งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการงานติดตั้งเสาอากาศ Broadband Wireless Access

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการงานติดตั้งเสาอากาศ Broadband Wireless Access"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการงานติดตั้งเสาอากาศ Broadband Wireless Access
ณ 2 กรกฎาคม 2555 โดย ส่วนระบบสื่อสารไร้สายที่ 4

2 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4
เดิม 81 Site ปรับเหลือ 79 Site (10 จังหวัด) ได้รับการตรวจสอบและยืนยันจาก ธ.1 แล้ว ทั้ง 79 Site บันทึกฯ ชพค./99 ลว. 4 พ.ค. 55 จำนวน 64 Site บันทึกฯ ชพค./146 ลว. 21 มิ.ย. 55 จำนวน 16 Site (รวม site ที่สงขลาขอเปลี่ยนแปลง 1 site)

3 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4
Site ที่ได้รับการยืนยันจาก ธ.1 แยกรายจังหวัด ลำดับที่ จังหวัด แยกตามประเภท/ชนิดของเสา รวม Steel Pole Concrete Pole 1 ปัตตานี 2 - นราธิวาส 3 สงขลา 9 14 23 4 พัทลุง 5 ตรัง บภ.4.1 16 30

4 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4
Site ที่ได้รับการยืนยันจาก ธ.1 แยกรายจังหวัด ลำดับที่ จังหวัด แยกตามประเภท/ชนิดของเสา รวม Steel Pole Concrete Pole 1 นครศรีธรรมราช 5 4 9 2 กระบี่ - 3 ภูเก็ต 7 12 สุราษฎร์ธานี 10 16 26 ชุมพร บภ.4.2 22 27 49

5 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4
รูปแบบเสาอากาศ BWA มี 2 ประเภท คือ Steel Pole Tower ความสูง 10 เมตร ติดตั้งบนดาดฟ้าอาคาร กรณีอาคารสูงประมาณ 20 ชั้น หรือใกล้สนามบินสามารถใช้เสาสูง 4 เมตร และ 6 เมตร ได้ Concrete Pole Tower ความสูง 22 เมตร ติดตั้งบนพื้นดิน

6 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4
งบประมาณค่าติดตั้งเสา BWA (พค.จัดสรร) โดยประมาณการค่าใช้จ่ายแยกตามประเภท/ชนิดของเสา ดังนี้ Steel Pole Tower จุดละ 120, บาท Concrete Pole Tower จุดละ 150, บาท ภ.4 ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 11,070, บาท (ตามบันทึกฯ พค./41 ลว. 23 มี.ค. 55 ) สำหรับแผนจัดหาฯ ผวท.(ธ.๑) ได้ขออนุมัติแผนจัดหาประจำปี ๕๕ งานเช่าพื้นที่ติดตั้งเสา BWA แล้ว (ตามบันทึกฯ ผวท.(ธ.๑)/๑๓ ลว. ๖ ม.ค.๕๕)

7 ขั้นตอนการดำเนินงานเช่าพื้นที่ และงานติดตั้งเสาอากาศ bwa ภ.4

8 ความคืบหน้างานเช่าพื้นที่และงานติดตั้งเสาอากาศ bwa ภ.4

9 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4
ความคืบหน้างานติดตั้งเสาอากาศ BWA ๑. จัดหาผู้รับเหมาติดตั้งเสาฯ BWA ตามพิกัดที่ ธ.1 เห็นชอบ โดยวิธีตกลงราคา บบภ.๔ ที่จัดหาผู้รับเหมาแล้วมี สงขลา,นครศรีฯ,กระบี่,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,ชุมพร ชพค.ส่งร่าง TOR ด้านเทคนิค และข้อกำหนดทาง ด้านพาณิชย์ งานจ้างเหมาติดตั้งเสา BWA แล้ว ตามบันทึกฯชพค./๑๓๓ ลว.๑๒ มิย.๕๕ และ ชพค./๑๔๑ ลว. ๑๘ มิย.๕๕ ตามลำดับ

10 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4
ความคืบหน้างานติดตั้งเสาอากาศ BWA ๒. บบภ.๔ ประสาน SL ,ผู้รับเหมาฯ และเจ้าหน้าที่ ทีโอที ร่วมทำประชาพิจารณ์แต่ละจุด และผู้รับเหมาฯตรวจสอบความมั่นคงของอาคารที่กำหนดเป็นจุดติดตั้งว่าสามารถรองรับการติดตั้งเสาอากาศ พร้อมอุปกรณ์ BWA ก่อนทำสัญญาเช่าใช้พื้นที่ จังหวัดที่เริ่มดำเนินการทำประชาพิจารณ์ มี สงขลา 16 จุด หมายเหตุ ภูเก็ต บริษัทรับเหมาฯอยู่ระหว่างสำรวจจุด

11 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4
ความคืบหน้างานติดตั้งเสาอากาศ BWA ๓. ดำเนินการสร้างเสาอากาศ BWA จังหวัดที่เริ่มดำเนินการสร้างเสา BWA แล้ว มี สุราษฎร์ธานี (๑ จุด) เป็น Site TOT

12 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4
ความคืบหน้างานเช่าพื้นที่ เพื่อติดตั้งเสาอากาศ BWA ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าเช่าพื้นที่ โดยแจ้งรายละเอียดผู้ยินยอม/อนุญาตให้เช่าพื้นที่ ,สถานที่ติดตั้ง, Lat.,Long., ประเภทเสา, อัตราค่าเช่าต่อเดือน, อัตราค่าเช่ารายปี (เฉลี่ย 3 ปี) แล้ว จังหวัดที่ได้สรุปรายละเอียดและขอจัดสรรงบค่าเช่าพื้นที่แล้ว มีดังนี้.- ๑.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๒๑ Site วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น๓ ปี(๑ มิย.๕๕-๓๑ ธค.๕๘) จำนวน ๔,๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลืออีก ๓ Site ยังไม่เจอเจ้าของฯ และอีก ๒ เสาไม่ต้องเช่า(ชส. ทีโอที) (ชพค./๑๕๕ ลว.๒๒ มิย.๕๕) ๒.กระบี่ จำนวน ๑ Site วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓ ปี(๑ มิย.๕๕-๓๑พค.๕๘) จำนวน ๓๐๙,๖๐๐.๐๐ บาท ๓. ชุมพร จำนวน ๑ Site วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓ ปี(๑ มิย.๕๕-๓๑พค.๕๘) จำนวน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ลำดับ ๒,๓ ตามบันทึกฯ บภ.๔.๒/๒๙๘ ลว.๑๓ มิย.๕๕)

13 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4
ความคืบหน้างานเช่าพื้นที่ เพื่อติดตั้งเสาอากาศ BWA ๒. ออกใบขอเสนอซื้อ(PR) หลังได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ธ.1 งชภ.4 ดำเนินการ ๓.แจ้งรายชื่อคณะกรรมการจัดหาและตรวจรับฯ ให้ พดภ.๔ ดำเนินการตามกรรมวิธี บภ.๔.๒ แจ้งรายชื่อคณะกรรมการจัดหาและตรวจรับงานเช่าพื้นที่ของจังหวัด ในสังกัดให้ พดภ.๔ แล้ว(ตามบันทึกฯบภ.๔.๒/๒๓๔ ลว.๑๐ พค.๕๕


ดาวน์โหลด ppt โครงการงานติดตั้งเสาอากาศ Broadband Wireless Access

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google