งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาธุรกิจ พาณิชย์และสำนักงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาสาธารณสุขและการแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการสื่อสารและโทรคมนาคม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานราชการต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาด้านความมั่นคงของชาติและทางทหาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการศึกษา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction-CAI) วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย (Video on Demand - VOD) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books ) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning) การเรียนการสอนโดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย สำหรับทุกคนที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction-CAI) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเสนอสารสนเทศที่ได้ผ่านกระบวนการสร้างและพิจารณามาเป็นอย่างดี โดยมีเนื้อหาวิชาหรือสารสนเทศ แบบฝึกหัด การทดสอบและการให้ข้อมูลป้อนกลับให้ผู้เรียนได้ตอบสนองต่อบทเรียนได้ตามระดับความสามารถของตนเอง เนื้อหาวิชาที่นำเสนอจะอยู่ในรูปมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย อักษร รูปภาพ เสียง และ/หรือ ทั้งภาพและเสียง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction-CAI) การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ได้มีการนำหลักการเบื้องต้นทางจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบ โดยอาศัยพฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning Behavior) ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขปฏิบัติ (Operant Conditioning Theory) ซึ่งถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองและการเสริมแรงเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีจุดมุ่งหมายนำผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาศัยการสอนที่มีการวางโปรแกรมไว้ล่วงหน้า เป็นการให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีผลย้อนกลับทันทีและเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนอย่างเหมาะสมตามความต้องการและความสามารถของตน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย (Video on Demand - VOD) การจัดการฐานข้อมูลต้องอาศัยโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการกำหนดลักษณะข้อมูลที่จะเก็บไว้ในฐานข้อมูล อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล กำหนดผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลได้ พร้อมกับกำหนดด้วยว่าให้ใช้ได้แบบใด เช่น ให้อ่านข้อมูลได้อย่างเดียวหรือให้แก้ไขข้อมูลได้ด้วย นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล การแก้ไขปรับปรุงข้อมูล ตลอดจนการจัดทำข้อมูลสำรองด้วย โดยอาศัยโปรแกรมที่เรียกว่า ระบบการจัดการฐานข้อมูล(Database Management System: DBMS) ซึ่งโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในการจัดการฐานข้อมูล ได้แก่ Microsoft Access, Oracle, Informix, dBase, FoxPro, และ Paradox เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books ) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านได้ทางอินเทอร์เน็ต สำหรับเครื่องมือที่จำเป็นต้องมีในการอ่านหนังสือประเภทนี้ก็คือฮาร์ดแวร์ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆ พร้อมทั้งติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้อ่านข้อความต่างๆ ตัวอย่างเช่น ออแกไนเซอร์แบบพกพา พีดีเอ เป็นต้น ส่วนการดึงข้อมูล E-books ซึ่งจะอยู่บนเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านนี้มาอ่านก็จะใช้วิธีการดาวน์โหลดผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

10 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) ในปัจจุบันสังคมไทยเราอยู่ในยุคข่าวสาร ทำให้มีการกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่าง ดังนั้นห้องสมุดจึงต้องเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานด้านบริการจะมีบทบาทที่เด่นชัด ความต้องการของผู้ใช้บริการจึงเป็นแรงผลักดันให้ห้องสมุดเปลี่ยนการให้บริการงานห้องสมุดมาเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น 1) ระบบที่สามารถให้บริการและตรวจสอบได้ 2) ระบบบริการยืม - คืน ทรัพยากรด้วยแถบรหัสบาร์โค้ด 3) ระบบบริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากร 4) ระบบตรวจเช็คสถิติการใช้บริการห้องสมุด 5) ระบบตรวจเช็คสถิติการยืม - คืนทรัพยากร 6) การสำรวจทรัพยากรประจำปี 7) การพิมพ์บาร์โค้ดทรัพยากรและสมาชิก เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

11 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับธุรกิจ พาณิชย์ และ สำนักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

12 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : Electronic Commerce ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : E-business การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ : Electronic Data Interchange: EDI ระบบสำนักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

13 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : Electronic Commerce E-commerce หรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทำธุรกรรมในเชิงธุรกิจทุกประเภทที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินค้าและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งสินค้า การชำระเงิน และการบริการด้านข้อมูล เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

