งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสืออ้างอิง (Reference Books)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสืออ้างอิง (Reference Books)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนังสืออ้างอิง (Reference Books)

2 ลักษณะของหนังสืออ้างอิง
1. หนังสืออ้างอิงเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ เรื่องราว และข้อเท็จจริงเป็น สำคัญ 2. ผู้แต่งหรือผู้รวบรวมจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญใน สาขาวิชานั้นๆ 3. เป็นหนังสือที่แจ้งขอบเขตของเนื้อหาไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้ทราบ ว่าจะใช้ค้นคว้าเรื่องราวชนิดใดบ้าง และครอบคลุมระยะเวลานานเท่าใด 4. เนื้อหาของหนังสือใหม่ทันสมัยเสมอ เพราะมีการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมเรื่องราวใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เนื้อหาทันสมัย 5.มีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 6.เป็นหนังสือที่มีบรรณานุกรมภายในเล่ม

3 ลักษณะของหนังสืออ้างอิง (ต่อ)
7. รูปเล่มของหนังสืออ้างอิงจะมีขนาดใหญ่กว่าหนังสือธรรมดา หรือหนา กว่าหนังสือธรรมดา หรือเป็นหนังสือชุดมีหลายเล่มจบ จัดพิมพ์ด้วยกระดาษคุณภาพดี ตัวพิมพ์ชัดเจน อ่านง่ายรูปเล่ม แข็งแรงทนทาน 8. หนังสืออ้างอิงเป็นหนังสือที่ห้องสมุดจัดไว้เพื่อให้ค้นคว้าภายใน ห้องสมุดเท่านั้น ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด หนังสืออ้างอิงภาษาไทยจะมีตัวอักษร " อ " (อ้างอิง) หนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศจะมีตัวอักษรย่อ "R" (Reference) ***ห้องสมุดจะจัดแยกหนังสืออ้างอิงไว้ต่างหากจากหนังสือทั่วไป

4 ประเภทของหนังสืออ้างอิง
1. ประเภทให้สารสนเทศ พจนานุกรม (Dictionary) สารานุกรม (Encyclopedia) หนังสือรายปี (Yearbook) อักขรานุกรมชีวประวัติ (Biographical Source) อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ (Geographical Source) สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government Publication) นามานุกรม (Directory) คู่มือ (Handbook) 2. ประเภทแนะแหล่งสารสนเทศ บรรณานุกรม (Bibliographies) ดรรชนีวารสาร (Periodical Indexes)

5 004.03 ท148พ Ref 920 s522c RA 721.5 ม365พ 2548 VCD


ดาวน์โหลด ppt หนังสืออ้างอิง (Reference Books)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google