งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดร่วมขององค์กร ตัวชี้วัดของส่วนงาน ความสามารถและพฤติกรรม หัวข้อการสื่อสารระบบประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดร่วมขององค์กร ตัวชี้วัดของส่วนงาน ความสามารถและพฤติกรรม หัวข้อการสื่อสารระบบประเมินผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดร่วมขององค์กร ตัวชี้วัดของส่วนงาน ความสามารถและพฤติกรรม หัวข้อการสื่อสารระบบประเมินผล

2 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม) ทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม) ครั้งที่ 1 กรกฎาคม ครั้งที่ 1 กรกฎาคม - เพื่อติดตามงาน - เพื่อติดตามงาน ครั้งที่ 2 มกราคมของปีถัดไป ครั้งที่ 2 มกราคมของปีถัดไป - ประเมินผลการปฏิบัติงาน - ประเมินผลการปฏิบัติงาน มกราคมของปีถัดไป การวางแผน การวางแผน ปฏิบัติงาน ติดตามงาน ติดตามงาน สอนงาน สอนงาน ทบทวนผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน การสื่อสารและภาวะผู้นำ ขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติงานขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

3 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน เพื่อการติดตามงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี เพื่อนำผลมาพิจารณาขึ้นเงินเดือน รอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4

5

6

7 เป็นการประเมินผลงาน กับ ความสามารถและพฤติกรรม กลุ่มพนักงานผลงานความสามารถและพฤติกรรม รจญ. ชจญ. 9010 ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการส่วน พนักงานระดับ 10 8020 พนักงานระดับ 9 ลงมา 7030 พนักงานที่เข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553 ผู้ปฏิบัติงานมี กำหนดเวลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน

8 มุมมองตัวชี้วัดและน้ำหนัก ประจำปี 2557 มุมมองตัวชี้วัดตาม BSC ปี 2557 น. ภ. ล. ค. ข. และ ธ.1 เลย ด้านการเงิน (Finance) 20 ด้านลูกค้า (Customer) 20 - 3030 ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process ) 40 - 5040 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning & Growth) 10 น้ำหนักรวม 100

9 1. ด้านการเงิน (น้ำหนัก 20) ตัวชี้วัด น. ภ.เลยเป้าหมายระดับmc 1. EBITDA - องค์กร- - ศูนย์ EVM10 --ภ 2 2. รายได้ (องค์กร/พื้นที่/ ผลิตภัณฑ์/ลูกค้า) - 3G 55150-ทุกคน 3. ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (องค์กร) -- 4. ตัวชี้วัดอื่น (วัดรายบุคคล/ งานที่เกี่ยวข้อง)รายได้/ ค่าใช้จ่าย 55ทุกคน หมายเหตุ : * วัดเฉพาะสายงาน ข.

10 2. ด้านลูกค้า (น้ำหนัก 30) ตัวชี้วัด น. ภ.เลย เป้าหมาย ระดับ 1. ระดับความพึงพอใจในบริการ (องค์กร/พื้นที่/3G) 55 2. ระดับความพึงพอใจใน ภาพลักษณ์ของ ทีโอที 55 3. ร้อยละการคืน (รื้อถอน) บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงต่อ บริการเปิดใช้ทั้งหมด - องค์กร -5 - นครหลวง5- 4. จำนวนลูกค้า - อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL, FTTx, Wi-Net) 91003ลย 3700 วพ 2250 ชค 1800 ดซ 1350 น ร อ ป ส 9100 5. ตัวชี้วัดอื่นๆ (3g)105บุคคล 5 10

11 3. ด้านกระบวนการภายใน (น้ำหนัก 40-55) ตัวชี้วัด น. ภ.เลยล. ค. ข.ธ.1อ. ง. ก. ท. พ. ต. ลษ. ลจ. ปจ. สจ. ด้าน Internal Process40-504040-50 55 การกำหนดตัวชี้วัด ในมุมมอง Internal Process โดยพิจารณาตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สายงาน หรือ ยุทธศาสตร์องค์กร และควรมีตัวชี้วัดไม่น้อยกว่า 3 ตัว

12 3. ด้านกระบวนการภายใน (น้ำหนัก 40/ข=50) ตัวชี้วัด ลูกค้าขนรอ.ปส ตรวจแก้ adsl+fttx√√√√ ตรวจแก้ คู่สายเช่า√√√√ ร้องเรียน+unmatched√ หนี้√ งบประมาณ/การเงิน√ ลูกค้ารายใหญ่ เก่า/ใหม่√ ระบบชุมสาย/power/bh/ofc√√√√ ประสิทธิภาพการขาย fttx/ adsl/ winet =9100 port√ บริหารทรัพย์สิน√

13 4. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (น้ำหนัก 10) ตัวชี้วัด น. ภ.เลยล. ค. ข.ธ.1อ. ง. ก. ท. พ. ต. ลษ. ลจ. ปจ. สจ. 1. ความสำเร็จของการสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการลูกค้า 1.1 ระดับความพึงพอใจ ของลูกค้าที่มีต่อศูนย์บริการ ลูกค้า และ ช่างติดตั้งฯ 5 (เว้น สน.) ---- 1.2 จำนวนการสำรวจ ข้อมูลได้ตามเป้าหมายตามที่ โครงการกำหนด 5 (เฉพาะ สน.) ---- 2. กิจกรรมขาย/นโยบาย5510 หมายเหตุ * สำหรับพนักงานที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการให้บริการ กำหนดให้วัดระดับความสำเร็จในการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงงานของศูนย์บริการ น้ำหนัก 5%

14


ดาวน์โหลด ppt การบริหารผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดร่วมขององค์กร ตัวชี้วัดของส่วนงาน ความสามารถและพฤติกรรม หัวข้อการสื่อสารระบบประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google