งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานะภาพหนี้ โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ไตรมาส 1/2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานะภาพหนี้ โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ไตรมาส 1/2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานะภาพหนี้ โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ไตรมาส 1/2554

2 รายละเอียดการจัดเก็บหนี้ค้างชำระอายุหนี้ 30 วัน ACTIVE การจัดเก็บหนี้ค้างประจำไตรมาสที่ 1/2554 เกณฑ์การวัดประเมิน ระดับ 5 = 85% ระดับ 4 = 75% ระดับ 3 = 65% ระดับ 2 = 55% ระดับ 1 = 45% ศูนย์ไตรมาสที่ 1 ผลต่างจัดเก็บได้ MC อายุหนี้ 30 วันอายุหนี้ 60 วัน คิดเป็น % ไตรมาส 1/54 ตาก 3,363,313.7 2 1,628,937.27 1,734,376.4 5 51.57 1 แม่สอด 3,632,198.3 0 1,727,612.41 1,904,585.8 9 52.44 1 แม่ระมาด 859,441.14 388,591.11 470,850.03 54.79 1 จังหวัด ตาก 7,854,953.1 6 3,745,140.79 4,109,812.3 7 52.32 1

3 รายละเอียดอัตราส่วนหนี้ค้าง INACTIVE ต่อหนี้ทั้งหมด ผลการดำเนินการประจำไตรมาส 1/ 2554 เกณฑ์การวัดประเมิณ ระดับ 5 = 5% ระดับ 4 = 15% ระดับ 3 = 25% ระดับ 2 = 35% ระดับ 1 = 45% ศูนย์ ณ ไตรมาส 1/54 รวมหนี้ คิดเป็น % เปรียบเทียบจำนวนหนี้เพิ่ม / ลดลง ผลการ ประเมิน หนี้ค้าง ทั้งหมด เดือน มค.54 เดือน เมย.54 ผลต่าง MC ACTIVEINACTIVE ไตรมาส 1/54 ตาก 7,311,533.82 2,067,436. 88 9,378,97 0.70 22.0 4 1,973,92 1.22 2,067,16 6.87 93,245. 65 3 แม่สอด 7,787,360.73 2,679,080. 22 10,466,4 40.95 25.6 0 2,458,91 3.60 2,679,08 0.22 220,16 6.62 2 แม่ ระมาด 1,714,974.64 293,919.77 2,008,89 4.41 14.6 3 286,745. 80 293,919. 77 7,173.9 7 4 จังหวัด ตาก 16,813,86 9.19 5,040,436. 87 21,854,3 06.06 23.0 6 4,719,58 0.62 5,040,16 6.86 320,58 6.24 3

4 การจำหน่ายหนี้สูญประจำปี 2554 เป้าหมาย ไม่เกิน 30% ของหนี้ Inactive เอกชน ต้นปี ( ณ 1 มค.54 ประเภทลูกค้า R และ B) เกณฑ์การประเมิน ระดับ 5 = 20% ระดับ 4 = 25% ระดับ 3 = 30% ระดับ 2 = 35% ระดับ 1 = 40% ศูนย์ จำนวนหนี้ค้างจำนวนเงินจำหน่ายหนี้สูญรวม คิดเป็นร้อย ละ MC Inactive ณ 1 มค.54 มค.54 กพ.54 มีค.54 ทั้งสิ้น ไตรมาส 1/54 ตาก 608,067.78 - - - -0 5 แม่สอด 734,524.23 109,320. 07 - - 14.88 5 แม่ ระมาด 19,557.64 - - - -0 5 รวม 1,362,149.65 109,320. 07 - - 8.03 5 คำนวณ 30% เฉลี่ย / เดือน ตาก 182,420.33 15,201.69 แม่สอด 220,357.27 18,363.11 แม่ระมาด 5,867.29 488.94

5 หนี้ Active 120 วันขึ้นไป จังหวัดตาก หนี้ Active 120 วันขึ้นไป จำนวนรายจำนวนเงิน ศูนย์บริการว/ด/ปว/ด/ป GBRGBR ตาก 15 มีค 54 283 8 123 942,584.09 16,804.90 377,970.15 1 เมย 54 249 5 136 776,754.28 11,525.51 405,083.21 ผลต่าง - 34- 3 13- 165,829.81- 5,279.39 27,113.06 แม่สอด 15 มีค 54 94 16 215 431,508.09 29,346.37 520,777.86 1 เมย 54 117 15 227 483,097.40 29,233.91 583,310.53 ผลต่าง 23- 1 12 51,589.31- 112.46 62,532.67 แม่ระมาด 15 มีค 54 48 - - 221,288.37 - - 1 เมย 54 54 - 1 266,282.64 - 9,416.00 ผลต่าง 6 - 1 44,994.27 - 9,416.00

