งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมรรถนะการศึกษาไทยใน เวทีสากล พ. ศ. 2552 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 9 มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมรรถนะการศึกษาไทยใน เวทีสากล พ. ศ. 2552 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 9 มีนาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมรรถนะการศึกษาไทยใน เวทีสากล พ. ศ. 2552 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 9 มีนาคม 2553

2  IMD พิจารณาดัชนีจาก 4 องค์ประกอบหลักคือ  ผลประกอบการด้าน เศรษฐกิจ  ประสิทธิภาพภาครัฐ  ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ  โครงสร้างพื้นฐาน โดยมี การศึกษา เป็นดัชนี หนึ่งในกลุ่มนี้

3 ดัชนีที่ใช้ในการจัดอันดับ ด้านการศึกษา 1. โอกาส ความเสมอภาค และทั่วถึง อัตราเข้าเรียนมัธยมสุทธิ อัตราการไม่รู้หนังสือของผู้ใหญ่ 3. ประสิทธิภาพการจัด กศ. การถ่ายโอนความรู้ระหว่างม. กับภาคธุรกิจ การจัดการด้านการศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจ การตอบสนองความสามารถแข่งขัน ของระบบการศึกษา การตอบสนองความสามารถแข่งขัน ของกศ. ระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละงบประมาณรายจ่ายด้าน กศ.(GDP) งบประมาณรายจ่ายด้าน กศ. ต่อหัว 2. คุณภาพการศึกษา อัตราส่วน นร./ ครู ประถม อัตราส่วน นร./ ครู มัธยม ผลสัมฤทธิ์ของอุดมศึกษา วิศวกรที่มีคุณวุฒิตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน ทักษะด้านภาษาที่ตอบสนอง ความต้องการของผู้ประกอบการ ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน กศ.

4 สรุปผลการจัดอันดับใน ภาพรวม ไทยได้ที่ 26

5  ผลประกอบการด้าน เศรษฐกิจ อันดับ 14  ประสิทธิภาพภาครัฐ อันดับ 17  ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ อันดับ 25  โครงสร้างพื้นฐาน อันดับ 42 ผลการจัดอันดับใน 4 องค์ประกอบหลัก

6  ผลการจัดอันดับภาพรวม ปี 2547 - 2552

7 ผลการจัดอันดับปี 2548 – 2552 เปรียบเทียบประเทศ อาเซียน 5 ประเทศ

8 สัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษา มีคนอายุ 25-34 ปี จบอุดมศึกษา 18% อยู่ อันดับที่ 43 ตกลง 4 อันดับ สัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษา มีคนอายุ 25-34 ปี จบอุดมศึกษา 18% อยู่ อันดับที่ 43 ตกลง 4 อันดับ ผลการจัดอันดับแต่ละตัว บ่งชี้

9 ผลสัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษา เปรียบเทียบไทยกับภูมิภาค เอเชีย - อาเซียน

10  2. คุณภาพการศึกษา  การตอบสนองความสามารถในการ แข่งขันของระบบการศึกษา อยู่ อันดับที่ 30 ตกลง 6 อันดับ  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ –TOEFL เฉลี่ยได้ 72 คะแนน อันดับ 51  ทักษะด้านภาษาที่ตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้ประกอบการ อยู่อันดับ ที่ 43 ตกลง 4 อันดับ

11 ผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา -PISA เปรียบเทียบ ไทย กับนานาชาติ

12 การตอบสนองความสามารถใน การแข่งขันของระบบการศึกษา เปรียบเทียบไทยกับภูมิภาค เอเชีย - อาเซียน

13 ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ –TOEFL เปรียบเทียบไทยกับภูมิภาค เอเชีย - อาเซียน

14 3. ประสิทธิภาพการจัด การศึกษา 3. ประสิทธิภาพการจัด การศึกษา  การถ่ายโอนความรู้ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับ ภาคธุรกิจ อยู่ อันดับที่ 32  การลงทุนทางการศึกษา ต่อจีดีพี อันดับ 32  งบประมาณรายจ่ายต่อหัว อยู่ อันดับที่ 52  การตอบสนองความสามารถใน การแข่งขันการศึกษาระดับ มหาวิทยาลัย อันดับ 29 ตกลง 6 อันดับ

15 การลงทุนทางการศึกษา ต่อจีดีพี เปรียบเทียบไทยกับภูมิภาค เอเชีย - อาเซียน

16 งบประมาณรายจ่ายต่อหัวต่ำ เปรียบเทียบไทยกับภูมิภาค เอเชีย - อาเซียน

17  การสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 4.6 (32)  บุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 1000 คน 0.7 (47)  จำนวนผู้ใช้ Internet ต่อประชากร 1,000 คน 178 คน ( 52 )  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.4 ( 45 )  จำนวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 1,000 คน 1,238 เครื่อง (12) ดัชนีอื่นที่เกี่ยวข้อง

18  ความสามารถในการแข่งขันของ ไทยต่ำกว่าหลายประเทศ โดยเฉพาะมาเลเซียและจีน  สมรรถนะการศึกษาไทยในเวที สากล ยังไม่เป็นที่พอใจนัก ทั้ง ด้านโอกาส คุณภาพ และ ประสิทธิภาพ สรุป

19  เร่งปฏิรูปการศึกษา เน้น “ คุณภาพ ” ทั้งครู ผู้เรียน ระบบ การศึกษา  ปรับหลักสูตร การเรียนการสอน มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะ คณิต - วิทย์ ภาษาอังกฤษ  พัฒนาวิชาการให้เข้มแข็ง ควบคู่ คุณธรรม จริยธรรม ให้ เด็กดี เก่ง มีความสุข เรียนรู้ได้ ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ข้อเสนอแนะ

20 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สมรรถนะการศึกษาไทยใน เวทีสากล พ. ศ. 2552 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 9 มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google