งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กร
ERP การวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กร

2 Agenda ประเภทของโมดูลหลักๆ ภายในระบบ ERP แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้ โมดูลด้านการจัดจำหน่าย (Distribution Module) Inventory Management and Order Processing โมดูลด้านการผลิต (Manufacturing Module) Manufacturing, Quality and Engineering โมดูลด้านบัญชีการเงิน (Account/Financial Module) Purchasing, Planning and Finance โมดูลด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Module)

3 Inventory Management and Order Processing
Static Data: Master Control, Customer Master, Related Accounting data, Item Alias data, Price Matrix Item Master, Warehouse & Location Data, Default Location Matrix Inventory adjustment and Warehouse/Location Transfer Order Entry Processing Shiplist and Shipment Invoicing and Reverse Process Return Material Authorization

4 Manufacturing, Quality and Engineering
Static Data: Master Control, Item Order Policy & BOM Structure Work Order Maintenance Material Issue and Back flush Material WIP Receiving & Inspection Manufacturing Cost and Cost Variance Engineering Change Order

5 Purchasing, Planning and Finance
Static Data: Master Control, Vendor Master, Related Accounting data, Approved Vendor List, Bid Matrix Purchase Order Maintenance PO Receiving & Inspection Material Requirement Planning, Planner Workbench, Buyer Workbench Release Work Order and Release Purchase Order Material Review Board General Ledger Transaction

6 ERP คืออะไร? Enterprise Resource Planning ฐานข้อมูลขององค์กร
โปรแกรมการปฎิบัติงานในองค์กร

7 ERP Overall Process Flowchart
สร้างรายการสินค้า, สูตรการผลิต, ขั้นตอนการผลิต วิศวกรรม ลูกค้า ขาย สร้างใบเสนอราคา ระบบหน้าร้าน POS สร้างคำสั่งขาย ขาย ประมาณการยอดขาย ขาย วางแผนความต้องการสินค้า/วัตถุดิบ วางแผน วางแผนการขนส่ง ขนส่ง สร้างใบสั่งซื้อ จัดซื้อ การเบิกจ่ายสินค้า คลัง Production Process สร้างใบสั่งผลิต ผลิต Supplier คลัง สินค้า เบิกจ่ายวัตถุดิบ คลัง สินค้า รายงานผลการผลิต ใบแจ้งหนี้/ส่งมอบ บัญชี รับ/ตรวจสอบวัตถุดิบ คลัง รับ/ตรวจสอบสินค้า คลัง ระบบบัญชีลูกหนี้ บัญชี บัญชีต้นทุน บัญชี ระบบบัญชีเจ้าหนี้ บัญชี

8 Distribution Process Flowchart
ประวัติลูกค้า ลูกค้า ขาย สร้างใบเสนอราคา - ตรวจสอบวงเงินอนุมัติ, ยอดค้างชำระหนี้, ประวัติการชำระเงินของลูกค้า คลัง สินค้า - ตรวจสอบสถานะของสินค้าในคลัง ระบบหน้าร้าน POS สร้างคำสั่งขาย ขาย Price book - กำหนดราคาขายสินค้า, ส่วนลดต่างๆ, รายการส่งเสริมการขาย ประมาณการยอดขาย ขาย วางแผนความต้องการสินค้า/วัตถุดิบ วางแผน การผลิต/จัดซื้อ ผลิต/จัดซื้อ คลัง สินค้า วางแผนการขนส่ง ขนส่ง การเบิกจ่ายสินค้า คลัง รับ/ตรวจสอบสินค้า คลัง การจัดสินค้า คลัง ใบแจ้งหนี้/ส่งมอบ บัญชี การยืนยันการจัดส่ง คลัง บัญชีต้นทุน บัญชี ระบบบัญชีลูกหนี้ บัญชี

9 Manufacturing Process Flowchart
ลูกค้า กระบวนการขาย ขาย วางแผนความต้องการสินค้า/วัตถุดิบ วางแผน กระบวนการขนส่ง สร้างใบขอจัดซื้อ ผู้ขอจัดซื้อ ขนส่ง สร้างใบสั่งผลิต การอนุมัติใบขอจัดซื้อ ผลิต ผู้มีอำนาจ คลัง สินค้า เบิกจ่ายวัตถุดิบ สร้างใบสั่งซื้อ จัดซื้อ คลัง สินค้า รายงานผลการผลิต Supplier รับ/ตรวจสอบวัตถุดิบ รับ/ตรวจสอบสินค้า คลัง คลัง บัญชีต้นทุน บัญชี สร้าง Voucher ระบบบัญชีเจ้าหนี้ บัญชี บัญชี

