งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด. 2 ทิศทางการปรับตัวของ ทีโอที 2 Innovation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด. 2 ทิศทางการปรับตัวของ ทีโอที 2 Innovation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด

2 2 ทิศทางการปรับตัวของ ทีโอที 2 Innovation

3 นโยบายด้านการตลาด 2553-2555 3 รักษารายได้จากบริการหลัก ลดต้นทุนและเพิ่มกำไร ปรับปรุงการให้บริการ ผนวกสินค้าบริการ เติบโตในบริการใหม่ ขยายฐานลูกค้า Broadband Multimedia & Content ICT Solution ผนวกสินค้า / บริการ Traditional New Growth ปรับปรุง Shop และบริการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขยายบริการและจุด ให้บริการ Just Pay พันธมิตรตัวแทนขาย Distribution Channel

4 ใช้สนับสนุนการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ใช้เพิ่ม Customer loyalty ใช้สร้างโอกาสในการขายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ใช้กับบริการทุกกลุ่ม กรณีลูกค้าธุรกิจ ใช้กับบริการกลุ่ม Data & Internet และ Multi media & Content และ Other service บางตัว ใช้กับบริการกลุ่ม Data & Internet และ Multi media & Content และ Other service บางตัว ใช้กับบริการกลุ่ม Voice 6 กลยุทธ์หลักของ ทีโอที สำหรับปี 2553-2555 4

5 5 ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด

6 6 โทรศัพท์ประจำที่ รักษาฐานลูกค้าเดิม ใช้การตลาดทางตรงเข้าหา กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จัดทำรายการส่งเสริมการขาย กระตุ้นการใช้งานให้เพิ่มขึ้น ( เพิ่ม ARPU) เพิ่มโอกาสการใช้บริการเสริม ต่างๆ ด้วยรายการส่งเสริมการ ขาย SPC และ Caller ID ผนวกกับสินค้าและบริการอื่นๆ โทรศัพท์สาธารณะ เปิดบริการเติมเงินมือถือผ่าน เครื่องโทรศัพท์สาธารณะในเขตนคร หลวง จัดทำรายการส่งเสริมการขายเพื่อ กระตุ้นการใช้งานให้เพิ่มขึ้น Relocate Plan เพื่อป้องกันการ ลดลงของรายได้ รื้อถอนเครื่องที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อลดต้นทุนบริการ

7 7 บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ วางตำแหน่งทางการตลาดของ บริการให้มีความชัดเจน เร่งโฆษณาและประชาสัมพันธ์เชิง รุกแบบทั่วถึง (Mass) จัดทำรายการส่งเสริมการขายเพื่อ รักษาฐานลูกค้าเดิมและกระตุ้นการ ใช้งานเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการให้บริการสื่อสารข้อมูล ระหว่างประเทศ (DATA) เพิ่มมากขึ้น

8 8 บริการ ADSL สร้างความแตกต่างของสินค้า / บริการด้วยการปรับปรุงระดับ คุณภาพและสร้างรูปแบบราคา / สินค้า (Product Package) ที่ ชัดเจนตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เน้นการทำตลาดเชิงรุกกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจให้มากขึ้น ด้วย การผนวกสินค้า / บริการของ ทีโอที ผ่านการตลาดทางตรง สร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ต่อตราสินค้าที่ดีขึ้นในกลุ่ม ลูกค้านักเรียน / นักศึกษาและข้าราชการ พัฒนาการให้บริการผ่าน Web base (On Line Touch Point) เพื่อให้ลูกค้า / พันธมิตรการค้าสามารถติดต่อกับ ทีโอที ได้ ตลอดเวลา สรรหาพันธมิตรในการทำ Co-Marketing เพื่อขยายช่อง ทางการขายบริการและเพิ่มบริการรูปแบบใหม่ๆ

9 9 บริการ Leased Line Internet  เน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ ในกลุ่มลุกค้าธุรกิจ ราชการ องค์กร และสถาบันการศึกษา  เน้นการให้บริการ TOT leased line internet ที่มี ฟังก์ชันการใช้งานครบตามความต้องการและ กำหนดตำแหน่งทางการตลาดให้มีคุณภาพที่ได้ มาตรฐานสากล  นำเสนอ บริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับ TOT leased line internet เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ บริการหลัก  สร้างรูปแบบราคาที่หลากหลายตามคุณสมบัติของ บริการ  เน้นให้ ทีมขาย / พนักงานขาย / Key Account สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

