งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Process Analysis 2 การ วิเคราะห์ กระบวนการ A Process Chart 1.The operation process chart 2.The flow process chart 3.The flow diagram 4.The worker and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Process Analysis 2 การ วิเคราะห์ กระบวนการ A Process Chart 1.The operation process chart 2.The flow process chart 3.The flow diagram 4.The worker and."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Process Analysis 2 การ วิเคราะห์ กระบวนการ

3 A Process Chart 1.The operation process chart 2.The flow process chart 3.The flow diagram 4.The worker and machine process chart 5.The gang process chart 6.The operator process chart 7.The travel chart 8.The PERT chart

4 4. The worker and machine process chart Man – machine Chart เป็นการวิเคราะห์กิจกรรมร่วม Multiple Activity Analysis Multiple Activity Analysis แสดงการทำงานของคนกับเครื่องจักร แสดงการทำงานของคนกับเครื่องจักร

5 กิจกรรมร่วม กิจกรรมร่วม กิจกรรมร่วม หมายถึง การทำงาน ร่วมกันระหว่างคนงานกับ เครื่องจักร ซึ่งอาจเป็นคนงานหนึ่งคนหรือกลุ่ม คนงานทำงานกับเครื่องจักรหนึ่งเครื่อง หรือหลายเครื่อง การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของ คนงานกับ เครื่องจักร จะใช้แผนภูมิกิจกรรม ( Activity Chart ) เป็นเครื่องมือช่วย ในการวิเคราะห์ ซึ่งผลการวิเคราะห์ สามารถที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไข วิธีการทำงาน และทำการกำหนดเป็น มาตรฐานของการทำงานได้ กิจกรรมร่วม หมายถึง การทำงาน ร่วมกันระหว่างคนงานกับ เครื่องจักร ซึ่งอาจเป็นคนงานหนึ่งคนหรือกลุ่ม คนงานทำงานกับเครื่องจักรหนึ่งเครื่อง หรือหลายเครื่อง การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของ คนงานกับ เครื่องจักร จะใช้แผนภูมิกิจกรรม ( Activity Chart ) เป็นเครื่องมือช่วย ในการวิเคราะห์ ซึ่งผลการวิเคราะห์ สามารถที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไข วิธีการทำงาน และทำการกำหนดเป็น มาตรฐานของการทำงานได้

6 แผนภูมิกิจกรรม (Activity Chart) แผนภูมิกิจกรรมเป็นแผนภูมิที่เขียนแสดง กระบวนการหรือลำดับการทำงานกับเวลา ที่ใช้ สำหรับกิจกรรมนั้นๆ แผนภูมิกิจกรรมจะ แสดงการทำงานของคนกับเวลาหรือการทำงาน ของเครื่องจักรกับเวลาเท่านั้น สัญลักษณ์ของ แผนภูมิกิจกรรม สัญลักษณ์ของ แผนภูมิกิจกรรม การทำงานเป็นเอกเทศ การทำงานร่วมกัน ว่างงาน

7 แผนภูมิคน-เครื่องจักร (Man-Machine Chart) เป็นแผนภูมิที่แสดงกิจกรรมในสถานีงาน ที่มี คนทำงานร่วมกับเครื่องจักร เพื่อดูว่าใน รอบการทำงานแต่ละรอบนั้นมีการว่างงานเกิด ขึ้นกับคนหรือเครื่องจักรอย่างไรบ้าง แล้ว หาทางกำจัดการว่างงานนั้นเสีย ใน แผนภูมิจะ แสดงการทำงานของคนและเครื่องจักรเทียบ กับแกนเวลาและใช้สัญลักษณ์เหมือนกับ แผนภูมิ กิจกรรม จากแผนภูมิจะทำให้ เห็นได้ชัดเจนว่า เวลาใดที่คนและเครื่องจักร ทำงานเป็นเอกเทศกัน เวลาใดทำงานร่วมกัน และเวลาใดเกิดการรอคอย หรือว่างงานเกิดขึ้น

8

9

10

11

12 5.The gang process chart 5.The gang process chart เป็นการวิเคราะห์กิจกรรมร่วม เช่นเดียวกับ Man-Machine Chart ( Multiple Activity Analysis ) ใช้ศึกษาการทำงานของคนเป็นกลุ่ม ที่ ทำงานเกี่ยวข้องกัน คล้ายกับการนำ แผนภูมิการปฏิบัติงานของแต่ละคนมา รวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน ของกลุ่ม หรือลดคนที่ไม่จำเป็นออกไป

13 แบบฝึกหัด การพิมพ์งานโดยใช้เครื่องพิมพ์กึ่งอัตโนมัติ พนักงานฝ่ายศึกษางาน ได้สังเกตการณ์การ ทำงานได้ผลดังนี้ กิจกรรมเวลา ( นาที ) พนักงานหยิบกระดาษจากลัง 0.10 พนักงานใส่กระดาษเข้ากับเครื่องและเปิดเครื่อง 0.30 เครื่องทำงานโดยอัตโนมัติ 1.20 พนักงานตรวจสอบงาน 0.20 พนักงานนำงานที่เสร็จออกจากเครื่อง และใส่ลัง 0.30

14 ข้อ ก. จงคำนวณหาเครื่องจักรที่ต้องเพิ่มจำนวน เท่าไร จึงจะทำให้พนักงานหนึ่งคนสามารถ ควบคุมเครื่องจักรได้โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อย ที่สุด ถ้าค่าแรงของพนักงานชั่วโมงละ 20 บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ เครื่องโดยเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 600 บาท และ กำหนดให้เวลาที่พนักงานเดินจากเครื่องหนึ่ง ไปยังเครื่องหนึ่งนั้นใช้เวลา 0.2 นาที ทุก เครื่อง (5 คะแนน ) ข้อ ข. เขียนแผนภูมิ คน - เครื่องจักร ของตาม จำนวนเครื่องที่คำนวณได้ในข้อ ก. (5 คะแนน )

15 6. The travel chart 6. The travel chart เป็นแผนภูมิการเคลื่อนที่ประเภทหนึ่งช่วยในการ วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของ วัสดุ เช่นเดียวกับ Flow Diagram และ String Diagram แต่ ทั้งสองแบบจะเสียเวลาในการสร้างมากและไม่ เหมาะสมกับกรณีที่มีการเคลื่อนที่มาก จะทำให้ เส้นทางการเคลื่อนที่ซับซ้อนเกินไป จึงควรใช้ Travel Chart แทน Chart นี้เป็นตารางทรงสี่เหลี่ยมใช้บันทึกข้อมูล เชิงตัวเลข เป็นจำนวนการเคลื่อนที่ และ ระยะทางระหว่างแผนกต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การ ปรับปรุงการวางผังโรงงาน

16

17

18 8. The PERT chart Program Evaluation and Review Technique


ดาวน์โหลด ppt Process Analysis 2 การ วิเคราะห์ กระบวนการ A Process Chart 1.The operation process chart 2.The flow process chart 3.The flow diagram 4.The worker and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google