งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. ดร. เสรี วงษ์มณฑา. Your Triangle of Life ( สามเหลี่ยมชีวิต ) Work ( การ งาน ) Family ( ครอบครัว ) Person al ( ส่วนตัว ) 2/64.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. ดร. เสรี วงษ์มณฑา. Your Triangle of Life ( สามเหลี่ยมชีวิต ) Work ( การ งาน ) Family ( ครอบครัว ) Person al ( ส่วนตัว ) 2/64."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. ดร. เสรี วงษ์มณฑา

2 Your Triangle of Life ( สามเหลี่ยมชีวิต ) Work ( การ งาน ) Family ( ครอบครัว ) Person al ( ส่วนตัว ) 2/64

3 หนึ่งหัวใจ Courage ( กล้าหาญ ) Confide nce ( มั่นใจ ) Conq uest ( ชัย ชนะ ) Courtesy ( สุภาพอ่อน น้อม ) 3/64

4 Your Competence ( ความสามารถ ) Professional ( มืออาชีพ ) Time Management ( การบริหารเวลา ) Interactive skills ( ทักษะมนุษย์ ) Communication skills ( ทักษะการสื่อสาร ) Vision ( วิสัยทัศน์ ) 4/64

5 Your Q’s IQ (Intelligence Quotient) ( เฉลียวฉลาด ) EQ (Emotional Quotient) ( วุฒิภาวะทางอารมณ์ ) AQ (Adversity Quotient) ( มีกำลังใจ ไม่ท้อแท้ ) SQ (Spiritual Quotient) ( วุฒิภาวะแห่งจิตวิญญาณ ) CQ (Credibility Quotient) ( เป็นคนน่าเชื่อถือ ) MQ (Morality Quotient) ( จิตสำนึกแห่งศีลธรรม ) 5/64

6 Your Personality บุคลิกภาพ 1.Engaging Personality ( มีเสน่ห์ ) 2.Credible Personality ( น่าเชื่อถือ ) 2.Compelling Personality ( น่า คล้อยตาม ) 3.Dynamic Personality ( แคล่วคล่อง ) 4.Professional Personality ( เป็น มืออาชีพ ) 5.Appearance ( ดูดี ) 6.Styles ( มีลีลา ) 7.Taste ( มีรสนิยม ) 8.Tact ( แยบยล ) 9.Etiquette ( มารยาทสังคม ) 6/64

7 Your Love ( มีความ รัก ) Your Clients ( รักลูกค้า ) Your Development ( รักการพัฒนา ) Your Self ( รักตนเอง ) Your Job ( รักอาชีพ ) Your Work ( รักผลงาน ) Your Organization ( รักองค์กร ) Your colleagues ( รักเพื่อนร่วมงาน ) 7/64

8 Your Roles ( บทบาท ในชีวิต ) Human Being ( เป็นมนุษย์ ) Explorer ( เป็นนักสำรวจ ) Scientist ( เป็นนักวิทยาศาสตร์ ) Artist ( เป็นศิลปิน ) Saint ( เป็นนักบุญ ) Warrior ( เป็นนักรบ ) Judge ( เป็นผู้พิพากษา ) Entrepreneur ( เป็นผู้ประกอบการ ) Manager ( เป็นผู้จัดการ ) Social Member ( เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ) 8/64

9 Your Principles หลักการของชีวิต 1.Discipline ( มีวินัย ) 2.Ovation ( อุทิศ ทุ่มเท ) 3.Ambition ( มีความ ทะเยอทะยาน ) 4.Responsibility ( มีความ รับผิดชอบ ) 5.Relationship ( มีสัมพันธ์ที่ ดี ) 9/64

10 6.Concerns for Others ( ใส่ ใจผู้อื่น ) 7.Honesty ( มีความชื่อสัตย์ ) 8.Quality ( เน้นคุณภาพ ) 9.Fairness ( มีความ ยุติธรรม ) 10.Ethics ( มีจริยธรรม ) 10/64

11 Your Tools ( เครื่องมือ แห่งความสำเร็จ ) 1.Knowledge ( ความรู้ ) 2.Will Power ( พลังใจในการต่อสู้ กับจิตใฝ่ต่ำ ) 3.Skills ( ทักษะ ) 4.Ego Drive ( ความทะเยอทะยาน ) 5.Attitudes ( ทัศนคติ ) 6.Ego Strength ( กำลังใจที่ไม่ ท้อแท้ ) 7.Imagination ( จินตนาการ ) 8.Money ( เงิน ) 11/64

12 แนวคิดใหม่เชิง บูรณาการ การผสมผสานด้านการบริหาร บทบาทหน้าที่ ของฝ่ายต่างๆ ในการสนับสนุน องค์กร 12/64

13 ฝ่าย บุคคล องค์กร ผู้บริหาร ระดับสูง ฝ่าย ผลิต ฝ่าย ตลาด ฝ่ายขาย ฝ่าย บริกา ร ฝ่าย ธุรการ ฝ่าย การเงิ น 13/64

14 การสร้างและการบริหาร เสน่ห์ ไม่เห็นแก่ตัว อย่าเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง ความคิด อย่าพล่ามความดีตน มองเห็นความดีของคนอื่นแล้ว กล่าวชม มองข้ามข้อบกพร่องของคน อื่นไม่ตอกย้ำ มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือ 14/64

