งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำรวจภูธรจังหวัด ชลบุรี ROYAL THAI POLICE สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำรวจภูธรจังหวัด ชลบุรี ROYAL THAI POLICE สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.chonburi.police.go.th ตำรวจภูธรจังหวัด ชลบุรี ROYAL THAI POLICE สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2 http://www.chonburi.police.go.th ตำรวจภูธรจังหวัด ชลบุรี Chonburi Provincial Police ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

3 ตำรวจภูธรจังหวัด ชลบุรี http://www.chonburi.police.go.th Chonburi Provincial Police

4 http://www.chonburi.police.go.th ตำรวจภูธรจังหวัด ชลบุรี Chonburi Provincial Police งานกฎหมายและคดีงานกฎหมายและคดี

5 http://www.chonburi.police.go.th ตำรวจภูธรจังหวัด ชลบุรี Chonburi Provincial Police งานจเรตำรวจ

6 ตำรวจภูธรจังหวัด ชลบุรี Chonburi Provincial Police http://www.facebook.com/khunkob.burapha งานป้องกันปราบปรามยา เสพติด งานป้องกันปราบปรามยา เสพติด งานป้องกันปราบปรามยา เสพติด งานป้องกันปราบปรามยา เสพติด

7 http://www.chonburi.police.go.th งานป้องกันปราบปราม ตำรวจภูธรจังหวัด ชลบุรี Chonburi Provincial Police

8 http://www.chonburi.police.go.th งานความมั่นคง / กิจการพิเศษ งานความมั่นคง / กิจการพิเศษ งานความมั่นคง / กิจการพิเศษ งานความมั่นคง / กิจการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัด ชลบุรี Chonburi Provincial Police

9 http://www.chonburi.police.go.th ตำรวจภูธรจังหวัด ชลบุรี Chonburi Provincial Police งานบริหารงานบริหาร

10 http://www.chonburi.police.go.th ตำรวจภูธรจังหวัด ชลบุรี ROYAL THAI POLICE สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

11 Chonburi Provincial Police ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีhttp://www.chonburi.police.go.th จำนวนประชากร

12 ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีสถานที่ตั้ง http://www.chonburi.police.go.th

13 ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีhttp://www.chonburi.police.go.th สถานที่ตั้ง

14 พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล มี ประชากรอยู่หนาแน่น โดยมีชุมชนเมืองที่สำคัญเป็น ศูนย์กลางความเจริญ พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล มี ประชากรอยู่หนาแน่น โดยมีชุมชนเมืองที่สำคัญเป็น ศูนย์กลางความเจริญ พื้นที่บริเวณรอบนอกของจังหวัด เป็นพื้นที่กำลังพัฒนา มีแนวโน้ม การขยายตัวด้านอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง พื้นที่บริเวณรอบนอกของจังหวัด เป็นพื้นที่กำลังพัฒนา มีแนวโน้ม การขยายตัวด้านอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง Chonburi Provincial Police ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีhttp://www.chonburi.police.go.th สภาพภูมิประเทศ

15 ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีhttp://www.chonburi.police.go.th การแบ่งเขตการ ปกครอง

16 Chonburi Provincial Police ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเส้นทางคมนาคม http://www.chonburi.police.go.th

17 สภ. เมือง ชลบุรี สภ. เมือง ชลบุรี สภ. เสม็ด สภ. เสม็ด สภ. ดอน หัวฬ่อ สภ. ดอน หัวฬ่อ สภ. แสน สุข สภ. แสน สุข สภ. ศรี ราชา สภ. ศรี ราชา สภ. หนอง ขาม สภ. หนอง ขาม สภ. บ่อวิน สภ. บ่อวิน สภ. แหลม ฉบัง สภ. แหลม ฉบัง สภ. บางละ มุง สภ. บางละ มุง สภ. หนอง ปรือ สภ. หนอง ปรือ สภ. ห้วย ใหญ่ สภ. ห้วย ใหญ่ สภ. เมือง พัทยา สภ. เมือง พัทยา สภ. สัตหีบ สภ. สัตหีบ สภ. นาจอม เทียน สภ. นาจอม เทียน สภ. พลูตา หลวง สภ. พลูตา หลวง สภ. พนัส นิคม สภ. พนัส นิคม สภ. เกาะ จันทร์ สภ. เกาะ จันทร์ สภ. หนอง ใหญ่ สภ. หนอง ใหญ่ สภ. พาน ทอง สภ. พาน ทอง สภ. บ่อ ทอง สภ. บ่อ ทอง สภ. เกาะสี ชัง สภ. เกาะสี ชัง สภ. บ้าน บึง สภ. บ้าน บึง สภ. คลอง กิ่ว สภ. คลอง กิ่ว Chonburi Provincial Police ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีhttp://www.chonburi.police.go.th สถานีตำรวจในสังกัด

