งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูภาษาไทยเรา รู้เรื่องอาเซี่ยนมาก น้อยเพียงใด. ผม / ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็น พลเมืองอาเซียน (I feel that I am a citizen of ASEAN) 1. ลาว 96.0% 2. กัมพูชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูภาษาไทยเรา รู้เรื่องอาเซี่ยนมาก น้อยเพียงใด. ผม / ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็น พลเมืองอาเซียน (I feel that I am a citizen of ASEAN) 1. ลาว 96.0% 2. กัมพูชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูภาษาไทยเรา รู้เรื่องอาเซี่ยนมาก น้อยเพียงใด

2 ผม / ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็น พลเมืองอาเซียน (I feel that I am a citizen of ASEAN) 1. ลาว 96.0% 2. กัมพูชา 92.7% 3. เวียดนาม 91.7% 4. มาเลเซีย 86.8% 5. บรูไน 82.2% 6. อินโดนีเซีย 73.0% 7. ฟิลิปปินส์ 69.6% 8. ไทย 67.0% 9. พม่า 59.5% 10. สิงคโปร์ 49.3%

3 ถาม ความรู้เกี่ยวกับ อาเซียน รู้จักธง อาเซียน รู้ว่าอาเซียน ก่อตั้งเมื่อใด 1.Brunei98.5% 2.Indonesia92.2% 3.Laos87.5% 4.Myanmar85.0% 5.Singapore81.5% 6.Vietnam81.3% 7.Malaysia80.9% 8.Cambodia63.1% 9.Philippines38.6% 10.THAILAND38.5% 1.Laos68.4% 2.Indonesia65.6% 3.Vietnam64.7% 4.Malaysia53.0% 5.Singapore47.8% 6.Brunei44.3% 7.Philippines37.8% 8. Cambodia36.6% 9.Myanmar32.5% 10. THAILAND27.5%

4 หากเรายังปล่อยให้การ รับรู้เรื่องนี้น้อยลง แต่มีคนอื่นๆรับรู้และเรียนรู้ มากกว่าเรา เราจะรู้สึกอย่างไร

5 การเรียนรู้ ในศตวรรษ ที่ 21 Academic Achievements Inventive Thinking การคิดประดิษฐ์ - สร้าง Digital-Age Literacy รู้ภาษายุคดิจิตัล Effective Communic ation สื่อสารมี ประสิทธิผล High Productivit y มีผลิตภาพ สูง

6 GLOBA L DIMEN SION GLOBA L DIMEN SION Global Citizenship ความเป็น พลเมืองโลก Global Citizenship ความเป็น พลเมืองโลก Interdepen dence การพึ่งพา อาศัยกัน Interdepen dence การพึ่งพา อาศัยกัน Diversity ความ หลากหลาย Diversity ความ หลากหลาย Values & Perceptions ค่านิยมค่านิยมและการ สัมผัสรับรู้ Values & Perceptions ค่านิยมค่านิยมและการ สัมผัสรับรู้ Sustainable Development การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน Sustainable Development การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน Conflict Resolution การแก้ปัญหา ความขัดแย้ง Conflict Resolution การแก้ปัญหา ความขัดแย้ง Human Rights สิทธิมนุษยชน Human Rights สิทธิมนุษยชน Social justice ความยุติธรรม ในสังคม Social justice ความยุติธรรม ในสังคม

7 มารู้จักอาเซียน กันเถอะ

8 Association of South East Asian Nations สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

9 ประชาค ม อาเซียน

10 น้ำเงิน = สันติภาพและ เสถียรภาพ แดง = บ่งชี้ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า ขาว = ความบริสุทธิ์ เหลือง = สัญลักษณ์ของความ เจริญรุ่งเรือง

11 คำขวัญ " One Vision, One Identity, One Community" ( หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม )

12 สัญลักษณ์อาเซียน “ รวงข้าว 10 ต้นมัด รวมกันไว้ ” ประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ทั้ง 10 ประเทศ รวมกันเพื่อมิตรภาพ และความเป็นน้ำหนึ่งใจ เดียวกัน โดยสีที่ปรากฏ ในสัญลักษณ์ของ อาเซียน เป็นสีที่สำคัญ ของธงชาติของแต่ละ ประเทศสมาชิกอาเซียน

13 ประวัติ กำเนิดอาเซียน - ปรากฏในปฏิญญาอาเซียนที่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 - ประชาคมอาเซียน เป็นการ สร้างสังคมภูมิภาค ให้ พลเมืองทั้งสิบรัฐสมาชิกอยู่ ร่วมกันฉันญาติมิตร ใน ครอบครัวเดียวกัน หรือเป็น เพื่อนร่วมชุมชน คน หมู่บ้านเดียวกัน

14 - วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความ เข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง ประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่ง สันติภาพ เสถียรภาพ และ ความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรมการกินดีอยู่ดี บน พื้นฐานของความเสมอภาคและ ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศ สมาชิก

15 - ประกาศใช้กฎบัตรอาเซียน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 - การประชุมสุดยอดผู้นำ อาเซียนครั้งที่ 13 ณ ประเทศสิงคโปร์ เห็นพ้องให้ มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนใน ปี พ. ศ. 2558

16 - มีเป้าหมายสร้างความ ร่วมมือ 3 ส่วน 1. เสริมสร้างสันติสุข ด้วย การแก้ไขข้อพิพาทภายใน ภูมิภาค และการรับมือภัย คุกคามรูปแบบใหม่

17 2. เสริมสร้างความมั่งคั่งใน ภูมิภาค ส่งเสริมให้เกิดการ ไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และ ลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม พัฒนาความ ร่วมมือ ด้าน กฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์โดยการ ยกระดับการศึกษาและการ พัฒนาฝีมือแรงงาน

18 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ส่งเสริมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทาง วัฒนธรรมของอาเซียน โดย กำหนดเป้าหมายในการพัฒนา พลเมืองอาเซียนให้มี คุณลักษณะที่สำคัญ ได้แก่ มี การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต มีศักยภาพในด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเข้าถึงการฝึกอบรมและ นวัตกรรมต่าง ๆ และได้รับ โอกาสที่ทัดเทียมกัน ในการเข้าถึงการพัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคม และความ ยุติธรรม

19 ASEAN Vision 2020 วงสมานฉันท์แห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ A Concert of Southeast Asian Nations หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมี พลวัต A Partnership in Dynamic Development ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทรและ แบ่งปัน A Community of Caring and Sharing Societies มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศ ภายนอก An Outward-Looking ASEAN

20 เรียนเพื่อรู้ เรียนเพื่อปฏิบัติ เรียนเพื่อเป็นอยู่ เรียนเพื่ออยู่ร่วมกัน

21


ดาวน์โหลด ppt ครูภาษาไทยเรา รู้เรื่องอาเซี่ยนมาก น้อยเพียงใด. ผม / ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็น พลเมืองอาเซียน (I feel that I am a citizen of ASEAN) 1. ลาว 96.0% 2. กัมพูชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google