งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนและจัดการทรัพยากร องค์กร. Agenda ประเภทของโมดูลหลักๆ ภายในระบบ ERP แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้ โมดูลด้านการจัดจำหน่าย (Distribution.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนและจัดการทรัพยากร องค์กร. Agenda ประเภทของโมดูลหลักๆ ภายในระบบ ERP แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้ โมดูลด้านการจัดจำหน่าย (Distribution."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนและจัดการทรัพยากร องค์กร

2 Agenda ประเภทของโมดูลหลักๆ ภายในระบบ ERP แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้ โมดูลด้านการจัดจำหน่าย (Distribution Module) โมดูลด้านการจัดจำหน่าย (Distribution Module) –Inventory Management and Order Processing โมดูลด้านการผลิต (Manufacturing Module) โมดูลด้านการผลิต (Manufacturing Module) –Manufacturing, Quality and Engineering โมดูลด้านบัญชีการเงิน (Account/Financial Module) โมดูลด้านบัญชีการเงิน (Account/Financial Module) –Purchasing, Planning and Finance โมดูลด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Module) โมดูลด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Module)

3 Inventory Management and Order Processing o Static Data: Master Control, Customer Master, Related Accounting data, Item Alias data, Price Matrix o Item Master, Warehouse & Location Data, Default Location Matrix o Inventory adjustment and Warehouse/Location Transfer o Order Entry Processing o Shiplist and Shipment o Invoicing and Reverse Process o Return Material Authorization

4 Manufacturing, Quality and Engineering o Static Data: Master Control, Item Order Policy & BOM Structure o Work Order Maintenance o Material Issue and Back flush Material o WIP Receiving & Inspection o Manufacturing Cost and Cost Variance o Engineering Change Order

5 Purchasing, Planning and Finance o Static Data: Master Control, Vendor Master, Related Accounting data, Approved Vendor List, Bid Matrix o Purchase Order Maintenance o PO Receiving & Inspection o Material Requirement Planning, Planner Workbench, Buyer Workbench o Release Work Order and Release Purchase Order o Material Review Board o General Ledger Transaction

6 ERP คืออะไร ? Enterprise Resource PlanningEnterprise Resource Planning ฐานข้อมูลขององค์กร ฐานข้อมูลขององค์กร โปรแกรมการปฎิบัติงานในองค์กร โปรแกรมการปฎิบัติงานในองค์กร

7 Production Process เบิกจ่ายวัตถุดิบ ลูกค้า ขาย สร้างใบเสนอราคา คลัง สินค้า รายงานผลการผลิต คลัง สินค้า วางแผนการขนส่ง ขนส่ง วางแผนความต้องการ สินค้า/วัตถุดิบ วางแผน สร้างใบสั่งซื้อ จัดซื้อ รับ/ตรวจสอบสินค้า คลัง ใบแจ้งหนี้/ส่งมอบ บัญชี สร้างใบสั่งผลิต ผลิต Supplier รับ/ตรวจสอบวัตถุดิบ คลัง ระบบบัญชีเจ้าหนี้ บัญชี บัญชีต้นทุน บัญชี การเบิกจ่ายสินค้า คลัง ระบบบัญชีลูกหนี้ บัญชี ระบบหน้าร้าน POS สร้างรายการสินค้า, สูตรการผลิต, ขั้นตอน การผลิต วิศวกรรม ประมาณการยอดขาย ขาย สร้างคำสั่งขาย ขาย ERP Overall Process Flowchart

8 ลูกค้า ขาย สร้างใบเสนอราคา คลัง สินค้า วางแผนการขนส่ง ขนส่ง สร้างคำสั่งขาย ขาย วางแผนความต้องการ สินค้า/วัตถุดิบ วางแผน ใบแจ้งหนี้/ส่งมอบ บัญชี บัญชีต้นทุน บัญชี การเบิกจ่ายสินค้า คลัง ระบบบัญชีลูกหนี้ บัญชี ระบบหน้าร้าน POS การผลิต/จัดซื้อ ผลิต/จัดซื้อ รับ/ตรวจสอบสินค้า คลัง Price book คลัง สินค้า ประวัติ ลูกค้า - ตรวจสอบวงเงินอนุมัติ, ยอดค้างชำระหนี้, ประวัติการชำระเงินของลูกค้า - ตรวจสอบสถานะของสินค้าในคลัง - กำหนดราคาขายสินค้า, ส่วนลดต่างๆ, รายการส่งเสริมการขาย การจัดสินค้า คลัง การยืนยันการจัดส่ง คลัง ประมาณการยอดขาย ขาย Distribution Process Flowchart

9 เบิกจ่ายวัตถุดิบ คลัง สินค้า รายงานผลการผลิต คลัง สินค้า วางแผนความต้องการ สินค้า/วัตถุดิบ วางแผน สร้างใบสั่งซื้อ จัดซื้อ รับ/ตรวจสอบสินค้า คลัง สร้างใบสั่งผลิต ผลิต Supplier รับ/ตรวจสอบวัตถุดิบ คลัง ระบบบัญชีเจ้าหนี้ บัญชี บัญชีต้นทุน บัญชี ลูกค้า ขาย กระบวนการขาย สร้างใบขอจัดซื้อ ผู้ขอจัดซื้อ การอนุมัติใบขอจัดซื้อ ผู้มีอำนาจ สร้าง Voucher บัญชี ขนส่ง กระบวนการขนส่ง Manufacturing Process Flowchart

