งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Chapter 7 Introduction to Local Area Networks. Objective สามารถอธิบายถึงเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ได้ สามารถบอกหน้าที่หลัก, กิจกรรม, และแอปพลิเค ชันต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Chapter 7 Introduction to Local Area Networks. Objective สามารถอธิบายถึงเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ได้ สามารถบอกหน้าที่หลัก, กิจกรรม, และแอปพลิเค ชันต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Chapter 7 Introduction to Local Area Networks

2 Objective สามารถอธิบายถึงเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ได้ สามารถบอกหน้าที่หลัก, กิจกรรม, และแอปพลิเค ชันต่างๆ ของเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ได้ สามารถอธิบายข้อดี ข้อเสียของเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ได้ สามารถระบุรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topology) ทางกายภาพและทางตรรกะของ เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ได้ สามารถบอกคุณลักษณะของแลนไร้สาย และ MAC protocol ต่างๆ ได้ สามารถเปรียบเทียบเทคนิคต่างๆของ MAC (Medium Access Protocol) ได้ สามารถบอกรูปแบบเฟรมต่างๆของ IEEE 802 ได้ สามารถอธิบายระบบเครือข่ายท้องถิ่นที่ใช้กัน ทั่วๆไปได้ 2

3 3 Introduction A local area network is a communication network that interconnects a variety of data communicating devices within a small geographic area and broadcasts data at high data transfer rates with very low error rates. Since the local area network first appeared in the 1970s, its use has become widespread in commercial and academic environments. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

4 4 Primary Function of a LAN To provide access to hardware and software resources that will allow users to perform one or more of the following activities: File serving - A large storage disk drive acts as a central storage repository. Print serving - Providing the authorization to access a particular printer, accept and queue print jobs, and providing a user access to the print queue to perform administrative duties. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

5 5 Primary Function of a LAN continued Video transfers - High speed LANs are capable of supporting video image and live video transfers. Manufacturing support - LANs can support manufacturing and industrial environments. Academic support – In classrooms, labs, and wireless E-mail support Interconnection between multiple systems Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

6 6 Advantages of Local Area Networks Ability to share hardware and software resources. Individual workstation might survive network failure. Component and system evolution are possible. Support for heterogeneous forms of hardware and software. Access to other LANs and WANs (Figure 7-1). Private ownership. Secure transfers at high speeds with low error rates. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

7 7

8 8 Disadvantages of Local Area Networks Equipment and support can be costly. Level of maintenance continues to grow. Private ownership? Some types of hardware may not interoperate. Just because a LAN can support two different kinds of packages does not mean their data can interchange easily. A LAN is only as strong as it weakest link, and there are many links. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

9 9 Basic Network Topologies Local area networks are interconnected using one of four basic configurations: 1. Bus/tree 2. Star-wired bus 3. Star-wired ring 4. Wireless Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

10 10 Bus/Tree Topology The original topology Workstation has a network interface card (NIC) that attaches to the bus (a coaxial cable) via a tap. Data can be transferred using either baseband digital signals or broadband analog signals. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

11 11 Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

12 12 Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

13 13 Bus/Tree Topology Baseband signals are bidirectional and more outward in both directions from the workstation transmitting. Broadband signals are usually uni-directional and transmit in only one direction. Because of this, special wiring considerations are necessary. Buses can be split and joined, creating trees. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

14 14 Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

15 15 Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

16 16 Star-wired Bus Topology Logically operates as a bus, but physically looks like a star. Star design is based on hub. All workstations attach to hub. Unshielded twisted pair usually used to connect workstation to hub. Hub takes incoming signal and immediately broadcasts it out all connected links. Hubs can be interconnected to extend size of network. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

17 17 Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

18 18 Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

19 19 Star-wired Bus Topology Modular connectors and twisted pair make installation and maintenance of star-wired bus better than standard bus. Hubs can be interconnected with twisted pair, coaxial cable, or fiber optic cable. Biggest disadvantage: when one station talks, everyone hears it. This is called a shared network. All devices are sharing the network medium. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

20 20 Star-wired Ring Topology Logically operates as a ring but physically appears as a star. Star-wired ring topology is based on MAU (multi-station access unit) which functions similarly to a hub. Where a hub immediately broadcasts all incoming signals onto all connected links, the MAU passes the signal around in a ring fashion. Like hubs, MAUs can be interconnected to increase network size. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

