งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงาน กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงาน กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ
ประจำเดือน มิถุนายน ๕๔ พ.ต.อ.ฉัตรชัย ธรรมวิชัย ผกก.๑ บก.รน.

2 งานวิศวกรรมตัวเรือ การประมาณราคาเพื่อจัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ
๑. เครื่องยนต์ติดท้าย เรือ รน.๓๓๒ ๒. เครื่องจักรใหญ่ขวา เรือ ๖๓๑ ๓. สร้างแนวกั้นเขตพื้นที่บ้านพักบางปลากด ๔. เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ รน.๕๘ ๕. โต๊ะเก้าอี้ งาน ยทร.กก.๓ บก.รน. ๖. เครื่องจักรใหญ่ขวา เรือ ๕๓๙

3 งานวิศวกรรมตัวเรือ การประมาณราคาเพื่อจัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ
๗. เครื่องจักรใหญ่ เรือ ๖๒๖ ๘. เครื่องจักรใหญ่ซ้าย เรือ ๕๒๐ ๙. รถยนต์โล่ ๕๐๔๑๑

4 กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ 110-180 ฟุต
รายงานสถานภาพเรือตรวจการณ์ของ บก.รน. รายละเอียดดังนี้ สังกัด เรือ (ลำ) ใช้ได้ ชำรุดรอซ่อม อยู่ระหว่างซ่อม ใช้ราชการไม่ได้ (รอจำหน่าย) หมายเลข กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ ฟุต 6 4 - 2 1803,1101 กก.3 บก.รน. 3 1 พ.10, พ.44 กก.4 บก.รน. 32 31 530 กก.5 บก.รน. 26 23 910, รน.69, รน.66 กก.6 บก.รน. 20 19 336 กก.7 บก.รน. 17 กก.8 บก.รน. 12 10 รน.27 813 กก.9 บก.รน. 11 รน.74 กก.10 บก.รน. 426, พ.16, พ.25, พ.51,พ.30, พ.59 พ.19, พ.20, พ.23, พ.24, พ.33, พ.35 กก.11 บก.รน. 30 29 419 รวม 189 164 9

5 งานวิศวกรรมเครื่องกล
ได้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมทำเรือ ส.รน.ต่าง ๆ โดยเป็นเรือตรวจการณ์ รวมทั้งสิ้น ๖ ลำ ดังนี้ ๑. ตรวจสอบเครื่องยนต์ เรือ รน.๖๐ ประจำ ส.รน.๕ กก.๔ บก.รน. (อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์) ๒. ตรวจซ่อมเกียร์เครื่องจักรใหญ่ขวา เรือ ๖๒๖ ประจำ ส.รน.๑ กก.๕ บก.รน. (อ.ศรีราชา ชลบุรี) 5

6 ๓.ตรวจสอบอะไหล่เครื่องจักรใหญ่ซ้าย เรือ ๕๓๘
ประจำ ส.รน.๕ กก.๖ บก.รน. (อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช) ๔. ตรวจสอบเกียร์เครื่องจักรใหญ่ซ้าย เรือ ๕๒๐ ประจำ ส.รน.๓ กก.๙ บก.รน. (อ.เมือง สตูล) ๕. ตรวจซ่อมเครื่องยนต์ขวา เรือ รน.๕๗ ประจำ ส.รน.๔ กก.๔ บก.รน. (อ.เมือง สมุทรสาคร) ๖. ตรวจซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือ ศรีนครินทร์ (๑๘๐๔) ประจำ กรต.

7 ตรวจซ่อมเกียร์เครื่องจักรใหญ่ขวา เรือ ๖๒๖

8 ตรวจซ่อมเครื่องยนต์ติดท้าย เรือ รน.๕๗

9 ตรวจซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือ ศรีนครินทร์ (๑๘๐๔)

10 งานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ๑.ตรวจสอบและซ่อมทำเสาหลักยึดลวดสลิงสายอากาศไซแบนด์ ประจำ ส.รน.๕ กก.๔ บก.รน. ๒.ตรวจสอบและซ่อมทำ อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ ซูซูกิ รุ่น อีเอส ๑๐๑๖ ประจำเรือ ๖๒๕ ประจำ ส.รน.๕ กก.๔ บก.รน. ๓.ติดตั้งเครื่องรับ – ส่ง วิทยุ มารีนแบนด์ เครื่องรับ – ส่ง วิทยุ CB มดดำ ประจำเรือ ๕๒๗ ส.รน.๕ กก.๔ บก.รน. 10

11 งานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ๔.ติดตั้งเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ VHF/FM ประจำ ปภ.๙๗ รน. ๕.ติดตั้งและควบคุมเครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพ เพื่อบรรยายความรู้โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี โดย รพ.ตำรวจ 11

12 ตรวจสอบและซ่อมทำเสาหลักยึดลวดสลิงสายอากาศไซแบนด์ ประจำ ส. รน. ๕ กก
ตรวจสอบและซ่อมทำเสาหลักยึดลวดสลิงสายอากาศไซแบนด์ ประจำ ส.รน.๕ กก.๔ บก.รน. อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

13 ตรวจสอบและซ่อมทำอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ยี่ห้อ ซูซูกิ รุ่น อีเอส ๑๐๑๖ ประจำเรือ ๖๒๕ ประจำ ส.รน.๕ กก.๔ บก.รน.

14 งานอู่เรือและงานช่าง
๑. รายงาน - การบริจาคโลหิต ของ ตร. และลูกจ้างประจำ รน. - แนวทางการปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า - การลาของข้าราชการตำรวจประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ - การปฏิบัตหน้าที่ราชการ และการป้องกันปราบปรามอบายมุข ๒. ดำเนินการให้ช่างทำความสะอาดบริเวณที่ทำการงานอู่เรือ กก.๑ บก.รน. ๓. ดำเนินการนำโป๊ะท่าเทียบเรือ กก.๑ บก.รน. ขึ้นคานเพื่อปะรอยรั่วตัวโป๊ะที่ชำรุด

15 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงาน กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google