งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาธุรกิจ พาณิชย์และสำนักงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาสาธารณสุข และการแพทย์

2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการสื่อสาร และโทรคมนาคม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานราชการ ต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาด้านความ มั่นคงของชาติและทางทหาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาบันเทิง

3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการศึกษา

4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction-CAI) วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย (Video on Demand - VOD) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books ) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library)

5 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning) การเรียนการสอนโดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ ทันสมัย สำหรับทุกคนที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา และทุก สถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime)

6 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction-CAI) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเสนอสารสนเทศที่ได้ ผ่านกระบวนการสร้างและพิจารณามาเป็นอย่างดี โดยมี เนื้อหาวิชาหรือสารสนเทศ แบบฝึกหัด การทดสอบและการ ให้ข้อมูลป้อนกลับให้ผู้เรียนได้ตอบสนองต่อบทเรียนได้ตาม ระดับความสามารถของตนเอง เนื้อหาวิชาที่นำเสนอจะอยู่ ในรูปมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย อักษร รูปภาพ เสียง และ/ หรือ ทั้งภาพและเสียง

7 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction-CAI) การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ได้มีการนำหลักการ เบื้องต้นทางจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบ โดย อาศัยพฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning Behavior) ทฤษฎีการ เสริมแรง (Reinforcement Theory) ทฤษฎีการวางเงื่อนไข ปฏิบัติ (Operant Conditioning Theory) ซึ่งถือว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองและการ เสริมแรงเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีจุดมุ่งหมายนำผู้เรียนไปสู่การ เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาศัยการสอนที่มีการวาง โปรแกรมไว้ล่วงหน้า เป็นการให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ด้วย ตนเองและมีผลย้อนกลับทันทีและเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนอย่าง เหมาะสมตามความต้องการและความสามารถของตน

8 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย (Video on Demand - VOD) การจัดการฐานข้อมูลต้องอาศัยโปรแกรมที่ทำหน้าที่ใน การกำหนดลักษณะข้อมูลที่จะเก็บไว้ในฐานข้อมูล อำนวย ความสะดวกในการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล กำหนดผู้ที่ ได้รับอนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลได้ พร้อมกับกำหนดด้วยว่าให้ ใช้ได้แบบใด เช่น ให้อ่านข้อมูลได้อย่างเดียวหรือให้แก้ไข ข้อมูลได้ด้วย นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล การ แก้ไขปรับปรุงข้อมูล ตลอดจนการจัดทำข้อมูลสำรองด้วย โดยอาศัยโปรแกรมที่เรียกว่า ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) ซึ่งโปรแกรมที่ ได้รับความนิยมในการจัดการฐานข้อมูล ได้แก่ Microsoft Access, Oracle, Informix, dBase, FoxPro, และ Paradox เป็นต้น

9 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books ) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านได้ทางอินเทอร์เน็ต สำหรับเครื่องมือที่จำเป็นต้องมีในการอ่านหนังสือประเภทนี้ก็ คือฮาร์ดแวร์ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆ พร้อมทั้งติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ่านข้อความต่างๆ ตัวอย่างเช่น ออแกไนเซอร์ แบบพกพา พีดีเอ เป็นต้น ส่วนการดึงข้อมูล E-books ซึ่งจะ อยู่บนเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านนี้มาอ่านก็จะใช้วิธีการ ดาวน์โหลดผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่

10 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 10 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) ในปัจจุบันสังคมไทยเราอยู่ในยุคข่าวสาร ทำให้มีการกระจายข้อมูล ข่าวสารได้อย่าง ดังนั้นห้องสมุดจึงต้องเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานด้าน ต่างๆ โดยเฉพาะงานด้านบริการจะมีบทบาทที่เด่นชัด ความต้องการของ ผู้ใช้บริการจึงเป็นแรงผลักดันให้ห้องสมุดเปลี่ยนการให้บริการงาน ห้องสมุดมาเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น 1) ระบบที่สามารถให้บริการและตรวจสอบได้ 2) ระบบบริการยืม - คืน ทรัพยากรด้วยแถบรหัสบาร์โค้ด 3) ระบบบริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากร 4) ระบบตรวจเช็คสถิติการใช้บริการห้องสมุด 5) ระบบตรวจเช็คสถิติการยืม - คืนทรัพยากร 6) การสำรวจทรัพยากรประจำปี 7) การพิมพ์บาร์โค้ดทรัพยากรและสมาชิก

11 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 11 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับธุรกิจ พาณิชย์ และ สำนักงาน

