งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 Core Missions บริหารจัดการหนี้สาธารณะ และภาระผูกพัน (Public Debt and Liabilities Management) ระดมทุนให้ภาครัฐ (Fund Mobilizing) 123 พัฒนาตลาดตราสารหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 Core Missions บริหารจัดการหนี้สาธารณะ และภาระผูกพัน (Public Debt and Liabilities Management) ระดมทุนให้ภาครัฐ (Fund Mobilizing) 123 พัฒนาตลาดตราสารหนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 3 Core Missions บริหารจัดการหนี้สาธารณะ และภาระผูกพัน (Public Debt and Liabilities Management) ระดมทุนให้ภาครัฐ (Fund Mobilizing) 123 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศ (Domestic Debt Market Development) ภารกิจหลัก 3 ด้าน 2

3 3 External Forces การระดมทุนโดยวิธีการใหม่ ๆ ทำให้ ต้นทุนการระดมเงินและ ภาระผูกพันในอนาคตเพิ่มขึ้น การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็น แหล่งระดมทุนในระดับภูมิภาค ความจำเป็นในการลงทุนในโครงสร้าง พื้นฐาน เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการแข่งขันและการ พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน นโยบายการลดการก่อหนี้สาธารณะ / นโยบายงบประมาณสมดุล / การลงทุนใน Mega Projects ที่เพิ่มขึ้น 3 P D M O

4 Internal Forces P D M O ความจำเป็นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศให้แข็งแกร่ง เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการระดมเงินและเป็น ทางเลือกในการลงทุน ความจำเป็นต้องสร้างระบบการบริหาร ความเสี่ยง สำหรับ บริหารหนี้และภาระผูกพันในอนาคต ความจำเป็นต้องสร้างระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายเงินกู้ของภาครัฐ ปรับระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ ความทันสมัย ความโปร่งใส ในการทำงาน 4

5 5 ความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาความแข็งแกร่ง ของระบบการเงินที่ยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน การปรับระบบบริหาร จัดการ ประสิทธิภาพ ความทันสมัย และความโปร่งใส บริหาร จัดการ หนี้สาธารณะ และภาระ ผูกพัน พัฒนาตลาด ตราสารหนี้ ในประเทศ ระดมทุนให้ ภาครัฐ การบริหารหนี้สาธารณะในเชิงรุก เป็น CFO ในการระดมทุนสำหรับ โครงการลงทุนภาครัฐ พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็น แหล่งระดมทุนในระดับภูมิภาค ยุทธศาสตร์ กค. Core Business กลยุทธ์ของ สบน. Customer-based Organization เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Supporting Functions (IT, HR, PR) Customer-based Organization เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Supporting Functions (IT, HR, PR)

6 Pro Active Debt Management 7 กลยุทธ์ของ สบน. KPI การบริหารหนี้สาธารณะในเชิงรุก - ต้นทุนต่ำ - กรอบความเสี่ยงที่ เหมาะสม - ภายใต้กรอบความ ยั่งยืน ทางการคลัง ลดหนี้ต่างประเทศ - Prepay 17,000 ล้าน บาท - Refinance 20,000 ล้านบาท - กู้เงินบาททดแทน 6,500 ล้านบาท บริหารหนี้ต่างประเทศ - Refinance 110,000 ล้านบาท - Swap 94,000 ล้าน บาท ลดภาระดอกเบี้ย 4,900 ล้านบาท 6

7 7 กลยุทธ์ของ สบน. KPI มูลค่าตลาดรวม 50% ของ GDP และ Foreign Participation ไม่น้อยกว่า 2% ของมูลค่าตลาดรวม ภายในปี 2551 ความคืบหน้าในการพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานตลาดตราสารหนี้ - Yield Curve / NCB / Scripless / SRO - Clearing and Settlement: Thai - Clear มีผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ที่ หลากหลาย พัฒนาตลาดตราสารหนี้ ให้เป็นแหล่งระดมทุน ในระดับภูมิภาค มีระบบสนับสนุนให้เกิดสภาพ คล่องในตลาดรอง - Private Repo / Primary Dealers Advanced Market & Regional Linkages

