งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บูรณภาพของข้อมูล ลัชนา อินชัยวงศ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บูรณภาพของข้อมูล ลัชนา อินชัยวงศ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บูรณภาพของข้อมูล ลัชนา อินชัยวงศ์

2 บูรณภาพของข้อมูล แนวคิดเรื่องบูรณภาพของข้อมูล
การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงขั้นสูง

3 แนวคิดเรื่องบูรณภาพของข้อมูล
บูรณภาพของข้อมูล หมายถึง ความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล

4 แนวคิดเรื่องบูรณภาพของข้อมูล
กฎเกณฑ์ของข้อมูล คือ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล มีจุดประสงค์เพื่อ ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล รักษาความถูกต้องของข้อมูล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูล ทำให้ข้อมูลต่างๆในฐานข้อมูลมีความถูกต้องตรงกัน ทำให้ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถตัดสินใจได้ว่า จะจัดการกับข้อมูล ณ ตำแหน่งต่างๆในฐานข้อมูลอย่างไร

5 แนวคิดเรื่องบูรณภาพของข้อมูล
กฎเกณฑ์ในการคงบูรณภาพของข้อมูลสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทคือ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับชนิดของข้อมูล (Type constraint) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับแอททริบิวต์ของข้อมูล (Attribute constraint) บูรณภาพของคีย์ บูรณภาพของเอ็นทิตี้ บูรณภาพของการอ้างอิงแอททริบิวต์ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับฐานข้อมูล (Database constraint)

6 การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น
รายการเปลี่ยนแปลง คือ การทำงานของระบบจัดการฐานข้อมูลที่ทำหน้าที่ในการจัดการบางอย่าง เช่น แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูล

7 การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น
การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงกับระบบจัดการฐานข้อมูล ความน่าเชื่อถือของระบบ ความคงอยู่ของระบบ เวลาในการตอบสนอง ผลลัพธ์จากการทำงาน อัตราการขยายตัว การปรับแต่งคุณลักษณะ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสามารถในการกระจาย

8 การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น
คุณสมบัติหลักของรายการเปลี่ยนแปลง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Atomicity) ความถูกต้อง (Consistency) การแยกตัว (Isolation) ความคงทน (Durability)

9 การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง
การกู้คืน รักษาสถานภาพของข้อมูลที่ผ่านจุดสมบูรณ์แล้ว ยกเลิกรายการเปลี่ยนแปลงที่กระทำไปแล้ว แต่ยังไม่ผ่านจุดสมบูรณ์

10 การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง
การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นลำดับ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข การจัดลำดับโดยการสลับกันอย่างสมดุล (Conflict Serializability) การจัดลำดับโดยใช้ผลัพธ์เสมือน (View Serializability)

11 การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง
การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงใน SQL COMMIT ใช้ในการยืนยันผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูล ROLLBACK ใช้ในการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อฐานข้อมูล จากการทำรายการชุดปัจจุบันจนถึงจุดสุดท้ายที่ใช้คำสั่ง COMMIT

12 การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงขั้นสูง
การตรวจสอบรายการประมวลผลการเปลี่ยนแปลง ช่วยรักษาความถูกต้องในการทำงานของระบบจัดการ ฐานข้อมูล ช่วยรักษาความถูกต้องของข้อมูลภายในฐานข้อมูล ระบบการประมวลผลแบบทันเวลา นอกจากความถูกต้องของผลลัพธ์แล้ว การทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดถือเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt บูรณภาพของข้อมูล ลัชนา อินชัยวงศ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google