งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) “ Microsoft Access 2003 ” อ.อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) “ Microsoft Access 2003 ” อ.อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) “ Microsoft Access 2003 ” อ.อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

2 การพัฒนาฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลด้วย Entity-Relationship Diagram การแปลงโมเดลข้อมูลแบบ E-R เป็นโมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบไฟล์ (File Design) การพัฒนาฐานข้อมูลด้วย MS ACCESS

3 การออกแบบฐานข้อมูลด้วย Entity-Relationship Diagram

4 แ บบจำลองข้อมูล (Data Model)

5 แผนภาพ E-R เอนทิตี้ (Entity) : บุคคล สถานที่ วัตถุ หรือ เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดกลุ่มข้อมูล ซึ่งสามารถ บ่งชี้ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเอนทิตี้ ได้ เช่น Customer, Employee, Student, Department, Stock, Course สัญลักษณ์ที่ใช้ EmployeeDepartment คำนา ม

6 แผนภาพ E-R แอตทริบิวต์ (Attributes) : คุณสมบัติของเอนติตี้ เช่นเอนทิตี้ นักศึกษาประกอบด้วย รหัสพนักงาน (EMP_ID), ชื่อ (Name), นามสกุล (L_Name), ที่อยู่ (Address), โทรศัพท์ (Tel_No) แอตทริบิวต์ที่ที่สามารถระบุความแตกต่างของข้อมูลได้ คือ คีย์ หลักที่ใช้ในการอ้างอิง (Identifier/ Primary Key) สัญลักษณ์ที่ใช้ Employee EMP_ID Name L_NameAddress Tel_No คำนา ม

7 แอททริบิวท์ที่เป็นตัวชี้เฉพาะสมาชิกของเอนติตี Identifier (ตัวชี้เฉพาะ) คือ แอททริบิวท์หรือกลุ่มของแอทริบิวท์ของเอนติตีใดๆ ที่ทำ หน้าที่ชี้เฉพาะถึงสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งของเอนติตี รหัสพนักงานชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ 2322332สมชายชาตรีกรุงเทพฯ02-5771028 5332124สมศรีมั่งมีสุขขอนแก่น081-9455698 4650238สมชายสมนึกกรุงเทพฯ02-5771030

8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเอนติตี แอททริบิวท์ และสมาชิกของเอนติตี ประเภทของเอนติตี้ (entity type) คือ โครงสร้างที่ประกอบด้วยสมาชิกของเอนติตีที่มี คุณสมบัติหรือคุณลักษณะร่วมกัน

9 แผนภาพ E-R ความสัมพันธ์ (Relationship) : ความสัมพันธ์ระหว่าง เอนทิตี้ ความสัมพันธ์แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ –ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง –ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม –ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม สัญลักษณ์ที่ใช้ คำกริ ยา EMPLOYEEDEPARTMENT Belong to

10 ความสัมพันธ์แบบ หนึ่ง - ต่อ - หนึ่ง ความสัมพันธ์ที่สมาชิกหนึ่งรายการของเอนติตีหนึ่งมี ความสัมพันธ์กับสมาชิกเพียงหนึ่งรายการของอีกเอนติตีหนึ่ง

11 ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง - ต่อ - กลุ่ม ความสัมพันธ์ที่สมาชิกหนึ่งรายการของเอนติตีหนึ่งมี ความสัมพันธ์กับสมาชิกหลายรายการของอีกเอนติตีหนึ่ง

12 ความสัมพันธ์แบบ กลุ่ม - ต่อ - กลุ่ม ความสัมพันธ์ที่สมาชิกหลายรายการของเอนติตีหนึ่งมี ความสัมพันธ์กับสมาชิกหลายรายการของอีกเอนติตีหนึ่ง

