งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1หลักสูตร ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ. ศ. 2543 หมวดวิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1หลักสูตร ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ. ศ. 2543 หมวดวิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1หลักสูตร ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ. ศ หมวดวิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะทาง วิศวกรรมศาสตร์ - กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์ - กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลัก เฉพาะ - กลุ่มวิชาแกนอื่นๆในสาขา

2 2 หมวดวิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สภาวิศวกรจะให้การ รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1. คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ฟิสิกส์ 2. ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เคมี 3. เคมี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ได้เกรด D ขึ้นไป ฟิสิกส์และเคมีต้องเรียนภาคปฏิบัติ ด้วย

3 3 หมวดวิชาเฉพาะทาง วิศวกรรมศาสตร์ 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์ (Basic Engineering) 6 วิชา 18 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ (Specific Engineering) 4 วิชา 12 หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาแกนอื่นๆในสาขา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ สถาบันการศึกษานั้นๆ แต่ให้มีแขนงวิชาย่อยไม่น้อยกว่า 4 แขนง

4 4 ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย รายวิชาและเนื้อหาวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่า ปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และ ต้องไม่น้อยกว่า 6 วิชา ต้องเรียนวิชาลำดับ 1-4 ครบ และ วิชา 5-8 ไม่น้อยกว่า 2 วิชา วิชาที่จะนับให้ต้องได้ไม่ ต่ำกว่า C กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์ แต่ละวิชาไม่จำเป็นต้องเป็น 3 หน่วยกิต

5 5 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1. Engineering Drawing 2. Engineering Mechanics 3. Engineering Materials 4. Computer Programming 5. Thermodyna mics 6.Fluid Mechanics 7.Mechanics of Materials 8.Manufacturing Processes 1-4 ต้องเรียนให้ครบและ ต้องได้อย่างน้อย C เลือกเรียน 2 จาก 5-8 และ ต้องได้อย่างน้อย C

6 6 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 1. Engineering Drawing 2. Engineering Mechanics 3. Engineering Materials 4. Computer Programming 5. Electric Circuits 6. Engineering Electronic 7. Electromagneti c Fields 8. Control System 1-4 ต้องเรียนให้ครบและ ต้องได้อย่างน้อย C เลือกเรียน 2 จาก 5-8 และ ต้องได้อย่างน้อย C

7 7 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1. Engineering Drawing 2. Engineering Mechanics 3. Engineering Materials 4. Computer Programming 5. Engineering Statistics 6. Manufacturing Processes 7. Thermodynamics 8. Fundamental of Electrical Engineering 1-4 ต้องเรียนให้ครบและ ต้องได้อย่างน้อย C เลือกเรียน 2 จาก 5-8 และ ต้องได้อย่างน้อย C

8 8 กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย รายวิชาและเนื้อหาวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะของสาขา..... ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่า ปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านไม่น้อยกว่า 4 กลุ่มวิชา จะนับกลุ่มละ 1 วิชาเท่านั้น มีวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม หลักเฉพาะไม่น้อยกว่า 4 วิชา 12 หน่วยกิต วิชาที่นับให้ต้องได้ไม่ต่ำ กว่า C

9 9 กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1.Mechanics of Machinery 2.Machine Design 3. Automatic Control 4. Mechanical Vibration 5. Internal Combustion Engines 6.Air Conditionin g 7.Heat Transfer 8.Power Plant Engineering เลือกเรียน 4 รายวิชาจากรายวิชา 1- 8 และต้องได้ ไม่น้อยกว่า C

10 10 กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ( ไฟฟ้า กำลัง ) 1.Electrical Instruments and Measurements 2.Electrical Machines 3.Electrical System Design 4.Power Plant and Substation 5.Protection and Relay 6.Electric Power System Analysis 7.High Voltage Engineering 8. Power Electronics เลือกเรียน 4 รายวิชาจากรายวิชา 1- 8 และต้องได้ ไม่น้อยกว่า C

11 11 กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ( ไฟฟ้า สื่อสาร ) 1.Electrical Instruments and Measurements 2.Microwave Engineering 3. Communicati on Network 4.Data Communicatio n and Network 5.Optical Communication 6.Digital Communication 7.Antenna Engineering 8.Radio Wave Propagation เลือกเรียน 4 รายวิชาจากรายวิชา 1- 8 และต้องได้ ไม่น้อยกว่า C

12 12 กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1.Industrial Work Study 2.Operations Research 3.Production Planning and Control 4. Quality Control 5. Industrial Plant Design 6.Safety Engineering 7.Maintenance Engineering 8.Engineering Economy เลือกเรียน 4 รายวิชาจากรายวิชา 1- 8 และต้องได้ ไม่น้อยกว่า C

13 13 กฎเกณฑ์ที่ควรทราบ วศ. บ. ใดๆ แต่ถ้าเรียนวิชาใน สาขาใดครบ ขอรับใบอนุญาตได้ วศ. บ. ใดๆ แต่ถ้าเรียนวิชาใน สาขาใดครบ ขอรับใบอนุญาตได้ ผู้เข้าเรียนตั้งแต่ปี 46 การเรียนใน ภาคฤดูร้อนนับหน่วยกิตได้ ผู้เข้าเรียนตั้งแต่ปี 46 การเรียนใน ภาคฤดูร้อนนับหน่วยกิตได้ ก่อนปี 46 การเรียนในภาคฤดู ร้อนนับหน่วยกิตได้เมื่อเคยเรียน ในภาคปกติมาก่อนและได้ D หรือ F ก่อนปี 46 การเรียนในภาคฤดู ร้อนนับหน่วยกิตได้เมื่อเคยเรียน ในภาคปกติมาก่อนและได้ D หรือ F วศ. บ. ใดในที่นี้หมายถึง ปริญญาที่ส่งให้สภาวิศวกรรับรอง ต้องมีการกำหนดสาขาที่จะขอรับใบอนุญาต เช่น วศ. บ. ชนบท แต่ต้องการขอรับใบอนุญาตโยธา เป็นต้น

14 14 กฎเกณฑ์ที่ควรทราบ หลักสูตรเทียบ 43 – 45 ผู้ที่มีผล การศึกษา วิชาลำดับที่ ตั้งแต่ 18 หน่วยกิต และวิชา ลำดับ ที่ ตั้งแต่ 39 หน่วย กิต ให้ทดสอบความรู้หมวดวิชา เฉพาะสาขา หลักสูตรเทียบ 43 – 45 ผู้ที่มีผล การศึกษา วิชาลำดับที่ ตั้งแต่ 18 หน่วยกิต และวิชา ลำดับ ที่ ตั้งแต่ 39 หน่วย กิต ให้ทดสอบความรู้หมวดวิชา เฉพาะสาขา ปี 2552 อาจมีการสอบวิศวกรทั่ว ประเทศแทนการรับรองหลักสูตร ปี 2552 อาจมีการสอบวิศวกรทั่ว ประเทศแทนการรับรองหลักสูตร การสอบวิศวกรทั่วประเทศต้องมีการดำเนินการอีกมาก และมหาวิทยาลัยจะได้รับแจ้งข่าวอย่างต่อเนื่องก่อน ดำเนินการ สภาวิศวกรจะไม่ได้ดำเนินการในทันที และต้อง ปรึกษากับมหาวิทยาลัยก่อนอีกหลายครั้งก่อนดำเนินการ เพื่อจะได้เตรียมตัวได้ทันกัน


ดาวน์โหลด ppt 1หลักสูตร ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ. ศ. 2543 หมวดวิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google