งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหา รายวิชา และหลักเกณฑ์ในการวัดผล อาจารย์สายสุนีย์ เจริญสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหา รายวิชา และหลักเกณฑ์ในการวัดผล อาจารย์สายสุนีย์ เจริญสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหา รายวิชา และหลักเกณฑ์ในการวัดผล อาจารย์สายสุนีย์ เจริญสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ sai_ngaim@hotmail.com

2  จำนวนชั่วโมงที่สอน / สัปดาห์:4 ชั่วโมง / สัปดาห์  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้ผู้เรียน: 1.อธิบายการทำงานของอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ได้ 2.ระบุความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ 3.อภิปรายเกี่ยวกับการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อความและกลุ่มสนทนาได้ 4.ใช้โปรแกรม MS Windows XP การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์พื้นฐานได้ 5.ใช้โปรแกรม MS Word ในการพิมพ์เอกสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ต่างๆ ได้ 6.ใช้โปรแกรม MS Excel ในการพิมพ์เอกสาร โดยใช้สูตรและฟังก์ชัน คำนวณ การสร้างกราฟ และแผนภูมิต่างๆ ได้ 7.ใช้โปรแกรม MS PowerPoint ในการนำเสนองาน (Presentation) การตกแต่งพื้นหลัง การสร้างเทคนิคให้กับสไลด์ และการนำเสนอได้ 8.อธิบายและยกตัวอย่างการดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน การประยุกต์ใช้สารสนเทศประเภทต่างๆ ที่มีใช้งานในปัจจุบันได้

3 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์ (Course Outline) สัปดาห์ ที่ วัน - เวลา เรียน เนื้อหา / หัวข้อ 1 5 ก. ย.53 - ชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหาในรายวิชา และหลักเกณฑ์ในการ วัดผล Lec : บทที่ 1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Lab : MS Windows XP 2 12 ก. ย.53 Lec : บทที่ 2 ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ Lab : MS Word 3 19 ก. ย.53 Lec : บทที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Lab : MS Excel 4 26 ก. ย.53 Lec : บทที่ 4 การแสวงหาสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร Lab : MS PowerPoint 5 3 ต. ค. 53 Lec : บทที่ 5 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้ สารสนเทศประเภทต่างๆ ที่มีใช้งานในปัจจุบัน รายงานหน้าชั้นเรียน

4 วิธีการจัดการเรียนการสอน  แบบบรรยาย แบบกรณีศึกษา นำเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 1 เรื่อง ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ว่าเป็นประเภทใด ( รัฐ กับ ประชาชน (G2C)/ รัฐ กับ เอกชน (G2B)/ รัฐ กับ รัฐ (G2G)/ รัฐ กับ ข้าราชการและพนักงานของรัฐ (G2E) ) และอธิบายมาพอ สังเขปว่าเป็นประเภทเลือกได้อย่างไรหรือบ่งบอกได้อย่างไรเป็น ประเภทที่ผู้เรียนเลือก  แบบศึกษาด้วยตนเอง วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์  แบบในห้องปฏิบัติการ นักศึกษาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม MS Windows, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint โดย กำหนดให้มีผลงานส่ง 5 ผลงาน ดังนี้ การสร้างโบรชัวร์แนะนำจังหวัดและสินค้า OTOP ของจังหวัดด้วย MS Word การสร้างตารางคำนวณเกรดด้วย MS Excel การสร้าง Sub Title เล่าเรื่องราว Music Video ด้วย MS PowerPoint

5 การวัดผลการเรียน 1. คะแนนเก็บตลอดภาค 50 % 1.1 จิตพิสัย 10 % 1.2 การทำแบบฝึกหัด 30% 1.3 รายงานหน้าชั้นเรียน 10% 2. สอบปลายภาค 50 % รวม 100%

6 รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ 1. หนังสือบังคับ โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2551). วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ. ซีเอ็ดยูเคชั่น รศ. ยาใจ โรจนวงศ์ชัยและคณะ. (2550). คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่. สำนักพิมพ์แมคกรอฮิลล์. พนิดา พานิชกุล.(2549). เทคโนโลยีสารสนเทศ = Information Technology. เคพีที คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ 2. หนังสือเพิ่ม Smart Solution,Smart Executive ทีโอที 3G สู่สัง คอมอัจฉริยะ,Vol. 30 January-February,10-11 Smart Solution,Smart Executive ทีโอที 3G สู่สัง คอมอัจฉริยะ,Vol. 30 January-February,14-15 NTC Annual Review 2009,Digital Device ความ เหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร,221-234


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหา รายวิชา และหลักเกณฑ์ในการวัดผล อาจารย์สายสุนีย์ เจริญสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google