13 ความสัมพันธ์ที่มีข้อมูลขึ้นกับเวลา

14 ความสัมพันธ์ที่มีข้อมูลขึ้นกับเวลา

15 การออกแบบฐานข้อมูลโดย Entity Relationship Diagram (E-R Diagram) 1. การวิเคราะห์หาเอนติตี 2. การหาความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตีหลักเพื่อหา เอนติตีอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. การหาแอททริบิวท์และกำหนดแอททริบิวท์ที่เป็นตัว ชี้เฉพาะสมาชิกของเอนติตี

16 การออกแบบ E-R Model การออกแบบ E-R Model ตาม ความต้องการในรูป Natural Language การออกแบบ E-R Model ตาม ความต้องการในรูปฟอร์ม

17 แบบฝึกหัด การออกแบบ E-R Model ตาม ความต้องการในรูป Natural Language

18 ข้อ 1 โรงพยาบาลแห่งหนึ่งต้องการ พัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยขึ้น เพื่อใช้เก็บ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้ป่วยและยาที่แพ้ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลระเบียนประวัติ ผู้ป่วย โดยข้อมูลผู้ป่วยแต่ละคนที่ จัดเก็บ จะประกอบด้วย หมายเลขบัตร ประจำตัวประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปี เกิด เพศ ที่อยู่ ซึ่งผู้ป่วยแต่ละคนอาจ แพ้ยาได้หลายชนิด และยาแต่ละชนิดมี ผู้ป่วยแพ้ได้หลายคน ซึ่งข้อมูลยาที่ จัดเก็บประกอบด้วย รหัสยา ชื่อยา อาการแพ้

19 แบบฝึกหัด การออกแบบ E-R Model ตาม ความต้องการในรูปฟอร์ม

20 แบบสอบถามการใช้รถยนต์ ชื่อ.................................................................... อายุ................................... ที่อยู่............................................................................................................... เบอร์โทรศัพท์............................................................................................... ท่านใช้รถยนต์ยี่ห้อใด  TOYOTA รุ่น..................... ปี............. สี............ ราคา........  NISSAN รุ่น..................... ปี............. สี............ ราคา........  HONDA รุ่น..................... ปี............. สี............ ราคา........  ISUZU รุ่น..................... ปี............. สี............ ราคา........  MISUBISHI รุ่น..................... ปี............. สี............ ราคา........  อื่นๆ ระบุ.............. รุ่น..................... ปี............. สี............ ราคา........

21 การแปลงโมเดลข้อมูลแบบ E-R เป็น โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

22 การแปลงเอนติตีปกติและแอททริบิวท์ของเอนติตีปกติการแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี

23 แสดงการแปลงรีเลชันปกติ และแอททริบิวท์แบบธรรมดา วิธีการ : สร้างรีเลชัน 1 รีเลชัน โดยจะนำ Simple Attribute มาเป็น Attribute ของ รีเลชัน นำ Identifier มาเป็น PK ของรีเลชัน

24 การแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี ประเภทความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่งประเภทความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม ประเภทความสัมพันธ์แบบ กลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม

25 ประเภทความสัมพันธ์ แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง

26 แสดงการแปลงเอนติตีปกติและแอททริบิวท์ของเอนติตี เป็นรีเลชัน วิธีการ : สร้างรีเลชัน 2 รีเลชัน โดยจะนำเฉพาะ Attribute ย่อย (Simple Attribute) มาเป็น Attribute ของรีเลชัน นำ Identifier มาเป็น PK ของรีเลชัน

27 ประเภทความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่งระหว่างสองเอนติตี

28 ประเภทความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่งระหว่างสองเอนติตี

29 ประเภทความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

30 ประเภทความสัมพันธ์แบบ หนึ่ง-ต่อ-กลุ่มระหว่างสองเอนติตี แผนภาพ E-R ของความสัมพันธ์ “ เป็นที่ปรึกษา ” ระหว่างเอนติตี ” อาจารย์ ” และ ” นักศึกษา ” นำ PK ของเอนติตีด้านที่มีความสัมพันธ์เป็น 1 มาเป็น FK ของเอนติตีที่มีความสัมพันธ์ด้านที่เป็น M