18 ฝ่ายอำนวยการจำนวน 7 งาน กองกำกับการสืบสวนกลุ่มงานสอบสวน สถานีตำรวจจำนวน 23 สถานี การบริหารงาน Chonburi Provincial Police ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีhttp://www.chonburi.police.go.th

19 ผบก. ภ. จว. ชลบุรี กลุ่มงาน สอบสวน สถานี ตำรวจ 23 สถานี กองกำกับ การ สืบสวน ฝ่าย อำนวยการ ผกก. ฝอ. ภ. จว. ชลบุรี ฝอ.1 ธุรการ / กำลัง พล ฝอ.2 การข่าว / เทคโน ฯ / สื่อสาร ฝอ.3 ยุทธศาสตร์ และแผน รอง ผบก. ( จต.) รอง ผบก. ( มค.) รอง ผบก. ( ปส.) รอง ผบก. ( บร.) รอง ผบก. ( กม.) หน่วย ปฏิบัติการ พิเศษ ฝอ.4 ส่งกำลังบำรุง ฝอ.5 กิจการพลเรือน ฝอ.6 งบประมาณ / การเงิน ฝอ.7 กฎหมายและ สอบสวน รอง ผบก. ( ปป.)

20 ข้าราชการตำรวจชั้น ประทวน Chonburi Provincial Police ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีสถานภาพกำลังพล อัตราอนุญาต 1,053 ตำแหน่ง อัตราจริง 1,023 นาย อัตราที่ว่าง 30 ตำแหน่ง ข้าราชการตำรวจชั้น สัญญาบัตร อัตราอนุญาต 2,606 ตำแหน่ง อัตราจริง 1,629 นาย อัตราที่ว่าง 977 ตำแหน่ง http://www.chonburi.police.go.th

21 ประเ ภท ความ ผิด 25542555 เพิ่ม / ลด รับ แจ้ง จับกุ ม คน % การ จับ รับ แจ้ง จับกุ ม คน % การ จับ 251432 56. 00 % 12914 75.0 0% - 13 573148 54. 39 % 61 37373737 45454545 60.6 6.% 4 20 9 11 6 14 7 55. 50 % 19 4 11 4 139139139139 58.7 6% - 15 912124 23. 08 % 11 6 3040 23.0 8% 25 2,5 80 3,0 39 3,2 93 3,5 97 71 3

22

23 http://www.chonburi.police.go.th Chonburi Provincial Police ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี การถวายอารักขา และ รักษาความปลอดภัย การถวายอารักขา และ รักษาความปลอดภัย การป้องกันปราบปราม อาชญากรรม การป้องกันปราบปราม อาชญากรรม การอำนวยความยุติธรรม การอำนวยความยุติธรรม การบริการประชาชน การบริการประชาชน การบริการด้านการจราจร การบริการด้านการจราจร การบริหารงาน การบริหารงาน การบริการด้านการ ประชาสัมพันธ์ การบริการด้านการ ประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน การมีส่วนร่วมของ ประชาชน นโยบายการปฏิบัติงาน

24 http://www.chonburi.police.go.th Chonburi Provincial Police ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ปัญหาข้อขัดข้องในการ ปฏิบัติงาน ขาดแคลนกำลังพลในระดับ รอง สว. และชั้นประทวน ขาดแคลนกำลังพลในระดับ รอง สว. และชั้นประทวน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่ เพียงพอ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่ เพียงพอ

25 http://www.chonburi.police.go.th Chonburi Provincial Police ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีมือปืนรับจ้าง

26 http://www.chonburi.police.go.th ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ข้อมูลหมายจับคดีค้าง เก่า

27 http://www.chonburi.police.go.th Chonburi Provincial Police ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่าน มา

28 ROYAL THAI POLICE สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://www.chonburi.police.go.th


ดาวน์โหลด ppt ตำรวจภูธรจังหวัด ชลบุรี ROYAL THAI POLICE สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google