งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กร
ERP การวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กร

2 Enterprise Resource Planning
SAP R/3

3 โปรแกรม ERP ต่าง ๆ BaaN Peoplesoft JD Edwards
SAP BaaN Peoplesoft JD Edwards ORCLE Financial Application SAP BaaN SSA Global is one of the world's largest extended ERP vendors We've built our business on proven extended ERP solutions that deliver integrated, end-to-end performance—from global supply chain to back office—with rapid, dependable ROI. 13,000 active customers worldwide rely on SSA Global to move their organizations forward faster. See what we can do right now for your business

4 SAP S Services A Applications P and Productions (in data processing)
In English meaning

5 SAP การพัฒนา SAP เริ่มต้น ค.ศ พนักงาน IBM 5 คน ตั้งบริษัท Systemanalyse and Programmentwicklung (System Analysis and Program Development) เมือง Mannheimประเทศเยอรมันนี ค.ศ Systems, Anwendungen, produkte in der Datenverarbeitung (System, Applications, Product in Data Procseeing) ย้ายไปเมือง Walldorf ปีต่อมาเพิ่มเติมระบบงาน Asserts Accounting

6 SAP การพัฒนา (ต่อ) SAP ค.ศ เสนองาน Enterprisewide Solution SAP R/2 ทำงานบน Mainframe ค.ศ เสนอการทำงานแบบ 3 Tier client/Server บนระบบ Unix SAP R/3

7 SAP Product SAP SAP is not just SAP. The are a large number of SAP products (solutions), and it is rather confusing and difficult to see the big SAP picture. But here are the main SAP products: SAP R/3: this is the SAP cornerstone, the real SAP if you like. R/3 has many different names, for example: mySAP ERP, mySAP Business Suite, SAP all-in-one, SAP Enterprise. But it is all SAP R/3 . To make it further complicated, these are also the so-called Industry Solutions (IS). This is also SAP R/3, but slightly modified for a particular Industry, for example: Retail, Public Sector. Finally, there is SAP-all-in one. This is also SAP R/3 but in a pre-customized light version targeting small/medium sized companies. SAP CRM: This is SAPs customer relationship management solution. CRM is an add-on product to SAP R/3, and it has its own user interface. CRM has some extra features which you don't find in SAPs SD module (sales and distribution). SAP SRM: This is SAPs supplier releationship management solution. SRM is an add-on product to SAP R/3, and it is browser based. SRM has some extra features which you don't find in SAPs MM module (purchasing).

8 SAP Product (next) SAP 4. SAP BW: This is SAPs Business Warehouse, or information warehouse solution. BW is an add-on product to SAP R/3, and it is basically a relationship database. BW has its own browser based user interface and it has some extra features which you don't find in the standard SAP R/3 information systems. 5. SAP APO: This is SAPs Advanced Planner and Optimizer solution. APO is an add-on product to SAP R/3, and it is an advanced sales, transport, production and purchasing planner. APO has some extra features which you don't find in SAPs SD, MM and PP modules (sales, distribution, purchasing, inventory, production). APO has its own user interface. CRM, SRM, BW and APO are all fully integrated with SAP R/3, but they have their own special user interface and technical platform.

9 SAP Product (next) SAP 6. SAP NetWeaver: This is the technical platform that allows all the seperate SAP products to be integrated. NetWeaver also integrates non-SAP products, for example if you have a seperate Warehouse or Production Planning system, and wants to have it integrated with SAP. 7. SAP Business One: This is SAPs solution for small companies. It is not SAP R/3, in fact SAP Business One (SBO) is a completely different software, originally not developed by SAP itself.

10 โมดูลต่าง ๆ ของ SAP R/3 SAP

11 โมดูลต่าง ๆ ของ SAP R/3 SAP
Sales And Distribution (SD) หรือโมดูลทางด้านขายและการกระจายสินค้า เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Sale ทั้งหมด ตั้งแต่การับ Order ลูกค้าจนถึงส่งของให้ลูกค้า Material Management (MM) หรือโมดูลทางด้านการจัดการวัตถุดิบ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับ Raw Material ทั้งหมด Production Planning (PP) หรือโมดูลทางด้านการวางแผนการผลิต เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Schedule การผลิตหรือวางแผนการผลิตว่าจะผลิตเท่าไหร่ ซึ่งเป็นส่วนของ MRP

