งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเงิน (00920208) บทที่ 4 ผลตอบแทนและความเสี่ยง (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเงิน (00920208) บทที่ 4 ผลตอบแทนและความเสี่ยง (1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเงิน (00920208) บทที่ 4 ผลตอบแทนและความเสี่ยง (1)

2 ผลตอบแทน วัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ - เพื่อทำให้ มูลค่ากิจการสูงสุด การพิจารณาผลตอบแทน = พิจารณาจากกระแส เงินสดจากการลงทุนนั้นๆ ไม่ใช่กำไรทางบัญชี

3 อัตราผลตอบแทน อัตราผลตอบแทน = ( เงินสดรับปลายงวด - เงินลงทุนต้นงวด + เงินสดรับระหว่าง งวด ) เงินลงทุนต้นงวด ตัวอย่าง ถ้านาย ก. ลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท ABC ในราคาหุ้นละ 80 บาท ถือไว้ครบ 1 ปี ได้รับเงินปันผลหุ้นละ 2 บาท และสิ้นปีขายหุ้น ต่อได้ในราคาหุ้นละ 86 บาท อัตราผลตอบแทน = (86-80+2)/80 = 0.10 หรือ 10%

4 ความเสี่ยง ความเสี่ยงทางธุรกิจ (business risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (financial risk) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (interest rate risk) ความเสี่ยงในอำนาจซื้อ (purchasing power risk) ความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนต่อ (reinvestment rate risk)

5 อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง E(x) = p 1 x 1 + p 2 x 2 + … +p n x n E(x) - มูลค่าผลตอบแทนที่คาดหวัง (expected return) t - สภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น (t = 1 … n) n - จำนวนผลที่จะเกิดขึ้นตามสภาพเหตุการณ์ต่างๆกัน p t - ความน่าจะเป็นของผลที่ t จะเกิดขึ้น x t - มูลค่าของผลตอบแทนตามสภาพเหตุการณ์ที่ t ที่เกิดขึ้น

6 การวัดความเสี่ยง ตัวอย่าง นายดีเสมอกำลังพิจารณาการลงทุนผลิตสินค้า 2 ชนิด คือสินค้าก. และ ข. มีข้อมูลต่างๆ ประกอบการ พิจารณาดังนี้ สภาพการณ์ สินค้า ก. สินค้า ข. PtPt XtXt PtPt XtXt ประสบความสำเร็จดี ประสบความสำเร็จปานกลาง ประสบความสำเร็จน้อย 25% 50% 25% 30% 15% 5% 30% 20% 50% 35% 15% 5.5%

7 การวัดความเสี่ยง คำนวณอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง สภาพการณ์ สินค้า ก. สินค้า ข. PtPt XtXt PtXtPtXt PtPt XtXt PtXtPtXt ประสบความสำเร็จดี ประสบความสำเร็จปานกลาง ประสบความสำเร็จน้อย อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 0.25 0.50 0.25 0.30 0.15 0.05 0.30 0.20 0.50 0.350 0.150 0.055

8 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ(x) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็นการ วัดความเบี่ยงเบนของผลที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละกรณี จากมูลค่าที่คาดหวังไว้ ถ้าค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานยิ่งสูง ยิ่งแสดงถึงความ เบี่ยงเบนที่กว้างของผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากมูลค่าที่ คาดหวังไว้

9 ขั้นตอนการคำนวณ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1. คำนวณมูลค่าผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ E(X) 2. คำนวณส่วนที่เบี่ยงเบนของผลที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ละ กรณีจากมูลค่าที่คาดหวังไว้ [X t – E(X)] 3. ยกกำลัง 2 ค่าความเบี่ยงเบนแต่ละค่า [X t – E(x)] 2 4. ถ่วงน้ำหนักค่าความเบี่ยงเบนยกกำลังสอง P t [X t – E(X)] 2 5. รวมค่าถ่วงน้ำหนักที่ได้จากข้อ 4 เข้าด้วยกัน เรียกว่า ค่าความแปรปรวน (variance) ของผลที่อาจเกิดขึ้น σ 2 (x) 6. ถอดรากที่ 2 ของผลที่ได้จากข้อ 5 จะได้ค่าความ เบี่ยงเบนมาตรฐาน σ (x) = √σ 2 (x)

10 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สินค้า ก. สภาพเหตุการณ์ (1) P t (2) X t (3) = (1)(2) P t X t (4) X t - E(X) (5)=(4) 2 [X t - E(X)] 2 (6) P t [X t -E(x)] 2 ดี ปานกลาง ล้มเหลว 25% 50% 25% 30% 15% 5% E(X) = 0.0750 0.0125 0.1625σ 2 (X)= σ(X)=

11 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สินค้า ข. สภาพเหตุการณ์ (1) P t (2) X t (3) = (1)(2) P t X t (4) X t - E(X) (5)=(4) 2 [X t - E(X)] 2 (6) P t [X t -E(x)] 2 ดี ปานกลาง ล้มเหลว 30% 20% 50% 35% 15% 5.5% E(X) = 0.1050 0.0300 0.0275 0.1625σ 2 (X)= σ(X)=

12 สรุปผลการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสินค้าก. และข. รายการ อัตราผลตอบแทนที่ คาดหวัง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตรา ผลตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้น สินค้า ก. 16.25%8.94% สินค้า ข. 16.25%12.81%


ดาวน์โหลด ppt หลักการเงิน (00920208) บทที่ 4 ผลตอบแทนและความเสี่ยง (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google