งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการ ปฏิบัติงาน รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน ๕๔ ประจำเดือน มิถุนายน ๕๔ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการ ปฏิบัติงาน รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน ๕๔ ประจำเดือน มิถุนายน ๕๔ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการ ปฏิบัติงาน รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน ๕๔ ประจำเดือน มิถุนายน ๕๔ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ พ. ต. อ. ฉัตรชัย ธรรมวิชัย พ. ต. อ. ฉัตรชัย ธรรมวิชัย ผกก. ๑ บก. รน. ผกก. ๑ บก. รน.

2 การประมาณราคาเพื่อจัดซื้ออะไหล่ซ่อม ทำ การประมาณราคาเพื่อจัดซื้ออะไหล่ซ่อม ทำ ๑. เครื่องยนต์ติดท้าย เรือ รน. ๓๓๒ ๑. เครื่องยนต์ติดท้าย เรือ รน. ๓๓๒ ๒. เครื่องจักรใหญ่ขวา เรือ ๖๓๑ ๒. เครื่องจักรใหญ่ขวา เรือ ๖๓๑ ๓. สร้างแนวกั้นเขตพื้นที่บ้านพักบาง ปลากด ๓. สร้างแนวกั้นเขตพื้นที่บ้านพักบาง ปลากด ๔. เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ รน. ๕๘ ๔. เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ รน. ๕๘ ๕. โต๊ะเก้าอี้ งาน ยทร. กก. ๓ บก. รน. ๕. โต๊ะเก้าอี้ งาน ยทร. กก. ๓ บก. รน. ๖. เครื่องจักรใหญ่ขวา เรือ ๕๓๙ ๖. เครื่องจักรใหญ่ขวา เรือ ๕๓๙ งาน วิศวกรรมตัว เรือ งาน วิศวกรรมตัว เรือ

3 การประมาณราคาเพื่อจัดซื้ออะไหล่ซ่อม ทำ การประมาณราคาเพื่อจัดซื้ออะไหล่ซ่อม ทำ ๗. เครื่องจักรใหญ่ เรือ ๖๒๖ ๗. เครื่องจักรใหญ่ เรือ ๖๒๖ ๘. เครื่องจักรใหญ่ซ้าย เรือ ๕๒๐ ๘. เครื่องจักรใหญ่ซ้าย เรือ ๕๒๐ ๙. รถยนต์โล่ ๕๐๔๑๑ ๙. รถยนต์โล่ ๕๐๔๑๑ งาน วิศวกรรมตัว เรือ งาน วิศวกรรมตัว เรือ

4 รายงานสถานภาพเรือตรวจการณ์ของ บก. รน. รายละเอียดดังนี้ สังกัดเรือ ( ลำ ) ใช้ ได้ ( ลำ ) ชำรุดรอซ่อมอยู่ระหว่างซ่อม ใช้ราชการ ไม่ได้ ( รอจำหน่าย ) ( ลำ ) หมายเลข หมายเลข หมายเลข กลุ่มงานเรือ ตรวจการณ์ 110-180 ฟุต 64--2 1803,110 1 -- กก.3 บก. รน. 31----2 พ.10, พ.44 กก.4 บก. รน. 32 31313131--1 530 530-- กก.5 บก. รน. 26233 910, รน.69, รน.66 ---- กก.6 บก. รน. 20191336---- กก.7 บก. รน. 1717------ กก.8 บก. รน. 12101 รน.27 --1813 กก.9 บก. รน. 12111 รน.74 ---- กก.10 บก. รน. 31196 426, พ.16, พ.25, พ.51, พ.30, พ.59 --6 พ.19, พ.20, พ.23, พ.24, พ.33, พ.35 กก.11 บก. รน. 3029--1419-- รวม 18 9 16 4 12-4-9-

5 ได้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมทำเรือ ส. รน. ต่าง ๆ โดยเป็นเรือตรวจการณ์ รวมทั้งสิ้น ๖ ลำ ดังนี้ ๑. ตรวจสอบเครื่องยนต์ เรือ รน. ๖๐ ประจำ ส. รน. ๕ กก. ๔ บก. รน. ( อ. ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ) ประจำ ส. รน. ๕ กก. ๔ บก. รน. ( อ. ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ) ๒. ตรวจซ่อมเกียร์เครื่องจักรใหญ่ขวา เรือ ๖๒๖ ประจำ ส. รน. ๑ กก. ๕ บก. รน. ( อ. ศรีราชา ชลบุรี ) ประจำ ส. รน. ๑ กก. ๕ บก. รน. ( อ. ศรีราชา ชลบุรี ) งาน วิศวกรรมเครื่อง กล งาน วิศวกรรมเครื่อง กล

