งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเงิน (00920208) บทที่ 3 คณิตศาสตร์การเงิน (2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเงิน (00920208) บทที่ 3 คณิตศาสตร์การเงิน (2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเงิน (00920208) บทที่ 3 คณิตศาสตร์การเงิน (2)

2 สรุปสูตรการคำนวณ FV n, PV FV n = PV(FVIF i,n ) PV = FV n (PVIF i,n ) FV n = PV(1+i) n PV = FV n /(1+i) n

3 การคำนวณมูลค่าทบต้นของเงินต้น หลายๆ งวด งวดละเท่าๆ กัน การรับหรือจ่ายเงินทำทุกสิ้นงวด (ordinary annuities) FVA n = CFA (FVIFA i,n ) การรับหรือจ่ายเงินทำทุกต้นงวด (annuity due) FVA n = CFA (FVIFA i,n )(1+i)

4 ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าอนาคตของ เงินที่รับหรือจ่ายเท่าๆ กันตอนสิ้นงวด ตัวอย่าง ถ้าหากนำเงินฝากธนาคารทุกๆสิ้นปี ปีละ 100,000 บาท โดยได้รับดอกเบี้ย 10% ต่อปี เมื่อสิ้นปีที่ 3 จะมีเงินทั้งสิ้นรวม เท่าใด CFA100 0 ปี 0 i = 10% 123 110 121 331FVA 3 = CFA CFA(1+i) 1 CFA(1+i) 2 = CFA Σ(1+i) n-1 FVA n = CFA (FVIFA i,n )

5 การคำนวณมูลค่าอนาคตของเงินที่รับ หรือจ่ายเท่าๆ กันตอนต้นงวด ตัวอย่าง ถ้าหากนำเงินฝากธนาคารทุกๆต้นปี ปีละ 100,000 บาท โดยได้รับดอกเบี้ย 10% ต่อปี เมื่อสิ้นปีที่ 3 จะมีเงินทั้งสิ้นรวม เท่าใด CFA = 100100 0 ปี 0 i = 10% 123 110 121 133.1 FVA 3 = 364.1

6 การคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ จะเกิดในอนาคตหลายๆ งวด งวดละเท่าๆ กัน การรับหรือจ่ายเงินทำทุกสิ้นงวด PVA n = CFA (PVIFA i,n ) การรับหรือจ่ายเงินทำทุกต้นงวด PVA n = CFA (PVIFA i,n )(1+i)

7 การคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรายงวด งวดละเท่าๆกันที่จะเกิดตอนสิ้นงวด ตัวอย่าง ถ้าหากท่านได้รับเงินทุกๆสิ้นปี ปีละ 100,000 บาท เป็น เวลา 3 ปีโดยมีอัตราดอกเบี้ย หรือ อัตราส่วนลด 10% ต่อปี มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจะเป็นเท่าใด CFA = กระแสเงินสดรับทุกสิ้นปี = FV n ปี 0 i = 10% 312 100 248.68PVA 3 = PV ของเงิน 100 บาทที่ได้รับปีที่ 1 = 90.91 PV ของเงิน 100 บาทที่ได้รับปีที่ 2 = 82.64 PV ของเงิน 100 บาทที่ได้รับปีที่ 3 = 75.13

8 การคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรายงวด งวดละเท่าๆกันที่เกิดโดยในอนาคตโดยไม่มีที่ สิ้นสุด ตัวอย่าง ถ้าหากท่านลงทุนในตราสารทางการเงินของบริษัทหนึ่งซึ่ง จะจ่ายผลตอบแทนทุกปี ปีละ 100,000 บาท ถ้าการลงทุนอื่นที่มีความ เสี่ยงเท่าๆกันกับการลงทุนในตราสารนี้ให้ผลตอบแทนแก่ท่านในอัตรา 8% ต่อปี ( อัตราส่วนลด 8%) ท่านควรจะจ่ายเงินลงทุนในตราสาร ดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าใด PVA = CFA/i = 100,000/0.08 = 1,250,000 นั่นคือถ้าจะลงทุนในตราสารนี้ ควรจ่ายเงินลงทุนขณะนี้ 1,250,000 บาท และรอรับผลตอบแทนปีละ 100,000 บาท ไปเรื่อยๆ จะทำให้ ได้รับผลตอบแทน 8% ต่อปีโดยเฉลี่ย

9 สรุปสูตรการคำนวณ FV, PV, FVA, PVA FV n = PV(FVIF i,n ) PV = FV n (PVIF i,n ) FVA n = CFA(FVIFA i,n ) ในกรณีที่ CFA เกิดขึ้นทุกสิ้นงวด FVA n = CFA(FVIFA i,n )(1+i) ในกรณีที่ CFA เกิดขึ้นทุกต้นงวด PVA = CFA(PVIFA i,n ) ในกรณีที่ CFA เกิดขึ้นทุกสิ้นงวด PVA = CFA(PVIFA i,n )(1+i) ในกรณีที่ CFA เกิดขึ้นทุกต้นงวด PVA = CFA/i


ดาวน์โหลด ppt หลักการเงิน (00920208) บทที่ 3 คณิตศาสตร์การเงิน (2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google