งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 3 เครื่องหมายและการคำนวณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 3 เครื่องหมายและการคำนวณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 3 เครื่องหมายและการคำนวณ
PROGRAMMING I

2 เครื่องหมายการคำนวณทางคณิตศาสตร์
x = 5, y=7 เครื่องหมาย ตัวอย่างการใช้งาน ผลลัพธ์ + z=x+y z= x= y= 7 - z = x-y z= x= y= 7 * z=x*y z= x= y= 7 / z=x/y z= x= y= 7 % z=x%y z= x= y= 7 ++ z=++x z= x= y= 7 z=x++ z= x= y= 7 -- z=--x z= x= y= 7 z=x-- z= x= y= 7 += y+=x z= x= y= 12 -= y-=x z= x= y=2 *= y*=x z= x= y= 35 /= y/=x z= x= y= 1 %= y%=x z= x= y= 2

3 เครื่องหมายเปรียบเทียบ
ตัวอย่าง ผลลัพธ์ == x==y True ถ้า x เท่ากับ y != x!=y True ถ้า x ไม่เท่ากับ y < x<y True ถ้า x น้อยกว่า y <= x<=y True ถ้า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y > x>y True ถ้า x มากกว่า y >= x>=y True ถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ y

4 เครื่องหมายทางตรรกศาสตร์
x y x&&y x||y !x T F

5 การเขียนนิพจน์ในภาษาซี
นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ปกติ นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในภาษาซี x*x+4*x+2 2*a*b+4*c x*x/(x*y+2) (a+b) / (c-d) 4*z 2ab+4c

6 ลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย
() !, ++, --, (typecast) *, /, % +, - <, <=, >, >= ==, != && || *=, /=, %=, +=, -= มาก น้อย

7 ตัวอย่าง (a-b)*10/c&&d+5 1) a-b 1)*10 2)/c d+5 3)&&4)

8 ตัวอย่าง (a+b)*4==c%d*(e+10) a+b e+10 1)*4 d*2) c%4) 3)==5)

9 การบ้าน#2 จากคำสั่งด้านล่าง Z มีค่าเท่าไร
int x, float y=6.0, z; x= 5.7; z= x+y; 1) ) ) ) 12.7 ข้อใดไม่ถูกต้อง เมื่อประกาศตัวแปรดังนี้ int a, b, c, d; float x; ถ้า b = 22; c = 5; a = b/c; x = b/c; 1) a มีค่าเท่ากับ 4 2) x มีค่าเท่ากับ 4.4 3) d มีค่าเท่ากับ ) x มีค่าเท่ากับ 4.0 ถ้าต้องการเพิ่มค่าของตัวแปร a ขึ้นมา 1 ต้องทำอย่างไร a++; 2) a+1; 3) a+=1; ) ถูกทั้ง 1 และ 3 4. จากส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้ เมื่อประมวลผลแล้ว z จะมีค่าเท่าไร int a, x = 5, y = 3, z = 0; z = ++y*x++; 1) z = 20 2) z = 15 3) z = 18 4) z = 24

10 การบ้าน#2 5. จากส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้ a = 5; b = 6; w = a++; // บรรทัดที่ 1 x = ++a; // บรรทัดที่ 2 y = b--; // บรรทัดที่ 3 z = --b; // บรรทัดที่ 4 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 1) หลังการทำงานบรรทัดที่ 1 แล้ว w = 5, a = 6 2) หลังการทำงานบรรทัดที่ 2 แล้ว x = 7, a = 7 3) หลังการทำงานบรรทัดที่ 4 แล้ว z = 4, b = 3 4) หลังการทำงานบรรทัดที่ 3 แล้ว y = 6, b = 5 6. จากคำสั่งต่อไปนี้ จงหาว่าผลลัพธ์สุดท้ายค่าของตัวแปร a และ b ตรงกับข้อใด int a = 2, b = 3; b *= a; // บรรทัดที่ 1 a += b++; // บรรทัดที่ 2 1) a = 7, b = 8 2) a = 8, b = 7 3) a = 7, b = 6 4) a = 9, b = 7 7. จากนิพจน์แบบลดรูปของสมการ a%=(a*6-5) ข้อใดคือสมการเต็มของสมการต่อไปนี้ 1) a= a%a*6-5 2) a=a%a-1 3) a=a%(a*6-5) 4) ไม่มีข้อถูก

11 การบ้าน#2 ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องของ 4+6*4/12-1+7
1) ) ) ) 12 9. ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องของ (5%2)+(7%4)%10 1) ) ) 6 4) 7 จงหาค่าของตัวแปร x จากนิพจน์ต่อไปนี้ เมื่อกำหนด a=2, b=3, c=4, d=5, e=6, f=7 1. x=a+e/f*c; 2. x=(f-e)*(c/a); 3. x=a*d/a+e/b; 4. x=a*(d/(a+e))/b; จงเขียนนิพจน์ตามคำสั่งต่อไปนี้ เพิ่มค่าของ x ขึ้นอีก 5 แล้วกำหนดผลลัพธ์ให้กับ y ลดค่าของ a ลงอีก 20 หาผลคูณของ p และ q แล้วนำค่าผลคูณนั้นมาลบด้วยค่าของ r+1 จงแสดงลำดับการทำงานของการประมวลผลนิพจน์ต่อไปนี้ ตามลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย 1. (a+b)*c/d 2. a+b*c/d 3. a+(b/c8d+e-f) 4. a*d-c/e%2+4


ดาวน์โหลด ppt Chapter 3 เครื่องหมายและการคำนวณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google