31 ประเภทความสัมพันธ์แบบ หนึ่ง-ต่อ-กลุ่มระหว่างสองเอนติตี โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ได้จากการแปลงแผนภาพ E-R แบบ หนึ่ง - ต่อ - กลุ่ม

32 ประเภทความสัมพันธ์แบบ หนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม ระหว่างสองเอนติตี ความสำคัญแบบ 1:M ที่มีเวลามา เกี่ยวข้อง – ใช้แอททริบิวท์ร่วมที่นำมาจากคีย์หลัก ของสองรีเลชันแรกที่มีความสัมพันธ์กัน – สร้างคีย์หลักขึ้นมาใหม่

33 ความสัมพันธ์แบบ 1:M มีเวลามา เกี่ยวข้อง แสดงความสัมพันธ์ “ เป็นที่ปรึกษา ” ระหว่างเอนติตี ” อาจารย์ ” และ ” นักศึกษา ” ที่ขึ้นกับเวลา

34 ความสำคัญแบบ 1:M ที่มีเวลามาเกี่ยวข้อง โดยใช้แอททริ บิวท์ร่วมที่นำมาจาก คีย์หลักของสองรีเลชันแรกที่มีความสัมพันธ์กัน ข้อจำกัด คือ อาจารย์แต่ละคนจะไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาคน เดิมได้อีกในปีการศึกษาถัด ดังนั้นต้องเพิ่ม Attribute ปีการศึกษาร่วมเป็น PK เพื่อให้อาจารย์เป็นที่ ปรึกษานักศึกษาคนเดิมได้อีกเมื่อต่างปีการศึกษา

35 สร้างคีย์หลักขึ้นมาใหม่ ข้อเสนอแนะ : ระบบงานนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะใช้วิธีการสร้าง PK ใหม่ขึ้นมา รหัสการเป็นที่ ปรึกษา

36 แผนภาพ E-R แสดงเอนติตีเชิงสัมพันธ์ ชื่อ “ การลงทะเบียน ” 1 NN 1

37 ประเภทความสัมพันธ์แบบ กลุ่ม - ต่อ - กลุ่ม

38 การกำหนดคีย์หลักให้กับรีเลชันที่สาม – การใช้คีย์หลักของสองรีเลชันแรก ร่วมกัน เป็นคีย์หลักของ รีเลชันที่สาม – การสร้างคีย์ใหม่ขึ้นมา

39 การกำหนดคีย์หลักให้กับรีเลชัน ที่สาม โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่แปลงมาจากแผนภาพ E-R แบบ กลุ่ม - ต่อ - กลุ่ม ข้อจำกัด คือ นักศึกษาแต่ละคนไม่สามารถลงทะเบียนวิชา เดิมซ้ำอีก หากสอบไม่ผ่าน นำ PK ของเอนติตีด้านที่มีความสัมพันธ์เป็น 1 มาเป็น PK ของเอนติตีใหม่ที่มีความสัมพันธ์ ด้านที่เป็น N

40 การกำหนดคีย์หลักให้กับรีเลชัน ที่สาม โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่แปลงมาจากแผนภาพ E-R แบบ กลุ่ม - ต่อ - กลุ่ม นักศึกษาแต่ละคนสามารถลงทะเบียนวิชาเดิมซ้ำอีก หาก สอบไม่ผ่าน ซึ่งลงทะเบียนได้มากกว่า 1 ครั้งต่อปีการศึกษา และไม่เกินภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

41 การกำหนดคีย์หลักให้กับรีเลชัน ที่สาม การแปลงเอนติตีเชิงสัมพันธ์ “ การสั่งซื้อ ” เป็นรีเลชันเชิงสัมพันธ์โดยกำหนดคีย์หลักจากแอททริบิวท์ของรีเลชันอื่น 1 N N 1 นำ PK ของเอนติตีด้านที่มีความสัมพันธ์เป็น 1 มาเป็น PK ของเอนติตีใหม่ที่มีความสัมพันธ์ ด้านที่เป็น N ข้อจำกัด คือ ลูกค้าไม่สามาถซื้อสินค้าชนิดเดิมซ้ำได้ อีกเป็นครั้งที่สอง

