งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RSS กับเครือข่าย ห้องสมุด Digital นายจีระพล คุ่มเคี่ยม สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุม WUNCA ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RSS กับเครือข่าย ห้องสมุด Digital นายจีระพล คุ่มเคี่ยม สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุม WUNCA ครั้งที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RSS กับเครือข่าย ห้องสมุด Digital นายจีระพล คุ่มเคี่ยม สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุม WUNCA ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย

2 หัวข้อบรรยาย  ความหมายของ RSS  ส่วนประกอบของ RSS  ตัวอย่าง RSS  การประยุกต์ใช้งาน RSS  ตัวอย่างโปรแกรม

3 RSS คืออะไร  RSS is a Web content syndication format.  ย่อมาจาก Really Simple Syndication.  RSS is a dialect of XML. แฟ้มข้อมูล RSS จะถูกกำหนดให้เป็นไปตามรูปแบบของ XML 1.0 specification, ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก website ของ World Wide Web Consortium (W3C). specification

4 A summary of RSS RSS  เริ่มต้นด้วย element ตามด้วย mandatory attribute ซึ่งใช้ในการกำหนด เวอร์ชั่นของ RSS ที่จะนำเสนอในเอกสาร โดยปรกติจะมีค่าเป็น 2.0.  element 1 element จะประกอบด้วย element เพียง 1 element ซึ่ง เป็น สารสนเทศที่ใช้อธิบายรายละเอียดของ channel (metadata) และข้อมูลที่จะนำเสนอ.

5 A summary of RSS RSS  elements เป็นส่วนแสดงรายการ สารสนเทศที่จะนำเสนอ ในเอกสาร RSS จะมี element มากกว่า 1 element และมี element ย่อย ซึ่งใช้อธิบายข้อมูลของแต่ละ  elements เป็นส่วนแสดงรายการ สารสนเทศที่จะนำเสนอ ในเอกสาร RSS จะมี element มากกว่า 1 element และมี element ย่อย ซึ่งใช้อธิบายข้อมูลของแต่ละ

6 Required channel elements  title  ชื่อของ channel. ซึ่งปรกติจะต้อง เป็นชื่อของ website หรือหัวข้อที่ นำเสนอ  ตัวอย่างเช่น รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน.....  link  URL ซึ่งชี้ไปยัง website ที่บ่งบอกใน channel  ตัวอย่างเช่น http://dcms.thailis.or.th/dcms/r ss.php?option=new

7 Required channel elements  description  ข้อความหรือประโยคที่ใช้อธิบาย channel  ตัวอย่างเช่น รายชื่อหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดจัดหา ให้บริการ.

8 Optional channel elements  Language  รหัสภาษาของ Channel ซึ่งเป็นรหัสที่ กำหนดโดย W3C  ตัวอย่างเช่น th-TH  Copyright  ข้อมูลลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่ระบุใน channel.  ตัวอย่างเช่น Copyright 2002, thailis.or.th

9 Optional channel elements  managingEditor  Email address ของบุคคลที่ดูแล เนื้อหา.  ตัวอย่างเช่น pol@kmitnb.ac.th pol@kmitnb.ac.th  webMaster  Email address ของบุคคลที่ดูแล ทางด้านเทคนิค.  ตัวอย่างเช่น pol@kmitnb.ac.th pol@kmitnb.ac.th

10 Optional channel elements  pubDate  วันที่ที่นำเสนอเอกสารที่ระบุใน channel. ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน RFC 822, RFC 822RFC 822  ตัวอย่างเช่น Sat, 07 Sep 2002 00:00:01 GMT  lastBuildDate  วันเวลาที่มีการแก้ไขเอกสารครั้งล่าสุด.  ตัวอย่างเช่น Sat, 07 Sep 2002 09:42:31 GMT

11 ตารางแทนค่าสำหรับสัญลักษณ์ พิเศษใน RSS

12 RSS 0.9 Template    The Name of Your Feed  The Name of Your Feed  http://www. put_website_url_here.com  http://www. put_website_url_here.com  Feed description  Feed description  en-us (or other language)  en-us (or other language)    Title of First Item  Title of First Item  http://www. put_website_url_here.com  http://www. put_website_url_here.com  The item 1 content.  The item 1 content.    Title of Second Item  Title of Second Item  http://www. put_website_url_here.com  http://www. put_website_url_here.com  The item 2 content.  The item 2 content.  