10 Financial Process Flowchart
การขาย/ขนส่ง การผลิต/คลังสินค้า การจัดซื้อ/รับสินค้า สร้างใบแจ้งหนี้ ใบสั่งผลิตสินค้า รับใบแจ้งหนี้ เบิกใบวัตถุดิบ รายงานการทำงาน รับสินค้าเข้าคลัง Dr. งานระหว่างทำ xxx Cr. วัตถุดิบ xxx Dr. งานระหว่างทำ xxx Cr. แรงงาน xxx Dr. สินค้าคงคลัง xxx Cr. งานระหว่างทำ xxx ระบบบัญชีลูกหนี้ บัญชี บัญชีต้นทุน บัญชี ระบบบัญชีเจ้าหนี้ บัญชี Dr. บ/ช PO xxx ภาษีซื้อ xxx Cr. เจ้าหนี้ xxx ตั้งลูกหนี้/เพิ่มลดหนี้ Dr. ลูกหนี้ xxx Cr. รายได้ xxx ภาษีขาย xxx สร้างรายการบัญชี ตั้งเจ้าหนี้/เพิ่มลดหนี้ บัญชี แยกประเภท ออกใบวางบิลเก็บเงิน สร้างรายการบัญชี สร้างรายการบัญชี รับใบวางบิล Dr. เงินสด xxx ภาษีหัก ณ ที่จ่าย xxx Cr. ลูกหนี้ xxx งบการเงิน Dr. เจ้าหนี้ xxx Cr. เงินสด xxx ภาษีหัก ณ ที่จ่าย xxx จ่ายชำระเงิน/ตัดหนี้ รับชำระเงิน/ตัดหนี้

11 แผนผังการทำงานของโมดูลต่างๆ และความสัมพันธ์ของระบบ ERP
Enterprise Resource Planning แผนผังการทำงานของโมดูลต่างๆ และความสัมพันธ์ของระบบ ERP

12 MPS/FC SFC/QM PS / RT / ECM MRP/CRP PO WO/Cost AP PI IC GL FA AR
โมดูลด้านการผลิต โมดูลด้านการจัดจำหน่าย โมดูลด้านบัญชีการเงิน MPS/FC (Master Production Scheduling / Forecast) SFC/QM (Shop Floor Control/ Quality Management) PS / RT / ECM (Product Structure/Routing/ Engineering Change Management) MRP/CRP (Material Requirement Planning/ Capacity Requirement Planning) PO (Purchase Order) WO/Cost (Work Order) AP (Account Payable) PI (Physical Inventory) IC (Inventory Control) GL (General Ledger) FA (Fixed Asset) AR (Account Receivable) Sales/ Quote/ Price/CRM CASH SA (Sales Analysis)

13 โมดูลการจัดจำหน่าย (Distribution Module)
Enterprise Resource Planning โมดูลการจัดจำหน่าย (Distribution Module) ระบบการบริหารการขาย (Sales Management) ระบบการวิเคราะห์ยอดขาย (Sales Analysis) การยืนยันวันส่งสินค้า (ATP – Available To Promise) ราคาและส่วนลดของผลิตภัณฑ์ (Pricing and Discounting) ระบบสนับสนุนการคาดคะเน (Forecasting)

14 โมดูลการจัดจำหน่าย (Distribution Module)
Enterprise Resource Planning โมดูลการจัดจำหน่าย (Distribution Module) ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และอีคอมเมิร์ซ (CRM-Customer Relationship Management and E-Commerce) ระบบการบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management) ระบบการบริหารสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ (Inventory Management)

15 โมดูลด้านการผลิต (Manufacturing Module)
Enterprise Resource Planning โมดูลด้านการผลิต (Manufacturing Module) ระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PDM - Product Data Management) โครงสร้างของผลิตภัณฑ์หรือรายการวัตถุดิบ (Product Structure / BOM - Bill Of Material) ขั้นตอนการผลิต (Routing) ระบบการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP - Material Requirement Planning) ระบบการวางแผนความต้องการความสามารถทางการผลิต (CRP – Capacity Requirement Planning)

16 โมดูลด้านการผลิต (Manufacturing Module)
Enterprise Resource Planning โมดูลด้านการผลิต (Manufacturing Module) ระบบการวางแผนการผลิต (Production Planning) ระบบควบคุมการผลิต (Shop Floor Control) ระบบต้นทุนทางด้านการผลิต (Production Cost)] ระบบการบริหารการผลิตแบบกลุ่มโครงการ (Project Management) ระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง (Product / Item Configuration) ระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management)

17 โมดูลด้านบัญชีการเงิน (Account/Financial Module)
Enterprise Resource Planning โมดูลด้านบัญชีการเงิน (Account/Financial Module) ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable) ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) ระบบการทำบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) ระบบการบริหารเงินสด (Cash Management)

18 โมดูลด้านบัญชีการเงิน (Account/Financial Module)
Enterprise Resource Planning โมดูลด้านบัญชีการเงิน (Account/Financial Module) ระบบการบริหารงบประมาณ (Budgeting) ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable) รายงานการเงิน (Financial Reporting) การทำบัญชีโครงการ (Project Accounting)

19 โมดูลด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Module)
Enterprise Resource Planning โมดูลด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Module) ระบบการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ระบบการบริหารเวลาการทำงาน (Attendance Management) ระบบการบริหารเงินเดือน (Payroll Management) ระบบการประเมินผล (Evaluation)


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google