งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้าง QUERY ในมุมมอง DESIGN อ. อารียา ศรีประเสริฐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้าง QUERY ในมุมมอง DESIGN อ. อารียา ศรีประเสริฐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้าง QUERY ในมุมมอง DESIGN อ. อารียา ศรีประเสริฐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ khunareeya@hotmail.com

2 สร้าง S ELECT Q UERY จัดกลุ่มข้อมูลด้วยคำสั่ง Group By Group By : จัดกลุ่มข้อมูลในคอลัมน์ นั้น Expression : บอกให้ Access ทราบว่า ได้สร้างนิพจน์ใน Filed นั้น Where : บอกให้ Access ทราบว่าต้อง ใช้เงื่อนไขตามที่กำหนดใน Criteria

3 สร้าง S ELECT Q UERY SalesAmount SalesAmount: Sum([Quantity]*[UnitPrice] *(1-[Discount]))

4 สร้าง S ELECT Q UERY สร้างนิพจน์และเงื่อนไขที่ ซับซ้อน นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย 2 ส่วน ตัวกระทำ : Operator – สัญลักษณ์ที่ ใช้คำนวณ เปรียบเทียบค่า และ ตรวจสอบค่าทางตรรกะ ตัวถูกกระทำ : Operand – ตัวแปร ค่าคงที่ และฟังก์ชัน

5 สร้าง S ELECT Q UERY สร้างเงื่อนไขด้วย And, Or, Between…And ตัวกระทำ And ใช้เชื่อมเงื่อนไข 2 เงื่อนไข โดยทุกเงื่อนไขต้องเป็นจริง (True) ค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าที่มีราคา ต่ำกว่า 500 บาท

6 สร้าง S ELECT Q UERY สร้างเงื่อนไขด้วย And, Or, Between…And ตัวกระทำ Or ใช้เชื่อมเงื่อนไข 2 เงื่อนไข โดยอย่างน้อย 1 เงื่อนไข ต้องเป็นจริง (True) ค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าลูกค้า 1001 หรือ 1005

7 สร้าง S ELECT Q UERY สร้างเงื่อนไขด้วย And, Or, Between…And การนำเงื่อนไข And และ Or มาใช้ ร่วมกัน ค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้ารหัส 1001 หรือ 1005 เฉพาะสินค้าราคา ต่ำกว่า 500 บาท

8 สร้าง S ELECT Q UERY สร้างเงื่อนไขด้วย And, Or, Between…And เปรียบเทียบข้อมูลด้วย Between…And การสร้างเงื่อนไขเปรียบเทียบค่าแบบ ช่วงตัวกระทำ ค้นหาสินค้าที่มีราคา 1000-2000 บาท

9 สร้าง S ELECT Q UERY สร้างคอลัมน์ใหม่ในตารางผลลัพธ์ สร้างคอลัมน์ใหม่ในตารางผลลัพธ์ เช่น สร้างคอลัมน์แสดงข้อมูลที่ได้ จากการรวมฟิลด์ชื่อและ ฟิลด์ นามสกุล EmpName: [FirstName] & " " & [LastName] SalesAmount: Sum([Quantity]*[UnitPrice]*(1- [Discount]))

10 สร้าง S ELECT Q UERY ฟังก์ชัน Aggregate และฟังก์ชัน Domain Aggregate ฟังก์ชัน Aggregate : ใช้คำนวณค่าผลสรุปของกลุ่ม Record ใน Table/Query ที่เป็นแหล่งข้อมูลใน Query นั้น (Table/Query ที่ แสดงใน Field List Pane) Sum, Count, Avg, Min, Max, First, Last, StDev และ Var ฟังก์ชัน Domian Aggregate : ใช้คำนวณค่าผลสรุปของกลุ่ม Record ใน Table/Query ที่เป็นแหล่งข้อมูลใน Query นั้น หรือ Table/Query อื่นๆ ก็ได้ (Table/Query ที่ไม่ได้แสดงใน Field List Pane) DSum, DCount, DAvg, DMin, DMax, DFirst, DLast, DStDev, DStDevP และ Var

11 สร้าง S ELECT Q UERY รูปแบบของ Domain Aggregate Dfunction (“expression”, “domain”, “criteria”) ตัวอย่าง DSum EmailAreess:Dlookup(“Email”, “tblEmployees”, “EmployeeID=” & [EmployeeID]) SalesAmount: DSum(“Quantity*UnitPrice*(1-Discount)”, “tblOrderDetails”, “OrderID=” & [OrderID]) SalesAmount: Ccur(DSum(“Quantity*UnitPrice*(1-Discount)”, “tblOrderDetails”, “OrderID=” & [OrderID]))

12 สร้าง S ELECT Q UERY Crosstab Query OrderYear: Format([OrderDate],"yyyy") Quarterly: Format([OrderDate],""" ไตรมาส ""q") SalesAmount: Sum([Quantity]*[UnitPrice]*(1-[Discount])) Between #1/1/2549# And #31/12/2550#

13 สร้าง S ELECT Q UERY Parameter Query Between [StartDate] And [EndDate]


ดาวน์โหลด ppt สร้าง QUERY ในมุมมอง DESIGN อ. อารียา ศรีประเสริฐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google