10 10 บริการ Internet Data Center เน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ในลักษณะ Tailor-made และ Managed service เน้นรูปแบบการนำเสนอ บริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับ TOT Internet Data Center เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ บริการหลัก สร้างทางเลือกที่หลากหลายในการเลือกใช้บริการให้กับผู้ใช้งาน เน้นการขายเฉพาะลูกค้าภาคธุรกิจและองค์กร เช่น บริษัท ห้างร้าน สถาบัน องค์กร หรือ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ เอกชน นอกจากนี้อาจทำการรายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เพื่อสร้างฐานลูกค้า เฉพาะ เน้นให้ ทีมขาย / พนักงานขาย / Key Account สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ด้วยการเข้าพบเยี่ยมเยียนอย่าง สม่ำเสมอ จัดสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ เพื่อแนะนำบริการและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา บริการให้เป็นไปตามความต้องการมากที่สุด

11 11 บริการ Netlog เน้นการขยายฐานลูกค้าใหม่ ในกลุ่มองค์กร/ธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ (ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอิสระ) เน้นรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย/ครบวงจร และได้มาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ เน้นการทำตลาดแบบทางตรงในการเข้าถึงกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมาย สร้างรูปแบบราคาที่หลากหลายให้เหมาะสมตาม ลักษณะและกำลังซื้อของลูกค้า เน้นความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของทีมขาย ในการ ตอบคำถามและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

12 12 TOT Netcall ขยายฐานลูกค้ากลุ่มธุรกิจให้มากขึ้น ในลักษณะ Sale Tool เพื่อต่อสู้คู่แข่งด้านราคา ใช้การตลาดแบบผสมผสานระหว่าง Mass และ Sale Tool เปิดให้บริการ TOT Netcall แบบมีเลขหมาย (060) เปิดให้บริการ SIP Trunk ให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ พัฒนารูปแบบบริการอื่นๆ เช่น Call Forward และ Centrex ผนวกกับสินค้าและบริการอื่นๆ เช่น Leased Line Internet TOT Satellite จัดทำรายการส่งเสริมการขายสำหรับการติดตั้ง เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น จัดทำรายการส่งเสริมการขายในลักษณะการให้ ความเร็วเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม สร้างรูปแบบราคาในลักษณะการใช้งานร่วมกัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น

13 13 TOT Wi-Fi และ Hot Spot สรรหาพันธมิตรคู่ค้าเพื่อขยายจุดให้บริการ ขยายจุดให้บริการตามแหล่งท่องเที่ยวและหัว เมืองใหญ่ รวมถึงสถานที่ราชการ เช่น อบต. โฆษณาและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ทราบ จุดให้บริการ และ Sale Tool เพื่อเป็นเครื่องมือ ช่วยขายให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น ใช้การตลาดแบบทั่วถึง (Mass) เพื่อกระตุ้นการ ใช้บริการ ผนวกกับสินค้าและบริการอื่นๆ TOT Smart SMS สร้างรูปแบบการขายแบบ Wholesale ใช้การตลาดทางตรงกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ใช้การตลาดแบบทั่วถึง (Mass) เพื่อกระตุ้น การใช้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป

14 14 บริการ Game Online เปิดตัวเกมใหม่ จัดกิจกรรมและรายการส่งเสริมการขายในรูปแบบ ใหม่ๆเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายบัตรและกระตุ้นให้ ขายบัตรทุกราคาผ่าน 7-11 จัดทำรายการส่งเสริมการขายร่วมกับ Dealer บัตร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สรรหาพันธมิตรในการทำ Co-Marketing เพื่อ ขยายฐานลูกค้าทั่วไป จัดทำรายการส่งเสริมการขายประจำเดือนเพื่อ สร้างจุดเด่นและกระตุ้นการเติมเงิน

15 15 บริการ TOT e-Market สรรหาพันธมิตรในการทำ Co-Marketing เพื่อสร้างการรับรู้ สรรหาพันธมิตรคู่ค้าเพื่อให้มีสินค้า / บริการ ใน TOT Mall ให้หลากหลายครอบคลุมทุก กลุ่มลูกค้า จัดทำรายการส่งเสริมการขายเพื่อจูงใจให้ เกิดการซื้อสินค้าผ่าน TOT e-Market บริการ TOT e-Conference จัดทำรายการส่งเสริมการขายในรูปแบบ Sale Tool ให้เป็นเครื่องมือและเหมาะสมกับ ขนาดและลักษณะของลูกค้าเป้าหมาย ใช้การตลาดทางตรง เพื่อปรับรูปแบบบริการ ตามที่ลูกค้าต้องการ สรรหาพันธมิตรเพื่อพัฒนาการขายแบบ Total Solutions ที่ครบวงจรทั้งสื่อสัญญาณ และอุปกรณ์ปลายทาง