12 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 12 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : Electronic Commerce ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : E-business การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ : Electronic Data Interchange: EDI ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

13 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 13 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : Electronic Commerce E-commerce หรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทำธุรกรรมในเชิงธุรกิจทุกประเภทที่กระทำผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมการซื้อขาย การ แลกเปลี่ยนสินค้าและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การ โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งสินค้า การชำระเงิน และการบริการด้านข้อมูล เป็นต้น

14 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 14 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : E-business E-business เป็นธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีขอบเขต ที่กว้างกว่า E-commerce เนื่องจากเป็นการพิจารณาถึง องค์ประกอบทุกส่วนของการดำเนินธุรกิจ มิได้พิจารณา เพียงเฉพาะกิจกรรมการซื้อ-ขายเท่านั้น เป็นการ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจผนวกกับเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ และปรับปรุงธุรกิจให้ มีความเป็นระบบ สามารถดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มศักยภาพของธุรกิจด้วยการ ดำเนินธุรกิจให้กลายเป็นรูปแบบ Online และครอบคลุมได้ ทั่วโลก

15 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 15 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ : Electronic Data Interchange: EDI การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDI เป็น เทคโนโลยีที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการรับ-ส่งเอกสารจาก หน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งโดยส่งผ่านเครือข่าย เช่น โทรศัพท์ สายเคเบิล ดาวเทียม เป็นต้น แทนการส่ง เอกสารโดยพนักงานส่งสารหรือไปรษณีย์ ระบบ EDI จะต้องใช้รูปแบบของเอกสารที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้ หน่วยงานทางธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

16 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 16 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ : Electronic Data Interchange: EDI ประโยชน์ของการใช้ระบบ EDI - ลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดส่งเอกสาร - ลดเวลาทำงานในการป้อนข้อมูล ทำให้ข้อมูลมีความ - ถูกต้องและลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลที่ ซ้ำซ้อน - เพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร - ลดค่าใช้จ่ายและภาระงานด้านเอกสาร - แก้ปัญหาอุปสรรคทางภูมิศาสตร์และเวลา

17 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 17 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ปัจจุบันสำนักงานจำนวนมากได้นำเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อให้งาน บังเกิดผลในด้านบวก อาทิ ความสะดวกรวดเร็ว ความ ถูกต้อง และสามารถทำสำเนาได้เป็นจำนวนมาก เป็นต้น อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ได้แก่ เครื่อง พิมพ์ดีดอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ เทเลเท็กซ์ เครื่องเขียน ตามคำบอกอัตโนมัติ (Dictating Machines) เครื่องอ่าน และบันทึกวัสดุย่อส่วน เครื่องถ่ายเอกสารแบบ หน่วยความจำ เครื่องโทรสาร ฯลฯ อุปกรณ์เหล่านี้ นำไปประยุกต์ใช้กับงานสำนักงาน ดังนั้นการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในระบบสำนักงาน จึง เรียกว่า ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ซึ่งเทคโนโลยีดังที่กล่าว มานำไปประยุกต์ใช้กับงานสำนักงานได้ในหลายลักษณะ เช่น งานจัดเตรียมเอกสาร งานกระจายเอกสาร งานจัดเก็บ และค้นคืนเอกสาร งานจัดเตรียมสารสนเทศในลักษณะ ภาพ งานสื่อสารสนเทศด้วยเสียง งานสื่อสารสารสนเทศ ด้วยภาพและเสียง เป็นต้น

18 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 18 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสาธารณสุข และ การแพทย์

19 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 19 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) - ระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Medical Consultation) - ระบบเชื่อมเครือข่ายข้อมูลและโทรศัพท์ (Data and Voice Network)

20 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 20 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) การประยุกต์เทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคม การ ติดต่อสื่อสารเพื่อใช้งานทางการแพทย์ โดยส่งผ่านสื่อ ต่างๆ ทำให้สามารถให้แลกเปลี่ยนข้อมูลคนไข้ระหว่างกัน ได้

21 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 21 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - ระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Medical Consultation) ระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกลเป็นระบบการปรึกษา ระหว่างโรงพยาบาลกับ โรงพยาบาล (One to One) ซึ่งจะ สามารถใช้งานพร้อมๆ กันได้ เช่น ในขณะที่โรงพยาบาลที่ 1 ปรึกษากับโรงพยาบาล ที่ 2 อยู่ โรงพยาบาลที่ 3 สามารถขอคำปรึกษาจาก โรงพยาบาลที่ 4 และโรงพยาบาลที่ 5 สามารถขอ คำปรึกษาจาก โรงพยาบาลที่ 6 ได้

