งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเชิง กายภาพ สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเชิง กายภาพ สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเชิง กายภาพ สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ

2 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเชิง กายภาพ n แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ n การจัดระเบียนของแฟ้มข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูล เชิงกายภาพ n ตัวดัชนีและเทคนิคที่ถูกนำมาใช้ในการดึงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลให้เร็วขึ้น

3 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเชิง กายภาพ n การจัดองค์กรของแฟ้มข้อมูลแบบเรียงลำดับ เป็นระบบแฟ้มที่ใช้กันมากที่สุด การจัดเก็บระเบียนเรียงตามลำดับของสื่อเก็บข้อมูล การเข้าถึงจะต้องเข้าถึงตามลำดับการเก็บ เหมาะสำหรับงานออกแบบรายงานหรืองานที่มีการเรียง มากๆ

4 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเชิง กายภาพ n การจัดองค์กรของแฟ้มข้อมูลแบบเข้าถึงโดยตรง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การเข้าถึงแบบสุ่ม สามารถเข้าถึงระเบียนใดระเบียนหนึ่ง โดยไม่ต้องอ่าน ข้อมูลตั้งแต่ต้น เหมาะสำหรับ งาน Interactive Processing งานที่ต้องปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลายชุดพร้อมๆกัน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่ำ ต้องการคำตอบรวดเร็ว

5 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเชิง กายภาพ n ชนิดและคุณสมบัติของหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง สื่อข้อมูล คือ วัตถุทางกายภาพที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลใน รูปรหัสแทนข้อมูล Volatile เมื่อไม่มีไฟฟ้าผ่านข้อมูลที่บันทึกจะหายไป เช่น RAM Nonvolatile เมื่อไม่มีไฟฟ้าผ่าน ข้อมูลที่บันทึกจะคงอยู่ เช่น ROM บัตรเจาะรู เทปแม่เหล็ก เหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และการประมวลผลแบบ Batch Parity Check Bit เป็นบิตที่เพิ่มขึ้นจากรหัสข้อมูลเดิม ใช้สำหรับ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระหว่างการอ่านข้อมูลบนเทป

6 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเชิง กายภาพ n ชนิดและคุณสมบัติของหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง จานแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่เข้าถึงข้อมูลได้ โดยตรง วงที่อยู่บนผิวจานแม่เหล็กเรียกว่า แทรค (Track) หน่วยเก็บข้อมูลที่เล็กที่สุดบนจานที่สามารถกำหนดตำแหน่งที่ อยู่ได้ เรียกว่า เซกเตอร์ (Sector) กลุ่มของแทรคหมายเลขเดียวกัน เรียกว่า ไซลินเดอร์ (Cylinder) เวลาที่ใช้ในการอ่าน/บันทึกข้อมูลบนจานแม่เหล็ก ขึ้นอยู่กับ –เวลาเสาะหา (seek time) –การเลือกหัวอ่าน/บันทึก (R/W head selection) –ความล่าช้าของการหมุน (rotation delay) –อัตราการถ่ายทอดข้อมูล (transfer rate)

7 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเชิง กายภาพ n ความแตกต่างระหว่างการจัดเก็บข้อมูลสำรองและ ข้อมูลหลัก ประเภทอุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายใน คือ หน่วยความจำหลักในเครื่อง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก จะต้องผ่านกระบวนการเข้าถึง ข้อมูลและการถ่ายทอดข้อมูล เช่น เทปแม่เหล็ก, จานแม่เหล็ก

8 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การจัดระเบียนของแฟ้มข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลเชิงกายภาพ n แนวคิด ข้อมูลที่ใช้ในงานประยุกต์มีมากเกินขนาดของ หน่วยความจำที่จะเก็บได้ ข้อมูลที่เรียกใช้ในโปรแกรม มักเป็นส่วนหนึ่งของ แฟ้มข้อมูลเท่านั้น ทำให้ข้อมูลเป็นอิสระจากโปรแกรม สามารถถูกเรียกใช้ ข้อมูลจากหลายโปรแกรมได้

9 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การจัดระเบียนของแฟ้มข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลเชิงกายภาพ n ประเภทการจัดระเบียนของแฟ้มข้อมูลเชิงกายภาพ ระเบียนเชิงกายภาพ คือ ระเบียนที่ถูกพิจารณาถึง ลักษณะการเก็บในสื่อบันทึกข้อมูล ระเบียนเชิงกายภาพที่ประกอบด้วยหลายๆระเบียน เรียกว่า บล็อก (block)

10 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ตัวดัชนีและเทคนิคที่ถูกนำมาใช้ ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลให้เร็ว ขึ้น n ชนิดและโครงสร้างของตัวดัชนี ดัชนี ช่วยให้การค้นหาระเบียนในแฟ้มข้อมูลทำได้เร็วขึ้น การจัดโครงสร้างของแฟ้มลำดับเชิงดัชนี มี 2 วิธี คือ Block Indexes and Data (dynamic) Prime and Overflow Data Area

11 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ตัวดัชนีและเทคนิคที่ถูกนำมาใช้ ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลให้เร็ว ขึ้น n Block Indexes and Data (dynamic) ดัชนีและแฟ้มข้อมูลจัดเก็บในลักษณะของบล็อก ดัชนีมีโครงสร้างแบบต้นไม้ แฟ้มข้อมูลมีโครงสร้างแบบลำดับ n Prime and Overflow Data Area แบ่งเนื้อที่ ออกเป็น ส่วนดัชนี ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้โดยผ่านคีย์หลักอย่าง สุ่ม ส่วนเก็บข้อมูล มีโครงสร้างแบบแฟ้มลำดับและ ประกอบด้วยระเบียน เนื้อที่ส่วนเผื่อขยาย สำหรับเก็บระเบียนที่แทรกใหม่

12 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ตัวดัชนีและเทคนิคที่ถูกนำมาใช้ ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลให้เร็ว ขึ้น n ความแตกต่างระหว่างตัวดัชนีหลักและตัวดัชนีรอง ดัชนีหลัก คือ ดัชนีที่มีค่าไม่ซ้ำกันในแฟ้มข้อมูลเดียวกัน และเป็นตัวเดียวกับคีย์หลักในแฟ้มข้อมูลที่มีการ เรียงลำดับ ดัชนีรอง คือ ดัชนีคนละตัวกับดัชนีหลัก และอาจมีค่าซ้ำ กันในแฟ้มข้อมูลเดียวกัน ใช้สำหรับแบ่งกลุ่ม เรียกว่า ดัชนีกลุ่ม

13 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ตัวดัชนีและเทคนิคที่ถูกนำมาใช้ ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลให้เร็ว ขึ้น n ประเภทของเทคนิคที่นำตัวดัชนีมาใช้ดึงข้อมูลให้ เร็วขึ้น Inversion คือ การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีกับ ระเบียน ประกอบด้วย ส่วนของแฟ้มข้อมูล อาจจัดเก็บในแฟ้มสุ่ม หรือแฟ้มลำดับเชิง ดัชนี ส่วนของดัชนี ประกอบด้วยค่าของคีย์และตัวชี้ Multi-Key files มักจะสร้างดัชนีเพื่อช่วยจัดเตรียม เส้นทางเข้าถึงระเบียน


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเชิง กายภาพ สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google