งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน
Operation Analysis

2 Operation Analysis Process Analysis ( การศึกษากระบวนการ ) ในบทก่อนจะมีผลในการลดระยะทางการเคลื่อนที่ของ คนงาน วัสดุ และเครื่องมือ เป็นการมองระบบที่กว้างๆ จัดขั้นตอนใหม่ให้ ลดเวลาที่ไม่จำเป็นลง ขั้นต่อไปคือการพัฒนาวิธีการทำงาน หรือการศึกษาขั้นตอนของการปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์การทำงานของมือทั้งสอง ( Left and Right Hand Chart ) ซึ่งสัญลักษณ์มีเพียง 4 ตัวเท่านั้น

3 Operation Analysis แผนภูมิการปฏิบัติงาน ( operation chart )
จะใช้ในการบันทึกการทำงานของคนโดยสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์มีอยู่ เพียง4 ตัวเท่านั้น คือ Operation การใช้มือจับ จัดตั้ง การปล่อยวัตถุออกจากมือ Transportation การเคลื่อนที่ของมือ Hold การถือวัตถุในมือเพื่อการทำงาน Delay การที่มืออยู่นิ่งเพื่อรอการปฏิบัติงาน

4

5

6

7

8

9 Operation Analysis ในการวิเคราะห์ มักจะวิเคราะห์งานปฏิบัติของมือใดมือหนึ่ง ก่อนจนจบแล้วจึงทำการวิเคราะห์ การปฏิบัติงานของอีกมือ หนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดการ สับสน การวิเคราะห์จะเลือกวิเคราะห์ ณ จุดใดของการปฏิบัติการก็ได้ แต่จะต้องบันทึกให้ครบหนึ่ง วงรอบการทำงานปฏิบัติการ

10 Operation Analysis การพัฒนาวิธีการใหม่
ในการพัฒนาวิธีการใหม่จะอาศัยเทคนิค การตั้งคำถาม การ ตั้งคำถามในขั้นนี้จะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ การขนย้าย สภาพการทำงาน ตลอดจน องค์ประกอบ อื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ณ จุดนั้น การพัฒนาวิธีใหม่ ต้องอาศัยความละเอียดควรได้มีการปรึกษากัน ในหมู่ผู้เกี่ยวข้อง Link : การออกแบบวิธีการทำงานสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

11 Operation Analysis การตั้งคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ของการทำงาน
เกี่ยวกับ Material เกี่ยวกับ Material Handling เกี่ยวกับ Tools, Jigs และ Fixtures เกี่ยวกับเครื่องจักร เกี่ยวกับคนทำงานเช่น เกี่ยวกับสภาพการทำงานที่เหมาะสม

12 Operation Analysis งานในการทำงานทุกอย่างอาจแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
การเตรียมงาน การปฏิบัติงาน การเก็บงาน ขั้นตอนที่ 2 คือ ส่วนของงานที่เราพูดถึงเป็นประจำโดยลืมนึกถึงขั้นตอนที่ 1 และ 3 ไป ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานเช่นกัน และมักจะเสียเวลาไปโดยไม่ จำเป็นจึงควรต้องคำนึงถึงการลดเวลาสำหรับขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 3 ด้วย

13 แบบฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google