งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนและจัดการทรัพยากร องค์กร. โปรแกรม ERP ต่าง ๆ oBaaN oPeoplesoft oJD Edwards oORCLE Financial Application oSAP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนและจัดการทรัพยากร องค์กร. โปรแกรม ERP ต่าง ๆ oBaaN oPeoplesoft oJD Edwards oORCLE Financial Application oSAP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนและจัดการทรัพยากร องค์กร

2

3 โปรแกรม ERP ต่าง ๆ oBaaN oPeoplesoft oJD Edwards oORCLE Financial Application oSAP

4 SAP S Services S Services A Applications A Applications P and Productions P and Productions (in data processing) (in data processing) In English meaning

5 SAP การพัฒนา เริ่มต้น ค. ศ. 1972 พนักงาน IBM 5 คน ตั้งบริษัท Systemanalyse and Programmentwicklung (System Analysis and Program Development) เมือง Mannheim ประเทศเยอรมันนี เริ่มต้น ค. ศ. 1972 พนักงาน IBM 5 คน ตั้งบริษัท Systemanalyse and Programmentwicklung (System Analysis and Program Development) เมือง Mannheim ประเทศเยอรมันนี ค. ศ. 1997 Systems, Anwendungen, produkte in der Datenverarbeitung (System, Applications, Product in Data Procseeing) ย้ายไปเมือง Walldorf ค. ศ. 1997 Systems, Anwendungen, produkte in der Datenverarbeitung (System, Applications, Product in Data Procseeing) ย้ายไปเมือง Walldorf ปีต่อมาเพิ่มเติมระบบงาน Asserts Accounting ปีต่อมาเพิ่มเติมระบบงาน Asserts Accounting

6 SAP การพัฒนา ( ต่อ ) ค. ศ. 1998 เสนองาน Enterprisewide Solution SAP R/2 ทำงานบน Mainframe ค. ศ. 1998 เสนองาน Enterprisewide Solution SAP R/2 ทำงานบน Mainframe ค. ศ. 1999 เสนอการทำงานแบบ 3 Tier client/Server บนระบบ Unix SAP R/3 ค. ศ. 1999 เสนอการทำงานแบบ 3 Tier client/Server บนระบบ Unix SAP R/3

7 SAP Product SAP is not just SAP. The are a large number of SAP products (solutions), and it is rather confusing and difficult to see the big SAP picture. But here are the main SAP products: 1. SAP R/3: this is the SAP cornerstone, the real SAP if you like. R/3 has many different names, for example: mySAP ERP, mySAP Business Suite, SAP all-in-one, SAP Enterprise. But it is all SAP R/3. To make it further complicated, these are also the so-called Industry Solutions (IS). This is also SAP R/3, but slightly modified for a particular Industry, for example: Retail, Public Sector. Finally, there is SAP-all-in one. This is also SAP R/3 but in a pre-customized light version targeting small/medium sized companies. 2. SAP CRM: This is SAPs customer relationship management solution. CRM is an add-on product to SAP R/3, and it has its own user interface. CRM has some extra features which you don't find in SAPs SD module (sales and distribution). 3. SAP SRM: This is SAPs supplier releationship management solution. SRM is an add-on product to SAP R/3, and it is browser based. SRM has some extra features which you don't find in SAPs MM module (purchasing).

8 SAP Product (next) 4. SAP BW: This is SAPs Business Warehouse, or information warehouse solution. BW is an add- on product to SAP R/3, and it is basically a relationship database. BW has its own browser based user interface and it has some extra features which you don't find in the standard SAP R/3 information systems. 5. SAP APO: This is SAPs Advanced Planner and Optimizer solution. APO is an add-on product to SAP R/3, and it is an advanced sales, transport, production and purchasing planner. APO has some extra features which you don't find in SAPs SD, MM and PP modules (sales, distribution, purchasing, inventory, production). APO has its own user interface. CRM, SRM, BW and APO are all fully integrated with SAP R/3, but they have their own special user interface and technical platform.

9 SAP Product (next) 6. SAP NetWeaver: This is the technical platform that allows all the seperate SAP products to be integrated. NetWeaver also integrates non-SAP products, for example if you have a seperate Warehouse or Production Planning system, and wants to have it integrated with SAP. 7. SAP Business One: This is SAPs solution for small companies. It is not SAP R/3, in fact SAP Business One (SBO) is a completely different software, originally not developed by SAP itself.

10 โมดูลต่าง ๆ ของ SAP R/3

11 Sales And Distribution (SD) หรือโมดูลทางด้านขาย และการกระจายสินค้า เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Sale ทั้งหมด ตั้งแต่การับ Order ลูกค้าจนถึงส่งของให้ลูกค้า Material Management (MM) หรือโมดูลทางด้านการ จัดการวัตถุดิบ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับ Raw Material ทั้งหมด Production Planning (PP) หรือโมดูลทางด้านการวาง แผนการผลิต เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Schedule การผลิตหรือวางแผนการ ผลิตว่าจะผลิตเท่าไหร่ ซึ่งเป็นส่วนของ MRP

12 โมดูลต่าง ๆ ของ SAP R/3 Quality Management (QM) หรือโมดูลทางด้านการ จัดการด้านคุณภาพ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และ Product ต่างๆ Plant Maintenance (PM) หรือโมดูลทางด้านการซ่อม บำรุงโรงงาน เกี่ยวข้องกับเรื่องการ Manage เครื่องจักรหรือ Resource ต่างๆ Human Resource (HR) หรือโมดูลทางด้านการจัดการ ทรัพยากรบุคคล เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการกับคน รวมถึงเงินเดือน และ สวัสดิการต่างๆ