13 RSS 1.0 Template     The Name of the Feed  The Name of the Feed  http://www. put_website_url_here.com  http://www. put_website_url_here.com  Feed description.  Feed description.  en-us  en-us     

14 RSS 1.0 Template ( ต่อ )   Title of First Item  Title of First Item  http://www. put_website_url_here.com  http://www. put_website_url_here.com  The item 1 content.  The item 1 content.  Author  Author  yyyy-mm-dd  yyyy-mm-dd    Title of Second Item  Title of Second Item  http://www. put_website_url_here.com  http://www. put_website_url_here.com  The item 2 content.  The item 2 content.  Author  Author  yyyy-mm-dd  yyyy-mm-dd  

15 RSS 2.0 Template    The Name of the Feed  The Name of the Feed  http://www. put_website_url_here.com  http://www. put_website_url_here.com  Feed Description.  Feed Description.  en-us  en-us  Copyright notice  Copyright notice  Tue, 30 Nov 2004 13:43:03 CST  Tue, 30 Nov 2004 13:43:03 CST  Tue, 7 Dec 2004 09:41:01 CST  Tue, 7 Dec 2004 09:41:01 CST  you@domain.com  you@domain.com  webmaster@domain.com  webmaster@domain.com

16 RSS 2.0 Template ( ต่อ )    Title of First Item  Title of First Item  http://www.put_website_url_here.com  http://www.put_website_url_here.com  The item 1 content.  The item 1 content.  you@domain.com  you@domain.com  Tue, 30 Nov 2004 13:43:02 CST  Tue, 30 Nov 2004 13:43:02 CST   id_01  id_01  

17 RSS 2.0 Template ( ต่อ )    Title of Second Item  Title of Second Item  http://www. put_website_url_here.com  http://www. put_website_url_here.com  The item 2 content.  The item 2 content.  You@domain.com  You@domain.com  Tue, 30 Nov 2004 13:50:02 CST  Tue, 30 Nov 2004 13:50:02 CST   id_02  id_02  

18 ตัวอย่าง website บริการ RSS  http://www.manager.co.th/ http://www.manager.co.th/ http://www.manager.co.th/  http://www.rssthai.com/ http://www.rssthai.com/ http://www.rssthai.com/

19 ที่มา http://www.manager.co.th/rss/Default.aspx

20 - RSS - ScSu News http://www.sc.su.ac.th/ Welcome to Science NEWS, Faculty of Science, Silpakorn University, Thailand en-us Copyright 2004 - 2006. Faculty of Science, Sipakorn University. All rights reserved Thu, 10 Nov 2005 03:25:00 GMT oatcom@hotmail.com - งดใช้บริการชั่วคราวครับ เนื่องจากกำลังแก้ไขฐานข้อมูล รวมถึงระบบงานใหม่ให้เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ขออภัยในความไม่สะดวกครับ http://www.sc.su.ac.th/

21 การประยุกต์ใช้ RSS กับ Digital Library  ข่าวสารของหน่วยงาน  รายชื่อหนังสือใหม่  รายการหนังสือที่สำนักพิมพ์ต่าง ๆ จะ ออก  รายชื่อหนังสือเพื่อให้สมาชิกคัดเลือก

22 สำนักพิมพ์ที่ให้บริการ รายชื่อ หนังสือผ่าน RSS  Addison-Wesley Addison-Wesley Addison-Wesley  Cisco Press Cisco Press Cisco Press  O’Reilly O’Reilly

23 RSS กับงาน ACQ.

24

25 RSS กับโครงการ ThaiLIS  DCMS  Union catalog Master Record Feed  REF. Database news  ThaiLIS News

26 RSS กับ Digital Collection  รายการเอกสารฉบับเต็มในรูป อิเล็กทรอนิกส์

27 ThaiLIS กับการใช้งาน RSS

28

29 ขอบคุณครับ  pol@kmitnb.ac.th pol@kmitnb.ac.th


ดาวน์โหลด ppt RSS กับเครือข่าย ห้องสมุด Digital นายจีระพล คุ่มเคี่ยม สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุม WUNCA ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google