งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PIC microcontrollers บัญญัติ สมสุพรรณ อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 1 ELectronic วท. อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PIC microcontrollers บัญญัติ สมสุพรรณ อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 1 ELectronic วท. อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PIC microcontrollers บัญญัติ สมสุพรรณ อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 1 ELectronic วท. อุบลราชธานี

2 ความแตกต่างระหว่าง microcomputer กับ microcontroller 2 ELectronic วท. อุบลราชธานี

3 โครงสร้างภายในของ ไมโครคอนโทรเลอร์ Arithmetic Logic Unit (ALU) Control Unit รวมกันเรียกว่า CPU = Central Processing Unit หรือ MPU = Micro Processing Unit หรือ up = Microproceser Memory Port 3 ELectronic วท. อุบลราชธานี

4 ประเภทของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประเภท CISC (Complex Instruction Set Computer) ประเภท CISC (Complex Instruction Set Computer) ประเภท RISC (Reduce Instruction Set Computer ) 4 ELectronic วท. อุบลราชธานี

5 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประเภท CISC (Complex Instruction Set Computer) ประเภท CISC (Complex Instruction Set Computer) แนวคิดในการพัฒนาซีพียูโดยการนำระบบ เดิมมาปรับปรุง สร้างคำสั่งใหม่ เพิ่มวงจรเข้า ไปให้ทำงานดีขึ้น ทำให้วงจรมีความซับซ้อน และมีคำสั่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และทำให้วงจรมี ขนาดใหญ่ ได้แก่ z 80, Motorola 68030, 68040 Intel i486, Intel Pentium, Intel Celeron, AMD Athlon, AMD Sempron 5 ELectronic วท. อุบลราชธานี

6 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประเภท RISC (Reduce Instruction Set Computer ) เนื่องจากชนิด CISC ยิ่งพัฒนายิ่ง มีขนาดใหญ่ และ คำสั่งมากขึ้น ทำให้ พัฒนาได้ยากมากขึ้น จึงได้มีแนวคิดใน การออกแบบใหม่ให้มีขนาดเล็กลง ลด ขนาดคำสั่งลง ได้แก่ PIC, ARM, AVR 6 ELectronic วท. อุบลราชธานี

7 ชนิดของ PIC (Peripheral Interface Controller ) 1. One Time Programmable (OTP) เป็นชิพที่มีราคาถูก โปรแกรมได้แค่ครั้ง เดียว จะมีตัวอักษร C แสดงบนตัวชิพ เช่น 16C74, 16C84 2. EPROM สามารถเขียนโปรแกรมเข้าไป และสามารถลบ โปรแกรมเดิม ด้วยแสง Ultra Violet (UV) 3. Electronically Erasable Programmable Read Only Memory (EEPROM) เป็นชิพที่สามารถเขียนหรือลบด้วย สัญญาณทางไฟฟ้า มีตัวอักษร F เช่น 16F84 7 ELectronic วท. อุบลราชธานี

8 องค์ประกอบของ Pic I/0 Port I/0 Port Register 8 ELectronic วท. อุบลราชธานี

9 ประเภทของ PIC แบ่งตามหน่วยประมวลผลได้ 3 ประเภท 8 Bit 16 Bit 32 Bit 9 ELectronic วท. อุบลราชธานี

10 PIC 16F877 Complexer 40 pins IC 8 K Woord (14 bit) Program memory 368 Bytes data memory 256 Bytes EEPROM I/O Port 35 pin Speciale function: –10 chanal 8-bit analog input –SPI serial port –USART serial communicatie –Brown-out detection –In-circuit programmable Plastic dual in-line package (DIP) 10 ELectronic วท. อุบลราชธานี

11  Quad Flat Package (QFP)  Plastic Leaded Chip Carrier Package (PLCC) รูปทรงต่างๆของ PIC16F877 11 ELectronic วท. อุบลราชธานี

12 Key FeaturesPIC16F877 MAX Operating Frequency20MHz FLASH Program Memory (14-bit words) 8K Data Memory (bytes)368 EEPROM Data Memory (bytes)256 I/O Ports RA0-5 (6) RB0-7 (8) RC0-7 (8) RD0-7 (8) RE0-2 (3) Timers3 CCP2 Serial CommunicationsMSSP, USART Parallel CommunicationsPSP 10-bit Analog-to-Digital Module8 Channels Instruction Set35 Instructions Pins (DIP)40 Pins คุณลักษณะ Pic16F877 12 ELectronic วท. อุบลราชธานี

13 pic16F877 มี Peripheral ที่นำไป สร้างเป็นชิ้นงานได้ อย่างหลากหลาย 13 ELectronic วท. อุบลราชธานี

14 1.I/O Ports: –PIC16F877 has 5 I/O ports: –PORT A has 6 bit wide, Bidirectional –PORT B, C, D have 8 bit wide, Bidirectional –PORT E has 3 bit wide, Bidirectional –In addition, they have the following alternate functions: 1.I/O Ports: –PIC16F877 has 5 I/O ports: –PORT A has 6 bit wide, Bidirectional –PORT B, C, D have 8 bit wide, Bidirectional –PORT E has 3 bit wide, Bidirectional –In addition, they have the following alternate functions: PIC16F877 Peripheral features 14 ELectronic วท. อุบลราชธานี