14 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : E-business E-business เป็นธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีขอบเขตที่กว้างกว่า E-commerce เนื่องจากเป็นการพิจารณาถึงองค์ประกอบทุกส่วนของการดำเนินธุรกิจ มิได้พิจารณาเพียงเฉพาะกิจกรรมการซื้อ-ขายเท่านั้น เป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจผนวกกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ และปรับปรุงธุรกิจให้มีความเป็นระบบ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มศักยภาพของธุรกิจด้วยการดำเนินธุรกิจให้กลายเป็นรูปแบบ Online และครอบคลุมได้ทั่วโลก เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

15 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ : Electronic Data Interchange: EDI การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDI เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการรับ-ส่งเอกสารจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งโดยส่งผ่านเครือข่าย เช่น โทรศัพท์ สายเคเบิล ดาวเทียม เป็นต้น แทนการส่งเอกสารโดยพนักงานส่งสารหรือไปรษณีย์ ระบบ EDI จะต้องใช้รูปแบบของเอกสารที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้หน่วยงานทางธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

16 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ : Electronic Data Interchange: EDI ประโยชน์ของการใช้ระบบ EDI - ลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดส่งเอกสาร - ลดเวลาทำงานในการป้อนข้อมูล ทำให้ข้อมูลมีความ - ถูกต้องและลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลที่ ซ้ำซ้อน - เพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร - ลดค่าใช้จ่ายและภาระงานด้านเอกสาร - แก้ปัญหาอุปสรรคทางภูมิศาสตร์และเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

17 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ปัจจุบันสำนักงานจำนวนมากได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อให้งานบังเกิดผลในด้านบวก อาทิ ความสะดวกรวดเร็ว ความถูกต้อง และสามารถทำสำเนาได้เป็นจำนวนมาก เป็นต้น อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีดอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ เทเลเท็กซ์ เครื่องเขียนตามคำบอกอัตโนมัติ (Dictating Machines) เครื่องอ่านและบันทึกวัสดุย่อส่วน เครื่องถ่ายเอกสารแบบหน่วยความจำ เครื่องโทรสาร ฯลฯ อุปกรณ์เหล่านี้ นำไปประยุกต์ใช้กับงานสำนักงาน ดังนั้นการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในระบบสำนักงาน จึงเรียกว่า ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ซึ่งเทคโนโลยีดังที่กล่าวมานำไปประยุกต์ใช้กับงานสำนักงานได้ในหลายลักษณะ เช่น งานจัดเตรียมเอกสาร งานกระจายเอกสาร งานจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร งานจัดเตรียมสารสนเทศในลักษณะภาพ งานสื่อสารสนเทศด้วยเสียง งานสื่อสารสารสนเทศด้วยภาพและเสียง เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

18 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสาธารณสุข และ การแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

19 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) - ระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Medical Consultation) - ระบบเชื่อมเครือข่ายข้อมูลและโทรศัพท์ (Data and Voice Network) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

20 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) การประยุกต์เทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคม การติดต่อสื่อสารเพื่อใช้งานทางการแพทย์ โดยส่งผ่านสื่อต่างๆ ทำให้สามารถให้แลกเปลี่ยนข้อมูลคนไข้ระหว่างกันได้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

21 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Medical Consultation) ระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกลเป็นระบบการปรึกษาระหว่างโรงพยาบาลกับ โรงพยาบาล (One to One) ซึ่งจะสามารถใช้งานพร้อมๆ กันได้ เช่น ในขณะที่โรงพยาบาลที่ 1 ปรึกษากับโรงพยาบาล ที่ 2 อยู่ โรงพยาบาลที่ 3 สามารถขอคำปรึกษาจากโรงพยาบาลที่ 4 และโรงพยาบาลที่ 5 สามารถขอคำปรึกษาจาก โรงพยาบาลที่ 6 ได้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

22 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบเชื่อมเครือข่ายข้อมูลและโทรศัพท์ (Data and Voice Network) ระบบเชื่อมเครือข่ายข้อมูลเป็นระบบการใช้งานเชื่อมต่อจากโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งเป็นจุดติดตั้งของโครงการฯ มายังสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถใช้บริการทางด้านเครือข่ายข้อมูลต่างๆ คือระบบ Internet ระบบ CD-ROM Server ระบบ ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการสื่อสารและโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