21 21 Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

22 22 Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

23 23 Wireless Topology Not really a specific topology since a workstation in a wireless LAN can be anywhere as long as it is within transmitting distance to an access point. Several versions of IEEE 802.11 standard defines various forms of wireless LAN connections. Workstations reside within a basic service set, while multiple basic service sets create an extended service set. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

24 24 Wireless Topology Two basic components necessary: the client radio, usually a PC card with an integrated antenna installed in a laptop or workstation, and the access point (AP), which is an Ethernet port plus a transceiver. The AP acts as a bridge between the wired and wireless networks and can perform basic routing functions. Workstations with client radio cards reside within a basic service set, while multiple basic service sets create an extended service set. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

25 25 Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

26 26 Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

27 27 Wireless Topology IEEE 802.11 – The original wireless standard, capable of transmitting data at 2 Mbps IEEE 802.11b – The second wireless standard, capable of transmitting data at 11 Mbps In actual tests, 11 Mbps 802.11b devices managed 5.5 Mbps (from a July 2000 test by Network Computing). Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

28 28 Wireless Topology With directional antennae designed for point-to-point transmission (rare), 802.11b can transmit for more than 10 miles. With an omni-directional antenna on a typical AP, range may drop to as little as 100 feet. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

29 29 Wireless Topology IEEE 802.11a – One of the more recent standards, capable of transmitting data at 54 Mbps (theoretical) using the 5 GHz frequency range. IEEE 802.11g – The other recent standard, also capable of transmitting data at 54 Mbps (theoretical) but using the same frequencies as 802.11b (2.4 GHz) and is backwards compatible with 802.11b. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

30 30 Wireless Topology HiperLAN/2 (European standard, 54 Mbps in 5 GHz band) To provide security, most systems use either Wired Equivalent Privacy (WEP), which provides either 40- or 128- bit key protection, or a more advanced standard such as WPA (more on security in Chapter Thirteen). Wireless LANs may also be configured without an access point. These configurations are called “ad-hoc”. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

31 31 Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

32 32 Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

33 33 Medium Access Control Protocols How does a workstation get its data onto the LAN medium? A medium access control protocol is the software that allows workstations to “take turns” at transmitting data. Two basic categories: 1. Contention-based protocols 2. Round robin protocols Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

34 34 Contention-Based Protocols - CSMA/CD Essentially first come first served. Most common example is carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD). If no one is transmitting, a workstation can transmit. If someone else is transmitting, the workstation “backs off” and waits. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

35 35 Contention-Based Protocols - CSMA/CD If two workstations transmit at the same time, a collision occurs. When the two workstations hear the collision, they stop transmitting immediately. Each workstation backs off a random amount of time and tries again. Hopefully, both workstations do not try again at the exact same time. CSMA/CD is an example of a non-deterministic protocol. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

36 36 Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

37 37 Contention-Based Protocols - CSMA/CA CA stands for Collision Avoidance - protocol does not listen and detect collisions. Instead, it tries to avoid collisions before they happen How does CSMA/CA do this? All devices, before they transmit, must wait an amount of time called an intra-frame space (IFS) Some applications have a short IFS, while others have a long IFS. If two applications want to transmit at the same time, the application with the shorter IFS will go first. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

38 38 Round Robin Protocols Each workstation takes a turn transmitting and the turn is passed around the network from workstation to workstation. Most common example is token ring LAN in which a software token is passed from workstation to workstation. Token ring is an example of a deterministic protocol. Token ring more complex than CSMA/CD. What happens if token is lost? Duplicated? Hogged? Token ring LANs are losing the battle with CSMA/CD LANs. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

39 39 Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

40 40 Medium Access Control Sublayer To better support local area networks, the data link layer of the OSI model was broken into two sublayers: 1. Logical link control sublayer 2. Medium access control sublayer Medium access control sublayer defines the frame layout and is more closely tied to a specific medium at the physical layer. Thus, when people refer to LANs they often refer to its MAC sublayer name, such as 10BaseT. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

41 41 Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

42 42 IEEE 802 Frame Formats The IEEE 802 suite of protocols defines the frame formats for CSMA/CD (IEEE 802.3) and token ring (IEEE 802.5). Each frame format describes how the data package is formed. The two frames do not have the same layout. If a CSMA/CD network connects to a token ring network, the frames have to be converted from one to another. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

