งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องที่ ครูอาชีวะฯ ควรรู้ บัญญัติ สมสุพรรณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องที่ ครูอาชีวะฯ ควรรู้ บัญญัติ สมสุพรรณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องที่ ครูอาชีวะฯ ควรรู้ บัญญัติ สมสุพรรณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2 ( ๑ ) ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพ ……..….… บาท ( ๒ ) ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้ง ละ ………………..…. บาท ( ๔ ) ค่าหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ ชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ฉบับละ ………... บาท ( ๓ ) ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับ ละ …………..….……. บาท ( ๕ ) ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ …….….…….. บาท ๒๐ ๐ ๖๐ ๐ ๒๐ ๐ ๓๐ ๐ ๔๐ ๐ ใบประกอบวิชาชีพครู

3 สภาพนักเรียน นักศึกษา ระเบียบกระทรวงฯ จัดการเรียน หลักสูตร ปวช. ปวส. 1. พื้นฐานความรู้ ปวช. จบ ม. ต้น หรือเทียบเท่า ปวส. จบ ปวช. หรื ม. ปลาย หรือเทียบเท่า ผู้สมัครระบบทวิภาคี ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ปี 15

4 สภาพนักเรียน นักศึกษา 2. การเป็นนักศึกษา เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ หลักฐานต่างๆ

5 สภาพนักเรียน นักศึกษา การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา การพ้นสภาพเป็นนักศึกษา เมื่อจบหลักสูตร ตาย ลาออก ขาดเรียน หรือขาดฝึกงาน เกิน วัน 15 ผิดระเบียบร้ายแรง ติดคุก ขาดคุณสมบัติ

6 สภาพนักเรียน นักศึกษา การพักการเรียน เจ็บป่วยเป็นเวลานาน เหตุอื่นที่วิทยาลัยเห็นสมควร ได้ทุน เมื่อครบเวลา ต้องยื่นขอกลับเข้าเรียน ภายใน 15 วัน

7 สภาพนักเรียน นักศึกษา การลงทะเบียน ในภาคเรียนปกติ ลงทะเบียน ล่าช้าได้ไม่เกิน 15 วัน ลาพักการเรียน - ภาคเรียนปกติ ภายใน 15 วัน - ฤดูร้อน ภายใน 5 วัน ลาในภาคฤดูร้อน ลงทะเบียน ล่าช้าได้ไม่เกิน 5 วัน

8 สภาพนักเรียน นักศึกษา การลงทะเบียน จะเพิ่ม หรือเปลี่ยนรายวิชา - ภาคเรียนปกติ ภายใน 15 วัน เปิดภาคเรียน - ฤดูร้อน ภายใน 5 วัน ถอนรายวิชา - ภาคเรียนปกติ ภายใน วัน เปิดภาคเรียน - ฤดูร้อน ภายใน 10 วัน 30

9 คำถามชวนคิด ทำครู..... ผู้ช่วย ครู. แก่ๆ “ ยากทำอะไรมากที่สุด ”. ท่านคิดว่า

10 สภาพนักเรียน นักศึกษา ความหมาย อักษรย่อ ข. ร. หมายถึง.... ขาดเรียน ข. ส. หมายถึง... ขาดสอบ ถ. ล. หมายถึง.... ถอดวิชาหลังกำหนด ถ. น. หมายถึง.... ถอดวิชาในกำหนด ถ. น. หมายถึง.... ถูกสั่งพักการเรียน ท. หมายถึง.... ทุจริตในการสอบ ม. ส. หมายถึง.... ไม่สมบูรณ์

11 การตัดสินผลการเรียน ปวช จบไป 2 ภาคเรียน เกรดไม่ต่ำกว่า จบไป 4 ภาคเรียน เกรดไม่ต่ำกว่า จบไป 6 ภาคเรียน เกรดไม่ต่ำกว่า 1.95 มีเวลาร่วมกิจกรรม เกิน 60% ปวช.

12 การตัดสินผลการเรียน ปวส จบไป 2 ภาคเรียน เกรดไม่ต่ำกว่า จบไป 4 ภาคเรียน เกรดไม่ต่ำกว่า 1.90 มีเวลาร่วมกิจกรรม เกิน 60% ปวส.


ดาวน์โหลด ppt เรื่องที่ ครูอาชีวะฯ ควรรู้ บัญญัติ สมสุพรรณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google