งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 อาร์เรย์. ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ จากการเขียนโปรแกรมที่ผ่านมา ตัวแปรหนึ่งตัว สามารถเก็บข้อมูลได้ 1 ค่า เช่น ถ้าต้องการเก็บ ข้อมูลคะแนนของนักศึกษาคนหนึ่งที่มีวิชาเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 อาร์เรย์. ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ จากการเขียนโปรแกรมที่ผ่านมา ตัวแปรหนึ่งตัว สามารถเก็บข้อมูลได้ 1 ค่า เช่น ถ้าต้องการเก็บ ข้อมูลคะแนนของนักศึกษาคนหนึ่งที่มีวิชาเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 อาร์เรย์

2 ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ จากการเขียนโปรแกรมที่ผ่านมา ตัวแปรหนึ่งตัว สามารถเก็บข้อมูลได้ 1 ค่า เช่น ถ้าต้องการเก็บ ข้อมูลคะแนนของนักศึกษาคนหนึ่งที่มีวิชาเรียน ทั้งหมด 9 วิชา จะต้องประกาศตัวแปรจำนวน 9 ตัว ดังนี้ สามารถรวมกลุ่มข้อมูลประเภทเดียวกันได้ ---> ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ String name; int x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8;

3 ความหมายของอาร์เรย์ อาร์เรย์ (Array) เป็นการเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันไว้ ในตัวเองได้มากกว่า 1 ค่า มิติของอาร์เรย์ การเก็บข้อมูลแบบเป็นชุดๆ ใน อาร์เรย์ มีมุมมองของการเก็บ หรือมิติ (dimension) ได้หลายรูปแบบ จากตัวอย่างเป็นการเก็บอาร์เรย์ 1 มิติ เราก็สามารถมีมิติของอาร์เรย์รูปเป็น 2 มิติ (เหมือนรูปแบบ ของตาราง) หรือ 3 มิติ (เหมือนรูปแบบของกล่อง) ชื่อตัว แปรชนิด อาร์เรย์ แต่ละอีลีเมนต์ หรือเซลล์ อินเด็กซ์ หรือ สับคริปต์

4 ความหมายของอาร์เรย์ มิติของอาร์เรย์ ตัวแปรแบบ 3 มิติเก็บคล้ายๆ กับกล่องซ้อนๆ กัน อินเด็กซ์ ต้องเป็นข้อมูลประเภทจำนวนเต็ม เท่านั้น เริ่มจาก 0 ถึง size-1

5 อินเด็กซ์ของอาร์เรย์ อินเด็กซ์ของอาร์เรย์ 1 มิติ อินเด็กซ์อาร์เรย์ 2 มิติ

6 การใช้งานอาร์เรย์หนึ่งมิติ การประกาศอาร์เรย์หนึ่งมิติ สามารถประกาศ ได้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 : ประกาศตัวแปรก่อนแล้วสร้าง อาร์เรย์ รูปแบบที่ 2 ประกาศตัวแปรพร้อมกับสร้าง อาร์เรย์ ชนิดของข้อมูล ชื่ออาร์เรย์ [ ] ; หรือ ชนิดของข้อมูล [ ] ชื่ออาร์เรย์ ; ชื่ออาร์เรย์ = new ชนิดของข้อมูล [ ขนาดของอาร์เรย์ ] ; ชนิดของข้อมูล ชื่ออาร์เรย์ [ ] = new ชนิดของข้อมูล [ ขนาดของอาร์เรย์ ] ; หรือ ชนิดของข้อมูล [ ] ชื่ออาร์เรย์ = new ชนิดของข้อมูล [ ขนาดของอาร์เรย์ ] ;

7 การแทนค่าข้อมูลลงในอาร์เรย์ รูปแบบที่ 1 : แทนค่าข้อมูลลงในตำแหน่ง ของอาร์เรย์โดยตรง รูปแบบที่ 2 : แทนค่าข้อมูลลงในอาร์เรย์แต่ ละตำแหน่งด้วยคำสั่งเดียว การเรียกใช้อาร์เรย์ ทดลองเขียนโปรแกรม ชื่ออาร์เรย์ [ อินเด็กซ์ ] = ค่าของข้อมูล ชนิดของข้อมูล ชื่ออาร์เรย์ [] = { ค่าข้อมูล 1, ค่าข้อมูล 2, ค่าข้อมูล 3,....., ค่าข้อมูล n }; ชื่ออาร์เรย์ [ อินเด็กซ์ ];

8 public class test_array1 { public static void main(String[] args) { int num[]; num = new int[4]; num[1] = 1; num[2] = 2; num[3] = 3; System.out.println("num[0] = "+num[0]); System.out.println("num[0] + num[1] = "+(num[0] + num[1])); System.out.println("num[2] + num[3] = "+(num[2] + num[3])); System.out.println("num[1+2] = "+(num[1+2])); System.out.println("num[2]+2 = "+(num[2]+2)); } int num[] = new int[4]; โปรแกรม 1 num[0] = 0 num[0] + num[1] = 1 num[2] + num[3] = 5 num[1+2] = 3 num[2]+2 = 4

9 public class test_array2 { public static void main(String[] args) { int num[] = {0,1,2,3}; System.out.println("num[0] = "+num[0]); System.out.println("num[0] + num[1] = "+(num[0] + num[1])); System.out.println("num[2] + num[3] = "+(num[2] + num[3])); System.out.println("num[1+2] = "+(num[1+2])); System.out.println("num[2]+2 = "+(num[2]+2)); } โปรแกรม 2 ประกาศและ กำหนดค่า