10 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ บัญชี บัญชีต้นทุน บัญชี ระบบบัญชีลูกหนี้ บัญชี การขาย/ขนส่งการจัดซื้อ/รับสินค้าการผลิต/คลังสินค้า สร้างใบแจ้งหนี้รับใบแจ้งหนี้ ใบสั่งผลิตสินค้า ตั้งลูกหนี้/เพิ่มลดหนี้ ออกใบวางบิลเก็บเงิน รับชำระเงิน/ตัดหนี้ สร้างรายการบัญชี บัญชี แยกประเภท Dr. ลูกหนี้ xxx Cr. รายได้ xxx ภาษีขาย xxx Dr. เงินสด xxx ภาษีหัก ณ ที่จ่าย xxx Cr. ลูกหนี้ xxx ตั้งเจ้าหนี้/เพิ่มลดหนี้ รับใบวางบิล จ่ายชำระเงิน/ตัดหนี้ สร้างรายการบัญชี Dr. บ/ช PO xxx ภาษีซื้อ xxx Cr. เจ้าหนี้ xxx Dr. เจ้าหนี้ xxx Cr. เงินสด xxx ภาษีหัก ณ ที่จ่าย xxx สร้างรายการบัญชี เบิกใบวัตถุดิบ รายงานการทำงานรับสินค้าเข้าคลัง Dr. งานระหว่างทำ xxx Cr. วัตถุดิบ xxx Dr. งานระหว่างทำ xxx Cr. แรงงาน xxx Dr. สินค้าคงคลัง xxx Cr. งานระหว่างทำ xxx งบการเงิน Financial Process Flowchart

11 Enterprise Resource Planning แผนผังการทำงานของโมดูลต่างๆ และความสัมพันธ์ของระบบ ERP

12 AP (Account Payable) AP (Account Payable) PO (Purchase Order) PO (Purchase Order) CASH SFC/QM (Shop Floor Control/ Quality Management) SFC/QM (Shop Floor Control/ Quality Management) WO/Cost (Work Order) WO/Cost (Work Order) PS / RT / ECM (Product Structure/Routing/ Engineering Change Management) PS / RT / ECM (Product Structure/Routing/ Engineering Change Management) MPS/FC (Master Production Scheduling / Forecast) MPS/FC (Master Production Scheduling / Forecast) MRP/CRP (Material Requirement Planning/ Capacity Requirement Planning) MRP/CRP (Material Requirement Planning/ Capacity Requirement Planning) AR (Account Receivable) AR (Account Receivable) GL (General Ledger ) GL (General Ledger ) FA (Fixed Asset ) FA (Fixed Asset ) Sales/ Quote/ Price/CRM Sales/ Quote/ Price/CRM SA (Sales Analysis ) SA (Sales Analysis ) IC (Inventory Control ) IC (Inventory Control ) PI (Physical Inventory ) PI (Physical Inventory ) โมดูลด้าน การผลิต โมดูลด้านการจัดจำหน่าย โมดูลด้านบัญชีการเงิน

13 Enterprise Resource Planning โมดูลการจัดจำหน่าย (Distribution Module) ระบบการบริหารการขาย (Sales Management) ระบบการวิเคราะห์ยอดขาย (Sales Analysis) การยืนยันวันส่งสินค้า (ATP – Available To Promise) ราคาและส่วนลดของผลิตภัณฑ์ (Pricing and Discounting) ระบบสนับสนุนการคาดคะเน (Forecasting)

14 Enterprise Resource Planning โมดูลการจัดจำหน่าย (Distribution Module) ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และอี คอมเมิร์ซ (CRM-Customer Relationship Management and E- Commerce) ระบบการบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management) ระบบการบริหารสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ (Inventory Management)

15 Enterprise Resource Planning โมดูลด้านการผลิต (Manufacturing Module) ระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PDM - Product Data Management) โครงสร้างของผลิตภัณฑ์หรือรายการวัตถุดิบ (Product Structure / BOM - Bill Of Material) ขั้นตอนการผลิต (Routing) ระบบการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP - Material Requirement Planning) ระบบการวางแผนความต้องการความสามารถ ทางการผลิต (CRP – Capacity Requirement Planning)

16 Enterprise Resource Planning โมดูลด้านการผลิต (Manufacturing Module) ระบบการวางแผนการผลิต (Production Planning) ระบบควบคุมการผลิต (Shop Floor Control) ระบบต้นทุนทางด้านการผลิต (Production Cost)] ระบบการบริหารการผลิตแบบกลุ่ม โครงการ (Project Management) ระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง (Product / Item Configuration) ระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management)

17 Enterprise Resource Planning โมดูลด้านบัญชีการเงิน (Account/Financial Module) ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable) ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) ระบบการทำบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) ระบบการบริหารเงินสด (Cash Management)

18 Enterprise Resource Planning โมดูลด้านบัญชีการเงิน (Account/Financial Module) ระบบการบริหารงบประมาณ (Budgeting) ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable) รายงานการเงิน (Financial Reporting) การทำบัญชีโครงการ (Project Accounting)

19 Enterprise Resource Planning โมดูลด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Module) ระบบการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ระบบการบริหารเวลาการทำงาน (Attendance Management) ระบบการบริหารเงินเดือน (Payroll Management) ระบบการประเมินผล (Evaluation)


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนและจัดการทรัพยากร องค์กร. Agenda ประเภทของโมดูลหลักๆ ภายในระบบ ERP แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้ โมดูลด้านการจัดจำหน่าย (Distribution.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google