งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ประชุมการปรับปรุงระเบียบคุณภาพ ISO: 9001 ผอ. รปก. ศุกร์ที่ 18 กย. 52 ผู้จัดการสาขาและ เจ้าหน้าที่สาขา 1 ท่านเข้าร่วมประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ประชุมการปรับปรุงระเบียบคุณภาพ ISO: 9001 ผอ. รปก. ศุกร์ที่ 18 กย. 52 ผู้จัดการสาขาและ เจ้าหน้าที่สาขา 1 ท่านเข้าร่วมประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ประชุมการปรับปรุงระเบียบคุณภาพ ISO: 9001 ผอ. รปก. ศุกร์ที่ 18 กย. 52 ผู้จัดการสาขาและ เจ้าหน้าที่สาขา 1 ท่านเข้าร่วมประชุม 09.00 น.- 12.00 น. เวลา 13.00 น. -15.30 น. ปรับกล ยุทธิ์การจัดการ KPIs รายสาขา สาขาที่ถูกตรวจ ISO ปี 53 ได้แก่ สาขาพะเยา และเชียงราย แจ้งเตือนการใช้สิทธิเบิกค่าประกันภัยพรบ. ฯ ให้ แล้วเสร็จภายใน 52

2 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ขอปรับหัวข้อ ในวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบ : การ บริหารจัดการ KPIs และ การดำเนินโครงการ ของสาขาไปอยู่ในวาระที่ 5 รายงานผลงานและ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยให้สาขา รายงานปัญหา และนำเสนอแนวทางแก้ไข KPIs ที่ไม่ผ่านในแต่ละดัชนี และ รายงานผล การดำเนินโครงการตามกำหนดที่ได้ระบุไว้ พัฒนาการให้บริการด้านสินไหม เพื่อยกระดับ มาตรฐานการจ่ายค่าเสียหาย

3 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ แนวทางปฏิบัติสำหรับสาขาย่อยเต็มรูปแบบ ตา มกสข. 0760/52 1. เคลม 100 เคลมต่อเดือน 2. ยอดขาย 2,500 ฉบับต่อเดือน ผจก. สาขาระดับ 7 = 1 ตำแหน่ง พนักงาน = 2 ตำแหน่ง

4 วาระที่ 2 รับรองรายงานประชุมครั้ง ก่อน ผช. ผจก. ภาคฯ นำเสนอวาระนี้

5 วาระที่ 3 เรื่องเสนอพิจารณา : การ เปิดสาขาย่อย 1. สาขาย่อยฝาง 2. สาขาย่อยจอมทอง 3. สาขาย่อยแม่สาย

6 วาระที่ 3 เรื่องเสนอพิจารณา : แผนเปิด สาขาย่อย 3 แห่ง 1. สาขาย่อยฝาง : แม่แตง เชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง แม่อาย 2. สาขาย่อยจอมทอง : สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง ฮอด ดอยเต่า แม่แจ่ม 3. สาขาย่อยแม่สาย : แม่จัน แม่สาย เชียงแสน เชียงของ เวียง แก่น ดอยหลวง แม่ฟ้าหลวง

7 แม่ฮ่ องส อน 8 เชียงรา ย 18 ลำปา ง 9 ตาก 9 ลำพู น 9 น่าน 15 แพร่ 9 เชียงให ม่ 22+2 พะเย า 7

8 ฝาง แม่อาย สาขาย่อยแม่ สาย 8 อำเภอ อ. แม่สาย, แม่จัน, เชียงของ อ. เชียงแสน, เวียงแก่น อ. ดอยหลวง, แม่ฟ้าหลวง อ. แม่อาย, ฝาง สาขาย่อย เทิง 9 อำเภอ อ. เทิง, เชียงคำ, เชียงของ อ. เชียงแสน, เวียงแก่น อ. ดอยหลวง, พญาเม็งราย อ. ขุนตาล, ป่าแดด