10 อาร์เรย์ 2 มิติ ตัวแปรอาร์เรย์ที่เก็บข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งแถว โดยถ้าเป็นตัวแปรอาร์เรย์ที่เก็บข้อมูลได้ 2 ชั้น จะ เรียกว่าตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ ซึ่งสามารถ เปรียบเทียบได้กับตารางที่มีทั้งแถว และคอลัมน์ โดยเริ่มนับหัวแถวและหัวคอลัมน์เริ่มจาก 0

11 อาร์เรย์ 2 มิติ รูปแบบการประกาศอาร์เรย์ 2 มิติ การแทนค่าข้อมูลลงในตำแหน่งของ อาร์เรย์โดยตรง แทนค่าข้อมูลทุกค่าลงในอาร์เรย์แต่ละ ตำแหน่งด้วยคำสั่งเดียว ชนิดของข้อมูล ชื่ออาร์เรย์ [ ][ ] = new ชนิดของข้อมูล [ จำนวนแถว ][ จำนวนคอลัมน์ ] ; ชื่ออาร์เรย์ [ ตำแหน่งของแถว ][ ตำแหน่งของคอลัมน์ ] = ค่าของข้อมูล ; ชนิดของข้อมูล ชื่ออาร์เรย์ [][]= {{ ค่าข้อมูล [0][0], ค่าข้อมูล [0][1],....., ค่าข้อมูล [0][j] }, { ค่าข้อมูล [1][0], ค่าข้อมูล [1][1],....., ค่าข้อมูล [1][j] }, ….. { ค่าข้อมูล [i][0], ค่าข้อมูล [i][1],....., ค่าข้อมูล [i][j] }, };

12 อาร์เรย์ 2 มิติ การเรียกใช้อาร์เรย์ 2 มิติ รูปแบบการเรียกใช้ อาร์เรย์ ทดลองเขียนโปรแกรม ชื่ออาร์เรย์ [ ตำแหน่งของแถว ][ ตำแหน่งของคอลัมน์ ] ;

13 โปรแกรม 3 public class test_array3 { public static void main(String[] args) { int num[][] = {{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}}; for(int i=0;i<3;i++) { for(int j=0;j<3;j++) System.out.print(num[i][j]+"\t"); System.out.println(); } 1 0 0 0 1 0 0 0 1

14 โปรแกรม 4 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าคะแนน ซึ่งประกอบด้วย score1 score2 และ score3 ของนักศึกษาจำนวน 5 คน จาก แป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ออกทางจอภาพ หมายเหตุ total คือผลรวมของ score1 score2 และ score3 studentscore1score2score3total 1………… 2………… 3………… 4………… 5…………

15 import java.util.Scanner; public class test_array4 { public static void main(String[] args) { Scanner input = new Scanner(System.in); int score[][] = new int[5][3]; int total_row []= new int[5]; int sum=0; // Input Score from user for(int i=0;i<5;i++) { System.out.println("Enter score of student_"+(i+1)); for(int j=0;j<3;j++) { System.out.print("Enter score "+j+":"); score[i][j] =input.nextInt(); sum+=score[i][j]; } total_row[i]=sum; sum=0; } // Show table of Score System.out.println("\nstudent\tscore1\tscore2\tscore3\total"); for(int i=0;i<5;i++) { System.out.print(" "+(i+1)+" \t"); for(int j=0;j<3;j++) System.out.print(" "+score[i][j]+" \t"); System.out.print(" "+total_row[i]+" \t"); System.out.println(); }

16 import java.util.Scanner; public class test_array4 { public static void main(String[] args) { Scanner input = new Scanner(System.in); int score[][] = new int[5][3]; int total_row []= new int[5]; int sum=0; // Input Score from user for(int i=0;i<5;i++) { System.out.println("Enter score of student_"+(i+1)); for(int j=0;j<3;j++) { System.out.print("Enter score "+j+":"); score[i][j] =input.nextInt(); sum+=score[i][j]; } total_row[i]=sum; sum=0; }

17 ก่อนจบบท ในบทนี้เราได้เรียนรู้การใช้งานอาร์เรย์ ซึ่งเป็นตัว แปรที่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นชุด ซึ่งแตกต่าง จากเดิมที่ตัวแปรหนึ่งตัวเก็บค่าได้ค่าเดียว โดย ข้อมูลในอาร์เรย์จะต้องเป็นชนิดเดียวกัน ในการจัดการอาร์เรย์นั้นเราต้องทราบว่าอาร์เรย์นั้น เป็น 1 มิติ, 2 มิติ หรือหลายมิติ รวมทั้งมีขนาด เท่าใด และเราจะใช้อินเด็กซ์เพื่อเข้าถึงสมาชิกแต่ ตัวของอาร์เรย์ โดยมีการใช้ for statement มา ช่วยในการเข้าถึงสมาชิกของอาร์เรย์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 อาร์เรย์. ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ จากการเขียนโปรแกรมที่ผ่านมา ตัวแปรหนึ่งตัว สามารถเก็บข้อมูลได้ 1 ค่า เช่น ถ้าต้องการเก็บ ข้อมูลคะแนนของนักศึกษาคนหนึ่งที่มีวิชาเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google