24 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดาวเทียม (Satellite) - โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (Integrated Service Digital Network- ISDN) - โทรสาร (Facsimile) - โทรภาพสาร (Teletext) - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail: ) - การประชุมทางไกล (Teleconference) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

25 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวเทียม (Satellite) ประเภทของดาวเทียมจำแนกได้หลายประเภทซึ่งขึ้นกับลักษณะการใช้งานเช่น ดาวเทียมวิทยาศาสตร์ (Scientific Satellite) ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในงานค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ดาวเทียมการทหาร (Military Satellite) แบ่งเป็นประเภทย่อยได้ เช่น ดาวเทียมจารกรรม ดาวเทียมเตือนภัยล่วงหน้า ดาวเทียมต่อต้านจรวด และดาวเทียมจู่โจมหรือระดมยิง เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

26 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวเทียม (Satellite) ประเภทของดาวเทียมจำแนกได้หลายประเภทซึ่งขึ้นกับลักษณะการใช้งานเช่น ดาวเทียมนำทาง (Navigational Satellite) ดาวเทียมประเภทนี้ใช้ประโยชน์มากในเรือดำน้ำ การวางแผนเส้นทางเดินเรือและเส้นทางการบิน ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรบนผิวโลกและในมหาสมุทร (Earth and Ocean Resources Satellite) มีจุดประสงค์เพื่อใช้ศึกษาธรณีวิทยา พืชพรรณ ตลอดจนมหาสมุทร ดาวเทียมโทรคมนาคม (Telecommunication Satellite) ใช้ในกิจการการสื่อสารในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

27 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (Integrated Service Digital Network- ISDN) เป็นระบบที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนำมาใช้เพื่อให้บริการส่งข้อมูลในลักษณะโครงข่าย ISDN โดยเป็นโครงข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง สามารถส่งทั้งสัญญาณ เสียง และข้อมูลต่างๆ ร่วมไปในสายเส้นเดียวกัน และสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายโทรศัพท์ในปัจจุบัน (PSTN) รวมทั้งการเชื่อมต่อกับโครงข่ายส่วนบุคคลอื่น (Private Network) เพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการรายอื่นได้ทั่วประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

28 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- โทรสาร (Facsimile) โทรสารหรือแฟ็กซ์ (Fax) เป็นวิวัฒนาการด้านอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อส่งผ่านสารสนเทศจากต้นแหล่งไปยังผู้รับปลายทาง โดยใช้ความเร็วในการส่งข้อมูลสูง ระบบการทำงานของเครื่องโทรสารเป็นกระบวนการที่เครื่องส่งฉายแสงไปที่เอกสาร รูปถ่าย ภาพเขียน หรือสัญลักษณ์ต่างๆ อันเป็นต้นฉบับ เพื่อเปลี่ยนภาพหรืออักษรเป็นสัญญาณไฟฟ้า แล้วส่งไปตามช่องทางคมนาคมต่างๆ อาทิ ไมโครเวฟ สายโทรศัพท์ เครื่องส่งวิทยุ เมื่อเครื่องรับปลายทางได้รับสัญญาณดังกล่าว ก็จะเปลี่ยนสัญญาณนั้นให้ปรากฏเป็นภาพหรือข้อความตรงตามต้นฉบับ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

29 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- โทรภาพสาร (Teletext) โทรภาพสารหรือเทเลเท็กซ์เป็นระบบรับ-ส่งสารสนเทศผ่านคลื่นวิทยุโทรทัศน์ ส่งออกอากาศได้ในเวลาเดียวกันกับที่มีการออกอากาศรายการโทรทัศน์ตามปรกติ สารสนเทศจะถูกส่งออกอากาศเป็นหน้าๆ เหมือนหน้าหนังสือทั่วไป ผู้ชมสามารถใช้การควบคุมระยะไกล (Remote Control) เรียกสารสนเทศนั้นออกมาดูได้ตามต้องการ หรือเลือกดูเฉพาะข้อความที่ต้องการและหยุดดูได้นานตามต้องการ ไม่ต้องรอดูตั้งแต่หน้าแรกและยังสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ ผู้ที่มีเครื่องรับธรรมดาจะรับสารสนเทศทางเทเลเท็กซ์ได้ด้วยการติดตั้งแผ่นวงจรพิเศษกับเครื่องรับโทรทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