16 16 Knowledge Plus และ LMS  ขยายฐานลูกค้า  ใช้การตลาดแบบทั่วถึง (Mass) สำหรับ บริการ Knowledge Plus  ใช้การตลาดทางตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สำหรับบริการ LMS  จัด Event กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อกระตุ้น การใช้งานสำหรับบริการ Knowledge Plus  สรรหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มรูปแบบ Content ให้ หลากหลายและตรงกับความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

17 17 บริการ Just Pay จัดทำรายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นให้ชำระผ่าน บริการ Just Pay สรรหาตัวการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริการ Just Pay สามารถรับชำระค่าบริการได้หลากหลายมากขึ้น เร่งสรรหา Just Pay Franchise เพื่อขยายจุดให้บริการ ครอบคลุม บริการ TOT Call Center 1799 โฆษณาและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้ ให้กับตลาด จัดทำรายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ ทดลองใช้บริการ ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูล (Content) ให้หลากหลาย ครอบคลุมเรื่องที่ลูกค้าต้องการทราบ

18 18  เร่งปรับปรุงสำนักงานบริการให้เป็น TOT Shop  ขยายบริการ Just Pay ให้ครอบคลุมทุกสำนักงานบริการ  จัดทำรายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นให้ชำระผ่านบริการ Just Pay  สรรหาตัวการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริการ Just Pay สามารถรับ ชำระค่าบริการได้หลากหลายมากขึ้น  เร่งสรรหา Just Pay Franchise เพื่อขยายจุดให้บริการครอบคลุม  พัฒนาระบบการกระจายบัตรให้มีความคล่องตัวแก่ผู้ค้ารายย่อย  สรรหาพันธมิตรคู่ค้าเพื่อนำสินค้ามาขายผ่านบริการ Just Pay  สรรหาพันธมิตรตัวแทนขาย (Marketing Arm) เพื่อช่วยในการ ขายและกระจายสินค้า / บริการของ ทีโอที  พัฒนาช่องทาง TOT e-service เพี่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้า และลดต้นทุนการให้บริการ

19 19 ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด

20 โทรศัพท์ประจำที่ โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด เหมาจ่าย โทรศัพท์ประจำที่ ตลอดปี 53Telesale 1100 Sale Tool Iแพ็คเกจ 150 แพ็คเกจ SS (195 บาท) แพ็คเกจ MM (350 บาท) ฟรีไม่อั้น 1 (โทร 800 จ่าย 400) ฟรีไม่อั้น 2 (โทร 2000 จ่าย 1000) ฟรีกลางวัน (699 บาท) เหมาจ่ายใกล้- ไกล ก.ย. 52-มิ.ย. 53 Sale ToolI,Gโทรท้องถิ่น 300 บ./ด โทรท้องถิ่น-ทางไกล 600 บ./ด. Caller ID/SPCตลอดปี 53MassICaller ID ใช้ฟรี 3 เดือนแรก พร้อมแลกซื้อ เครื่องโทรศัพท์โชว์เบอร์ ในราคาพิเศษ

21 โทรศัพท์สาธารณะ โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด โทรถูกทั่วไทยต่ำสุด นาทีละ 25 สต. ตลอดปี 53MassIโทรผ่าน Y-tel 1234 ตั้งแต่ 22.00 – 06.59 น. นาทีละ 25 สต. โครงการเติมเงินผ่าน โทรศัพท์สาธารณะ (Change) เริ่ม มี.ค. 53MassI,Gเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์สาธารณะให้สามารถ ใช้เติมเงินโทรศัพท์ เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน ของ AIS

22 International Call - 007 โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด 007 Volume Discount on the Shelf ก.พ. - ธ.ค.53ToolR,Gการให้ส่วนลดตามยอดการใช้รวม 007 Zone Packเม.ย.53 - ธ.ค.53ToolRการให้ส่วนลดตามยอดการใช้รวม ในกลุ่ม ประเทศที่กำหนด 007 Product ImageMassImageเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงการคงอยู่ของบริการ 007, เสริมความรู้ให้ลูกค้าว่า 007เหมาะกับการใช้ งานแบบไหนบ้าง

23 International Call - 008 โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด 008 "3-4-5” ต่อเนื่องต.ค.52 - เม.ย.53 MassG, Rอัตราพิเศษรายประเทศเฉพาะเลขหมายที โอที เริ่มต้นนาทีละ 3 บาท 008 "3-4-5” ภาค 2พ.ค.- ธ.ค.53MassG, Rอัตราพิเศษรายประเทศเฉพาะเลขหมายที โอที เริ่มต้นนาทีละ 3 บาท (เหมือนเดิม) 008 เหมาจ่ายตามกลุ่มก.ค.-ก.ย.53MassI,Gเหมาจ่ายรายเดือน ให้ใช้อัตราพิเศษต่อ นาทีเฉพาะกลุ่มประเทศที่กำหนดไว้

