งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Next บทที่ 15 Start การซ่อมบำรุงระบบ (System Maintenance)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Next บทที่ 15 Start การซ่อมบำรุงระบบ (System Maintenance)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Next บทที่ 15 Start การซ่อมบำรุงระบบ (System Maintenance)

2 Next การซ่อมบำรุงระบบ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบถึง ขั้นตอนการซ่อมบำรุงระบบ (System Maintenance) Back

3 Next เนื้อหาในบทที่ 15 ประกอบด้วย Back Project Identification and Selection Project Initiation and Planning Analysis Logical Design Implementation Maintenance Physical Design 1. เก็บรวบรวมคำ ร้องขอให้ปรับปรุง ระบบ 2. วิเคราะห์ข้อมูลคำ ร้องขอเพื่อการ ปรับปรุง 3. ออกแบบการ ทำงานที่ต้องการ ปรับปรุง 4. ปรับปรุงระบบ

4 กิจกรรมในขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบ 1. เก็บรวบรวมคำร้องขอให้ปรับปรุงระบบ 2. วิเคราะห์ข้อมูลการร้องขอเพื่อการ ปรับปรุง 3. ออกแบบการทำงานที่ต้องการ ปรับปรุง 4. ปรับปรุงระบบ

5 ประเภทของการบำรุงรักษาระบบ 1. ซ่อมบำรุงเพื่อความถูกต้อง (Corrective Maintenance) 2. ซ่อมบำรุงเพื่อปรับเปลี่ยน (Adaptive Maintenance) 3. ซ่อมบำรุงเพื่อความสมบูรณ์ (Perfective Maintenance) 4. ซ่อมบำรุงเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance)

6 ประเภทของการบำรุงรักษาระบบ ซ่อมบำรุงเพื่อความถูกต้อง  เป็นการซ่อมบำรุงเพื่อความถูกต้องของ ระบบ  ดำเนินการเป็นลำดับแรกสุดหลังจากการ ติดตั้งโปรแกรม  เพื่อติดตามสิ่งที่ผิดพลาดและแก้ไขให้ ถูกต้องที่สุด

7 ซ่อมบำรุงเพื่อปรับเปลี่ยน  เป็นการบำรุงรักษาเพื่อดัดแปลง ขั้นตอนการทำงานบางส่วนของระบบ ตามความต้องการของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น ตามสถานการณ์ในการดำเนินงาน ประเภทของการบำรุงรักษาระบบ

8 ซ่อมบำรุงเพื่อความสมบูรณ์  เป็นการบำรุงรักษาเพื่อความสมบูรณ์ ของระบบ  เพิ่มเติมลักษณะการทำงานบางอย่าง เข้าไปให้ใช้งานง่ายกว่าเดิม หรือให้ สะดวกมากขึ้น ประเภทของการบำรุงรักษาระบบ

9 ซ่อมบำรุงเพื่อป้องกัน  เป็นการทำเพื่อลดโอกาสที่จะ เกิดข้อผิดพลาดขึ้นในอนาคต หรือเป็นการเพิ่มความสามารถ ให้กับระบบ หรือเพื่อรองรับการ ขยายตัวของลูกค้า ประเภทของการบำรุงรักษาระบบ

10 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการ บำรุงรักษาระบบ 1. จำนวนข้อผิดพลาดที่อยู่ในระบบ (Defects) 2. จำนวนลูกค้า (Customers) 3. คุณภาพของเอกสาร (Documentation) 4. คุณภาพของทีมงานซ่อมบำรุง (Personnel) 5. เครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการ ซ่อมบำรุง (Tools)

11 การจัดการการบำรุงรักษาระบบ 1. บุคลากรในทีมงานบำรุงรักษาระบบ (Maintenance Personnel Management) 2. การประเมินประสิทธิภาพในการ บำรุงรักษาระบบ (Maintenance Effectiveness Measurement) 3. การควบคุมการร้องขอให้ปรับปรุงระบบ ของผู้ใช้ (Maintenance Requests Control)


ดาวน์โหลด ppt Next บทที่ 15 Start การซ่อมบำรุงระบบ (System Maintenance)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google