งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RSS กับเครือข่าย ห้องสมุด Digital นายจีระพล คุ่มเคี่ยม สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุม WUNCA ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RSS กับเครือข่าย ห้องสมุด Digital นายจีระพล คุ่มเคี่ยม สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุม WUNCA ครั้งที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RSS กับเครือข่าย ห้องสมุด Digital นายจีระพล คุ่มเคี่ยม สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุม WUNCA ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย

2 หัวข้อบรรยาย  ความหมายของ RSS  ส่วนประกอบของ RSS  ตัวอย่าง RSS  การประยุกต์ใช้งาน RSS  ตัวอย่างโปรแกรม

3 RSS คืออะไร  RSS is a Web content syndication format.  ย่อมาจาก Really Simple Syndication.  RSS is a dialect of XML. แฟ้มข้อมูล RSS จะถูกกำหนดให้เป็นไปตามรูปแบบของ XML 1.0 specification, ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก website ของ World Wide Web Consortium (W3C). specification

4 A summary of RSS RSS  เริ่มต้นด้วย element ตามด้วย mandatory attribute ซึ่งใช้ในการกำหนด เวอร์ชั่นของ RSS ที่จะนำเสนอในเอกสาร โดยปรกติจะมีค่าเป็น 2.0.  element 1 element จะประกอบด้วย element เพียง 1 element ซึ่ง เป็น สารสนเทศที่ใช้อธิบายรายละเอียดของ channel (metadata) และข้อมูลที่จะนำเสนอ.

5 A summary of RSS RSS  elements เป็นส่วนแสดงรายการ สารสนเทศที่จะนำเสนอ ในเอกสาร RSS จะมี element มากกว่า 1 element และมี element ย่อย ซึ่งใช้อธิบายข้อมูลของแต่ละ  elements เป็นส่วนแสดงรายการ สารสนเทศที่จะนำเสนอ ในเอกสาร RSS จะมี element มากกว่า 1 element และมี element ย่อย ซึ่งใช้อธิบายข้อมูลของแต่ละ

6 Required channel elements  title  ชื่อของ channel. ซึ่งปรกติจะต้อง เป็นชื่อของ website หรือหัวข้อที่ นำเสนอ  ตัวอย่างเช่น รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน.....  link  URL ซึ่งชี้ไปยัง website ที่บ่งบอกใน channel  ตัวอย่างเช่น ss.php?option=new

7 Required channel elements  description  ข้อความหรือประโยคที่ใช้อธิบาย channel  ตัวอย่างเช่น รายชื่อหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดจัดหา ให้บริการ.

8 Optional channel elements  Language  รหัสภาษาของ Channel ซึ่งเป็นรหัสที่ กำหนดโดย W3C  ตัวอย่างเช่น th-TH  Copyright  ข้อมูลลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่ระบุใน channel.  ตัวอย่างเช่น Copyright 2002, thailis.or.th

9 Optional channel elements  managingEditor  address ของบุคคลที่ดูแล เนื้อหา.  ตัวอย่างเช่น  webMaster  address ของบุคคลที่ดูแล ทางด้านเทคนิค.  ตัวอย่างเช่น

10 Optional channel elements  pubDate  วันที่ที่นำเสนอเอกสารที่ระบุใน channel. ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน RFC 822, RFC 822RFC 822  ตัวอย่างเช่น Sat, 07 Sep :00:01 GMT  lastBuildDate  วันเวลาที่มีการแก้ไขเอกสารครั้งล่าสุด.  ตัวอย่างเช่น Sat, 07 Sep :42:31 GMT

11 ตารางแทนค่าสำหรับสัญลักษณ์ พิเศษใน RSS

12 RSS 0.9 Template    The Name of Your Feed  The Name of Your Feed  put_website_url_here.com  put_website_url_here.com  Feed description  Feed description  en-us (or other language)  en-us (or other language)    Title of First Item  Title of First Item  put_website_url_here.com  put_website_url_here.com  The item 1 content.  The item 1 content.    Title of Second Item  Title of Second Item  put_website_url_here.com  put_website_url_here.com  The item 2 content.  The item 2 content.  

13 RSS 1.0 Template     The Name of the Feed  The Name of the Feed  put_website_url_here.com  put_website_url_here.com  Feed description.  Feed description.  en-us  en-us     

14 RSS 1.0 Template ( ต่อ )   Title of First Item  Title of First Item  put_website_url_here.com  put_website_url_here.com  The item 1 content.  The item 1 content.  Author  Author  yyyy-mm-dd  yyyy-mm-dd    Title of Second Item  Title of Second Item  put_website_url_here.com  put_website_url_here.com  The item 2 content.  The item 2 content.  Author  Author  yyyy-mm-dd  yyyy-mm-dd  

15 RSS 2.0 Template    The Name of the Feed  The Name of the Feed  put_website_url_here.com  put_website_url_here.com  Feed Description.  Feed Description.  en-us  en-us  Copyright notice  Copyright notice  Tue, 30 Nov :43:03 CST  Tue, 30 Nov :43:03 CST  Tue, 7 Dec :41:01 CST  Tue, 7 Dec :41:01 CST    

16 RSS 2.0 Template ( ต่อ )    Title of First Item  Title of First Item    The item 1 content.  The item 1 content.    Tue, 30 Nov :43:02 CST  Tue, 30 Nov :43:02 CST   id_01  id_01  

17 RSS 2.0 Template ( ต่อ )    Title of Second Item  Title of Second Item  put_website_url_here.com  put_website_url_here.com  The item 2 content.  The item 2 content.    Tue, 30 Nov :50:02 CST  Tue, 30 Nov :50:02 CST   id_02  id_02  

18 ตัวอย่าง website บริการ RSS  

19 ที่มา

20 - RSS - ScSu News Welcome to Science NEWS, Faculty of Science, Silpakorn University, Thailand en-us Copyright Faculty of Science, Sipakorn University. All rights reserved Thu, 10 Nov :25:00 GMT - งดใช้บริการชั่วคราวครับ เนื่องจากกำลังแก้ไขฐานข้อมูล รวมถึงระบบงานใหม่ให้เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

21 การประยุกต์ใช้ RSS กับ Digital Library  ข่าวสารของหน่วยงาน  รายชื่อหนังสือใหม่  รายการหนังสือที่สำนักพิมพ์ต่าง ๆ จะ ออก  รายชื่อหนังสือเพื่อให้สมาชิกคัดเลือก

22 สำนักพิมพ์ที่ให้บริการ รายชื่อ หนังสือผ่าน RSS  Addison-Wesley Addison-Wesley Addison-Wesley  Cisco Press Cisco Press Cisco Press  O’Reilly O’Reilly

23 RSS กับงาน ACQ.

24

25 RSS กับโครงการ ThaiLIS  DCMS  Union catalog Master Record Feed  REF. Database news  ThaiLIS News

26 RSS กับ Digital Collection  รายการเอกสารฉบับเต็มในรูป อิเล็กทรอนิกส์

27 ThaiLIS กับการใช้งาน RSS

28

29 ขอบคุณครับ 


ดาวน์โหลด ppt RSS กับเครือข่าย ห้องสมุด Digital นายจีระพล คุ่มเคี่ยม สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุม WUNCA ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google