24 ADSL โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด Simple Fit15 ม.ค. - 30 เม.ย.MassI,Gสร้างรูปแบบการให้บริการ 4 ระดับ XS,S,M,L ที่ครอบคลุมทุกระดับความเร็ว ของการใช้งาน โดยแบ่ง Class of Service เป็น 2 แบบ คือ Basic และ Power Great Value1 พ.ค.- 15 ก.ย.MassGPromotion ผู้ที่สมัครเข้าใช้ Package สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้า Course อบรมการใช้งาน Internet และบริการ เสริมต่างๆ จาก ทีโอที และ Partner Ultimated Hi-speed XL พ.ค.- ต.ค. 53MassI,GPromotion สำหรับระดับความเร็วสูงสุด ถึง 15Mbps

25 ADSL (ต่อ) โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด Member Get Member16 ก.ย.-15 ม.ค. 54MassGลูกค้าเก่าแนะนำลูกค้าใหม่ได้รับส่วนลด/ สิทธิพิเศษทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ โดยแนะนำมากยิ่งได้มาก Buy 2 Get 1 Freeมี.ค.-ก.ค.MassGติดตั้ง Hi-speed แบบ Biz จำนวน 2 port ได้รับสิทธิใช้ Hi-speed แบบ Home ฟรี 1 port เป็นระยะเวลา 12 รอบ บิล Smart Office1 ส.ค.-15 ม.ค. 54MassGBundle บริการ Hi-speed แบบ Biz กับ Fixed Line พร้อมสิทธิพิเศษในการแลก ซื้ออุปกรณ์

26 ADSL (ต่อ) โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด Student Pack15 เม.ย. - 30 เม.ย.MassI,GPackage พิเศษสำหรับนักเรียนด้วย ราคาที่ถูกกว่าราคาปกติ แต่มีการ Customize การใช้งานที่สามารถใช้ได้ เฉพาะ Domestic Bandwidth และต้อง รับการโฆษณาผ่าน ADSL Value Pack15 มี.ค. - 31 ธ.ค.DirectI,GBundle บริการ Fixed Line และ SMS โดยที่จ่ายราคาเท่ากับ Package ปกติที่ ใช้แบบ Mass Back up solution1 มิ.ย.-31 ธ.ค.DirectGBundle บริการ Hi-speed แบบ Biz กับ บริการ TOT1222 ฟรี พร้อมอุปกรณ์ Load Balance

27 ADSL (ต่อ) โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด Secure Office1 ก.ค.-31 ม.ค. 54DirectGBundle บริการ Hi-speed แบบ Biz กับ ระบบ Security ต่างๆ เช่น IP Camera, Fire Alam และ Internet Security Application Thank You Bonus1 มี.ค.-30 เม.ย.MassRฉลอง 1 ล้าน Port ด้วยการให้ลูกค้า ปัจจุบันร่วมลงทะเบียน และชิงโชค Loyalty Reward15 มิ.ย.- 31 ธ.ค.MassRให้สิทธิพิเศษต่างๆสำหรับลูกค้าที่มีการ ใช้บริการมานาน และจ่ายค่าบริการ อย่างสม่ำเสมอ

28 TOT Leased Line Internet โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด log file solution *เริ่ม เม.ษ. 53Sale ToolI,G(LLI+Netlog) speed เริ่มต้นตั้งแต่ 2Mbps ถึง 20 Mbps New Surplusเริ่ม เม.ษ. 53Gปรับราคาใหม่ และจัดรูปแบบ package ใหม่ speed เริ่มต้นตั้งแต่ 512k ถึง 20 Mbps Corporate Internet Solution-Pack1 ** เริ่ม ส.ค.53Gให้บริการ LLI+e-Conference+Netcall กับลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ต้องการการ ให้บริการแบบ tailor-made * TOT LLI หมายถึง บริการ TOT leased line internet ** รายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องรอความพร้อมของทุกบริการก่อนเปิดให้บริการ หมายเหตุ

29 TOT Internet Data Center โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด Data Center Solution pack 1 ** ไตรมาส 2/53Sale ToolI,Gให้บริการ Colocation + Web Hosting + Netlog พร้อมจัดราคา เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการแบบ Managed service ** รายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องรอความพร้อมของการเปิดบริการ TOT IDC ที่ TOT สนญ. แจ้งวัฒนะ หมายเหตุ

30 TOT Netlog โปรโมชั่น/รายละเอียดระยะเวลาวิธีการขายObj. ส่งอีเมล/จดหมายแจ้งไปยังลูกค้ากลุ่มธุรกิจเดิมและ ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการ ม.ค. - มี.ค. 53ToolI,G TOT Netlog ขายเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรองรับ user ไม่ เกิน 50 – ไม่เกิน 100 ส.ค. – ต.ค. 53ToolI,G

