งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฟื้นสภาพและการควบคุมสภาวะ พร้อมกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐพร พิมพายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฟื้นสภาพและการควบคุมสภาวะ พร้อมกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐพร พิมพายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฟื้นสภาพและการควบคุมสภาวะ พร้อมกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐพร พิมพายน

2 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การฟื้นสภาพและการควบคุมสภาวะ พร้อมกัน n การฟื้นสภาพ หมายถึง การที่ระบบจัดการ ฐานข้อมูลจัดการกับ ข้อมูลให้ย้อนกลับไปอยู่ใน สภาพเดิมที่ถูกต้อง n ภาวะพร้อมกัน หมายถึง การที่มีทรานแซกชัน หลายๆทรานแซกชัน ต้องการเรียกใช้ข้อมูลเดียวกัน ในเวลาเดียวกันจากฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการทำงาน ของแต่ละทรานแซกชัน

3 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การฟื้นสภาพและการควบคุมสภาวะ พร้อมกัน n การฟื้นสภาพ n การควบคุมสภาวะพร้อมกัน

4 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การฟื้นสภาพ n ประเภทของการเกิดความขัดข้อง ความขัดข้องของระบบ จะมีผลกระทบต่อทรานแซกชัน แต่ไม่ทำลายข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล เรียกว่า ซอฟต์ แครช (Soft Crash) ความขัดข้องของทรายแซกชัน จะมีผลกระทบต่อทราย แซกชันที่มีความขัดข้องเท่านั้น เช่น การกำหนดขอบเขต ของทรานแซกชัน, การเกิด overflow ในการทำงาน เป็น ต้น ความขัดข้องของสื่อข้อมูล จะมีผลกระทบต่อทรานแซก ชัน และมีผลทำลายฐานข้อมูล เรียกว่า ฮาร์ดแครช (Hard Crash)

5 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การฟื้นสภาพ วิธีการฟื้นสภาพ n การฟื้นสภาพแบบล็อกเบส (log-based recovery) โดยการใช้ไฟล์ประวัติเข้ามาช่วยในการฟื้นสภาพ รายละเอียดของไฟล์ประวัติ ประกอบด้วย ชื่อทรานแซก ชัน, ชื่อเดตาไอเท็ม, ค่าเก่าของดาตาไอเท็มก่อนทำการ บันทึก และค่าใหม่ของดาตาไอเท็มหลังทำการบันทึก วิธีการฟื้นสภาพ มี 3 วิธี คือ การยกเลิก(Undo), การ ทำซ้ำ(Redo), จุดตรวจสอบ(Checkpoint)

6 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การฟื้นสภาพ n การกู้ข้อมูลจากความขัดข้องที่เกิดจาระบบ คอมพิวเตอร์ จะได้กลุ่มของทรานแซกชันที่จะทำ Undo ดึงค่าเก่าก่อนการเปลี่ยนแปลงกลับมา แล้วทำ ทรานแซกชันซ้ำอีกครั้ง Redo ดึงค่าใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงมาแทนที่ จนกระทั่ง ทรานแซกชันนั้นสมบูรณ์

7 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การฟื้นสภาพ n การกู้ข้อมูลจากความขัดข้องที่เกิดจากข้อผิดพลาด ของรายการ จะใช้วิธีการ Undo n การกู้ข้อมูลจากความขัดข้องที่เกิดจากสื่อบันทึก ข้อมูล จะทำการฟื้นสภาพจากการสำรองข้อมูลหรือ การทำ Redo กับทรานแซกชันที่ทำการ Commit แล้ว

8 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การควบคุมสภาวะพร้อมกัน n ปัญหาที่ทำให้มีการควบคุมภาวะพร้อมกัน ปัญหาการสูญหายของข้อมูลที่มีการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาจากการเรียกใช้ข้อมูลชุดเดียวกันของทรานแซก ชันที่ยังไม่ Commit ปัญหาการเรียกใช้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน

9 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การควบคุมสภาวะพร้อมกัน n ประเภทการล็อค มี 2 แบบ คือ Exclusive Lock คือ การล็อคโดยไม่ให้ทรานแซกชันอื่น เข้ามาใช้งานเลย เช่น การปรับปรุงระเบียน Shared Lock คือ การล็อคที่ยอมให้ทรานแซกชันอื่นๆ มาใช้ข้อมูลได้ แต่ต้องไม่ใช่การปรับปรุงระเบียนหรืออื่นๆ ที่เป็น Exclusive Lock n ระดับการล็อค

10 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การควบคุมสภาวะพร้อมกัน n ระดับการล็อค การล็อคฐานข้อมูลทั้งฐาน จะใช้ในการทำสำรองข้อมูล การล็อคเฉพาะตารางใดตารางหนึ่งในฐานข้อมูล จะใช้ใน กรณีที่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดในตารางนั้น การล็อคเฉพาะแถวบางแถว จะใช้ในการเขียนโปรแกรม ปรับปรุงระเบียนใดระเบียนหนึ่ง การล็อคเฉพาะบางฟิลด์ จะมีการใช้น้อยมาก

11 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การควบคุมสภาวะพร้อมกัน n Dead Lock คือ การที่ทรานแซกชันรอการใช้ข้อมูล ที่ถูกล็อคโดย ทรานแซกชันอื่นอย่างไม่รู้จบใน ลักษณะเป็นลูกโซ่

12 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การควบคุมสภาวะพร้อมกัน n วิธีการแก้ปัญหา Dead Lock การป้องกันก่อนเกิด Dead Lock โดยจะต้องทำการล็อค ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกอันให้ได้ก่อนการใช้งาน การตรวจจับการเกิด Dead Lock คือการเกิด Dead Lock ขึ้นแล้ว สามารถทำการแก้ไขโดยการปิดระบบทั้ง หมดแล้วเริ่มใหม่ หรือตัดทรานแซกชันออกจากวัฏจักร การรอคอย

13 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การควบคุมสภาวะพร้อมกัน n วิธีการควบคุมภาวะความพร้อมกัน Locking Technique คือ การล็อคข้อมูลในฐานข้อมูล จนกว่าจะทำงานเสร็จ ข้อเสียคือ อาจทำให้เกิด Dead Lock Time Stamp Technique คือ การที่ระบบจัดการ ฐานข้อมูลจะระบุลำดับของแต่ละทรานแซกชันในการเข้า ทำงาน ทำให้ไม่เกิดปัญหา Dead Lock Optimistic Technique คือ การปรับปรุงหรือการแก้ไข ข้อมูลจะบันทึกไว้พื้นที่อื่นชั่วคราวจนกว่าจะทำงานเสร็จ สมบูรณ์เสียก่อน และจะมีการตรวจสอบก่อนบันทึกข้อมูล อย่างถาวรว่าข้อมูลที่จะบันทึกต้องไม่ขัดแย้งกับทราน แซกชันอื่นๆ ไม่เช่นนั้นแล้วจะทำการ Rollback ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การฟื้นสภาพและการควบคุมสภาวะ พร้อมกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐพร พิมพายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google