งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1หลักสูตร ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ. ศ. 2543 หมวดวิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1หลักสูตร ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ. ศ. 2543 หมวดวิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1หลักสูตร ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ. ศ. 2543 หมวดวิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะทาง วิศวกรรมศาสตร์ - กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์ - กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลัก เฉพาะ - กลุ่มวิชาแกนอื่นๆในสาขา

2 2 หมวดวิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สภาวิศวกรจะให้การ รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1. คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ฟิสิกส์ 2. ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เคมี 3. เคมี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ได้เกรด D ขึ้นไป ฟิสิกส์และเคมีต้องเรียนภาคปฏิบัติ ด้วย

3 3 หมวดวิชาเฉพาะทาง วิศวกรรมศาสตร์ 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์ (Basic Engineering) 6 วิชา 18 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ (Specific Engineering) 4 วิชา 12 หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาแกนอื่นๆในสาขา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ สถาบันการศึกษานั้นๆ แต่ให้มีแขนงวิชาย่อยไม่น้อยกว่า 4 แขนง

4 4 ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย รายวิชาและเนื้อหาวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่า ปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และ ต้องไม่น้อยกว่า 6 วิชา ต้องเรียนวิชาลำดับ 1-4 ครบ และ วิชา 5-8 ไม่น้อยกว่า 2 วิชา วิชาที่จะนับให้ต้องได้ไม่ ต่ำกว่า C กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์ แต่ละวิชาไม่จำเป็นต้องเป็น 3 หน่วยกิต

5 5 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1. Engineering Drawing 2. Engineering Mechanics 3. Engineering Materials 4. Computer Programming 5. Thermodyna mics 6.Fluid Mechanics 7.Mechanics of Materials 8.Manufacturing Processes 1-4 ต้องเรียนให้ครบและ ต้องได้อย่างน้อย C เลือกเรียน 2 จาก 5-8 และ ต้องได้อย่างน้อย C

6 6 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 1. Engineering Drawing 2. Engineering Mechanics 3. Engineering Materials 4. Computer Programming 5. Electric Circuits 6. Engineering Electronic 7. Electromagneti c Fields 8. Control System 1-4 ต้องเรียนให้ครบและ ต้องได้อย่างน้อย C เลือกเรียน 2 จาก 5-8 และ ต้องได้อย่างน้อย C

7 7 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1. Engineering Drawing 2. Engineering Mechanics 3. Engineering Materials 4. Computer Programming 5. Engineering Statistics 6. Manufacturing Processes 7. Thermodynamics 8. Fundamental of Electrical Engineering 1-4 ต้องเรียนให้ครบและ ต้องได้อย่างน้อย C เลือกเรียน 2 จาก 5-8 และ ต้องได้อย่างน้อย C

8 8 กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย รายวิชาและเนื้อหาวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะของสาขา..... ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่า ปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านไม่น้อยกว่า 4 กลุ่มวิชา จะนับกลุ่มละ 1 วิชาเท่านั้น มีวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม หลักเฉพาะไม่น้อยกว่า 4 วิชา 12 หน่วยกิต วิชาที่นับให้ต้องได้ไม่ต่ำ กว่า C

9 9 กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1.Mechanics of Machinery 2.Machine Design 3. Automatic Control 4. Mechanical Vibration 5. Internal Combustion Engines 6.Air Conditionin g 7.Heat Transfer 8.Power Plant Engineering เลือกเรียน 4 รายวิชาจากรายวิชา 1- 8 และต้องได้ ไม่น้อยกว่า C

10 10 กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ( ไฟฟ้า กำลัง ) 1.Electrical Instruments and Measurements 2.Electrical Machines 3.Electrical System Design 4.Power Plant and Substation 5.Protection and Relay 6.Electric Power System Analysis 7.High Voltage Engineering 8. Power Electronics เลือกเรียน 4 รายวิชาจากรายวิชา 1- 8 และต้องได้ ไม่น้อยกว่า C

11 11 กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ( ไฟฟ้า สื่อสาร ) 1.Electrical Instruments and Measurements 2.Microwave Engineering 3. Communicati on Network 4.Data Communicatio n and Network 5.Optical Communication 6.Digital Communication 7.Antenna Engineering 8.Radio Wave Propagation เลือกเรียน 4 รายวิชาจากรายวิชา 1- 8 และต้องได้ ไม่น้อยกว่า C

12 12 กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1.Industrial Work Study 2.Operations Research 3.Production Planning and Control 4. Quality Control 5. Industrial Plant Design 6.Safety Engineering 7.Maintenance Engineering 8.Engineering Economy เลือกเรียน 4 รายวิชาจากรายวิชา 1- 8 และต้องได้ ไม่น้อยกว่า C

13 13 กฎเกณฑ์ที่ควรทราบ วศ. บ. ใดๆ แต่ถ้าเรียนวิชาใน สาขาใดครบ ขอรับใบอนุญาตได้ วศ. บ. ใดๆ แต่ถ้าเรียนวิชาใน สาขาใดครบ ขอรับใบอนุญาตได้ ผู้เข้าเรียนตั้งแต่ปี 46 การเรียนใน ภาคฤดูร้อนนับหน่วยกิตได้ ผู้เข้าเรียนตั้งแต่ปี 46 การเรียนใน ภาคฤดูร้อนนับหน่วยกิตได้ ก่อนปี 46 การเรียนในภาคฤดู ร้อนนับหน่วยกิตได้เมื่อเคยเรียน ในภาคปกติมาก่อนและได้ D หรือ F ก่อนปี 46 การเรียนในภาคฤดู ร้อนนับหน่วยกิตได้เมื่อเคยเรียน ในภาคปกติมาก่อนและได้ D หรือ F วศ. บ. ใดในที่นี้หมายถึง ปริญญาที่ส่งให้สภาวิศวกรรับรอง ต้องมีการกำหนดสาขาที่จะขอรับใบอนุญาต เช่น วศ. บ. ชนบท แต่ต้องการขอรับใบอนุญาตโยธา เป็นต้น

14 14 กฎเกณฑ์ที่ควรทราบ หลักสูตรเทียบ 43 – 45 ผู้ที่มีผล การศึกษา วิชาลำดับที่ 1 - 4 ตั้งแต่ 18 หน่วยกิต และวิชา ลำดับ ที่ 1 - 9 ตั้งแต่ 39 หน่วย กิต ให้ทดสอบความรู้หมวดวิชา เฉพาะสาขา หลักสูตรเทียบ 43 – 45 ผู้ที่มีผล การศึกษา วิชาลำดับที่ 1 - 4 ตั้งแต่ 18 หน่วยกิต และวิชา ลำดับ ที่ 1 - 9 ตั้งแต่ 39 หน่วย กิต ให้ทดสอบความรู้หมวดวิชา เฉพาะสาขา ปี 2552 อาจมีการสอบวิศวกรทั่ว ประเทศแทนการรับรองหลักสูตร ปี 2552 อาจมีการสอบวิศวกรทั่ว ประเทศแทนการรับรองหลักสูตร การสอบวิศวกรทั่วประเทศต้องมีการดำเนินการอีกมาก และมหาวิทยาลัยจะได้รับแจ้งข่าวอย่างต่อเนื่องก่อน ดำเนินการ สภาวิศวกรจะไม่ได้ดำเนินการในทันที และต้อง ปรึกษากับมหาวิทยาลัยก่อนอีกหลายครั้งก่อนดำเนินการ เพื่อจะได้เตรียมตัวได้ทันกัน


ดาวน์โหลด ppt 1หลักสูตร ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ. ศ. 2543 หมวดวิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google