งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิติปรัชญา : แนวคิด ของสำนักกฎหมาย ประวัติศาสตร์ อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีส เทิร์นเอเชีย วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๔๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิติปรัชญา : แนวคิด ของสำนักกฎหมาย ประวัติศาสตร์ อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีส เทิร์นเอเชีย วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๔๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิติปรัชญา : แนวคิด ของสำนักกฎหมาย ประวัติศาสตร์ อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีส เทิร์นเอเชีย วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๔๗

2 ประมวลกฎหมายนโปเลียน เป็นสากลใช้ได้กับทุกชาติ ทุกภาษาเพราะเป็นผลิตผล ของกฎหมายธรรมชาติ ซึ่งเป็นสากลนิยม ความภาคภูมิใจของชาวฝรั่งเศส “ ชาตินิยม ” ชาติอื่นเริ่มหวั่นวิตกถึงการแผ่ขยายอำนาจโดยเฉพาะในประเทศเยอรมัน

3 กฎหมายธรรมชาติ สากล นิยม เหตุผล นิยม (Rationalism) สำนักประวัติศาสตร์ ชาตินิ ยม โรแมนติค นิยม (Romanticism)

4 สำนักประวัติศาสตร์ ชาตินิ ยม โรแมนติค (Romanticism) ทฤษ ฎี กฎห มาย วิชา นิติศา สตร์

5 กฎหมายธรรมชาติ กฎหม าย เหตุผล (Reason) สำนักประวัติศาสตร์ กฎหม าย จิตวิญาณ ประชาชาติ (Volksgeist)

6 Spiritจิตวิญญาณ Peopleประชาชน ภาษา เชื้อชาติ วัฒนธรรม ประเพณี

7 จิตวิญาณ ประชาชาติ ( Volksgeist ) ของใคร กฎหมาย ชาวบ้าน ( Volksrechts ) กฎหมายของ นักกฎหมาย ( Juristenrecht ) พัฒนามาจากสิ่งเดียวกัน เรื่องเดียวกัน แต่มีเนื้อหาหรือวิธีคิดที่วับซ้อนกว่ากัน

8 Volksgeist Ratio will universal

9 HistoricalSchoolNaturalSchool PositiveSchool คัดค้านกฎหมายธรรมชาติ ในส่วนบัญญัติ คัดค้านการนิติบัญญัติตาม อำเภอใจ

10 ข้อเสนอ ทฤษฎี กฎหมาย ทฤษฎี วิวัฒนาการ ของกฎหมาย ทฤษฎีว่าด้วย นิติศาสตร์

11 ข้อเสนอ ทฤษฎี กฎหมาย จิตวิญาณ ประชาชาติ ( Volksgeist )

12 ข้อเสนอ กฎหมายชาวบ้าน ( Volksrechts) มาสู่กฎหมายของ นักกฎหมาย ( Juristenrecht ) ทฤษฎี วิวัฒนาการ ของกฎหมาย กระบวนการนิติ บัญญัติ ( การบันทึกผลทาง กฎหมาย ) Social Legislation

13 ข้อเสนอ Legal Methodplogy ทฤษฎีว่าด้วย นิติศาสตร์ ไม่ได้ยึดถือการศึกษานิติศาสตร์ แบบ Glossator และ Post Glossator ที่เน้น Ratio scripta เป็นหลัก โดยตัดขาดจาก ความคิดทางประวัติศาสตร์ (Unhistorical) Historical Juristic Method

14


ดาวน์โหลด ppt นิติปรัชญา : แนวคิด ของสำนักกฎหมาย ประวัติศาสตร์ อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีส เทิร์นเอเชีย วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๔๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google