9 จำนวนรถจดทะเบียนสะสม ปี 49-51 ปีเชียงใ หม่ 4 ขนส่ง ฝางจอมท อง เชียงรา ย 4 ขนส่ง เทิงแม่สะ เรียง 2549395,74451,07148,745329,75155,6127,828 2550405,51054,53550,246334,04955,8458,309 2551412,35657,21151,494340,87456,7918,719

10 ข้อมูลพื้นฐานรายจังหวัดในแผนงาน เปิดสาขาย่อย รายกา ร เชียงให ม่ เชียงรา ย พะเยาน่านแม่ฮ่อง สอน ตาก พื้นที่ ตร. กม. ประชา กร ( คน ) อำเภอ หมู่บ้า น

11 วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการ ประชุมครั้งก่อน ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง

12 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานโครงการ สืบเนื่องจากการไม่ดำเนินโครงการของสาขา ตามเป้าหมาย ได้แก่ 1. เครือข่ายแจ้งเหตุ ยกเว้น สาขาลำพูน 2. โครงการชมรม RSC เก่า 2.1 ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ดำเนิน โครงการ 2.2 ยังไม่ได้รับอนุมัติ 3. โครงการประชุมร่วมกับอำเภอ 5 ครั้ง จัด กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 1 กิจกรรม จัดทำโปสเตอร์นำไปโปสเตอร์ ตกแต่งตกแต่งห้องชมรมฯ เบิกอุปกรณ์เสื้อสะท้อนแสง กรวย และกระบองไฟ อุปกรณ์ สนับสนุน

13 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงาน : KPIs

14 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรครายสาขา สาขาเชียงใหม่ โครงการ KPIs ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย และแผนแก้ไขให้ ผ่านเป้าหมาย

15 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรครายสาขา สาขาแพร่ โครงการ KPIs ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย และแผนแก้ไขให้ ผ่านเป้าหมาย

16 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรครายสาขา สาขาแม่ฮ่องสอน โครงการ KPIs ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย และแผนแก้ไขให้ ผ่านเป้าหมาย

17 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรครายสาขา สาขาพะเยา โครงการ KPIs ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย และแผนแก้ไขให้ ผ่านเป้าหมาย

18 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรครายสาขา สาขาน่าน โครงการ KPIs ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย และแผนแก้ไขให้ ผ่านเป้าหมาย

19 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรครายสาขา สาขาเชียงราย โครงการ KPIs ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย และแผนแก้ไขให้ ผ่านเป้าหมาย

20 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรครายสาขา สาขาลำพูน โครงการ KPIs ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย และแผนแก้ไขให้ ผ่านเป้าหมาย

21 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรครายสาขา สาขาลำปาง โครงการ KPIs ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย และแผนแก้ไขให้ ผ่านเป้าหมาย

22 วาระที่ 5 ผลการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรครายสาขา สาขาตากและแม่สอด โครงการ KPIs ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย และแผนแก้ไขให้ ผ่านเป้าหมาย

23 การสนับสนุนงบประมาณ สาขา CG500510520530550560570580590 1.2 10,000 2.2 3,000 3.3 2,000 3.2 60,574 คงเหลือ

24 คะแนน KPIs ภาค Part A ปี 52 เดือ น 100200300400500600700800900 มค. 46.0646.5046.4445.5046.4839.8447.6744.4647.14 กพ. 44.0141.83405144.2241.8942.7647.8144.3449.25 มีค. 44.9442.5240.2246.3343.1443.4249.3544.5849.12 เมย. 46.8245.0141.6049.7348.8847.0950.7546.7051.96 พค. 46.7945.3641.9049.9346.9047.4251.7046.9853.19 มิย. 47.7545.9040.0850.2046.8947.2851.2448.5452.92 กค. 43.7546.8045.2555.6741.8651.9647.1845.5748.60


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ประชุมการปรับปรุงระเบียบคุณภาพ ISO: 9001 ผอ. รปก. ศุกร์ที่ 18 กย. 52 ผู้จัดการสาขาและ เจ้าหน้าที่สาขา 1 ท่านเข้าร่วมประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google