งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หัวใจหาคู่.. แรก... รู้จัก เพื่อนรัก.. Buddy 2 Part 1Conceptual Background Productivity & Myself Part 2IE Techniques for Productivity Improvement Part.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หัวใจหาคู่.. แรก... รู้จัก เพื่อนรัก.. Buddy 2 Part 1Conceptual Background Productivity & Myself Part 2IE Techniques for Productivity Improvement Part."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 หัวใจหาคู่.. แรก... รู้จัก เพื่อนรัก.. Buddy

3 2 Part 1Conceptual Background Productivity & Myself Part 2IE Techniques for Productivity Improvement Part 3Hands-on Experiences Plant visits & Projects

4 3 Value Techniques Experiences Attitude Keep walking

5 4 การเรียน การสอน อ่านมาก่อน พร้อมเข้าชั้น หมั่นสนทนา 50% สอบประจำ ภาค 20% โครงการ ศึกษางาน 15% ความเอาใจ ใส่ & ตั้งใจเรียน 15% การบ้าน

6 5  Just 2 of us!  Readings & Discussion  In class participation  End class wrap-up and Evaluation

7 6 Group of 5 Project Proposal (Select any job to study) Propose opportunity & idea(s) to improve the current situation Write up a Final Report Presentation

8 7 1. Your mini - Bio data (1) 2. ตัวอย่างปัญหาด้านผลิตภาพ (2) 3. การวัดผลิตภาพในอุตสาหกรรม ไทย (2) 4. เอ๊ะ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ? (4) 5. TWO Reports on Plant Visit & Related Literature (@3)

9 8 พู ด โ ท ร ศั พ ท์ ม า ส า ยม า ส า ย ข า ด เ รี ย น ส่ ง ง า น ช้ า


ดาวน์โหลด ppt 1 หัวใจหาคู่.. แรก... รู้จัก เพื่อนรัก.. Buddy 2 Part 1Conceptual Background Productivity & Myself Part 2IE Techniques for Productivity Improvement Part.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google