42 การกำหนดคีย์หลักให้กับรีเลชัน ที่สาม 1 N N 1 นำวันที่ซื้อร่วมเป็น PK ข้อจำกัด คือ ลูกค้าซื้อสินค้าชนิดเดิมซ้ำได้ แต่ต้อง เป็นคนละวันกัน

43 การกำหนดคีย์หลักให้กับรีเลชันที่สาม โดย การสร้างคีย์หลักใหม่

44 การออกแบบไฟล์ (File Design)

45 การออกแบบประเภทข้อมูลและขนาดของแอททริบิวท์ Text ข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข หรืออื่นๆ ผสมกัน ที่ยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร เช่น คำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่ เป็นต้น Memo ข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข หรืออื่นๆ ผสมกัน ยาวเกิน 255 ตัวอักษร เช่น บันทึก หรือหมายเหตุ Numberข้อมูลตัวเลขที่นำไปคำนวณได้ เช่น อายุ, เงินเดือน Date/Timeข้อมูลวันที่ สามารถนำไปคำนวณได้ เช่น วันเกิด, วันเข้าทำงาน Currencyข้อมูลตัวเลขรูปแบบสกุลเงิน AutoNumberข้อมูลตัวเลขที่ให้รันอัตโนมัติ เช่น ลำดับที่ Yes/Noข้อมูลตรรกะ ให้เลือก "ใช่" หรือ "ไม่ใช่" OLE Objectข้อมูลเสียง, ภาพ, วิดีโอ Hyperlinkข้อมูลที่สามารถคลิกลิงก์ได้ Lookup Wizardข้อมูลค้นหา และแสดงเป็นรายการ เช่น DropDown List

46 Employee Employee_ID FirstName LastName Position Telephone Salary Birthdate DEPARTMENT Belong to Department_ID DepartmentName BuildingName Floor Telephone Employee_IDFirstNameLastNamePositionSalaryBirthdate Telephone Department_ID DepartmentNameBuildingNameFloorTelephone

47 Field Name Data Type Field Size Type Employee_IDText4 Primary Key FirstNameText50 LastNameText50 PositionText20 SalaryCurrency BirthdateDate/Time TelephoneText12 Department_IDText4 Foreign Key File : Employee Field Name Data Type Field Size Type Department_IDText4 Primary Key DepartmentNameText50 BuildingNameText50 FloorText2 TelephoneText12 File : Department

48 ASSIGNMENT คณะพยาบาลศาสตร์ต้องการพัฒนาฐานข้อมูลหอพัก นักศึกษาพยาบาลขึ้น เพื่อใช้เก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ พักในหอพักมหาวิทยาลัยของนักศึกษาพยาบาล 2 หลักสูตร โดยนักศึกษาแต่ละท่านต้องพักในหอพักของมหาวิทยาลัยได้ หลายหอพักตลอดหลักสูตร แต่ในแต่ละปีการศึกษาจะเข้าอยู่ ได้เพียง 1 หอพัก ซึ่งข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการจัดเก็บ จะ ประกอบด้วย รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หลักสูตร ทั้งนี้หอพักแต่ละหอมีนักศึกษาได้ หลายคน สำหรับข้อมูลหอพักจะประกอบด้วย รหัสหอพัก ชื่อ หอพัก ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขติดต่อภายใน และ หมายเลขห้อง

49 Student Student_ID FirstName LastName Curriculum Birthdate Dormitory rest Dorm_ID DormName Address Telephone RoomNo Address Telephone Student_IDFirstNameLastNameBirthdateAddressTelephoneDorm_ID DormNameAddressTelephoneRoomNo Curriculum

50 Student Student_ID FirstName LastName Curriculum Birthdate Room rest RoomNo BuildingName Telephone Floor Address Telephone Dormitory in Dorm_ID DormName AddressTelephone

51 Microsoft Access 2003


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) “ Microsoft Access 2003 ” อ.อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google