8 CFO ’ s Mega Projects กลยุทธ์ของ สบน. KPI - Fund Mobilizing - Financial Innovation - Project/Program Financing - Monitoring and Evaluation - Capacity Building for Local Administration and Public Organization เป้าหมายปี 2548 - โครงการ 40 โครงการ - วงเงินกู้ 90,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมการ ระดมเงิน สำหรับ Mega Projects เป็น CFO ในการระดมทุนสำหรับ โครงการลงทุนภาครัฐ 8

9 Supporting Functions กลยุทธ์ของ สบน. KPI ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบ IT สำเร็จ 5 ใน 8 ระบบ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ - Exchange Program - PDMO Networking - Lunch Talk Customer-based Organization IT HR PR เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Supporting Functions ข้าราชการ สบน. ได้รับ การอบรมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี รายงานสถานะหนี้ / ผลการ ดำเนินงาน ของ สบน. รายเดือน จัด Road Show ด้านตรา สารหนี้ 2 ครั้ง 9

10 Back Bone IT Syste m CS- DRMS Cred it Scor ing Risk Model SR O Paym ent Syste m E- Biddi ng Treasur y (Cash Mgt.) OS U Evalua tion Develo ping Existi ng Futu re IT Systems 10

11 11 โปร่งใสวินัยดีมีเครดิต

12

13 สำนักบริหารจัดการ หนี้สาธารณะ 1 สำนักบริหารจัดการ หนี้สาธารณะ 2 สำนักนโยบาย และแผน สำนักพัฒนาตลาด ตราสารหนี้ในประเทศ สำนักบริหาร การชำระหนี้ สำนักงาน เลขานุการ ด้านพัฒนาตลาด ตราสารหนี้ใน ประเทศ กลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ ( รวมงาน HR) กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มงานกฎหมาย - วิเคราะห์โครงการ - เงินกู้ตาม กม. พิเศษ - เงินกู้ชดเชยขาดดุล - เงินกู้โครงการ ส่วนราชการ - ติดตามประเมินผล - วิเคราะห์โครงการ - เงินกู้โครงการ SOEs - Mega Projects - อปท. - SFIs - ติดตามประเมินผล - นโยบายและแผน - จัดลำดับความสำคัญ โครงการ - นโยบายค้ำประกัน และความเสี่ยง - ความร่วมมือ ระหว่าง ประเทศ - ตลาดแรก - ตลาดรอง - โครงสร้างพื้นฐาน - บริหารการชำระหนี้ - บริหารเงินให้กู้ต่อ - บริหารเงินกองทุน - สารบรรณ - คลังและพัสดุ - ระบบงานและ บริหารบุคคล - บริหารงาน ทั่วไป ผอ. สบน. Front Office Middle Office Back Office สำนักผู้อำนวยการ - กลั่นกรองงาน - สนับสนุนงานด้านบริหาร - ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) Consultants Center E-BiddingTreasury Credit Scoring CS- DRMS Risk Model SRO Payment System OSU/ Evaluation ด้านกำกับ ติดตาม และประเมินผล ด้านการระดมทุน และ นวัตกรรม ทางการเงิน ด้านบริหารความ เสี่ยง และภาระผูกพัน ด้านการบริหารหนี้ อปท. และองค์กร พิเศษ ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ รอง ผอ. สบน. ชช. 9

14 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปี 2539 - ปัจจุบัน

15 Government Bond Yield Curve 2004


ดาวน์โหลด ppt 3 Core Missions บริหารจัดการหนี้สาธารณะ และภาระผูกพัน (Public Debt and Liabilities Management) ระดมทุนให้ภาครัฐ (Fund Mobilizing) 123 พัฒนาตลาดตราสารหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google