31 TOT Satellite โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด Set up 2000มี.ค.-ธ.ค. 53MassI ติดตั้ง 2,000 บาท TOT Satellite Economy ม.ค. - มิ.ย. 53ToolIใช้จานดาวเทียม 1 จาน/ ผู้ใช้ 5 ราย อินเทอร์เน็ต ราคาถูก Satellite speed upมิ.ย.– ธ.ค. 53ToolIสำหรับลูกค้าเดิมได้ราคาพิเศษในการ Up Speed TOT Satellite Special plus ต.ค. 52- มี.ค. 53MassI ติดตั้ง 2,000 บาท ใช้ 10 เดือน ฟรี 2 เดือน

32 TOT Netcall โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด 1.1 ระบบ Prepaid -โทรน้อย -โทรสบาย -โทรกระหน่ำ มิ.ย.53 MassI,G prepaid 50 บาท (30 วัน) 0.25 บาท, 100 บาท (60 วัน) 0.25 บาท, 300 บาท (90 วัน) 0.21 บาท, 500 บาท (120 วัน) 0.17 บาท 1.2 ระบบ Post Paid -โทรมันส์ -โทรมันส์ 2,000 บาท Sale ToolI,G postpaid 90 บาท กลางวัน 2 บ/ครั้ง กลางคืน 1 บ/ครั้ง, 190 บาท กลางวัน 1.5 บ/ครั้ง กลางคืน 1 บ/ครั้ง, 490 บาท กลางวัน 1 บ/ครั้ง กลางคืน 1.5 บ/ครั้ง, 790 บาท ทั้งวัน 1 บาท/ครั้ง สำหรับ TOT Netcall (ไม่มีเลขหมาย)

33 TOT Netcall โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการ ขาย Obj.รายละเอียด 1.1 ระบบ Prepaid -โทรน้อย -โทรสบาย -โทรกระหน่ำ 1พ.ย 52-31 มี.ค.53 MassI,G prepaid 50 บาท (30 วัน) 0.35 บาท, 100 บาท (60 วัน) 0.35 บาท, 300 บาท (90 วัน) 0.30 บาท, 500 บาท (120 วัน) 0.25 บาท 1.2 ระบบ Post Paid -โทรมันส์ -โทรมันส์ 2,000 บาท Sale ToolI,G postpaid 90 บาท กลางวัน 2 บ/ครั้ง กลางคืน 1 บ/ครั้ง, 190 บาท กลางวัน 1.5 บ/ครั้ง กลางคืน 1 บ/ครั้ง, 490 บาท กลางวัน 1 บ/ครั้ง กลางคืน 1.5 บ/ครั้ง, 790 บาท ทั้งวัน 1 บาท/ครั้ง สำหรับ TOT Netcall Plus (060) แบบมีเลขหมาย **มีค่าธรรมเนียมเลขหมาย 60 บ./ด. หมายเหตุ

34 TOT Netcall โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด TOT netcall Forward (Sip Trunk) 1พ.ย 52-31 มี.ค.53WholesaleI,Gsip trunk 0.25 บาท/นาที ส่วนลด สูงสุด 30% สำหรับ TOT Netcall Sip Trunk

35 TOT WiFi โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด Wi – Fi @ แหล่งท่องเที่ยว เมืองใหญ่ ตลอดปี 53MassI,Gติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการ TOT Wi-Fi @ แหล่ง ท่องเที่ยวและ หัวเมืองใหญ่ Wi-Fi Double Minutes เม.ย.-มิ.ย. 53MassI,Gให้เวลาใช้งานเพิ่มมากขึ้นราคา 60 บาท ใช้งานได้ 120 นาที นาน 30 วัน ราคา 100 บาท ใช้งานได้ 240 นาที นาน 60 วัน ราคา 150 บาท ใช้งานได้ 600 นาที นาน 60 วัน Wi – Fi Bundle ADSL เม.ย.-มิ.ย. 53MassI,Gลูกค้า ADSL Pack ใดก็ได้จ่ายเพิ่ม 100 บาท ใช้ บริการ TOT Wi-Fi ฟรี 30 ชั่วโมง ส่วนเกินคิด อัตราชั่วโมงละ 10 บาท

36 TOT WiFi (ต่อ) โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด Wi – Fi Bundle 3G ก.ค.-ก.ย. 53MassI,Gลูกค้า 3G Pack ใดก็ได้จ่ายเพิ่ม 200 บาท ใช้ บริการ TOT Wi-Fi ฟรี 50 ชั่วโมง ส่วนเกินคิด อัตราชั่วโมงละ 7 บาท Wi – Fi Money Base เริ่ม ก.ค. 53I,Gปรับระบบการคิดค่าบริการ TOT Wi-Fi จาก TIME Base เป็น Money Base โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด TOT Hotspot Prepaid ตลอดปี 53MassGติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการ TOT HotSpot @ สถานที่เป้าหมาย

