งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PROGRAMMING I. เครื่องหมายการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ เครื่องหมายตัวอย่างการใช้ งาน ผลลัพธ์ +z=x+yz= 12 x= 5 y= 7 -z = x-yz= -2 x= 5 y= 7 *z=x*yz= 35 x=5 y=

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PROGRAMMING I. เครื่องหมายการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ เครื่องหมายตัวอย่างการใช้ งาน ผลลัพธ์ +z=x+yz= 12 x= 5 y= 7 -z = x-yz= -2 x= 5 y= 7 *z=x*yz= 35 x=5 y="— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PROGRAMMING I

2 เครื่องหมายการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ เครื่องหมายตัวอย่างการใช้ งาน ผลลัพธ์ +z=x+yz= 12 x= 5 y= 7 -z = x-yz= -2 x= 5 y= 7 *z=x*yz= 35 x=5 y= 7 /z=x/yz= 0 x= 5 y= 7 %z=x%yz= 5 x= 5 y= 7 ++z=++xz= 6 x= 6 y= 7 z=x++z= 5 x= 6 y= 7 --z=--xz= 4 x= 4 y= 7 z=x--z= 5 x= 4 y= 7 +=y+=xz= x= 5 y= 12 -=y-=xz= x= 5 y=2 *=y*=xz= x= 5 y= 35 /=y/=xz= x= 5 y= 1 %=y%=xz= x= 5 y= 2 x = 5, y=7

3 เครื่องหมายเปรียบเทียบ เครื่อง หมาย ตัวอย่า ง ผลลัพธ์ ==x==y True ถ้า x เท่ากับ y !=x!=y True ถ้า x ไม่เท่ากับ y x>y True ถ้า x มากกว่า y >=x>=y True ถ้า x มากกว่าหรือ เท่ากับ y

4 เครื่องหมายทางตรรกศาสตร์ xyx&& y x|| y !x TTTTF TFFTF FTFTT FFFFT

5 การเขียนนิพจน์ในภาษาซี นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ ปกติ นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ใน ภาษาซี x*x+4*x+2 2*a*b+4*c x*x/(x*y+2) (a+b) / (c-d) 4*z 2ab+4c

6 ลำดับความสำคัญของ เครื่องหมาย () !, ++, --, (typecast) *, /, % +, -, >= ==, != && || *=, /=, %=, +=, -= มาก น้อย

7 ตัวอย่าง (a-b)*10/c&&d+5 1) a-b 2) 1)*10 3) 2)/c 4) d+5 5) 3)&&4)

8 ตัวอย่าง (a+b)*4==c%d*(e+10) 1) a+b 2) e+10 3) 1)*4 4) d*2) 5) c%4) 6) 3)==5)

9 การบ้าน #2  จากคำสั่งด้านล่าง Z มีค่า เท่าไร int x, float y=6.0, z; x= 5.7; z= x+y; 1) 11.7 2) 12 3) 11 4) 12.7  ข้อใดไม่ถูกต้อง เมื่อประกาศ ตัวแปรดังนี้ int a, b, c, d; float x; ถ้า b = 22; c = 5; a = b/c; x = b/c; 1) a มีค่าเท่ากับ 4 2) x มีค่าเท่ากับ 4.4 3) d มีค่าเท่ากับ 110 4) x มีค่าเท่ากับ 4.0 3. ถ้าต้องการเพิ่มค่าของตัว แปร a ขึ้นมา 1 ต้องทำอย่างไร 1)a++; 2) a+1; 3) a+=1; 4) ถูกทั้ง 1 และ 3 4. จากส่วนของโปรแกรม ต่อไปนี้ เมื่อประมวลผล แล้ว z จะมีค่าเท่าไร int a, x = 5, y = 3, z = 0; z = ++y*x++; 1) z = 20 2) z = 15 3) z = 184) z = 24

10 การบ้าน #2 5. จากส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้ a = 5; b = 6; w = a++; // บรรทัดที่ 1 x = ++a; // บรรทัดที่ 2 y = b--; // บรรทัดที่ 3 z = --b; // บรรทัดที่ 4 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 1) หลังการทำงานบรรทัดที่ 1 แล้ว w = 5, a = 6 2) หลังการทำงานบรรทัดที่ 2 แล้ว x = 7, a = 7 3) หลังการทำงานบรรทัดที่ 4 แล้ว z = 4, b = 3 4) หลังการทำงานบรรทัดที่ 3 แล้ว y = 6, b = 5 6. จากคำสั่งต่อไปนี้ จงหาว่า ผลลัพธ์สุดท้ายค่าของตัว แปร a และ b ตรงกับข้อ ใด int a = 2, b = 3; b *= a; // บรรทัดที่ 1 a += b++; // บรรทัดที่ 2 1) a = 7, b = 8 2) a = 8, b = 7 3) a = 7, b = 6 4) a = 9, b = 7 7. จากนิพจน์แบบลดรูปของ สมการ a%=(a*6-5) ข้อ ใดคือสมการเต็มของ สมการต่อไปนี้ 1) a= a%a*6-5 2) a=a%a-1 3) a=a%(a*6-5)4) ไม่มีข้อถูก

11 การบ้าน #2  ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ของ 4+6*4/12-1+7 1) 10 2) 12.8 3) 10.3 4) 12 9. ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ของ (5%2)+(7%4)%10 1) 4 2) 5 3) 6 4) 7  จงหาค่าของตัวแปร x จาก นิพจน์ต่อไปนี้ เมื่อกำหนด a=2, b=3, c=4, d=5, e=6, f=7 1. x=a+e/f*c; 2. x=(f-e)*(c/a); 3. x=a*d/a+e/b; 4. x=a*(d/(a+e))/b; 11. จงเขียนนิพจน์ตามคำสั่ง ต่อไปนี้ 1. เพิ่มค่าของ x ขึ้นอีก 5 แล้วกำหนดผลลัพธ์ ให้กับ y 2. ลดค่าของ a ลงอีก 20 3. หาผลคูณของ p และ q แล้วนำค่าผลคูณนั้นมา ลบด้วยค่าของ r+1 12. จงแสดงลำดับการทำงาน ของการประมวลผลนิพจน์ ต่อไปนี้ ตามลำดับ ความสำคัญของ เครื่องหมาย 1. (a+b)*c/d 2. a+b*c/d 3. a+(b/c8d+e-f) 4. a*d-c/e%2+4


ดาวน์โหลด ppt PROGRAMMING I. เครื่องหมายการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ เครื่องหมายตัวอย่างการใช้ งาน ผลลัพธ์ +z=x+yz= 12 x= 5 y= 7 -z = x-yz= -2 x= 5 y= 7 *z=x*yz= 35 x=5 y=

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google