6 หนี้ Active จังหวัดตาก จำนวนรายจำนวนเงิน ศูนย์บริการว/ด/ปว/ด/ป GBRGBR ตาก 15 มีค 54 651 227 2,637 1,358,516.59 180,296.04 1,814,602.92 1 เมย 54 755 52 1,141 776,754.28 37,252.31 1,087,026.66 ผลต่าง 104- 175- 1,496- 581,762.31- 143,043.73- 727,576.26 แม่สอด 15 มีค 54 382 71 1,174 775,238.00 78,110.53 1,305,411.37 1 เมย 54 424 131 1,748 862,868.13 139,693.98 1,636,141.06 ผลต่าง 42 60 574 87,630.13 61,583.45 330,729.69 แม่ระมาด 15 มีค 54 110 2 147 307,961.01 6,015.54 96,029.43 1 เมย 54 134 4 313 403,075.38 14,947.34 215,839.93 ผลต่าง 24 2 166 95,114.37 8,931.80 119,810.50

7 หนี้ InActive 16 เดือนขึ้นไป จังหวัดตาก หนี้ InActive 16 เดือนขึ้นไป จำนวนรายจำนวนเงิน ศูนย์บริการว/ด/ปว/ด/ป GBRGBR ตาก 15 มีค 54 - - 1 - - 2,688.96 1 เมย 54 - - 1 - - 2,688.96 ผลต่าง - - - - - - แม่สอด 15 มีค 54 1 2 5 329.35 71,282.69 2,511.40 1 เมย 54 1 2 10 431.00 101,799.09 9,986.43 ผลต่าง - - 5 102 30,516 7,475 แม่ระมาด 15 มีค 54 15 - - 24,075.00 - - 1 เมย 54 15 - - 24,075.00 - - ผลต่าง - - - - - -

8 หนี้ InActive จังหวัดตาก จำนวนรายจำนวนเงิน ศูนย์บริการว/ด/ปว/ด/ป GBRGBR ตาก 15 มีค 54 18 6 291 44,450.75 1,082.65 643,261.59 1 เมย 54 18 3 288 44,173.36 605.96 645,997.67 ผลต่าง -- 3 - 277.39- 476.69 2,736.08 แม่สอด 15 มีค 54 6 5 225 8,904.18 371,866.78 467,486.74 1 เมย 54 6 9 243 8,694.78 427,575.82 460,969.16 ผลต่าง - 4 18- 209 55,709- 6,518 แม่ระมาด 15 มีค 54 15 - 22 71,904.00 - 22,508.62 1 เมย 54 16 - 26 76,719.00 - 22,697.55 ผลต่าง 1 - 4 4,815 - 189

9 สาเหตุการยกเลิก ADSL โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) มกราคม - มีนาคม 2554

10 ชุมสาย สัญญานไม่ เสถียร / หลุด บ่อย มีหนี้ค้าง ชำระ ต้องการ ประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลข หมาย /Cut Over ป้อนข้อมูล เลขหมายผิด ใช้ชั่วคราว ในกิจการ TOT/ ลค. ติดตั้ง ชั่วคราว หมดความ จำเป็น อื่นๆรวม จังหวัดตาก 7881047497614779 476 เปอร์เซ็นต์ 1.4718.4921.8515.5520.381.262.9416.181.88100 อันดับ 731528649

11 ชุมสาย มีหนี้ค้าง ชำระ ต้องการ ประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลข หมาย /Cut Over ป้อนข้อมูล เลขหมาย ผิด หมดความ จำเป็น อื่นๆรวม ตาก 491051542514 221 เปอร์เซ็นต์ 22.174.5223.0824.430.9023.081.82100.00 อันดับ 3421526

12 ชุมสาย สัญญานไม่ เสถียร / หลุด บ่อย มีหนี้ค้าง ชำระ ต้องการ ประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลข หมาย /Cut Over ป้อนข้อมูล เลขหมายผิด ใช้ชั่วคราว ในกิจการ TOT/ ลค. ติดตั้ง ชั่วคราว หมดความ จำเป็น อื่นๆรวม แม่สอด 623912327414176 211 เปอร์เซ็นต์ 2.8410.9043.1310.9012.801.906.648.062.83100.00 อันดับ 631327548

13 ชุมสายมีหนี้ค้างชำระ ต้องการ ประหยัด เปลี่ยนเลข หมาย /Cut Over หมดความ จำเป็น รวม แม่ระมาด 163 9 44 เปอร์เซ็นต์ 36.366.8236.3620.46100.00 อันดับ 1312

14


ดาวน์โหลด ppt สถานะภาพหนี้ โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ไตรมาส 1/2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google