12 โมดูลต่าง ๆ ของ SAP R/3 SAP
Quality Management (QM) หรือโมดูลทางด้านการจัดการด้านคุณภาพ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และ Product ต่างๆ Plant Maintenance (PM) หรือโมดูลทางด้านการซ่อมบำรุงโรงงาน เกี่ยวข้องกับเรื่องการ Manage เครื่องจักรหรือ Resource ต่างๆ Human Resource (HR) หรือโมดูลทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการกับคน รวมถึงเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ

13 โมดูลต่าง ๆ ของ SAP R/3 SAP
Financial Account (FI) หรือโมดูลทางด้านบัญชีการเงิน เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีสำหรับคนภายนอก เช่น รายงานส่งสรรพากร Controlling (CO) หรือโมดูลทางด้านบัญชีจัดการหรือบัญชีบริหาร เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีสำหรับภายใน เช่น รายงานสำหรับผู้บริหารที่ใช้ในการตัดสินใจ Asset Management (AM) หรือโมดูลทางด้านการจัดการสินทรัพย์ถาวร เกี่ยวข้องกับการบริหาร Fixed Asset ต่างๆ ได้แก่ เครื่องจักร รวมถึงการคิดค่าเสื่อมราคา Project System (PS) เป็นการบริหาร Project จะเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ Project และนำไปเชื่อมต่อกับ Module ต่างๆ เช่นเงินลงทุน จะไปเชื่อมกับโมดูล FI เป็นต้น

14 โมดูลต่าง ๆ ของ SAP R/3 SAP
Workflow (WF) หรือโมดูลทางด้าน Flow ของกระบวนการทำงาน เรื่องของ Workflow ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่าง Auto เช่น ส่งคำสั่งผ่าน Industry Solution (IS) หรือโมดูลในส่วนของระบบงานธุรกิจเฉพาะ เป็นโมดูลที่ไม่ใช่โมดูลมาตรฐานของระบบ SAP R/3 เป็น Module เพิ่มเติมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละ Industry ซึ่งจะมีทั้งระบบ Aerospace, Automotive, Banking, Chemicals, Consumer Products, Engineering and Construction, Healthcare, Higher Education and Research, High Tech, Insurance, Media, Mill Products, Oil and Gas, Pharmaceuticals, Public Sector, Retail, Service Provider, Telecommunications, Transportation และ Utilities

15 ABAP SAP Advance Business Application Programming (ABAP) ภาษาโปรแกรมในยุคที่ 4 ที่ใช้สร้าง Application โมดูลต่าง ๆ ของ SAP R/3

16 ระบบ SAP SAP Dispatcher D V S M G Database Server Application Server
(R/3 Kernel) Presentation Server ( SAPGUI ) Queue

17 SID ของระบบ SAP R/3 SAP Central Instance ( DVEBMGSOO ) Database Server
Application Server (R/3 Kernel) Presentation Server ( SAPGUI ) Dialog Instance ( DOO )

18 Instance Name = DVEBMGSOO
SAP D คือ Dialog Work Process V คือ Update Work Process (ภาษาเยอรมัน Update จะเขียนเป็น Verbuchung) E คือ Enqueue Work Process B คือ Background Work Process M คือ Message Server G คือ Gateway Server S ก็คือ Spool Work Process Dispatcher D V S M G Database Server Application Server (R/3 Kernel) Presentation Server ( SAPGUI ) Queue

19 Instance Name SAP Dialog เป็น Work Process ที่ทำหน้าที่ในส่วน interactive กับผู้ใช้ระบบ Background เป็น Work Process ที่ทำหน้าที่ในการทำงานโปรแกรม ABAP ในแบบฉากหลังหรือ Background (ควรจะมีอย่างน้อยสองตัว) Spool เป็น Work Process ที่ทำหน้าที่ในส่วนของการพิมพ์งานคือ จะทำการส่ง Spool Output จากระบบ SAP R/3 ไปให้กับ Spool OS ทำงานต่อไปนั่นเอง Enqueue เป็น Work Process ที่ทำหน้าที่ Lock การใช้ข้อมูลในระบบ SAP Update (V) เป็น Work Process ที่ทำหน้าที่ในส่วนของการ Update ข้อมูลในระบบแบบ Asynchronous Update

20 การล็อกออนเข้าสู่ SAP
Dispatcher D V B E MS S Database Server Application Server Presentation Server Request Queue ( SAPGUI ) GW SAP R/3 Instance

21 การล็อกออนเข้าสู่ SAP

22


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google