งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ 2 กรกฎาคม 2555 โดย ส่วนระบบสื่อสารไร้ สายที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ 2 กรกฎาคม 2555 โดย ส่วนระบบสื่อสารไร้ สายที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ 2 กรกฎาคม 2555 โดย ส่วนระบบสื่อสารไร้ สายที่ 4

2 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4 เดิม 81 Site ปรับเหลือ 79 Site (10 จังหวัด ) ได้รับการตรวจสอบและยืนยันจาก ธ.1 แล้ว ทั้ง 79 Site  บันทึกฯ ชพค./99 ลว. 4 พ. ค. 55 จำนวน 64 Site  บันทึกฯ ชพค./146 ลว. 21 มิ. ย. 55 จำนวน 16 Site ( รวม site ที่สงขลาขอเปลี่ยนแปลง 1 site)

3 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4 ลำดับ ที่ จังหวัด แยกตามประเภท / ชนิดของเสา รวม Steel PoleConcrete Pole 1 ปัตตานี 2- 2 2 นราธิวาส 1-1 3 สงขลา 91423 4 พัทลุง 3-3 5 ตรัง 1-1 บภ.4.1 161430 Site ที่ได้รับการยืนยันจาก ธ.1 แยก รายจังหวัด

4 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4 ลำดับ ที่ จังหวัด แยกตามประเภท / ชนิด ของเสา รวม Steel PoleConcrete Pole 1 นครศรีธรรมราช 54 9 2 กระบี่ 1-1 3 ภูเก็ต 5712 4 สุราษฎร์ธานี 101626 5 ชุมพร 1-1 บภ.4.2 222749 Site ที่ได้รับการยืนยันจาก ธ.1 แยก รายจังหวัด

5 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4 รูปแบบเสาอากาศ BWA มี 2 ประเภท คือ  Steel Pole Tower ความสูง 10 เมตร ติดตั้ง บนดาดฟ้าอาคาร กรณีอาคารสูงประมาณ 20 ชั้น หรือใกล้สนามบินสามารถใช้เสาสูง 4 เมตร และ 6 เมตร ได้  Concrete Pole Tower ความสูง 22 เมตร ติดตั้งบนพื้นดิน

6 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4 งบประมาณค่าติดตั้งเสา BWA ( พค. จัดสรร ) โดยประมาณการค่าใช้จ่ายแยกตามประเภท / ชนิดของ เสา ดังนี้  Steel Pole Tower จุดละ 120,000.00 บาท  Concrete Pole Tower จุดละ 150,000.00 บาท ภ.4 ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 11,070,000.00 บาท ( ตามบันทึกฯ พค./41 ลว. 23 มี. ค. 55 ) สำหรับแผนจัดหาฯ ผวท.( ธ. ๑ ) ได้ขออนุมัติแผนจัดหาประจำปี ๕๕ งานเช่าพื้นที่ติดตั้งเสา BWA แล้ว ( ตามบันทึกฯ ผวท.( ธ. ๑ )/ ๑๓ ลว. ๖ ม. ค. ๕๕ )

7

8

9 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4 ความคืบหน้างานติดตั้งเสาอากาศ BWA ๑. จัดหาผู้รับเหมาติดตั้งเสาฯ BWA ตามพิกัดที่ ธ.1 เห็นชอบ โดยวิธีตกลงราคา  บบภ. ๔ ที่จัดหาผู้รับเหมาแล้วมี สงขลา, นครศรีฯ, กระบี่, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร  ชพค. ส่งร่าง TOR ด้านเทคนิค และข้อกำหนดทาง ด้าน พาณิชย์ งานจ้างเหมาติดตั้งเสา BWA แล้ว ตาม บันทึกฯชพค./ ๑๓๓ ลว. ๑๒ มิย. ๕๕ และ ชพค./ ๑๔๑ ลว. ๑๘ มิย. ๕๕ ตามลำดับ

