งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นเลิศขององค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นเลิศขององค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเป็นเลิศขององค์กร
มนุษย์แห่งชัยชนะ ความเป็นเลิศขององค์กร รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

2 Your Triangle of Life (สามเหลี่ยมชีวิต)
Work (การงาน) Family (ครอบครัว) Personal (ส่วนตัว) 2/64

3 หนึ่งหัวใจ Courage Confidence (กล้าหาญ) (มั่นใจ) Conquest Courtesy
(ชัยชนะ) Courtesy (สุภาพอ่อนน้อม) 3/64

4 Your Competence (ความสามารถ)
Professional (มืออาชีพ) Vision (วิสัยทัศน์) Time Management (การบริหารเวลา) Interactive skills (ทักษะมนุษย์) Communication skills (ทักษะการสื่อสาร) 4/64

5 Your Q’s IQ (Intelligence Quotient) (เฉลียวฉลาด)
EQ (Emotional Quotient) (วุฒิภาวะทางอารมณ์) AQ (Adversity Quotient) (มีกำลังใจ ไม่ท้อแท้) MQ (Morality Quotient) (จิตสำนึกแห่งศีลธรรม) SQ (Spiritual Quotient) (วุฒิภาวะแห่งจิตวิญญาณ) CQ (Credibility Quotient) (เป็นคนน่าเชื่อถือ) 5/64

6 Your Personality บุคลิกภาพ
Engaging Personality (มีเสน่ห์) Credible Personality (น่าเชื่อถือ) Compelling Personality (น่าคล้อยตาม) Dynamic Personality (แคล่วคล่อง) Professional Personality (เป็นมืออาชีพ) Appearance (ดูดี) Styles (มีลีลา) Taste (มีรสนิยม) Tact (แยบยล) Etiquette (มารยาทสังคม) 6/64

7 Your Love (มีความรัก) Your Development (รักการพัฒนา) Your Self
(รักตนเอง) Your Job (รักอาชีพ) Your Clients (รักลูกค้า) LOVE Your colleagues (รักเพื่อนร่วมงาน) Your Work (รักผลงาน) Your Organization (รักองค์กร) 7/64

8 Your Roles (บทบาทในชีวิต)
Human Being (เป็นมนุษย์) Explorer (เป็นนักสำรวจ) Scientist (เป็นนักวิทยาศาสตร์) Artist (เป็นศิลปิน) Saint (เป็นนักบุญ) Warrior (เป็นนักรบ) Judge (เป็นผู้พิพากษา) Entrepreneur (เป็นผู้ประกอบการ) Manager (เป็นผู้จัดการ) Social Member (เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม) 8/64

9 Your Principles หลักการของชีวิต
Discipline (มีวินัย) Ovation (อุทิศ ทุ่มเท) Ambition (มีความทะเยอทะยาน) Responsibility (มีความรับผิดชอบ) Relationship (มีสัมพันธ์ที่ดี) 9/64

10 Concerns for Others (ใส่ใจผู้อื่น) Honesty (มีความชื่อสัตย์)
Quality (เน้นคุณภาพ) Fairness (มีความยุติธรรม) Ethics (มีจริยธรรม) 10/64

11 Your Tools (เครื่องมือแห่งความสำเร็จ)
Knowledge (ความรู้) Will Power (พลังใจในการต่อสู้กับจิตใฝ่ต่ำ) Skills (ทักษะ) Ego Drive (ความทะเยอทะยาน) Attitudes (ทัศนคติ) Ego Strength (กำลังใจที่ไม่ท้อแท้) Imagination (จินตนาการ) Money (เงิน) 11/64

12 แนวคิดใหม่เชิงบูรณาการ
การผสมผสานด้านการบริหาร บทบาทหน้าที่ ของฝ่ายต่างๆ ในการสนับสนุนองค์กร 12/64

13 ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงิน ผู้บริหารระดับสูง องค์กร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายผลิต
ฝ่ายตลาด ฝ่ายบริการ ฝ่ายขาย 13/64

14 การสร้างและการบริหารเสน่ห์
ไม่เห็นแก่ตัว อย่าเอาตนเองเป็นศูนย์กลางความคิด อย่าพล่ามความดีตน มองเห็นความดีของคนอื่นแล้วกล่าวชม มองข้ามข้อบกพร่องของคนอื่นไม่ตอกย้ำ มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือ 14/64

15 ไม่จุ้นจ้านเรื่องความคิดเห็น ไม่ยกตนข่มท่าน มีมนุษยสัมพันธ์ มีมาดดี
มีรสนิยมดี มีอารมณ์ดีเสมอ 15/64