37 TOT Smart SMS โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด SMS สำหรับธุรกิจ สื่อข่าว ตลอดปี 53WholesaleI,Gขายส่ง SMS ให้กับกลุ่มลูกค้าหนังสือพิมพ์ เพื่อ เผยแพร่ข่าวให้ลูกค้า SMS ผ่าน Webตลอดปี 53MassI,Gกลุ่มลูกค้ารายย่อยเริ่มต้นที่ 0.65 บาท/ข้อความ SMS สำหรับ โรงเรียนทั่วประเทศ ตลอดปี 53WholesaleI,Gขายส่ง SMS ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ ข่าวสารให้กับผู้ปกครอง

38 TOT Multimedia: Online Game โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด Tales Runnerตลอดปี 53MassI,Gโปรโมชั่นแถมไอเทมประจำเดือน โปรโมชั่นจากการส่ง E-คูปอง เช่นคูปองแสน สนุก โปรโมชั่นในเกม เช่น คูณค่าประสบการณ์ WeDoตลอดปี 53MassGโปรโมชั่นจากการส่ง E-คูปอง เช่นคูปองแสน สนุก โปรโมชั่นในเกม เช่น คูณค่าประสบการณ์ H.A.V.E.ตลอดปี 53MassGโปรโมชั่นแถมไอเทมประจำเดือน โปรโมชั่นจากการส่ง E-คูปอง เช่นคูปองแสน สนุก โปรโมชั่นในเกม เช่น คูณค่าประสบการณ์

39 TOT Multimedia: อื่นๆ (ต่อ) โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด TOT e-Conference ToolI,Gรายการส่งเสริมการขายในกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ให้ กรอบอัตราส่วนลดเป็นเครื่องมือพนักงานขาย TOT e-MarketMassI,G ลูกค้า ทีโอที ที่ใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่หรือ ADSL สามารถทดลองใช้งานฟรี 6 เดือน แลก Rewards ใน TOT Mall/ TOT Plaza

40 TOT LMS, Knowledge Plus โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด LMS Light / Pro pack Junior Pack ตลอดปี 53ToolIเป็นรายการส่งเสริมการขายเฉพาะราย ที่ให้กรอบ อัตราส่วนลดกับKey Accounts และ สามารถ นำไป ขายควบกับ Knowledge Plus แบบเหมา จ่ายได้ Knowledge Plus Frist Exam 4U Smart Exam 4 U Advance Exam 4 U ตลอดปี 53Mass Tool Iเป็นการขายรายวิชา ผ่าน บัตรTOT Prepaid เป็นการขาย แบบ wholesale ให้กับลูกค้า องค์กร

41 TOT Prepaid (Pin 108) & Just Pay โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด ขยายโปรโมชั่น "TOT Prepaid Pin 108" มี.ค.53 - มี.ค.54 MassI,Gให้บริการ TOT Prepaid PIN 108 ในราคา โปรโมชั่นเดิม โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด โปรโมชั่น "Just Pay Free Gift Voucher" ก.พ. - พ.ย. 53MassI,Gใบเสร็จ Just Pay ที่มียอดชำระค่าธรรมเนียมครบ 200 บาท รับ Gift Voucher มูลค่า 100 บาท ฟรี 1 ใบ (แลกรับตามช่วงเวลาที่กำหนด) จำนวน 15,000 ใบ

42 TOT Call Center 1799 โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด อบรมบริการ TOT Call Center ม.ค.53 -ก.พ.53ToolI,Gสน. ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมบรรยายที่สถาบัน วิชาการร่วมกับคอสอบรมเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของทีโอที จัดทำโบรชัวร์TOT Call Center แบบ Premium ม.ค.53 -ก.พ.53I,Gสำหรับแจกจ่าย อบ.,รบ.,คบ. และ น.1-น.4 ที่เข้าร่วมอบรม พัฒนา, ปรับปรุง และโป รโมท website ตลอดปี 53MassI,Gการโฆษณา website ให้เป็นที่รู้จัก เช่นการ โฆษณาบนเวป google

