งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานในมุมมองของ PIVOT TABLE และ PIVOT CHART อ. อารียา ศรีประเสริฐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานในมุมมองของ PIVOT TABLE และ PIVOT CHART อ. อารียา ศรีประเสริฐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานในมุมมองของ PIVOT TABLE และ PIVOT CHART อ. อารียา ศรีประเสริฐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ khunareeya@hotmail.com

2 มุมมองของ PivotTable  เป็นมุมมองที่นำข้อมูลจาก Table, Query หรือ Form มาแสดงตารางแจกแจงรายละเอียด (PivotTable) ที่มี รูปร่างหน้าตาเหมือนกับ PivotTable ใน Excel

3 ขั้นตอนการสร้าง PivotTable  สร้าง Query ชื่อ qrySaleAmountByEmployee EmpName: [FirstName] & " " & [LastName] SalesAmount: Sum([Quantity]*[UnitPrice]*(1-[Discount]))

4  ขั้นตอนที่ 1 : กำหนดแหล่งข้อมูลและจัดวาง ฟีลด์  ขั้นตอนที่ 2 : จัดรูปแบบและประมวลผลข้อมูล  ขั้นตอนที่ 3 : จัดเก็บในมุมมองของ PivotTable ขั้นตอนการสร้าง PivotTable และ PivotChart


ดาวน์โหลด ppt การทำงานในมุมมองของ PIVOT TABLE และ PIVOT CHART อ. อารียา ศรีประเสริฐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google