22 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 22 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - ระบบเชื่อมเครือข่ายข้อมูลและโทรศัพท์ (Data and Voice Network) ระบบเชื่อมเครือข่ายข้อมูลเป็นระบบการใช้งานเชื่อมต่อ จากโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งเป็นจุดติดตั้งของโครงการฯ มายังสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถใช้ บริการทางด้านเครือข่ายข้อมูลต่างๆ คือระบบ Internet ระบบ CD-ROM Server ระบบ ฐานข้อมูลกระทรวง สาธารณสุข

23 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการสื่อสารและโทรคมนาคม

24 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 24 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - ดาวเทียม (Satellite) - โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (Integrated Service Digital Network- ISDN) - โทรสาร (Facsimile) - โทรภาพสาร (Teletext) - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail: E-mail) - การประชุมทางไกล (Teleconference)

25 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 25 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ -ดาวเทียม (Satellite) ประเภทของดาวเทียมจำแนกได้หลายประเภท ซึ่งขึ้นกับลักษณะการใช้งานเช่น ดาวเทียมวิทยาศาสตร์ (Scientific Satellite) ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในงานค้นคว้าวิจัยทางด้าน วิทยาศาสตร์ ดาวเทียมการทหาร (Military Satellite) แบ่งเป็นประเภทย่อยได้ เช่น ดาวเทียมจารกรรม ดาวเทียมเตือนภัยล่วงหน้า ดาวเทียมต่อต้านจรวด และ ดาวเทียมจู่โจมหรือระดมยิง เป็นต้น

26 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 26 -ดาวเทียม (Satellite) ประเภทของดาวเทียมจำแนกได้หลายประเภท ซึ่งขึ้นกับลักษณะการใช้งานเช่น ดาวเทียมนำทาง (Navigational Satellite) ดาวเทียมประเภทนี้ใช้ประโยชน์มากในเรือดำน้ำ การ วางแผนเส้นทางเดินเรือและเส้นทางการบิน ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรบนผิวโลกและในมหาสมุทร (Earth and Ocean Resources Satellite) มี จุดประสงค์เพื่อใช้ศึกษาธรณีวิทยา พืชพรรณ ตลอดจน มหาสมุทร ดาวเทียมโทรคมนาคม (Telecommunication Satellite) ใช้ในกิจการการสื่อสารในระดับโลก ระดับ ภูมิภาค และระดับประเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

27 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 27 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (Integrated Service Digital Network- ISDN) เป็นระบบที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนำมาใช้ เพื่อให้บริการส่งข้อมูลในลักษณะโครงข่าย ISDN โดยเป็น โครงข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง สามารถส่งทั้งสัญญาณ เสียง และข้อมูลต่างๆ ร่วมไป ในสายเส้นเดียวกัน และสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย โทรศัพท์ในปัจจุบัน (PSTN) รวมทั้งการเชื่อมต่อกับ โครงข่ายส่วนบุคคลอื่น (Private Network) เพื่อติดต่อกับ ผู้ใช้บริการรายอื่นได้ทั่วประเทศ

28 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 28 - โทรสาร (Facsimile) โทรสารหรือแฟ็กซ์ (Fax) เป็นวิวัฒนาการด้านอุปกรณ์ การสื่อสารข้อมูล ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อส่งผ่านสารสนเทศจาก ต้นแหล่งไปยังผู้รับปลายทาง โดยใช้ความเร็วในการส่ง ข้อมูลสูง ระบบการทำงานของเครื่องโทรสารเป็นกระบวนการที่ เครื่องส่งฉายแสงไปที่เอกสาร รูปถ่าย ภาพเขียน หรือ สัญลักษณ์ต่างๆ อันเป็นต้นฉบับ เพื่อเปลี่ยนภาพหรืออักษร เป็นสัญญาณไฟฟ้า แล้วส่งไปตามช่องทางคมนาคมต่างๆ อาทิ ไมโครเวฟ สายโทรศัพท์ เครื่องส่งวิทยุ เมื่อเครื่องรับ ปลายทางได้รับสัญญาณดังกล่าว ก็จะเปลี่ยนสัญญาณนั้น ให้ปรากฏเป็นภาพหรือข้อความตรงตามต้นฉบับ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