15 ไม่จุ้นจ้านเรื่องความ คิดเห็น ไม่ยกตนข่มท่าน มีมนุษยสัมพันธ์ มีมาดดี มีรสนิยมดี มีอารมณ์ดีเสมอ 15/64

16 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร  ปรารถนาดี  มีการยกย่อง  มองโลกกว้าง  รู้ทางสื่อสาร  ให้การช่วยเหลือ  เมื่อผิดยอมรับ 16/64

17 บุคคลกับองค์กร  คน 2 คนที่คุยกันรู้เรื่อง  มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน  มีความเต็มใจในการทำงาน  มีกฏ ระเบียบ กติกา  มีโครงสร้าง  มีวัฒนธรรม 17/64

18 Good Business Manners  Work effectively & profitably together.  Establish and sustain successful long-term relationships.  Improve their development & promotion potential. 20/64

19 The Golden Rules “ I M P A C T ” I=Integrity M=Manners P= Personality A= Appearance C= Consideration T=Tact 21/64

20 Corporate Excellence  CAPABILIT Y  CHEERFUL  COMPASSI ON  CONFIDEN CE  CONSISTE NCY  CONQUEST  CONSUMER- ORIENTED  COST- ORIENTED  COURTESY  CREDIBILITY 10 C’s 22/64

21 Corporate Excellence  EFFORT  EMPOWER MENT  EMOTIONAL QUOTEINT  EMPATHY  ENCOURAG E  ENGAGEMENT  ENTREPRENEU RIAL MINDSET  ENTHUSIASM  ETHICS  EXPERTISE 10 E’s 23/64

22 การสร้างความได้เปรียบใน การแข่งขัน ประโยชน์ใช้สอย คุณภาพ ความงาม เทคโนโลยี ภาพพจน์ บริการ คุณค่า 24/64

23 บุคคลที่จะได้เปรียบในการ แข่งขัน 1. พึ่งพาได้ ( Dependable ) 2. ไว้ใจได้ ( Reliable ) 3. มีความชำนาญ ( Expertise ) 4. มีความสุภาพ ( Courtesy ) 5. มีความสามารถในการสื่อสาร ( Communication ) 6. มีวิญญาณการบริการ ( Service Mind ) 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( Relations ) 8. มีบุคลิกภาพที่ดี ( Good Personality ) 25/64

24 คุณภาพคือความ พอใจ S : Sharp ( คมชัด ) A : Attention ( ใส่ใจ ) T : Truthful ( จริงใจ ) I : Integrity ( สุจริต ) S: Safe and tidy workplaces ( ปลอดภัย ) 42/64 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต บัณฑิตวิทยาลัย ดุษฎีนิพนธ์ ของ นายสุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล เรื่อง การพัฒนาประสิทธิผลการใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ. ศ. 2540 ของนักหนังสือพิมพ์ ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่อสาร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ประธานกรรมการ ( รองศาสตราจารย์ ดร. พยอม วงศ์สารศรี ) กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา ( รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ( ดร. ปานปรีย์ พหิทธานุกร ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ( ศิรินทิพย์ อรุณเรื่อ )

25 F : Faithfulness to commitments ( ศรัทธามุ่งมั่น ) I : Immediate and courteous service ( รวดเร็วและสุภาพ ) E: Environment- consciousness ( ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ) D: Deliveries must be on time ( ตรงเวลา ) 43/64

26 The ten C’s quality Competence สามารถ Confidence มั่นใจ Challenge มองความยุ่งยากเป็น ความท้าทาย Criteria รู้จักมาตรฐานในการ ตัดสินใจของลูกค้า Credibility มีความน่าเชื่อถือ 44/64

27 Compensation ชดเชยเมื่อทำ ผิด Cost ใส่ใจต้นทุน Communication มี ความสามารถในการสื่อสาร Courtesy ความสุภาพอ่อนน้อม Creativity มีความคิด สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 45/64

28 ลักษณะของคนดีที่โดด เด่น เขาคือคนใช้ความสามารถเต็ม ศักยภาพ เขาคือที่คนทำงานเต็มที่ เขาคือคนหมั่นฝึกฝน เขาคือคนที่รู้จักสร้างสรรค์ เขามีความเป็นเลิศอย่างคง เส้นคงวา 46/64

29 ลักษณะของคนดีที่ โดดเด่น เขาคือคนใช้ความสามารถเต็ม ศักยภาพ เขาคือที่คนทำงานเต็มที่ เขาคือคนหมั่นฝึกฝน เขาคือคนที่รู้จักสร้างสรรค์ 47/64

30 เขารักงานที่เขาทำ เขากระตือรือร้น ตลอดเวลา เขารู้จักมองหาโอกาส ของการทำงาน เขาตอบสนองลูกค้าได้ เสมอ เขามุ่งมั่นในการทำงาน 48/64

31 THE END


ดาวน์โหลด ppt รศ. ดร. เสรี วงษ์มณฑา. Your Triangle of Life ( สามเหลี่ยมชีวิต ) Work ( การ งาน ) Family ( ครอบครัว ) Person al ( ส่วนตัว ) 2/64.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google