN Member Countries in standards, technical regulation and conformity assessment procedures for tyre and non-tyre automotive rubber-based products ( ไทย + มาเลเซีย )

12 ต้น ยาง น้ำ ยาง สด ผลิตภั ณฑ์ น้ำยาง ข้น ผลิตภัณฑ์ ยางแห้ง ผลิตภัณ ฑ์จาก น้ำยาง ข้น โครงสร้างผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง

13 ยางแห้ง ยางแผ่น ผึ่งแห้ง ยาง รมควัน ยางแท่ง ยางเครพ 1. ผลิตภัณฑ์ยาง ล้อยานยนต์ 2. ผลิตภัณฑ์ยาง ชิ้นส่วนยานยนต์ 3. ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ ในงานก่อสร้าง 4. ผลิตภัณฑ์ สายพาน 5. ผลิตภัณฑ์ ยางอื่นๆ

14 1. ผลิตภัณฑ์ยาง ล้อยานยนต์ ยางล้อรถยนต์ ( รถยนต์นั่งส่วน บุคคล, รถปิ๊กอัพ ) ยางล้อรถบรรทุก ( รถโดยสาร, รถขนาดใหญ่ ) ยางล้อเครื่องบิน ยางใน

15 2. ผลิตภัณฑ์ยาง ชิ้นส่วนยานยนต์ ยางรับ แรงสั่นสะเทือน ยางขอบกระจก / ประตู ท่อยาง สายพานขับ เบาะที่นั่ง อื่นๆ เช่น ยางปัด น้ำฝน

16 3. ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ ในงานก่อสร้าง ยางปูพื้น ยางคั่นถนน ยางรองรางรถไฟ ฝายยาง ท่อยาง ( ส่งน้ำ, ดูด แร่ ) ยางรองคอสะพาน / ทางยกระดับ ยางรองฐานตึก ยางกันชนท่าเรือ

17 4. ผลิตภัณฑ์ สายพาน สายพาน ลำเลียง สายพานส่ง กำลัง

18 5. ผลิตภัณฑ์ยาง อื่นๆ ยางรัดของ รองเท้า / พื้น รองเท้า ผลิตภัณฑ์ กีฬา

19 ภารกิจด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางของสำนัก บริหารมาตรฐาน 3 สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ.) คณะทำงาน ด้าน ผลิตภัณฑ์ ยาง - ของ ACCSQ (A CCSQ- RBPWG) ร่วมกำหนด มาตรฐาน ระหว่าง ประเทศใน ISO/ TC45 การรับรอง คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ยางของ ประเทศ ( มอก.) กำหนด / แก้ไข ปรับปรุง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ยาง ของประเทศ ( มอก. ) การสร้างความเป็น เลิศ ของอุตสาหกรรม ยางพาราไทย  โครงการ กำหนดและ ปรับปรุงมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ยาง ( ปี 2549-2553) สำนักบริหารมาตรฐาน 3 ( สบ.3) กลุ่มที่ 2 ร่วมกำหนดมาตรฐาน TC 157(Mechanical contraceptives)

20 โครงสร้างหน่วยงานด้านกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ยางระดับระหว่างประเทศ / ภูมิภาค สบ.3 สมาชิกใน คณะกรรมกา รที่ปรึกษา ด้าน มาตรฐานและ คุณภาพการ รับรอง - ของ อาเซียน (ASEAN Consultativ e committee for Standards and Quality- ACCSQ) คณะทำง านด้าน ผลิตภัณ ฑ์ยาง (RBPWG) คณะกรรมการวิชาการ กำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ยางของ ประเทศ ( มอก.) ตัวแทน ทางด้าน การ มาตรฐาน ของ ประเทศใน ISO P-member - TC45(Rubber and rubber products) คณะกรรมการ วิชาการ คณะที่ 253 มาตรฐานยาง สมอ. กลุ่มที่ 2 P- member –TC 157(Mech anical contrace ptives

21 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ผลการประชุม (ACCSQ-RBPWG) ครั้งที่ 6 โดย กิ่งแก้ว อริยเดช นักวิชาการมาตรฐาน 7 สำนักบริหารมาตรฐาน 3 สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google