งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสืออ้างอิง (Reference Books). ลักษณะของหนังสืออ้างอิง 1. หนังสืออ้างอิงเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ เรื่องราว และข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ 2. ผู้แต่งหรือผู้รวบรวมจะต้องเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสืออ้างอิง (Reference Books). ลักษณะของหนังสืออ้างอิง 1. หนังสืออ้างอิงเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ เรื่องราว และข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ 2. ผู้แต่งหรือผู้รวบรวมจะต้องเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนังสืออ้างอิง (Reference Books)

2 ลักษณะของหนังสืออ้างอิง 1. หนังสืออ้างอิงเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ เรื่องราว และข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ 2. ผู้แต่งหรือผู้รวบรวมจะต้องเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชา นั้นๆ 3. เป็นหนังสือที่แจ้งขอบเขตของเนื้อหาไว้ อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าจะใช้ ค้นคว้าเรื่องราวชนิดใดบ้าง และครอบคลุม ระยะเวลานานเท่าใด 4. เนื้อหาของหนังสือใหม่ทันสมัยเสมอ เพราะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องราว ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เนื้อหาทันสมัย 5. มีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว 6. เป็นหนังสือที่มีบรรณานุกรมภายในเล่ม

3 ลักษณะของหนังสืออ้างอิง ( ต่อ ) 7. รูปเล่มของหนังสืออ้างอิงจะมีขนาด ใหญ่กว่าหนังสือธรรมดาหรือหนา กว่า หนังสือธรรมดา หรือเป็นหนังสือชุดมี หลายเล่มจบ จัดพิมพ์ด้วยกระดาษ คุณภาพดี ตัวพิมพ์ชัดเจน อ่านง่าย รูปเล่มแข็งแรงทนทาน 8. หนังสืออ้างอิงเป็นหนังสือที่ห้องสมุด จัดไว้เพื่อให้ค้นคว้าภายใน ห้องสมุดเท่านั้น ห้ามยืมออกนอก ห้องสมุด หนังสืออ้างอิงภาษาไทยจะมีตัวอักษร " อ " ( อ้างอิง ) หนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศจะมี ตัวอักษรย่อ "R" (Reference) *** ห้องสมุดจะจัดแยกหนังสืออ้างอิงไว้ ต่างหากจากหนังสือทั่วไป

4 1. ประเภทให้สารสนเทศ – พจนานุกรม (Dictionary) – สารานุกรม (Encyclopedia) – หนังสือรายปี (Yearbook) – อักขรานุกรมชีวประวัติ (Biographical Source) – อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ (Geographical Source) – สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government Publication) – นามานุกรม (Directory) – คู่มือ (Handbook) 2. ประเภทแนะแหล่งสารสนเทศ – บรรณานุกรม (Bibliographies) – ดรรชนีวารสาร (Periodical Indexes) ประเภทของหนังสืออ้างอิง

5 อ 004.03 ท 148 พ Ref 920 s522c อ RA 721.5 ม 365 พ 2548 VCD


ดาวน์โหลด ppt หนังสืออ้างอิง (Reference Books). ลักษณะของหนังสืออ้างอิง 1. หนังสืออ้างอิงเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ เรื่องราว และข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ 2. ผู้แต่งหรือผู้รวบรวมจะต้องเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google