43 43 Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

44 44 Local Area Network Systems Wired Ethernet or CSMA/CD Most common form of LAN today. Star-wired bus is most common topology but bus topology still not totally dead yet. Wired Ethernet comes in many forms depending upon medium used and transmission speed and technology. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

45 45 Wired Ethernet Originally, CSMA/CD was 10 Mbps Then 100 Mbps was introduced. Most NICs sold today are 10/100 Mbps Then 1000 Mbps (1 Gbps) was introduced 10 Gbps is now being installed in high-end applications Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

46 46 Wired Ethernet 1000 Mbps introduces a few interesting wrinkles: Transmission is full duplex (separate transmit and receive), thus no collisions. Prioritization is possible using 802.1p protocol. Topology can be star or mesh (for trunks). Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

47 47

48 48 Wired Ethernet One of the latest features: Power over Ethernet (PoE) What if you have a remote device that has an Ethernet connection? It will require a power connection. What if you don’t have an electrical outlet nearby? Use PoE. The power to drive the Ethernet NIC is sent over the wiring along with the usual Ethernet signals. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

49 49 Wireless Ethernet As we have already seen, IEEE has created the 802.11b, 802.11a, and 802.11g wireless standards IEEE 802.11n (100 Mbps) will be ratified soon and should start appearing in product form in 2007 (maybe?) Latest wireless Ethernet is using MIMO technology – multiple input multiple output – sender and receiver have multiple antennas for optimum reception Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

50 50 Local Area Network Systems IBM Token Ring Deterministic LAN offered at speeds of 4, 16 and 100 Mbps. Very good throughput under heavy loads. More expensive components than CSMA/CD. Losing ground quickly to CSMA/CD. May be extinct soon. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

51 51 Local Area Network Systems FDDI (Fiber Distributed Data Interface) Based on the token ring design using 100 Mbps fiber connections. Allows for two concentric rings - inner ring can support data travel in opposite direction or work as backup. Token is attached to the outgoing packet, rather than waiting for the outgoing packet to circle the entire ring. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

52 52 LANs In Action : A Small Office Solution What type of system will interconnect twenty workstations in one room and fifteen workstations in another room to a central server, which offers: Internal e-mail A database that contains all customer information High quality printer access Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

53 53 Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

54 54 Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

55 55 LANs In Action : A Small Office Home Office (SOHO) LAN Solution What if you have two computers at home and want both to share a printer and a connection to the Internet. Some type of SOHO solution might solve this problem. Essentially a LAN with a 2- or 3-port hub, connecting cables, and software. In some models the hub also acts as a router to the Internet. Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

56 56 Chapter Seven - Introduction to Local Area Networks

57 Group Discussion หากบริษัทแห่งหนึ่งต้องการสร้าง เครือข่ายไร้สายสำหรับอาคารสำนักงาน ทั้งหมด ซึ่งอาคารนี้มี 10 ชั้น หาก บริษัทต้องการใช้มาตรฐาน IEEE 802.11a โดยใช้ Access Point ตัวเดียว ตั้งอยู่บนชั้น 10 ให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่า การทำแบบนี้ สามารถทำงานได้ดี หรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบาย 57

58 Question’s Review จงบอกคำนิยามของ Local Area Network จงระบุหน้าที่หลัก และแอปพลิเคชันที่ใช้กับ Local Area Networks จงบอกข้อดี ข้อเสียของ Local Area Networks รูปแบบการเชื่อมต่อ (Topology) พื้นฐานของ Local Area Network มีอะไรบ้าง จงบอก ข้อดีของแต่ละโทโพโลยี อย่างละ 2 ข้อ HUB และ MAU มีหน้าที่อะไร มีความเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร 58

59 Question’s Review Medium Access Control Protocol คืออะไร จงบอกหลักการทำงานพื้นฐานของ CSMA/CD และ CSMA/CA 100 Base T ใช้งานกับอะไรบ้าง จงบอกหลักการทำงานของ Token Ring และ FDDI มาตรฐานอีเทอร์เน็ตของสายคู่บิดเกลียว ต่อไปนี้ 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps, 1Gbps เกี่ยวข้องกับมาตรฐานใดของ IEEE บ้าง 59


ดาวน์โหลด ppt 1 Chapter 7 Introduction to Local Area Networks. Objective สามารถอธิบายถึงเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ได้ สามารถบอกหน้าที่หลัก, กิจกรรม, และแอปพลิเค ชันต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google