งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Senior Project Progress Presentation นายณัชนนท์ วงษ์วิไล 5031023021 นายดนัยนันท์ เก่าเงิน 5030161721.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Senior Project Progress Presentation นายณัชนนท์ วงษ์วิไล 5031023021 นายดนัยนันท์ เก่าเงิน 5030161721."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Senior Project Progress Presentation นายณัชนนท์ วงษ์วิไล 5031023021 นายดนัยนันท์ เก่าเงิน 5030161721

2 บทนำ  ที่มาและความสำคัญของปัญหา การเติบโตของธุรกิจเสื้อผ้า การลองเสื้อในธุรกิจเสื้อผ้าขายปลีก ปัญหาการลองเสื้อ  หลักการทำงานของโปรแกรม Input image Human pose estimation Generate virtual cloth using human pose Merging virtual object Next image

3 ขั้นตอนการดำเนินงาน  ศึกษาปัจจัยที่มีผลในการทำงานของโปรแกรม  ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมในส่วนการรับภาพ จากกล้อง  ศึกษาเทคนิคต่างๆ ของ Image processing  ศึกษาและพัฒนาในส่วน Object Tracking  ศึกษาและพัฒนาในส่วน Human Pose Estimation  ศึกษาและพัฒนาในส่วน Merging Virtual Object  ออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้  พัฒนาโปรแกรมห้องลองเสื้อเสมือนโดยใช้ออค เมนต์เตดเรียลลิตี้  ทดสอบและแก้ไขการทำงานของโปรแกรม

4 รายละเอียดการดำเนินงานที่ ผ่านมา  ศึกษาปัจจัยที่มีผลในการทำงานของโปรแกรม  ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมในส่วนการรับภาพ จากกล้อง  ศึกษาเทคนิคต่างๆ ของ Image processing  ศึกษาและพัฒนาในส่วน Object Tracking  ศึกษาและพัฒนาในส่วน Human Pose Estimation  ศึกษาและพัฒนาในส่วน Merging Virtual Object  ออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้  พัฒนาโปรแกรมห้องลองเสื้อเสมือนโดยใช้ออค เมนต์เตดเรียลลิตี้  ทดสอบและแก้ไขการทำงานของโปรแกรม

5 ศึกษาปัจจัยที่มีผลในการ ทำงานของโปรแกรม  กล้อง ชนิด, ความละเอียด, ความเร็ว  แสง ประเภท, ความสว่าง, จำนวน, ตำแหน่ง  ฉากหลัง สี, ชนิดวัสดุ  ผู้ใช้ ลักษณะเฉพาะของผู้ใช้

6 ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมในส่วน การรับภาพจากกล้อง  เริ่มศึกษาจากการ coding OpenCV Microsoft Visual Studio

7 ศึกษาเทคนิคต่างๆ ของ Image processing  Convert color  Image Morphology  Smoothing  Threshold  Histogram HUE SATURATION

8 ศึกษาและพัฒนาในส่วน Object Tracking  Upper body detection and tracking  วิธีการที่ 1 อ้างอิงจาก Skin Detection using HSV color space ที่มา : V. A. OLIVEIRA, A. CONCI, “Skin Detection using HSV color space”, Computation Institute – Universidade Federal Fluminense – UFF – Niteri, Brazil.

9 Upper body detection and tracking (1)

10  ปัญหาที่พบ ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้ที่มีสีผิวคล้ำ ไม่สามารถระบุตำแหน่งของใบหน้าและแขนได้

11 Upper body detection and tracking (2)  วิธีการที่ 2 วิธี Haar-like detection อ้างอิง จาก Haar-like Features and Integral Image Representation ที่มา : David Gerónimo, “Haar-like Features and Integral Image Representation”, Master in Computer Vision and Artificial Intelligence, Centre de Visió per Computador Edifici O Campus UAB, 18th December 2009.

12 Upper body detection and tracking (2)  Using haar-like detector  Face and upper body Harr-like detection

13 Upper body detection and tracking (2)  ปัญหาที่พบ ไม่สามารถระบุตำแหน่งของแขนได้ ใช้เวลาในการประมวลผลนานจนเกินไป (~1000 ms)

14 Upper body detection and tracking (3)  วิธีการที่ 3 ( ปัจจุบัน ) อ้างอิงจาก Robust real-time upper body limb detection and tracking ที่มา : Matheen Siddiqui and Gerard Medioni, “Robust real-time upper body limb detection and tracking”, Video surveillance and sensor networks, Proceedings of the 4th ACM international workshop on, 2006.

15 Upper body detection and tracking (3)  Face detection using Haar-like detector

16 Upper body detection and tracking (3)  Convert to HSV  Create H-S space histogram Convert color & Create histogram

17 Upper body detection and tracking (3)  Back projection  Reduce noise  Threshold (40%)

18 Upper body detection and tracking (3)  Canny  Find and draw contours

19 Upper body detection and tracking (3)

20 ออกแบบและพัฒนาส่วนต่อ ประสานผู้ใช้  GUI

21 ออกแบบและพัฒนาส่วนต่อ ประสานผู้ใช้ ( ต่อ )  Virtual Button

22 ความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับ กำหนดการที่วางไว้ กิจกรรม ระยะเวลา ( เดือน ) ส. ค. 53 ก. ย.5 3 ต. ค. 53 พ. ย. 53 ธ. ค. 53 ม. ค. 53 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ความ ต้องการของระบบ 2. ศึกษาปัจจัยภายที่มีผลในการทำงาน ของโปรแกรม 3. ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมในส่วนการ รับภาพจากกล้อง 4. ศึกษาเทคนิคต่างๆ ของ Image processing 5. ศึกษาและพัฒนาในส่วน Object Tracking 6. ศึกษาและพัฒนาในส่วน Human Pose Estimation 7. ศึกษาและพัฒนาในส่วน Merging Virtual Object 8. ออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน ผู้ใช้ 9. พัฒนาโปรแกรมห้องลองเสื้อเสมือน โดยใช้ออคเมนต์เตดเรียลลิตี้ 10. ทดสอบและแก้ไขการทำงานของ โปรแกรม

23 แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป  ปรับแผนการดำเนินงาน  ดำเนินงานในขั้นถัดไป  การศึกษาและพัฒนาในส่วน Human Pose Estimation  การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้  การศึกษาและพัฒนาในส่วน Merging Virtual Object  พัฒนาโปรแกรมห้องลองเสื้อเสมือนโดยใช้ออคเมนต์ เตดเรียลลิตี้  ทดสอบและแก้ไขการทำงานของโปรแกรม

24 อุปสรรคและแนวทางการ แก้ไข  ความไม่คุ้นเคยของผู้พัฒนาต่อการใช้งาน OpenCV  ปัญหาการเลือกใช้ algorithm ที่เหมาะสม  ปัญหาการควบคุมปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ การทำงานของโปรแกรม

25 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Senior Project Progress Presentation นายณัชนนท์ วงษ์วิไล 5031023021 นายดนัยนันท์ เก่าเงิน 5030161721.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google