29 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 29 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - โทรภาพสาร (Teletext) โทรภาพสารหรือเทเลเท็กซ์เป็นระบบรับ-ส่งสารสนเทศ ผ่านคลื่นวิทยุโทรทัศน์ ส่งออกอากาศได้ในเวลาเดียวกัน กับที่มีการออกอากาศรายการโทรทัศน์ตามปรกติ สารสนเทศจะถูกส่งออกอากาศเป็นหน้าๆ เหมือนหน้า หนังสือทั่วไป ผู้ชมสามารถใช้การควบคุมระยะไกล (Remote Control) เรียกสารสนเทศนั้นออกมาดูได้ตามต้องการ หรือ เลือกดูเฉพาะข้อความที่ต้องการและหยุดดูได้นานตาม ต้องการ ไม่ต้องรอดูตั้งแต่หน้าแรกและยังสามารถรับชม รายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ ผู้ที่มีเครื่องรับธรรมดาจะรับสารสนเทศทางเทเลเท็กซ์ ได้ด้วยการติดตั้งแผ่นวงจรพิเศษกับเครื่องรับโทรทัศน์

30 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 30 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail: E-mail) แนวความคิดเกี่ยวกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุม ถึงเรื่อง Broad Spectrum ด้วย กล่าวคือสารจะถูกแปลง เป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วจึงถูกส่งออกไป ข้อมูลนำเข้าและข้อมูลผลลัพธ์จากระบบไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ อาจปรากฏในรูปของ Video Terminal, Word Processor, โทรสาร, Data Terminal Computer Vision และระบบการสื่อสารด้วยเสียง การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องอาศัยข่ายงาน โทรคมนาคม

31 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 31 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - การประชุมทางไกล (Teleconference) การประชุมทางไกลหรือการประชุมระยะไกลเป็นรูปแบบ การสื่อสารหรือการประชุมระหว่างคนหลายๆ คน โดยไม่ ต้องอยู่ต่อหน้ากัน และใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นกลไกสำคัญใน การสื่อสาร การประชุมทางไกลมี 3 วิธีการ คือ 1) การประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพ 2) การประชุมทางไกลด้วยเสียง 3) การประชุมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ จะใช้ คอมพิวเตอร์ส่งสาระของการประชุมระหว่างกัน ผ่านระบบ ออนไลน์

32 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 32 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับหน่วยงานราชการต่างๆ

33 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 33 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Technology Services - GITS) - สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation - OA) - อินเทอร์เน็ตตำบล - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสรรพกร

34 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 34 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Technology Services - GITS) ลักษณะงานของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ จะให้บริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network) เพื่อตอบสนองการบริหารงานสำหรับ หน่วยงานของภาครัฐได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้ในการดำเนินงานอันนำไปสู่การเป็น E-government และ เป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้เกิดระบบการเชื่อมโยงข่าวสาร ระหว่างภาครัฐและประชาชน

35 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 35 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation - OA) สำนักงานอัตโนมัติที่หน่วยงานของรัฐจัดทำขึ้นมีชื่อว่า IT Model Office เป็นโครงการนำร่องที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบ เครือข่ายพื้นฐานของภาครัฐ ในรูปของสำนักงานอัตโนมัติ เช่น งานสารบรรณ งานจัดทำเอกสารและจัดส่งทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ งานแฟ้มเอกสาร งานบันทึกการนัดหมาย ผู้บริหาร ซึ่งระบบงานที่สำคัญมีดังนี้คือ - ระบบนำเสนอข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหาร - ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัย ได้มีการนำ เทคโนโลยีลายเซ็นต์ดิจิทัล (Digital signature) เข้ามาช่วย ในการยืนยันผู้ส่งและยืนยันความแท้จริงของอีเมล

36 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 36 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ -อินเทอร์เน็ตตำบล อินเทอร์เน็ตตำบล เป็นการวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ตำบลต่างๆ ทั่วประเทศสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่าง มีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในด้านต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ และองค์กรต่างๆ สามารถมีส่วนร่วมใน การจัดทำและใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ตตำบล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานที่อยู่ ณ ตำบลและใกล้ชิดกับ ประชาชนก็จะมีความสำคัญและความรับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล รวมทั้งให้บริการแก่กลุ่มชนต่างๆ

37 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 37 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสรรพกร เนื่องจากกรมสรรพากรทำหน้าที่เป็นเหมือนแหล่งรายได้ ของรัฐบาล รายได้จากการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรมี มากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมของประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจำต้องให้ความสำคัญกับระบบการจัดเก็บ ข้อมูลและประวัติของผู้เสียภาษีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยัง ต้องการข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อทำ Macro Model หรือ แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ให้กับประเทศอีกด้วย ปัจจุบัน กรมสรรพกรได้จัดทำโครงการ E-revenue ซึ่งเป็นบริการเสีย ภาษีออนไลน์ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ด้าน การพาณิชย์ มีบริการโปรแกรมประการยื่นแบบ บริการแบบ พิมพ์ บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งอำนวยความ สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้นต่อประชาชนผู้ใช้บริการ

