งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ออกแบบโดย สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT เสนอ ผศ.ดร.ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล วิชา Seminar in IT Research I (IT 780) มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ออกแบบโดย สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT เสนอ ผศ.ดร.ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล วิชา Seminar in IT Research I (IT 780) มหาวิทยาลัยศรีปทุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ออกแบบโดย j_jirat@yahoo.com สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT เสนอ ผศ.ดร.ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล วิชา Seminar in IT Research I (IT 780) มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง Ph.D. IT3

2 ออกแบบโดย j_jirat@yahoo.com สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT 2007 International Conference for Media in Education Organized by -Korea Association for Education Information and Media (KAEIM) - Japan Association for Education Media Study (JAEMS) Support by -Institute of APEC Collaborative Education (IACE) ขอบข่ายด้าน IT ที่สนใจ - การใช้ IT ในการพัฒนาการศึกษา - นวัตกรรมการใช้ IT จัดการเรียนรู้ - เทคโนโลยีหุ่นยนต์

3 ออกแบบโดย j_jirat@yahoo.com สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT 2007 International Conference for Media in Education การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ -A Metacognitive Strategies for Successful Game-Based Learning (Korea) การทดลองเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือและสื่อชนิดไร้สาย - Critical Issues for Successful m-Learning within Elementary Schools (Korea) - Can School children Use a Cell Phone for Their Learning? (Japan) สภาพ ICT ในต่างประเทศ - Process of ICT Development in Korean Education and its’ future task (Korea) - Promoting ICT education in developing countries: Case Study in the Philippine (Japan) - Case Study of The easy way of using ICT in Classroom (Thailand) สรุปหัวข้อวิจัยที่สนใจใน 3 ประเด็น

4 ออกแบบโดย j_jirat@yahoo.com สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT 2007 International Conference for Media in Education A Metacognitive Strategies for Successful Game-Based Learning ยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จของการเรียนรู้ ด้วยเกม ผู้วิจัยBokyeong Kim, Hyungsung Park, Youngkyun Baek สถาบัน Korean National University of Education, Chungbuk, Korea ปี พ.ศ. 2550 ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ/ พรรณา งานวิจัย เรื่องแรก

5 ออกแบบโดย j_jirat@yahoo.com สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT 2007 International Conference for Media in Education สรุปประเด็นสำคัญของงานวิจัย  เป็นการวิจัยเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์แห่งความสำเร็จของการ จัดการเรียนรู้ผ่านเกม  ผู้วิจัยพบว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการสร้างเกมคือ การวิเคราะห์ ลักษณะพิเศษของเกม รองลงมาคือความน่าตื่นเต้นและท้าทาย ลำดับสุดท้ายจึงเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้  ผู้วิจัยนำเสนอ Metacognitive Strategies คือ ยุทธศาสตร์ใน การที่จะเสริมแรงในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เน้นกลุ่มที่เรียนรู้ด้วย กระบวนการแก้ปัญหา (PBL)  ได้นำเสนอ Metacognitive Strategies แบบง่ายๆ ที่เริ่มจาก กระบวนการคิดที่ประกอบไปด้วยการฟัง, การสำรวจ, การจด บันทึก และการพูด ยุทธศาสตร์ที่ได้ประกอบด้วย self-planning, self-monitoring, and self-evaluation

6 ออกแบบโดย j_jirat@yahoo.com สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT 2007 International Conference for Media in Education ข้อน่าสังเกต การที่ผู้วิจัยศึกษายุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จของ การเรียนรู้ด้วยเกม เพราะกำลังมีการนำเกมมา ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้เพราะขณะนี้ เกาหลีใต้ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่กำลังส่งออกเกม ออนไลน์ระดับแนวหน้า จะเป็นการดีเพียงใดถ้า นำเรื่องนี้มาใช้ในวงการศึกษาได้ self monitoring self planning self evaluation

7 ออกแบบโดย j_jirat@yahoo.com สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT 2007 International Conference for Media in Education Critical Issues for Successful m-Learning within Elementary Schools การศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จของการนำ m-Learning มาใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา ผู้วิจัย Insook LEE สถาบัน Sejong University, Seoul, Korea ปี พ.ศ. 2550 ระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยระบุว่าทำการวิจัยเชิงคุณภาพ พบเป็นแบบ ผสม มีการวิจัยเชิงทดลองด้วย งานวิจัยเรื่องที่ 2.

