งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยากร ดร. เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม. เขต ๔๒ การวิจัยในชั้น เรียน ครู บรรจุใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยากร ดร. เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม. เขต ๔๒ การวิจัยในชั้น เรียน ครู บรรจุใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยากร ดร. เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม. เขต ๔๒ การวิจัยในชั้น เรียน ครู บรรจุใหม่

2 คุณภาพการศึกษาของ ประเทศ หาดูได้จาก คุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน หาดูได้ที่ พลเมื อง โรงเรี ยน คุณภาพการศึกษาของชั้น เรียน หาดูได้ใน ชั้น เรียน คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ตรวจสอบดูได้ที่ ตัว ผู้เรีย น

3 คุณภาพ การศึกษา อยู่ที่ พลเมื อง โรงเรี ยน ชั้น เรียน ตัว ผู้เรียน

4 การ จัดการ เรียนการ สอน / กระบวนก ารเรียนรู้ การ วิจัย ครู นักวิ จัย การ จัดการ เรียนการ สอน / กระบวนก ารเรียนรู้ การ วิจัย มโนทัศน์ของการจัดการเรียนการ สอน ครู นักวิจัย มโนทัศน์ เดิม มโนทัศน์ ใหม่

5 การ วิจัย วิธีการที่เป็นระบบ มีระเบียบแบบ แผน  ข้อเท็จจริง  คำตอบ  องค์ความรู้ ใหม่  นวัตกรรม ผลการวิจัย เชื่อถือ ได้ ได้  ค้นหาข้อเท็จจริง  หาคำตอบ หาองค์ความรู้ ใหม่  สร้าง / พัฒนา นวัตกรรม กระบวนการ ความหมายของ การวิจัย

6  สิ่งที่ไม่รู้  สิ่งที่เป็นข้อ สงสัย  สิ่งที่ ต้องการ ค้นหา คำตอบ ปัญหาวิจัย องค์ประกอบเชิงระบบของความหมาย ของการ วิจั ย  คำตอบ  ข้อเท็จจริง  ข้อความรู้ กระบวนกา ร ศึกษา ค้นคว้า  คำตอบ  ข้อเท็จจริง  ข้อความรู้  ความรู้ใหม่ ผลการวิจั ย ปัจจัย นำเข้า กระบวน การ ผลลัพธ์ เชื่อถื อได้ วิธีการที่เป็น ระบบ มีระเบียบ แบบแผน วิธีการที่เป็น ระบบ มีระเบียบ แบบแผน

7  ข้อเท็จจริง / คำตอบ  สภาการณ์ / เหตุการณ์  วิธีการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการ เรียนรู้ กระบวนกา รที่ครูศึกษา / ค้นคว้า ด้วยวงจร การทำงาน แบบ POAR  ข้อเท็จจริง / คำตอบ  สภาการณ์ / เหตุการณ์  ผลการแก้ไข ปัญหาหรือพัฒนา  นวัตกรรม  ประโยชน์สูงสุด แก่ผู้เรียน มุ่งให้มี / ทราบผล วิธีการที่เป็นระบบแบบ แผน และเชื่อถือได้ วิธีการที่เป็นระบบแบบ แผน และเชื่อถือได้ Plan ActionReflect Observe ความหมายของการวิจัยในชั้น เรียน

8 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัย ความสัมพันธ์ ระหว่าง กระบวนการวิจัย การวางแผนการ วิจัย ปฏิบัติการแก้ไข พัฒนา สังเกต เก็บรวบรวม ข้อมูล สะท้อนความคิด ความรู้สึกต่อ ผลการวิจัย กระบวนการเรียน การสอน วางแผนการ สอน จัดกิจกรรมการเรียน การสอน ประเมินผลการ เรียนรู้ วิเคราะห์ผลการ เรียนรู้ เขียนรายงาน การวิจัย นำผลการวิจัย ไปใช้ปรับปรุง และพัฒนา พบ ปัญห าการ เรียน รู้

9 การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ ขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน การเลือกนวัตกรรมหรือวิธีการ แก้ปัญหา การออกแบบและสร้างนวัตกรรมหรือ วิธีการแก้ปัญหา การใช้นวัตกรรมหรือวิธีการ แก้ปัญหาหรือพัฒนา การสรุปผลและรายงาน ผลการวิจัย การดำเนินการของครูผู้สอน ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5


ดาวน์โหลด ppt วิทยากร ดร. เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม. เขต ๔๒ การวิจัยในชั้น เรียน ครู บรรจุใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google