งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ผู้บังคับบัญชาของหน่วย สามารถถ่ายทอดนโยบายก่อนปฏิบัติงานสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคคลในพื้นที่สามารถแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนได้เป็นอย่างดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ผู้บังคับบัญชาของหน่วย สามารถถ่ายทอดนโยบายก่อนปฏิบัติงานสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคคลในพื้นที่สามารถแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนได้เป็นอย่างดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ผู้บังคับบัญชาของหน่วย สามารถถ่ายทอดนโยบายก่อนปฏิบัติงานสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคคลในพื้นที่สามารถแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนได้เป็นอย่างดี 3. มีความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. มีระบบการบริหารงานที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนความโปร่งใสในสังคม 5. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพของตน 1. มีอัตรากำลังจำกัด ไม่สอดคล้องกับงาน 2. บุคลากรบางส่วนขาดโอกาสในการเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา 3. บุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนางาน 4. ขาดสถานที่และอุปกรณ์ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 5. ขาดการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความชำนาญเฉพาะทาง ) 1. การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายใหม่ๆทำให้หน่วยงานและบุคลากรมี โอกาสพัฒนาศักยภาพของตน 2. การส่งตัวบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆทำให้เพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน 3. การนำหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาใช้ ทำให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงาน 4. การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของหน่วย มีผลให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การปฏิบัติงานจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 5. การเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคลากรของหน่วย สามารถสร้างกระแสการใฝ่ รู้ทางการศึกษา 1. กระแสวัตถุนิยมส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของบุคลากร 2. ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับรายได้ของบุคลากร 3. ความสำเร็จของงานบางงานต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น 4. นโยบายเร่งด่วนบางเรื่องสร้างความกดดันให้กับผู้ปฏิบัติงาน ส. รน. 7 กก. 11 บก. รน.

2 สถานีตำรวจน้ำ 7 กองกำกับการ 11 กอง บังคับการตำรวจน้ำ สถานีตำรวจ น้ำบึงกาฬ BUNGKAN MARINE POLICE โทรศัพท์ 0- 4249-1276 หรือ 1196 ป้ายหน้าสถานี

3 การปกครองบังคับบัญชา ส. รน.7 กก.11 บก. รน. ตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต. ค.37 พ. ต. ต. วัชชิรา นนท์ นนท์นา ด. ต. ปราโมทย์ นาสมใจ ด. ต. ไพโรจน์ โชติเมืองปัก ด. ต. ทองจันทร์ หิรัญวร ด. ต. เวฬุกร กุน เสน ด. ต. สำรวม จ่าย กระโทก ด. ต. สุริยา ชาติ อุดมพันธ์ ด. ต. ปรีดี เนื่อง ภักดิ์ ด. ต. ชัยวัฒน์ ชาวไร่ จ. ส. ต. รชานนท์ ไทยประยูร ด. ต. ประสิทธิ์ สัตนาโค ด. ต. พิทักษ์ ดู สันเทียะ จ. ส. ต. สมคิด อึงขุนทด ส. ต. อ. จักรพันธ์ ปานจันทร์


ดาวน์โหลด ppt 1. ผู้บังคับบัญชาของหน่วย สามารถถ่ายทอดนโยบายก่อนปฏิบัติงานสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคคลในพื้นที่สามารถแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนได้เป็นอย่างดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google