8 ออกแบบโดย j_jirat@yahoo.com สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT 2007 International Conference for Media in Education เป็นการทดลองใช้การเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือ, PDA, MP3 Player, USB drive, Bluetooth, wireless access point กับนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5 รวม 168 คน จาก 3 โรงเรียน ใช้ระบบเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ Mac wireless computer และ Software ได้แก่ software Safari (web browser), Keynote (ฝึกออกเสียง), Pages (ทำ จดหมายข่าวกับรายงาน ใช้ร่วมกับ Keynote), Garage Band (สร้างดนตรี และ MP3), Comic Life (สร้างการ์ตูน), ARD (โปรแกรมตรวจสอบหน้าจอผู้เรียน), imovie HD (ใช้ ตัดต่อภาพยนตร์สามารถส่งข้อมูลไปยัง iSight และ ipods, และ Software iChat โดยทำแผนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนบนระบบ ที่วางไว้เป็นเวลา 5 สัปดาห์ แล้วสรุปผล สรุปประเด็นสำคัญ

9 ออกแบบโดย j_jirat@yahoo.com สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT 2007 International Conference for Media in Education Can School children Use a Cell Phone for Their Learning? การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ โทรศัพท์มือถือเพื่อการเรียนรู้ ปี พ.ศ. 2550 ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิง ทดลอง คณะผู้วิจัยและสถาบัน -Takeharu ISHIZUKA จาก Graduate School of Informatics, Kansai University, Japan และ Facculty of Engineering, ShiZuoka University, Japan -Koji TAKADA จาก Marine World Umino- Nakamichi, Japan -Tatsuya HORITA จาก National Institution of Multimedia Education, Japan -Kazuhiro MORIYA จาก Chieru Co. Ltd., Japan -Yoshikazu MAEDA จาก Chieru Co. Ltd., Japan เรื่องที่ 3

10 ออกแบบโดย j_jirat@yahoo.com สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT 2007 International Conference for Media in Education สรุปประเด็นสำคัญของงานวิจัย  เป็นการทดลองการเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือมาตรฐาน IEEE 802.11b ที่เชื่อมเข้าสู่ระบบ Wireless LAN ที่มีมาตรฐานตรงกัน เพราะพบว่ามือ ถือของเด็กเกรด 5 เพิ่มขึ้นเป็น 10.3%-11.1%-11.8% ตามลำดับ และในนักเรียนเกรด 8 เพิ่มเป็น 28.4% - 34.1% - 35.9% ตามลำดับ  ทดลองทำใน aquarium ชื่อ Marine World Umino-Nakamichi ที่ เมือง Fukuoka ด้วย Content Server และ Community Server มี wireless LAN และมือถือ 40 เครื่อง โดยนักเรียนต้อง Login แล้ว เลือกรับข้อมูลจาก 3 แบบ คือ 1.ค้นหาข้อมูลในพื้นที่, 2.ค้นหาข้อมูล ตามงานใน aquarium และ 3.รับข้อมูลจาก Keyword  กลุ่มตัวอย่างที่ทำการทดลองเป็นนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 รวม 135 คน ขณะทดลองมีการสำรวจการเคยใช้โทรศัพท์ของนักเรียนกลุ่ม ตัวอย่างเพื่อนำมาประกอบการวิจัย

11 ออกแบบโดย j_jirat@yahoo.com สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT 2007 International Conference for Media in Education ข้อน่าสังเกต ของการวิจัยทั้ง 2 เรื่อง  ต้องการคิดนวัตกรรม เพื่อนำมาพัฒนาการศึกษา  พยายามหาสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กนักเรียนมาใช้ในการเรียนรู้ เพื่อให้ เรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้  จุดที่แตกต่างกันของงานวิจัย 2 เรื่อง คือ  งานวิจัยของประเทศเกาหลีทำที่โรงเรียน วางระบบให้โรงเรียน, ฝึกอบรมครูใน Software ตัวใหม่ และเขียนแผนการสอนเพื่อใช้ ในการวิจัย จึงใช้ระยะเวลานานถึง 3 ปี  แต่งานวิจัยของประเทศญี่ปุ่นทำการทดลองที่ aquarium ซึ่งมี ระบบ wireless LAN และมี Server อยู่แล้ว เพียงปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการใช้งานมาเป็นใช้มือถือ และพัฒนา Software ที่ใช้ เรียกดูข้อมูลผ่านหน้าจอมือถือจึงใช้เวลาสั้นกว่า

12 ออกแบบโดย j_jirat@yahoo.com สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT 2007 International Conference for Media in Education งานวิจัยเรื่องที่ 4: Promoting ICT education in developing countries: Case Study in the Philippine การใช้ IT ในการพัฒนา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยญี่ปุ่น ผู้วิจัย Kenichi Kubota, Ryota Yamamoto, Hiroshi Morioka สถาบัน Graduate School of Kansai University, Japan ปี พ.ศ. 2550 ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัย เชิงสำรวจ สรุปประเด็นสำคัญ ผู้วิจัยต้องการหาแนวทางในการพัฒนาการใช้ IT ของโรงเรียนในประเทศฟิลิปปินส์ โดยแยก เป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบทกับโรงเรียนที่อยู่ใน เมือง แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์กำหนดแนวทาง การวิจัยพบว่าทั้งสองพื้นที่มีปัญหาที่คล้ายคลึง กันแต่สามารถวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาที่ แตกต่างกันได้ ปัญหาที่พบได้แก่ ไม่มีความรู้และทักษะด้าน IT, ไม่มีหลักสูตรการนำ IT ไปบูรณาการกับ รายวิชาทั่วไป, ไม่มีงบประมาณ, คอมพิวเตอร์ บกพร่อง, ไม่มีการกระตุ้น และขาดการฝึกอบรม