38 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 38 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับความมั่นคงของชาติและทางทหาร

39 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 39 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - ด้านกฎหมายและการปกครอง - ด้านรัฐสภา - ด้านการทหารและกองบัญชาการทหารสูงสุด - ด้านอาวุธ และอุปกรณ์การรักษาความมั่นคงของ ประเทศ

40 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 40 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ -ด้านกฎหมายและการปกครอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสรุปคดีทุกคดีว่าใครฟ้องใคร เรื่องอะไร ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ตัดสินว่า อย่างไร เข้าคอมพิวเตอร์ทั้งหมด หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ ก็จะช่วยงานได้หลายอย่าง เช่น ต้องการทราบว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนเหมือนหรือ แตกต่างกับฉบับไหนมากน้อยเท่าใด ก็ให้คอมพิวเตอร์ ค้นหา และวิเคราะห์เปรียบเทียบพิมพ์ลงได้ หรือต้องการ ทราบว่าคดีแบบไหนเคยมีฟ้องร้องแล้วศาลตัดสินอย่างไร ก็ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยหาให้ก็จะได้คำตอบภายในเวลาไม่กี่ นาที

41 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 41 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ -ด้านรัฐสภา เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการ สนับสนุน และการดำเนินบทบาทด้านการพัฒนา ประชาธิปไตยเป็นอย่างมากต่องานรัฐสภา ซึ่งเป็น หน่วยงานด้านนิติบัญญัติ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รัฐสภาได้มีการปรับปรุงระบบงานใหม่ พร้อมดึงเอา คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในกิจการงานสภา ศึกษาวิเคราะห์ ระบบงานรัฐสภาทั้งหมดและจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ขึ้นมา กำกับดูแลงานด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมพัฒนาฐานข้อมูล รัฐสภาขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 2535-2540

42 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 42 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ -ด้านการทหารและกองบัญชาการทหารสูงสุด การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้าน การทหารแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ด้านการสื่อสาร และภูมิศาสตร์ - มีการนำดาวเทียมทหารมาใช้เพื่อกิจการด้านความ มั่นคงทางทหาร เพราะสามารถส่งข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็น ความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะด้าน การทหารซึ่งไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ - การถ่ายภาพภูมิศาสตร์ จำลองลักษณะภูมิศาสตร์ใน ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อความสะดวก ในการจัดทำ ยุทธภูมิและการวางแผนป้องกันประเทศ

43 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 43 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - ด้านอาวุธ และอุปกรณ์การรักษาความมั่นคง ของประเทศ - ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประดิษฐ์อาวุธที่ทันสมัย สามารถกำหนดพิกัดการยิงโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ในการ คำนวณระยะทางและวิถีการตกของระเบิดได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ - ทางด้านการทหารได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ กับเครื่องตรวจจับ อาวุธสงคราม รวมถึงเครื่องบินที่รุกล้ำ เข้ามาใน เขตน่านฟ้าของประเทศไทย - มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลด้าน ความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลผู้ไม่ประสงค์ดีต่อประเทศ ไทย มาสร้างเป็น แบบจำลองการป้องกันประเทศ

44 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 44 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับความบันเทิง

45 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 45 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคของสังคมสารสนเทศที่มีลักษณะการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทำให้เกิด รูปแบบการให้บริการใหม่ต่างๆ เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น อีซีนีม่า (E-cinema) กิจกรรมต่างๆ สำหรับสมาชิกที่ เข้ามาใช้ อีซีนีม่า คือ เปิดออนไลน์ บุ๊คกิ้งมีการเปิดให้จอง ตั๋วและเลือกที่นั่งทางเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถจ่ายเงินในเว็บ ได้เลยโดยผ่านบัตรเครดิต ธุรกิจด้านอีซีนีม่านี้นับได้ว่ามี ประโยชน์มหาศาล เพราะทางเจ้าของกิจการได้มีการบอก ข่าวสารบางอย่างที่ลูกค้าไม่รู้ทุกอย่างรวมอยู่ในเว็บ ซึ่งมี ความสำคัญอย่างมากในเชิงธุรกิจ ทั้งได้รับการตอบรับสูง จากลูกค้า ของการเปิดจองทั้งระบบ ซึ่งปัจจุบันบริการทั้ง ระบบโทรศัพท์และระบบออนไลน์


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google