15 PIC16F877 Peripheral features –Each port has 2 control registers: –TRISx sets whether each pin is an input(1) or output(0) –PORTx sets their output bit levels or contain their input bit levels. เช่น TRISC = 0 // ให้ Port C เป็น Output Port PORTB = 0 // ให้ Port B เป็น 0 –Pin functionality “overloaded” with other features. –Most pins have 25mA source/sink thus it can drive LEDs directly. 15 ELectronic วท. อุบลราชธานี

16 PIC16F877 Peripheral features 2.Analog to Digital Converter (ADC)  Only available in 14bit and 16bit cores  Fs (sample rate) < 54KHz  The result is a 10 bit digital number  Can generate an interrupt when ADC conversion is done  The A/D module has 4 registers: A/D Result High Register (ADRESH) A/D Result Low Register (ADRESL) A/D Control Register0 (ADCON0) A/D Control Register1 (ADCON1)  Multiplexed 8 channel inputs Must wait T acq to change up sampling capacitor.  Can take a reference voltage different from that of the controller. 16 ELectronic วท. อุบลราชธานี

17 PIC16F877 Peripheral features 3. Timer/counter modules –Generate interrupts on timer overflow –Can use external pins as clock in/ clock out (ie. for counting events or using a different Fosc) –There are 3 Timer/counter modules: Timer0: 8-bit timer/counter with 8-bit pre-scaler Timer1: 16-bit timer/counter with 8-bit pre-scaler, can be incremented during SLEEP via external crystal/clock Timer2: 8-bit timer/counter with 8-bit period register, pre-scaler and post-scaler. 17 ELectronic วท. อุบลราชธานี

18 PIC16F877 Peripheral features 4. Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) with 9-bit address detection. –Asynchronous communication: UART (RS 232 serial) Can do 300bps – 115kbps 8 or 9 bits, parity, start and stop bits, etc. Outputs 5V  needs a RS232 level converter (e.g MAX232) 18 ELectronic วท. อุบลราชธานี

19 PIC16F877 Peripheral features Synchronous communication: i.e with clock signal SPI = Serial Peripheral Interface –3 wire: Data in, Data out, Clock –Master/Slave (can have multiple masters) –Very high speed (1.6Mbps) –Full speed simultaneous send and receive (Full duplex) I2C = Inter IC –2 wire: Data and Clock –Master/Slave (Single master only; multiple masters clumsy) –Lots of cheap I2C chips available; typically < 100kbps 19 ELectronic วท. อุบลราชธานี

20 PIC16F877 Peripheral features 5. Capture, Compare, PWM modules –Capture is 16-bit, max. resolution is 12.5 ns –Compare is 16-bit, max. resolution is 200 ns –PWM max. resolution is 10-bit 6. Synchronous Serial Port (SSP) with SPI TM (Master mode) and 12C TM (Master/Slave) 7. Parallel Slave Port (PSP) 8-bits wide, with external RD, WR and CS controls 20 ELectronic วท. อุบลราชธานี

21 ตระกูล PIC 21 ELectronic วท. อุบลราชธานี

22 จังหวะการทำงานของ CPU ต่อ รอบคำสั่ง อ่านข้อมูลจาก - Key -Memory -SenSor ถอดรหัส ข้อมูล ปฏิบัติตาม รหัสที่ถอด ช่วง Fetch ช่วง Execute 1 คำสั่ง 22 ELectronic วท. อุบลราชธานี

23 23 ELectronic วท. อุบลราชธานี

24 PIC 16F877 Program Memory Banked memory: instelbaar met het STATUS register 24 ELectronic วท. อุบลราชธานี

25 PIC 16F877 Data Memory 25 ELectronic วท. อุบลราชธานี

26 PIC 16F877 – I/O port 3 Input/Output port –PORT A : push-pull op RA3:RA0 en RA5 Open collector op RA4 26 ELectronic วท. อุบลราชธานี

27 PIC 16F877 – I/O port PORT B : High Z inputs RB7:RB4 aangesloten op de interrupt 27 ELectronic วท. อุบลราชธานี

28 PIC 16F877 – I/O port PORT C : TRIS C=1 : INPUT TRIS C=0 : OUTPUT Meerdere functies. O.a. Schmitt trigger 28 ELectronic วท. อุบลราชธานี

29 PIC 16F877 – I/O port Andere port: –PORT D/TRIS D: Schmitt-trigger input buffer –PORT E/TRIS E : Schmitt-trigger input buffers –Analoge ingangen: verspreid over andere port 29 ELectronic วท. อุบลราชธานี

30 จบแล้ว.. ครับ 30 ELectronic วท. อุบลราชธานี


ดาวน์โหลด ppt PIC microcontrollers บัญญัติ สมสุพรรณ อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 1 ELectronic วท. อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google