13 ออกแบบโดย j_jirat@yahoo.com สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT 2007 International Conference for Media in Education ผู้วิจัย YoungHwan Kim, HyunAh Lee สถาบันBusan University, Korea ปี พ.ศ. 2550 ระเบียบวิธีวิจัย เป็น การวิจัยเชิงพรรณา 1.จากการศึกษาการพัฒนา ICT ในวงการศึกษาของ ประเทศเกาหลีใต้ พบว่าแบ่งเป็น 3 ตอน ขณะนี้อยู่ในยุกต์ e-Learning และ u-Learning 2. จากการศึกษาบทบาทของ ICT ในการพัฒนาการศึกษา ของชาติ พบว่าความคิดหลักที่ได้นำ ICT เข้ามาใช้ใน การศึกษาตั้งแต่ต้น คือต้องการให้ ICT ทำให้การสื่อสาร ระหว่างประชาชนดีขึ้น 3. การใช้ e-Learning เพื่อพัฒนาการศึกษาในอนาคตของ ประเทศเกาหลีใต้ พบว่ามีความต้องการมากขึ้น งานวิจัยเรื่องที่ 5: Process of ICT Development in Korean Education and ITs’ future task กระบวนการพัฒนการศึกษาด้านการศึกษาในเกาหลี สรุปประเด็นสำคัญ

14 ออกแบบโดย j_jirat@yahoo.com สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT 2007 International Conference for Media in Education ผู้วิจัย Jirat Jamsawang สถาบัน Chulalongkorn University, Thailand ปี พ.ศ. 2549 ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลอง งานวิจัยเรื่องที่ 6 Case Study of The easy way of using ICT in Classroom งานวิจัยเรื่องที่ 6 Case Study of The easy way of using ICT in Classroom

15 ออกแบบโดย j_jirat@yahoo.com สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT 2007 International Conference for Media in Education ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในห้องเรียน ตามบริบทโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในประเทศไทย โดยประยุกต์รูปแบบ Peer Coaching Program ของ Microsoft USA มาใช้ ได้พัฒนาเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า Digital Lesson ซึ่งเป็นกระบวนการ ทำแผนการสอนให้ออกมาในรูปของบทเรียนแบบ Digital ที่ครูไม่ต้อง มีทักษะด้าน ICT มากนัก สามารถสร้างได้เองในระยะเวลาสั้นด้วย โครงสร้างแผนการสอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป้าหมายเพื่อใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL: Problem Base Learning สรุปประเด็นสำคัญ

16 ออกแบบโดย j_jirat@yahoo.com สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT 2007 International Conference for Media in Education S A S T R Resources Scenario Standard of Learning Assessment โครงสร้าง STARS สำหรับ Digital Lesson Students Task < Click for Sample

17 ออกแบบโดย j_jirat@yahoo.com สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT 2007 International Conference for Media in Education ข้อสังเกต การเลือกศึกษางานวิจัยในเรื่องที่ 4-6 เพราะต้องการ เปรียบเทียบให้เห็นถึงการใช้ ICT ในแต่ละประเทศที่มีการใช้งาน ในลักษณะที่แตกต่างกัน  ต้องการเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาของประเทศไทยกับอีก 2 ประเทศ ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์มีโครงสร้างพื้นฐานไม่ต่างจากไทย มากจะคล้ายโรงเรียนในชนบทของไทย เพียงแต่ความแตกต่าง ระหว่างโรงเรียนในเมืองกับชนบทของไทยจะมีความแตกต่างกันสูง โรงเรียนในเมืองปัญหาเรื่อง Hardware แทบไม่มีเลย  ประเทศไทยปัญหาใหญ่อยู่ที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีราคาสูง โรงเรียนต้องจัดหาเอง แต่ในประเทศเกาหลีมีแผนแม่บทที่รองรับ เรื่องนี้ทำให้แต่ละโรงเรียนมีความเร็วของ Internet อยู่ที่ 8-10 Mbps โดยที่โรงเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในด้านนี้เลย

18 ออกแบบโดย j_jirat@yahoo.com นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง E-mail: j_jirat@yahoo.com 02-5837029


ดาวน์โหลด ppt ออกแบบโดย สรุปหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IT เสนอ ผศ.ดร.ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล วิชา Seminar in IT Research I (IT 780) มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google