43 TOT Call Center 1799 โปรโมชั่นระยะเวลาวิธีการขายObj.รายละเอียด โปสเตอร์ บริการ 1799 ตลอดปี 53massIจัดทำโปสเตอร์ บริการ 1799 TOT Content Service (ราคา 6 บาท/นาที) ที่ศูนย์บริการลูกค้าทั่ว ประเทศ บริการ Friendly Call Center เม.ย.-ธ.ค.53massI,G Promotion บริการ Friendly Call Center for SMEs ( 1141 or 1490) J-flag โฆษณา TOT Call Center ขอธง เจ-แฟลก โฆษณา TOT Call Center เวลา จัด Events ของ สน. 2 อัน 1799 Content Service เม.ย.-ธ.ค.53MassI,Gจัดชิงรางวัลสำหรับผู้ที่โทรเข้ามา ตามเลขลงท้ายที่ กำหนด และมีการชิงรางวัลใหญ่ ปลายปี

44 44 6 กลยุทธ์หลักของ ทีโอที สำหรับปี 2552-2554 กลยุทธ์ที่ 1 ป้องกันการลดลงของ รายได้จากบริการหลัก กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ เติบโตของธุรกิจที่มีอนาคต กลยุทธ์ที่ 3 ขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม ธุรกิจประเภท Corporate และ SME กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาด้านการสื่อสาร การตลาดและงานประชาสัมพันธ์ ใช้กับบริการกลุ่ม Voice ใช้กับบริการกลุ่ม Data & Internet และ Multimedia & Content และ Other service บางตัว ใช้กับบริการทุกกลุ่ม กรณีลูกค้าธุรกิจ ใช้สนับสนุนการตลาดและภาพลักษณ์ องค์กร กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงกระบวนการ ดูแลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ลูกค้า ใช้เพิ่ม Customer loyalty กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาและเพิ่มช่องทาง การตลาด ใช้สร้างโอกาสในการขายและเข้าถึงกลุ่ม ลูกค้า

45 45 กลยุทธ์ที่ 1 ป้องกันการลดลงของรายได้จากบริการหลัก ปรับปรุงคุณภาพบริการ ผนวกกับสินค้า/บริการอื่นมากขึ้น เปิดตัวบริการ VoIP ย้ายจุดติดตั้ง/บริการโทรศัพท์สาธารณะเพื่อเพิ่มรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ ตู้โทรศัพท์สาธารณะเป็น KIOSK สรรหาพันธมิตรด้านบริการไร้สาย ปี 2552 ปี 2553-4 ขยายบริการ e-phones ให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ รุกสู่ตลาด FMC / WiFi PHONE CONVERGENCE VoIP on FMC technology

46 46 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ ที่มีอนาคต เร่งขยายธุรกิจ Broadband ให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ สร้างบริการให้รองรับการดำเนินชีวิต(Speed/Device/Convenient/ Content/Service) สร้างและขยายการขายแบบ Wholesale ให้มากขึ้น สร้าง T-det online ให้เป็นช่องทางหลักในการใช้ Content ขยายบริการ JustPay ให้ครอบคลุมและหาพันธมิตรใหม่ๆ สร้าง franchise ของบริการ JustPay และหาพันธมิตรใหม่ๆ ปี 2552 ปี 2553-4 เร่งสร้างธุรกิจบนโครงข่าย NGN สร้างรูปแบบบริการที่ครบวงจรให้ทุกกลุ่มลูกค้า สรรหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการสื่อสารข้อมูล สร้างรายได้จากบริการ Content และ Application ที่เน้นเฉพาะกลุ่มลูกค้า

47 ทิศทางการปรับตัวสินค้าและบริการของ ทีโอที 47 Domestic Fixed–line telephone Services – Nationwide PSTN network coverage – Value Added Services – IN – Etc. Wireless Telecommunications Services – 470 MHz – WiFi Broadband (TOT Hotspot) – IP star – 3G Data, Multimedia and Broadband Services – Leased Line Services – Data services on ISDN IP and Metro Ethernet networks – Hi-speed data services on ATM network – ADSL – VOIP – ISP, IDC Public Telecommunications Services – Public Payphone – Web Phone Other Telecommunications Services – Contact Center – Payment – Etc. International Long Distance Services – 007,008 – วงจรเช่า – IPLC, IP-VPN, HC-IDD E-Services – E - Learning – E – Auction – CA – E-Payment – Gaming สินค้า และบริการ ICT Solution - Managed Service

48 48 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจประเภท Corporate และ SME หา PARTNER ด้าน อุปกรณ์ ICT, Application สามารถให้ SLA กับลูกค้า สร้างบริการ Managed Service (แบบ Connectivity, Security, Server) เร่งขยายธุรกิจ Broadband ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ในรูปแบบต่างๆ หาตัวแทนขายเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้า ให้บริการ Managed Service ในด้าน Application และ Converged Service สร้าง/ขยายการขายแบบ Wholesale ให้มากขึ้น ปี 2552 ปี 2553-4 สร้างรูปแบบบริการที่ครบวงจรให้กลุ่มลูกค้าธุรกิจเฉพาะราย สรรหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการสื่อสารข้อมูล อย่างต่อเนื่อง

