งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิติ ปรัชญ า อ. อิทธิพล ปรีติ ประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิติ ปรัชญ า อ. อิทธิพล ปรีติ ประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิติ ปรัชญ า อ. อิทธิพล ปรีติ ประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๗

2 ทำความเข้าใจกันก่อน

3 ความรู้แบบสามัญสำนึกศาสตร์ Abstract Systematic Rational Methodical

4 ศาสตร์ ประยุกต์ ศาสตร์ทาง ทฤษฎี ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน ความรู้ในระดับที่สูงกว่า เป็นการ นำเอาศาสตร์ประยุกต์มาสกัดให้ได้ ข้อความคิดทั่วไป (CONCEPT)

5 ศาสตร์ (Science) Particular Science Universal Science “ Philosophy ” การเพ่งวัตถุที่ศึกษา เพียงอย่างใดอย่าง หนึ่งและศึกษาเฉพาะ ส่วน การศึกษาอย่างเป็น ทั้งมวล (AS A WHOLE) วิทยาศาสตร์ ศาสตร์ทางวัฒนธรรม อภิปรัชญา ญาณปรัชญา จริยปรัชญา สุนทรียปรัชญา ปรัชญา เฉพาะ มนุษยศา สตร์ สังคมศา สตร์ นิติศาสตร์โดย แท้

6 ลักษณะพิเศษของ ปรัชญา AsaWhole Critical Principle of Unity

7 คือ อะไร? ?? วิชานิติศาสตร์

8 LegalScience Legal Science Proper Legal Science of Fact Legal Science of Value

9 Legal Science Proper นิติศาสตร์ โดยแท้ รู้ (Know) ใช้ (Apply) Content of Law Legal Method Positive Law (กฎหมายบ้านเมือง)

10 Dogmatic Jurisprudence หลักกฎหมาย จะ “เรียน” นิติศาสตร์โดยแท้ ทำอย่างไร Dogmatic Legal Science

11 หลักกฎหมายที่ เป็นระบบ มี ความเกี่ยวโยง กัน นิติศาสตร์ โดยแท้ นิติศาสตร์ทั่วไป กฎหมายเฉพาะเรื่อง เช่น กฎหมายแพ่งลักษณะ หนี้ ทรัพย์... กฎหมาย อาญา กฎหมายวิธีพิจารณา ความ นิติศาสตร์เฉพาะ

12 ปพพ. มาตรา 4 กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่ง ต้องด้วยบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมายตาม ตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของ บทบัญญัตินั้นๆ เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับแก่ คดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณี แห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และถ้าบทกฎหมาย เช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลัก กฎหมายทั่วไป กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่ง ต้องด้วยบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมายตาม ตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของ บทบัญญัตินั้นๆ เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับแก่ คดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณี แห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และถ้าบทกฎหมาย เช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลัก กฎหมายทั่วไป

13 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ มาตรา ๑๓๗ ทรัพย์ หมายถึงวัตถุ มีรูปร่าง มาตรา ๑๓๘ ทรัพย์ หมายความ ร่วมทั้งทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจ มีราคาและอาจถือเอาได้ ทรัพย์ มี ๒ ประเภท กล่าวคือ สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์

14 Legal Science of Fact นิติศาสตร์ในแง่ข้อเท็จจริง ประวัติศาสตร์กฎหมาย สังคมวิทยากฎหมาย ประวัติศา สตร์หลัก กฎหมาย ตำนาน การกำเนิด และ วิวัฒนาการของกฎหมาย ประวัติศา สตร์ กฎหมาย ทั่วไป สภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับ กฎหมายในสังคม สภาพความเป็น จริงเกี่ยวกับ สังคมในแง่ ตำนานกำเนิด ของกฎหมาย พิเคราะห์ อิทธิพลของ กฎหมายที่มี ต่อสังคม

15 วิจารณ์กฎหมายที่มีอยู่ Legal Science of Value นิติศาสตร์ในแง่คุณค่า ดีหรือไม่ดี มีผลหรือไม่

16 Legal Science of Value วิชานิติบัญญัติ วิชากฎหมายเปรียบเทียบ ทั่วไ ป เฉพ าะ เป็นการศึกษากฎหมายโดยใช้ การเปรียบเทียบทั้งในแง่ระบบ กฎหมาย และพัฒนาการของ กฎหมาย เป็นการศึกษาถึงการบัญญัติ กฎหมายในเชิงวิเคราะห์ถึง คุณค่า ว่าดีหรือไม่ เทคนิคในการ บัญญัติกฎหมาย

17 ประโยชน์ของการเปรียบเทียบเชิง คุณค่าในวิชานิติศาสตร์ ทำให้เข้าใจระบบกฎหมายอย่างลึกซึ้ง ทำให้เข้าใจว่ากฎหมายที่มีอยู่นั้นดีหรือเหมาะสมหรือไม่ ทำให้เห็นแนวทางของการบัญญัติกฎหมายใหม่ที่เหมาะสมและใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ

18 ทั้งหมดเป็นเพียงทฤษฎี นิติปรัชญาในชีวิตของนักกฎหมาย???

19 เราใช้ “ นิติปรัชญา ” ในทางปฏิบัติได้อย่างไร

20 ตัวอย่างของ กฎหมาย ร่าง พ.ร.บ.อาชญากรรมทาง คอมพิวเตอร์ พ.ศ.... พ. ร. บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ. ศ. ๒๕๔๔


ดาวน์โหลด ppt นิติ ปรัชญ า อ. อิทธิพล ปรีติ ประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google