6 ๓. ตรวจสอบอะไหล่เครื่องจักรใหญ่ซ้าย เรือ ๕๓๘ ประจำ ส. รน. ๕ กก. ๖ บก. รน. ( อ. ปากพนัง นครศรีธรรมราช ) ประจำ ส. รน. ๕ กก. ๖ บก. รน. ( อ. ปากพนัง นครศรีธรรมราช ) ๔. เรือ ๕๒๐ ๔. ตรวจสอบเกียร์เครื่องจักรใหญ่ซ้าย เรือ ๕๒๐ ประจำ ส. รน. ๓ กก. ๙ บก. รน. ( อ. เมือง สตูล ) ๕. เรือ รน. ๕๗ ๕. ตรวจซ่อมเครื่องยนต์ขวา เรือ รน. ๕๗ ( อ. เมือง สมุทรสาคร ) ประจำ ส. รน. ๔ กก. ๔ บก. รน. ( อ. เมือง สมุทรสาคร ) ๖. ๖. ตรวจซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ เครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือ ศรีนครินทร์ ( ๑๘๐๔ ) ประจำ กรต.

7 ตรวจซ่อมเกียร์เครื่องจักรใหญ่ขวา เรือ ๖๒๖

8 ตรวจซ่อมเครื่องยนต์ติดท้าย เรือ รน. ๕๗

9 ตรวจซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือ ศรีนครินทร์ ( ๑๘๐๔ )

10 ตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ๑. ตรวจสอบและซ่อมทำเสาหลักยึดลวดสลิง สายอากาศไซแบนด์ ประจำ ส. รน. ๕ กก. ๔ บก. รน. ๒. ตรวจสอบและซ่อมทำ อุปกรณ์เครื่องรับ สัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ ซูซูกิ รุ่น อีเอส ๑๐๑๖ ประจำเรือ ๖๒๕ ประจำ ส. รน. ๕ กก. ๔ บก. รน. ๓. ติดตั้งเครื่องรับ – ส่ง วิทยุ มารีนแบนด์ เครื่องรับ – ส่ง วิทยุ CB มดดำ ประจำเรือ ๕๒๗ ส. รน. ๕ กก. ๔ บก. รน. งานวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ งานวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์

11 ตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ๔. ติดตั้งเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ VHF/FM ประจำ ปภ. ๙๗ รน. ๕. ติดตั้งและควบคุมเครื่องขยายเสียง เครื่อง ฉายภาพ เพื่อบรรยายความรู้โครงการ เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี โดย รพ. ตำรวจ งานวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ งานวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์

12 ตรวจสอบและซ่อมทำเสาหลักยึดลวดสลิง สายอากาศไซแบนด์ ประจำ ส. รน. ๕ กก. ๔ บก. รน. อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์

13 ตรวจสอบและซ่อมทำอุปกรณ์เครื่องรับ สัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ ซูซูกิ รุ่น อีเอส ๑๐๑๖ ประจำเรือ ๖๒๕ ประจำ ส. รน. ๕ กก. ๔ บก. รน.

14 งานอู่เรือและ งานช่าง งานอู่เรือและ งานช่าง ๑. รายงาน - การบริจาคโลหิต ของ ตร. และ ลูกจ้างประจำ รน. - การบริจาคโลหิต ของ ตร. และ ลูกจ้างประจำ รน. - แนวทางการปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล การใช้พลังงานไฟฟ้า - แนวทางการปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล การใช้พลังงานไฟฟ้า - การลาของข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ - การลาของข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ - การปฏิบัตหน้าที่ราชการ และการ ป้องกันปราบปรามอบายมุข - การปฏิบัตหน้าที่ราชการ และการ ป้องกันปราบปรามอบายมุข ๒. ดำเนินการให้ช่างทำความสะอาดบริเวณ ที่ทำการงานอู่เรือ กก. ๑ บก. รน. ๓. ดำเนินการนำโป๊ะท่าเทียบเรือ กก. ๑ บก. รน. ขึ้นคานเพื่อปะรอยรั่วตัวโป๊ะที่ชำรุด

15 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการ ปฏิบัติงาน รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน ๕๔ ประจำเดือน มิถุนายน ๕๔ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google