งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

-RAS = Remote Access Services -VPN = Virtual Private Network Site to Site, Client to Site สร้าง Tunnel Layer3 ( OSI Model) Encryption Standard DES, 3DES,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "-RAS = Remote Access Services -VPN = Virtual Private Network Site to Site, Client to Site สร้าง Tunnel Layer3 ( OSI Model) Encryption Standard DES, 3DES,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 -RAS = Remote Access Services -VPN = Virtual Private Network Site to Site, Client to Site สร้าง Tunnel Layer3 ( OSI Model) Encryption Standard DES, 3DES, AES -IPsec Encrypting traffic ผู้อื่นไ ม่สามารถอ่านได้ถ้าไม่ได้ อนุญาติให้ อ่าน Integrity validation (Traffic จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข ในขณะที่ ส่งผ่าน ) Authenticating the peers ( มีการตรวจสอบระหว่างสอง party ) วิวัฒนาการของ Remote Access

2 ตัวอย่าง IPsec Physical Network

3 -SSL VPN โปรโตคอล มาตรฐาน ตัวหนึ่ง สำหรับ เพื่อจัดการ ความปลอดภัย ในการส่งผ่าน ข้อมูล บน อินเตอร์เน็ท SSL VPN ใช้ SSL เพื่อเข้ารหัส และ ตรวจสอบ การ เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์สองเครื่อง เช่น web server กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ HTTPS SSL VPN ก็คือ Reverse Proxy ที่ ใช้ SSL เพื่อเข้ารหัส และรวมถึงการควมคุม ด้วย Access Control วิวัฒนาการของ Remote Access ( ต่อ )

4 ข้อแตกต่างระหว่าง SSL VPN กับ IPsec ปลอดภัยมากว่า 1. สามารถเขียน Policy ควบคุมได้ กำหนดขอบเขตการใช้งาน เฉพาะ folder หรือ file กำหนดความน่าเชื่อถือ ของ อุปกรณ์ 2. ตรวจสอบเครื่อง ผู้ใช้ได้ เช็ค Antivirus, Personal Firewall, 3. มีระบบการป้องกัน ข้อมูล (Data Protection) สามารถลบ Cache ที่จำ อยู่ ใน browser, cookies, temporary file. - สร้างประสิทธิผลได้มากกว่า 1. ไม่ต้องลงโปรแกรม ใด ๆ ก่อน ( Clientless) ใช้งานได้จากหลากหลาย พื่นที่มากกว่า 2. ไม่มีปัญหา เรื่อง Firewall Traversal, NAT 3. ถ้าต้องการใช้งาน แบบ Full Network Access ใช้ Client ก็ได้ 4. ไม่มีปัญหา ใช้ได้บ้างไม่ได้ บ้าง

5 SSL VPN ในการนำไปปรับใช้ กับมหา ลัย Business Partner from any Browser Customer/Supplier Behind a Firewall Extranet Access Internal Users Internal Access Traveling Employee Day Extender Employee at a Kiosk Employee Using a Wireless Hotspot Remote Access Employee PDA User Protect Protect applications with granular access control based on user identity and device integrity Detect what is running on the end point device Detect Connect users securely and easily to applications on any device Connect Web Apps Client/Server Apps File Shares Databases VoIP ApplicationsDirectories Corporate Data Center LDAP AD RADIUS LDAP

6 ประโยชน์ของ SSL VPN ควบคุม ผู้ใช้ อุปกรณ์ ทรัพยากร ที่ต้องการจะใช้งาน ได้ ในระดับ Application Layer Admin สามารถ จัดการได้โดยง่าย เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานจากระยะไกล, อยู่นอก สถานที่, เพิ่มคุณค่า application หรือระบบ ที่พัฒนา ไว้แล้ว เพิ่มคุณค่าในการลงทุน Network เพิ่มความปลอดภัย ให้กับข้อมูล และ ทรัพยากร

7


ดาวน์โหลด ppt -RAS = Remote Access Services -VPN = Virtual Private Network Site to Site, Client to Site สร้าง Tunnel Layer3 ( OSI Model) Encryption Standard DES, 3DES,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google