งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Audio and Video Conference Mixer นำเสนอโดย นายนรพัทธ์ คาระวะ วัฒนา ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Audio and Video Conference Mixer นำเสนอโดย นายนรพัทธ์ คาระวะ วัฒนา ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Audio and Video Conference Mixer นำเสนอโดย นายนรพัทธ์ คาระวะ วัฒนา ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์

2 หัวข้อในการนำเสนอ รูปแบบการติดต่อแบบ Conference รูปแบบการติดต่อแบบ Conference รูปแบบการทำงานของ Audio Mixer รูปแบบการทำงานของ Audio Mixer รูปแบบการทำงานของ Video Mixer รูปแบบการทำงานของ Video Mixer ระดับชั้นการประมวลผลข้อมูล ระดับชั้นการประมวลผลข้อมูล ตัวอย่างผลการทดสอบโปรแกรม ตัวอย่างผลการทดสอบโปรแกรม

3 รูปแบบการติดต่อแบบ Conference Media ถูกส่งจาก Client ไปยัง Media Mixer Media ถูกส่งจาก Client ไปยัง Media Mixer Media Mixer รวมข้อมูลและส่งกลับมายัง Client Media Mixer รวมข้อมูลและส่งกลับมายัง Client

4 รูปแบบการรับ - ส่งข้อมูลเสียง ข้อมูลเสียงจาก Client จะถูกส่งมายัง Media Mixer ข้อมูลเสียงจาก Client จะถูกส่งมายัง Media Mixer Media Mixer ทำการรวมข้อมูลเสียงและส่งกลับ ไปยังแต่ละ Client Media Mixer ทำการรวมข้อมูลเสียงและส่งกลับ ไปยังแต่ละ Client

5 การทำงานภายในของ Audio Mixer

6 หลักการในการรวมข้อมูลเสียง ทำการบวกข้อมูลในแต่ละ Sample เข้าด้วยกัน ทำการบวกข้อมูลในแต่ละ Sample เข้าด้วยกัน

7 รูปแบบการรับ - ส่งข้อมูลวิดีโอ ข้อมูลวิดีโอถูกส่งจาก Client ไปยัง Media Mixer ข้อมูลวิดีโอถูกส่งจาก Client ไปยัง Media Mixer Media Mixer ทำการรวมข้อมูลและส่งกลับไป ยัง Client Media Mixer ทำการรวมข้อมูลและส่งกลับไป ยัง Client

8 การทำงานภายในของ Video Mixer

9 Layout ของวิดีโอ Layout 8 Parties Layout 8 Parties Layout 16 Parties Layout 16 Parties

10 การย่อขนาดของวิดีโอ เพื่อนำวิดีโอจัดลงตามตำแหน่งและขนาดที่ ต้องการ เพื่อนำวิดีโอจัดลงตามตำแหน่งและขนาดที่ ต้องการ

11 การจัดตำแหน่งของวิดีโอ setVideoInLayout(int row, int column, byte[] src, byte[] dest) { int offset = width*heightS*(row-1) + (column-1)*widthS ; int offset = width*heightS*(row-1) + (column-1)*widthS ; for(int i = 0; i < heightS; i++) { for(int i = 0; i < heightS; i++) { copy(scr, i*widthS, dest, offset, widthS); copy(scr, i*widthS, dest, offset, widthS); offset += width; offset += width; }}

12 ระดับชั้นการประมวลผลข้อมูล

13 ตัวอย่างผลการทดสอบโปรแกรม

14 สิ้นสุดการนำเสนอ คำถามและข้อเสนอแนะ คำถามและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt Audio and Video Conference Mixer นำเสนอโดย นายนรพัทธ์ คาระวะ วัฒนา ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google