49 49 ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม Corporate and Government Medium and Small Business (SMEs) -การบริการครบวงจรทั้งด้านโทรคมนาคมและ ICT -บริการที่หลากหลาย ทันสมัย และช่วยประหยัดต้นทุน -คุณภาพบริการที่มีมาตรฐานสูง -บริการหลังการขาย 24x7 (SLA) Residence and Consumer กลุ่มลูกค้า ความต้องการของลูกค้า Wholesale and Partner -การบริการครบวงจร -บริการที่ช่วยประหยัดต้นทุน -คุณภาพบริการที่มาตรฐานและเชื่อถือได้ -บริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็ว -บริการที่หลากหลายเพื่อความสะดวกสบายในการ ดำเนินชีวิต -ราคาประหยัด -คุณภาพบริการตามมาตรฐานสากล -บริการหลังการขายที่สะดวกรวดเร็ว -บริการที่ทันสมัย และมีอัตราการเติบโตสูง -คุณภาพบริการที่มีมาตรฐานสูง -ราคาสามารถแข่งขันในตลาดได้ -บริการหลังการขาย 24x7 (SLA)

50 50 แนวทางการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม Corporate and Government Medium and Small Business (SMEs) Managed Service and ICT Solution Bundled Service and Convergence Service Residence and Consumer Bundled Service กลุ่มลูกค้า รูปแบบการบริการ การเข้าถึงลูกค้า Tailor Made or One to One Marketing Sale Tools and Mass Marketing Wholesale and Partner Network and Services One to One Marketing

51 51 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาด้านการสื่อสารการตลาดและ งานประชาสัมพันธ์ กำหนดตำแหน่งทางการตลาดให้ชัดเจน (POSITIONING) สื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ด้วยตำแหน่งของบริการต่างๆที่ชัดเจน สร้างความแข็งแกร่งให้ Corporate Brand (CSR, CRM) ปี 2552 ปี 2553-4 TRUSTED BRAND

52 52 Building Brand Identity

53 53 แนวทางการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของ ทีโอที ระดับองค์กร (Corporate Level) ระดับหมวดสินค้า เป็นโทรคมนาคมแห่งชาติที่ สร้างสรรค์บริการด้านการสื่อสารและ โทรคมนาคมให้กับประเทศ บน พื้นฐานแห่งความประหยัดคุ้มค่า คุ้ม ราคา ด้วยแนวคิดใหม่ๆ ทันสมัย และ ทันต่อความต้องการของโลกอนาคต Voice & Wireline Connecting Thailand เป็นประตูแห่งการเชื่อมออกสู่โลกของ โทรคมนาคม Connecting Gateway Broadband & Data Communication เปิดโอกาสในการเชื่อมต่อทั่วทั้งโลก Connecting Through the world Content & Multimedia เป็นบริการที่ตอบสนองทุกวิถีชีวิต Connecting Life Style ชำระสะดวกทุกที่ ทุกช่องทาง Convenience Payment Payment Service

54 54 กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงกระบวนการดูแลและสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการดูแลลูกค้า CLEANSING ฐานข้อมูล ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลลูกค้า (CRM) พัฒนาบุคลากรการตลาด การขายและการบริการ จัดทำ Retention Program ปี 2552 ปี 2553-4 LOYALTY

55 55 ใช้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี TechnologyTechnology YesterdayTomorrow Consumer Proposition & Solution Today Nationwide Next Generation Network (NGN) Product Integration Voice BB & Data Com Content & Service Mobile Wholesale SMEs Corporate Government Wholesale & Partner PSTN ISDN xDSL ATM Frame Relay IP- VPN WiFi RAN TOT Card Pin Phone Calling Card Family Card Pin Phone AudioTax Follow me SPC MHS Free phone One number Product Oriented Customer Centric

56 56 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาด จัดระดับและแยกประเภทของ TOT SHOP ขยายและเพิ่มช่องทางให้คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุงภาพลักษณ์ของ TOT SHOP (เครื่องแต่งกาย /ร้าน / กระบวนการทำงาน) สร้างธุรกิจใหม่ๆเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับ TOT SHOP พัฒนาช่องทาง TOT e-service เพี่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้า และลดต้นทุนการให้บริการ ปรับ TOT SHOP ให้เป็น PROFIT CENTER หา FRANCHISE เพื่อขยายธุรกิจ TOT SHOP ปี 2552 ปี 2553-4

57 57 ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด


ดาวน์โหลด ppt 1 ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด. 2 ทิศทางการปรับตัวของ ทีโอที 2 Innovation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google