งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการสื่อสารระบบประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการสื่อสารระบบประเมินผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อการสื่อสารระบบประเมินผล
การบริหารผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดร่วมขององค์กร ตัวชี้วัดของส่วนงาน ความสามารถและพฤติกรรม

2 ขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม) (กุมภาพันธ์ - มีนาคม) การวางแผน ปฏิบัติงาน ติดตามงาน สอนงาน การสื่อสาร และภาวะผู้นำ ทบทวนผล การปฏิบัติงาน การประเมิน ผลงาน ครั้งที่ 1 กรกฎาคม - เพื่อติดตามงาน ครั้งที่ 2 มกราคมของปีถัดไป - ประเมินผลการปฏิบัติงาน มกราคมของปีถัดไป

3 รอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน เพื่อการติดตามงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี เพื่อนำผลมาพิจารณาขึ้นเงินเดือน

4

5 Loei รายได้ ล้าน

6 Loei product

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นการประเมินผลงาน กับ ความสามารถและพฤติกรรม กลุ่มพนักงาน ผลงาน ความสามารถและพฤติกรรม รจญ. ชจญ. 90 10 ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการส่วน พนักงานระดับ 10 80 20 พนักงานระดับ 9 ลงมา 70 30 พนักงานที่เข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553 ผู้ปฏิบัติงานมีกำหนดเวลา

8 มุมมองตัวชี้วัดและน้ำหนัก ประจำปี 2557
มุมมองตัวชี้วัดตาม BSC ปี 2557 น. ภ. ล. ค. ข. และ ธ.1 เลย ด้านการเงิน (Finance) 20 ด้านลูกค้า (Customer) 30 ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process ) 40 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning & Growth) 10 น้ำหนักรวม 100

9 1. ด้านการเงิน (น้ำหนัก 20)
ตัวชี้วัด น. ภ. เลย เป้าหมาย ระดับ mc 1. EBITDA - องค์กร - - ศูนย์ EVM 10 ภ 2 2. รายได้ (องค์กร/พื้นที่/ผลิตภัณฑ์/ลูกค้า) - 3G 5 150 ทุกคน 3. ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (องค์กร) 4. ตัวชี้วัดอื่น (วัดรายบุคคล/ งานที่เกี่ยวข้อง)รายได้/ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ : * วัดเฉพาะสายงาน ข.

10 2. ด้านลูกค้า (น้ำหนัก 30) ตัวชี้วัด น. ภ. เลย
เป้าหมาย ระดับ 1. ระดับความพึงพอใจในบริการ (องค์กร/พื้นที่/3G) 5 2. ระดับความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของ ทีโอที 3. ร้อยละการคืน (รื้อถอน) บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงต่อบริการเปิดใช้ทั้งหมด - องค์กร - - นครหลวง 4. จำนวนลูกค้า - อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL, FTTx, Wi-Net) 9100 3 ลย 3700 วพ 2250 ชค 1800 ดซ 1350 น ร อ ป ส 9100 5. ตัวชี้วัดอื่นๆ (3g) 10 บุคคล 5 10

11 3. ด้านกระบวนการภายใน (น้ำหนัก 40-55)
ตัวชี้วัด น. ภ. เลย ล. ค. ข. ธ.1 อ. ง. ก. ท. พ. ต. ลษ. ลจ. ปจ. สจ. ด้าน Internal Process 40-50 40 55 การกำหนดตัวชี้วัด ในมุมมอง Internal Process โดยพิจารณาตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สายงาน หรือ ยุทธศาสตร์องค์กร และควรมีตัวชี้วัดไม่น้อยกว่า 3 ตัว

12 3. ด้านกระบวนการภายใน (น้ำหนัก 40/ข=50)
ตัวชี้วัด ลูกค้า อ. ตรวจแก้ adsl+fttx ตรวจแก้ คู่สายเช่า ร้องเรียน+unmatched หนี้ งบประมาณ/การเงิน ลูกค้ารายใหญ่ เก่า/ใหม่ ระบบชุมสาย/power/bh/ofc ประสิทธิภาพการขาย fttx/ adsl/ winet =9100 port บริหารทรัพย์สิน

13 4. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (น้ำหนัก 10)
ตัวชี้วัด น. ภ. เลย ล. ค. ข. ธ.1 อ. ง. ก. ท. พ. ต. ลษ. ลจ. ปจ. สจ. 1. ความสำเร็จของการสร้างวัฒนธรรมการให้บริการลูกค้า 1.1 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อศูนย์บริการลูกค้า และ ช่างติดตั้งฯ 5 (เว้น สน.) - 1.2 จำนวนการสำรวจข้อมูลได้ตามเป้าหมายตามที่โครงการกำหนด (เฉพาะ สน.) 2. กิจกรรมขาย/นโยบาย 10 หมายเหตุ * สำหรับพนักงานที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการให้บริการ กำหนดให้วัดระดับความสำเร็จในการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงงานของศูนย์บริการ น้ำหนัก 5%

14


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการสื่อสารระบบประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google