งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานะภาพหนี้ โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ไตรมาส 1/2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานะภาพหนี้ โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ไตรมาส 1/2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานะภาพหนี้ โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ไตรมาส 1/2554

2 รายละเอียดการจัดเก็บหนี้ค้างชำระอายุหนี้ 30 วัน ACTIVE การจัดเก็บหนี้ค้างประจำไตรมาสที่ 1/2554 เกณฑ์การวัดประเมิน ระดับ 5 = 85% ระดับ 4 = 75% ระดับ 3 = 65% ระดับ 2 = 55% ระดับ 1 = 45% ศูนย์ไตรมาสที่ 1 ผลต่างจัดเก็บได้ MC อายุหนี้ 30 วันอายุหนี้ 60 วัน คิดเป็น % ไตรมาส 1/54 ตาก 3,363, ,628, ,734, แม่สอด 3,632, ,727, ,904, แม่ระมาด 859, , , จังหวัด ตาก 7,854, ,745, ,109,

3 รายละเอียดอัตราส่วนหนี้ค้าง INACTIVE ต่อหนี้ทั้งหมด ผลการดำเนินการประจำไตรมาส 1/ 2554 เกณฑ์การวัดประเมิณ ระดับ 5 = 5% ระดับ 4 = 15% ระดับ 3 = 25% ระดับ 2 = 35% ระดับ 1 = 45% ศูนย์ ณ ไตรมาส 1/54 รวมหนี้ คิดเป็น % เปรียบเทียบจำนวนหนี้เพิ่ม / ลดลง ผลการ ประเมิน หนี้ค้าง ทั้งหมด เดือน มค.54 เดือน เมย.54 ผลต่าง MC ACTIVEINACTIVE ไตรมาส 1/54 ตาก 7,311, ,067, ,378, ,973, ,067, , แม่สอด 7,787, ,679, ,466, ,458, ,679, , แม่ ระมาด 1,714, , ,008, , , , จังหวัด ตาก 16,813, ,040, ,854, ,719, ,040, ,

4 การจำหน่ายหนี้สูญประจำปี 2554 เป้าหมาย ไม่เกิน 30% ของหนี้ Inactive เอกชน ต้นปี ( ณ 1 มค.54 ประเภทลูกค้า R และ B) เกณฑ์การประเมิน ระดับ 5 = 20% ระดับ 4 = 25% ระดับ 3 = 30% ระดับ 2 = 35% ระดับ 1 = 40% ศูนย์ จำนวนหนี้ค้างจำนวนเงินจำหน่ายหนี้สูญรวม คิดเป็นร้อย ละ MC Inactive ณ 1 มค.54 มค.54 กพ.54 มีค.54 ทั้งสิ้น ไตรมาส 1/54 ตาก 608, แม่สอด 734, , แม่ ระมาด 19, รวม 1,362, , คำนวณ 30% เฉลี่ย / เดือน ตาก 182, , แม่สอด 220, , แม่ระมาด 5,

5 หนี้ Active 120 วันขึ้นไป จังหวัดตาก หนี้ Active 120 วันขึ้นไป จำนวนรายจำนวนเงิน ศูนย์บริการว/ด/ปว/ด/ป GBRGBR ตาก 15 มีค , , , เมย , , , ผลต่าง , , , แม่สอด 15 มีค , , , เมย , , , ผลต่าง , , แม่ระมาด 15 มีค , เมย , , ผลต่าง , ,416.00

6 หนี้ Active จังหวัดตาก จำนวนรายจำนวนเงิน ศูนย์บริการว/ด/ปว/ด/ป GBRGBR ตาก 15 มีค ,637 1,358, , ,814, เมย , , , ,087, ผลต่าง , , , , แม่สอด 15 มีค , , , ,305, เมย , , , ,636, ผลต่าง , , , แม่ระมาด 15 มีค , , , เมย , , , ผลต่าง , , ,810.50

7 หนี้ InActive 16 เดือนขึ้นไป จังหวัดตาก หนี้ InActive 16 เดือนขึ้นไป จำนวนรายจำนวนเงิน ศูนย์บริการว/ด/ปว/ด/ป GBRGBR ตาก 15 มีค , เมย , ผลต่าง แม่สอด 15 มีค , , เมย , , ผลต่าง ,516 7,475 แม่ระมาด 15 มีค , เมย , ผลต่าง

8 หนี้ InActive จังหวัดตาก จำนวนรายจำนวนเงิน ศูนย์บริการว/ด/ปว/ด/ป GBRGBR ตาก 15 มีค , , , เมย , , ผลต่าง , แม่สอด 15 มีค , , , เมย , , , ผลต่าง ,709- 6,518 แม่ระมาด 15 มีค , , เมย , , ผลต่าง ,

9 สาเหตุการยกเลิก ADSL โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) มกราคม - มีนาคม 2554

10 ชุมสาย สัญญานไม่ เสถียร / หลุด บ่อย มีหนี้ค้าง ชำระ ต้องการ ประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลข หมาย /Cut Over ป้อนข้อมูล เลขหมายผิด ใช้ชั่วคราว ในกิจการ TOT/ ลค. ติดตั้ง ชั่วคราว หมดความ จำเป็น อื่นๆรวม จังหวัดตาก เปอร์เซ็นต์ อันดับ

11 ชุมสาย มีหนี้ค้าง ชำระ ต้องการ ประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลข หมาย /Cut Over ป้อนข้อมูล เลขหมาย ผิด หมดความ จำเป็น อื่นๆรวม ตาก เปอร์เซ็นต์ อันดับ

12 ชุมสาย สัญญานไม่ เสถียร / หลุด บ่อย มีหนี้ค้าง ชำระ ต้องการ ประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลข หมาย /Cut Over ป้อนข้อมูล เลขหมายผิด ใช้ชั่วคราว ในกิจการ TOT/ ลค. ติดตั้ง ชั่วคราว หมดความ จำเป็น อื่นๆรวม แม่สอด เปอร์เซ็นต์ อันดับ

13 ชุมสายมีหนี้ค้างชำระ ต้องการ ประหยัด เปลี่ยนเลข หมาย /Cut Over หมดความ จำเป็น รวม แม่ระมาด เปอร์เซ็นต์ อันดับ 1312

14


ดาวน์โหลด ppt สถานะภาพหนี้ โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ไตรมาส 1/2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google