10 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4 ความคืบหน้างานติดตั้งเสาอากาศ BWA ๒. บบภ. ๔ ประสาน SL, ผู้รับเหมาฯ และเจ้าหน้าที่ ที โอที ร่วมทำประชาพิจารณ์แต่ละจุด และผู้รับเหมาฯ ตรวจสอบความมั่นคงของอาคารที่กำหนดเป็นจุด ติดตั้งว่าสามารถรองรับการติดตั้งเสาอากาศ พร้อม อุปกรณ์ BWA ก่อนทำสัญญาเช่าใช้พื้นที่  จังหวัดที่เริ่มดำเนินการทำประชาพิจารณ์ มี สงขลา 16 จุด จังหวัดที่เริ่มดำเนินการทำประชาพิจารณ์ มี สงขลา 16 จุด หมายเหตุ ภูเก็ต บริษัทรับเหมาฯอยู่ระหว่าง สำรวจจุด

11 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4 ความคืบหน้างานติดตั้งเสาอากาศ BWA ๓. ดำเนินการสร้างเสาอากาศ BWA  จังหวัดที่เริ่มดำเนินการสร้างเสา BWA แล้ว มี สุ ราษฎร์ธานี ( ๑ จุด ) เป็น Site TOT

12 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4 ความคืบหน้างานเช่าพื้นที่ เพื่อติดตั้งเสา อากาศ BWA ๑.ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าเช่าพื้นที่ โดยแจ้ง รายละเอียดผู้ยินยอม / อนุญาตให้เช่าพื้นที่, สถานที่ ติดตั้ง, Lat.,Long., ประเภทเสา, อัตราค่าเช่าต่อเดือน, อัตราค่าเช่ารายปี ( เฉลี่ย 3 ปี ) แล้ว  จังหวัดที่ได้สรุปรายละเอียดและขอจัดสรรงบค่าเช่าพื้นที่ แล้ว มีดังนี้.- ๑. สุราษฎร์ธานี จำนวน ๒๑ Site วงเงินงบประมาณรวม ทั้งสิ้น๓ ปี ( ๑ มิย. ๕๕ - ๓๑ ธค. ๕๘ ) จำนวน ๔, ๔๘๒, ๐๐๐. ๐๐ บาท คงเหลืออีก ๓ Site ยังไม่เจอเจ้าของฯ และอีก ๒ เสาไม่ ต้องเช่า ( ชส. ทีโอที ) ( ชพค./ ๑๕๕ ลว. ๒๒ มิย. ๕๕ ) ๒. กระบี่ จำนวน ๑ Site วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓ ปี ( ๑ มิย. ๕๕ - ๓๑พค. ๕๘ ) จำนวน ๓๐๙, ๖๐๐. ๐๐ บาท ๓. ชุมพร จำนวน ๑ Site วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓ ปี ( ๑ มิย. ๕๕ - ๓๑พค. ๕๘ ) จำนวน ๑๘๐, ๐๐๐. ๐๐ บาท ( ลำดับ ๒, ๓ ตามบันทึกฯ บภ. ๔. ๒ / ๒๙๘ ลว. ๑๓ มิย. ๕๕ )

13 โครงการ Broadband Wireless Access ภ.4 ความคืบหน้างานเช่าพื้นที่ เพื่อติดตั้งเสา อากาศ BWA ๒. ออกใบขอเสนอซื้อ (PR) หลังได้รับจัดสรร งบประมาณจาก ธ.1  งชภ.4 ดำเนินการ ๓. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการจัดหาและตรวจรับฯ ให้ พดภ. ๔ ดำเนินการตามกรรมวิธี  บภ. ๔. ๒ แจ้งรายชื่อคณะกรรมการจัดหาและตรวจรับงาน เช่าพื้นที่ของจังหวัด ในสังกัดให้ พดภ. ๔ แล้ว ( ตาม บันทึกฯบภ. ๔. ๒ / ๒๓๔ ลว. ๑๐ พค. ๕๕


ดาวน์โหลด ppt ณ 2 กรกฎาคม 2555 โดย ส่วนระบบสื่อสารไร้ สายที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google