13 โมดูลต่าง ๆ ของ SAP R/3 Financial Account (FI) หรือโมดูลทางด้านบัญชี การเงิน เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีสำหรับคนภายนอก เช่น รายงานส่ง สรรพากร Controlling (CO) หรือโมดูลทางด้านบัญชีจัดการหรือ บัญชีบริหาร เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีสำหรับภายใน เช่น รายงานสำหรับ ผู้บริหารที่ใช้ในการตัดสินใจ Asset Management (AM) หรือโมดูลทางด้านการ จัดการสินทรัพย์ถาวร เกี่ยวข้องกับการบริหาร Fixed Asset ต่างๆ ได้แก่ เครื่องจักร รวมถึงการคิดค่าเสื่อมราคา Project System (PS) เป็นการบริหาร Project จะเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ Project และนำไปเชื่อมต่อกับ Module ต่างๆ เช่นเงินลงทุน จะไปเชื่อมกับโมดูล FI เป็น ต้น

14 โมดูลต่าง ๆ ของ SAP R/3 Workflow (WF) หรือโมดูลทางด้าน Flow ของ กระบวนการทำงาน เรื่องของ Workflow ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่าง Auto เช่น ส่งคำสั่งผ่าน E-Mail Industry Solution (IS) หรือโมดูลในส่วนของระบบงาน ธุรกิจเฉพาะ เป็นโมดูลที่ไม่ใช่โมดูลมาตรฐานของระบบ SAP R/3 เป็น Module เพิ่มเติมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละ Industry ซึ่งจะมีทั้งระบบ Aerospace, Automotive, Banking, Chemicals, Consumer Products, Engineering and Construction, Healthcare, Higher Education and Research, High Tech, Insurance, Media, Mill Products, Oil and Gas, Pharmaceuticals, Public Sector, Retail, Service Provider, Telecommunications, Transportation และ Utilities

15 ABAP Advance Business Application Programming (ABAP) ภาษา โปรแกรมในยุคที่ 4 ที่ใช้สร้าง Application โมดูลต่าง ๆ ของ SAP R/3Advance Business Application Programming (ABAP) ภาษา โปรแกรมในยุคที่ 4 ที่ใช้สร้าง Application โมดูลต่าง ๆ ของ SAP R/3 http://www.sts.tu- harburg.de/teaching/sap_r3/ABAP4/abapindx.htm

16 Dispatcher DDVSM V G Database Server Application Server (R/3 Kernel) Presentation Server ( SAPGUI ) Queue ระบบ SAP

17 SID ของระบบ SAP R/3 Central Instance ( DVEBMGSOO ) Database Server Application Server (R/3 Kernel) Presentation Server ( SAPGUI ) Dialog Instance ( DOO )

18 Instance Name = DVEBMGSOO D คือ Dialog Work ProcessD คือ Dialog Work Process V คือ Update Work Process ( ภาษาเยอรมัน Update จะเขียนเป็น Verbuchung)V คือ Update Work Process ( ภาษาเยอรมัน Update จะเขียนเป็น Verbuchung) E คือ Enqueue Work ProcessE คือ Enqueue Work Process B คือ Background Work ProcessB คือ Background Work Process M คือ Message ServerM คือ Message Server G คือ Gateway ServerG คือ Gateway Server S ก็คือ Spool Work ProcessS ก็คือ Spool Work Process Dispatcher DDVSM V G Database Server Application Server (R/3 Kernel) Presentation Server ( SAPGUI ) Queue

19 Instance Name Dialog เป็น Work Process ที่ทำหน้าที่ในส่วน interactive กับผู้ใช้ระบบDialog เป็น Work Process ที่ทำหน้าที่ในส่วน interactive กับผู้ใช้ระบบ Background เป็น Work Process ที่ทำหน้าที่ ในการทำงานโปรแกรม ABAP ในแบบฉาก หลังหรือ Background ( ควรจะมีอย่างน้อยสอง ตัว )Background เป็น Work Process ที่ทำหน้าที่ ในการทำงานโปรแกรม ABAP ในแบบฉาก หลังหรือ Background ( ควรจะมีอย่างน้อยสอง ตัว ) Spool เป็น Work Process ที่ทำหน้าที่ในส่วน ของการพิมพ์งานคือ จะทำการส่ง Spool Output จากระบบ SAP R/3 ไปให้กับ Spool OS ทำงานต่อไปนั่นเองSpool เป็น Work Process ที่ทำหน้าที่ในส่วน ของการพิมพ์งานคือ จะทำการส่ง Spool Output จากระบบ SAP R/3 ไปให้กับ Spool OS ทำงานต่อไปนั่นเอง Enqueue เป็น Work Process ที่ทำหน้าที่ Lock การใช้ข้อมูลในระบบ SAPEnqueue เป็น Work Process ที่ทำหน้าที่ Lock การใช้ข้อมูลในระบบ SAP Update (V) เป็น Work Process ที่ทำหน้าที่ใน ส่วนของการ Update ข้อมูลในระบบแบบ Asynchronous UpdateUpdate (V) เป็น Work Process ที่ทำหน้าที่ใน ส่วนของการ Update ข้อมูลในระบบแบบ Asynchronous Update

20 การล็อกออนเข้าสู่ SAP Dispatcher DV BE MS S Database Server Application Server Presentation Server Request Queue ( SAPGUI ) GW DDD SAP R/3 Instance

21 การล็อกออนเข้าสู่ SAP

22


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนและจัดการทรัพยากร องค์กร. โปรแกรม ERP ต่าง ๆ oBaaN oPeoplesoft oJD Edwards oORCLE Financial Application oSAP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google