16 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
ปรารถนาดี มีการยกย่อง มองโลกกว้าง รู้ทางสื่อสาร ให้การช่วยเหลือ เมื่อผิดยอมรับ 16/64

17 บุคคลกับองค์กร คน 2 คนที่คุยกันรู้เรื่อง มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
มีความเต็มใจในการทำงาน มีกฏ ระเบียบ กติกา มีโครงสร้าง มีวัฒนธรรม 17/64

18 Good Business Manners Work effectively & profitably together.
Establish and sustain successful long-term relationships. Improve their development & promotion potential. 20/64

19 The Golden Rules “ I M P A C T ” I = Integrity M = Manners
P = Personality A = Appearance C = Consideration T = Tact 21/64

20 Corporate Excellence 10 C’s CAPABILITY CHEERFUL COMPASSION CONFIDENCE
CONSISTENCY CONQUEST CONSUMER-ORIENTED COST-ORIENTED COURTESY CREDIBILITY 22/64

21 Corporate Excellence 10 E’s EFFORT EMPOWERMENT EMOTIONAL QUOTEINT
EMPATHY ENCOURAGE ENGAGEMENT ENTREPRENEURIAL MINDSET ENTHUSIASM ETHICS EXPERTISE 23/64

22 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ประโยชน์ใช้สอย คุณภาพ ความงาม เทคโนโลยี ภาพพจน์ บริการ คุณค่า 24/64

23 บุคคลที่จะได้เปรียบในการแข่งขัน
พึ่งพาได้ ( Dependable ) ไว้ใจได้ ( Reliable ) มีความชำนาญ ( Expertise ) มีความสุภาพ ( Courtesy ) มีความสามารถในการสื่อสาร ( Communication ) มีวิญญาณการบริการ ( Service Mind ) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( Relations ) มีบุคลิกภาพที่ดี ( Good Personality ) 25/64

24 คุณภาพคือความพอใจ S : Sharp (คมชัด) A : Attention (ใส่ใจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต บัณฑิตวิทยาลัย ดุษฎีนิพนธ์ ของ นายสุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล เรื่อง การพัฒนาประสิทธิผลการใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ ของนักหนังสือพิมพ์ ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่อสาร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 คุณภาพคือความพอใจ S : Sharp (คมชัด) A : Attention (ใส่ใจ) T : Truthful (จริงใจ) I : Integrity (สุจริต) S: Safe and tidy workplaces (ปลอดภัย) ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม วงศ์สารศรี) กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 42/64 (ศิรินทิพย์ อรุณเรื่อ)

25 F : Faithfulness to commitments (ศรัทธามุ่งมั่น)
I : Immediate and courteous service (รวดเร็วและสุภาพ) E: Environment-consciousness (ใส่ใจสิ่งแวดล้อม) D: Deliveries must be on time (ตรงเวลา) 43/64

26 The ten C’s quality Competence สามารถ Confidence มั่นใจ
Challenge มองความยุ่งยากเป็นความท้าทาย Criteria รู้จักมาตรฐานในการตัดสินใจของลูกค้า Credibility มีความน่าเชื่อถือ 44/64

27 Compensation ชดเชยเมื่อทำผิด Cost ใส่ใจต้นทุน
Communication มีความสามารถในการสื่อสาร Courtesy ความสุภาพอ่อนน้อม Creativity มีความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 45/64

28 ลักษณะของคนดีที่โดดเด่น
เขาคือคนใช้ความสามารถเต็มศักยภาพ เขาคือที่คนทำงานเต็มที่ เขาคือคนหมั่นฝึกฝน เขาคือคนที่รู้จักสร้างสรรค์ เขามีความเป็นเลิศอย่างคงเส้นคงวา 46/64

29 ลักษณะของคนดีที่โดดเด่น
เขาคือคนใช้ความสามารถเต็มศักยภาพ เขาคือที่คนทำงานเต็มที่ เขาคือคนหมั่นฝึกฝน เขาคือคนที่รู้จักสร้างสรรค์ 47/64

30 เขากระตือรือร้นตลอดเวลา เขารู้จักมองหาโอกาสของการทำงาน
เขารักงานที่เขาทำ เขากระตือรือร้นตลอดเวลา เขารู้จักมองหาโอกาสของการทำงาน เขาตอบสนองลูกค้าได้เสมอ เขามุ่งมั่นในการทำงาน 48/64

31 THE END


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นเลิศขององค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google