งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บูรณภาพของข้อมูล ลัชนา อินชัยวงศ์. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) บูรณภาพของข้อมูล n แนวคิดเรื่องบูรณภาพของข้อมูล n การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บูรณภาพของข้อมูล ลัชนา อินชัยวงศ์. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) บูรณภาพของข้อมูล n แนวคิดเรื่องบูรณภาพของข้อมูล n การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บูรณภาพของข้อมูล ลัชนา อินชัยวงศ์

2 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) บูรณภาพของข้อมูล n แนวคิดเรื่องบูรณภาพของข้อมูล n การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น n การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง n การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงขั้นสูง

3 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเรื่องบูรณภาพของข้อมูล n บูรณภาพของข้อมูล หมายถึง ความถูกต้องของ ข้อมูลในฐานข้อมูล

4 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเรื่องบูรณภาพของข้อมูล n กฎเกณฑ์ของข้อมูล คือ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการรักษา ความถูกต้องของข้อมูล มีจุดประสงค์เพื่อ ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการเพิ่มข้อมูลลงใน ฐานข้อมูล รักษาความถูกต้องของข้อมูล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลในฐานข้อมูล ทำให้ข้อมูลต่างๆในฐานข้อมูลมีความถูกต้องตรงกัน ทำให้ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถตัดสินใจได้ว่า จะ จัดการกับข้อมูล ณ ตำแหน่งต่างๆในฐานข้อมูลอย่างไร

5 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเรื่องบูรณภาพของข้อมูล n กฎเกณฑ์ในการคงบูรณภาพของข้อมูลสามารถแบ่ง ได้ 3 ประเภทคือ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับชนิดของข้อมูล (Type constraint) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับแอททริบิวต์ของข้อมูล (Attribute constraint) บูรณภาพของคีย์ บูรณภาพของเอ็นทิตี้ บูรณภาพของการอ้างอิงแอททริบิวต์ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับฐานข้อมูล (Database constraint)

6 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง เบื้องต้น n รายการเปลี่ยนแปลง คือ การทำงานของระบบ จัดการฐานข้อมูลที่ทำหน้าที่ในการจัดการบางอย่าง เช่น แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูล

7 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง เบื้องต้น n การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงกับระบบจัดการ ฐานข้อมูล ความน่าเชื่อถือของระบบ ความคงอยู่ของระบบ เวลาในการตอบสนอง ผลลัพธ์จากการทำงาน อัตราการขยายตัว การปรับแต่งคุณลักษณะ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสามารถในการกระจาย

8 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง เบื้องต้น n คุณสมบัติหลักของรายการเปลี่ยนแปลง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Atomicity) ความถูกต้อง (Consistency) การแยกตัว (Isolation) ความคงทน (Durability)

9 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง n การกู้คืน รักษาสถานภาพของข้อมูลที่ผ่านจุดสมบูรณ์แล้ว ยกเลิกรายการเปลี่ยนแปลงที่กระทำไปแล้ว แต่ยังไม่ผ่าน จุดสมบูรณ์

10 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง n การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นลำดับ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข การจัดลำดับโดยการสลับกันอย่างสมดุล (Conflict Serializability) การจัดลำดับโดยใช้ผลัพธ์เสมือน (View Serializability)

11 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง n การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงใน SQL COMMIT ใช้ในการยืนยันผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้นกับฐานข้อมูล ROLLBACK ใช้ในการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ ฐานข้อมูล จากการทำรายการชุดปัจจุบันจนถึงจุดสุดท้าย ที่ใช้คำสั่ง COMMIT

12 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงขั้นสูง n การตรวจสอบรายการประมวลผลการเปลี่ยนแปลง ช่วยรักษาความถูกต้องในการทำงานของระบบจัดการ ฐานข้อมูล ช่วยรักษาความถูกต้องของข้อมูลภายในฐานข้อมูล n ระบบการประมวลผลแบบทันเวลา นอกจากความ ถูกต้องของผลลัพธ์แล้ว การทำงานให้เสร็จตาม เวลาที่กำหนดถือเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt บูรณภาพของข้อมูล ลัชนา อินชัยวงศ์. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) บูรณภาพของข้อมูล n แนวคิดเรื่องบูรณภาพของข้อมูล n การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google