30 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail: ) แนวความคิดเกี่ยวกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมถึงเรื่อง Broad Spectrum ด้วย กล่าวคือสารจะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วจึงถูกส่งออกไป ข้อมูลนำเข้าและข้อมูลผลลัพธ์จากระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อาจปรากฏในรูปของ Video Terminal, Word Processor, โทรสาร, Data Terminal Computer Vision และระบบการสื่อสารด้วยเสียง การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องอาศัยข่ายงานโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

31 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การประชุมทางไกล (Teleconference) การประชุมทางไกลหรือการประชุมระยะไกลเป็นรูปแบบการสื่อสารหรือการประชุมระหว่างคนหลายๆ คน โดยไม่ต้องอยู่ต่อหน้ากัน และใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสาร การประชุมทางไกลมี 3 วิธีการ คือ 1) การประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพ 2) การประชุมทางไกลด้วยเสียง 3) การประชุมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ จะใช้คอมพิวเตอร์ส่งสาระของการประชุมระหว่างกัน ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

32 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับหน่วยงานราชการต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

33 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Technology Services - GITS) - สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation - OA) - อินเทอร์เน็ตตำบล - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสรรพกร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

34 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Technology Services - GITS) ลักษณะงานของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ จะให้บริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network) เพื่อตอบสนองการบริหารงานสำหรับหน่วยงานของภาครัฐได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานอันนำไปสู่การเป็น E-government และเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้เกิดระบบการเชื่อมโยงข่าวสารระหว่างภาครัฐและประชาชน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

35 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation - OA) สำนักงานอัตโนมัติที่หน่วยงานของรัฐจัดทำขึ้นมีชื่อว่า IT Model Office เป็นโครงการนำร่องที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายพื้นฐานของภาครัฐ ในรูปของสำนักงานอัตโนมัติ เช่น งานสารบรรณ งานจัดทำเอกสารและจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ งานแฟ้มเอกสาร งานบันทึกการนัดหมายผู้บริหาร ซึ่งระบบงานที่สำคัญมีดังนี้คือ - ระบบนำเสนอข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหาร - ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัย ได้มีการนำเทคโนโลยีลายเซ็นต์ดิจิทัล (Digital signature) เข้ามาช่วยในการยืนยันผู้ส่งและยืนยันความแท้จริงของอีเมล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

36 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอร์เน็ตตำบล อินเทอร์เน็ตตำบล เป็นการวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ตำบลต่างๆ ทั่วประเทศสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในด้านต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ และองค์กรต่างๆ สามารถมีส่วนร่วมในการจัดทำและใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ตตำบล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานที่อยู่ ณ ตำบลและใกล้ชิดกับประชาชนก็จะมีความสำคัญและความรับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล รวมทั้งให้บริการแก่กลุ่มชนต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

37 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสรรพกร เนื่องจากกรมสรรพากรทำหน้าที่เป็นเหมือนแหล่งรายได้ของรัฐบาล รายได้จากการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรมีมากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมของประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจำต้องให้ความสำคัญกับระบบการจัดเก็บ ข้อมูลและประวัติของผู้เสียภาษีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังต้องการข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อทำ Macro Model หรือแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ให้กับประเทศอีกด้วย ปัจจุบันกรมสรรพกรได้จัดทำโครงการ E-revenue ซึ่งเป็นบริการเสียภาษีออนไลน์ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ด้านการพาณิชย์ มีบริการโปรแกรมประการยื่นแบบ บริการแบบพิมพ์ บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งอำนวยความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้นต่อประชาชนผู้ใช้บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

38 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับความมั่นคงของชาติและทางทหาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

39 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านกฎหมายและการปกครอง - ด้านรัฐสภา - ด้านการทหารและกองบัญชาการทหารสูงสุด - ด้านอาวุธ และอุปกรณ์การรักษาความมั่นคงของประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

40 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านกฎหมายและการปกครอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสรุปคดีทุกคดีว่าใครฟ้องใคร เรื่องอะไร ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ตัดสินว่าอย่างไร เข้าคอมพิวเตอร์ทั้งหมด หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะช่วยงานได้หลายอย่าง เช่น ต้องการทราบว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนเหมือนหรือแตกต่างกับฉบับไหนมากน้อยเท่าใด ก็ให้คอมพิวเตอร์ค้นหา และวิเคราะห์เปรียบเทียบพิมพ์ลงได้ หรือต้องการทราบว่าคดีแบบไหนเคยมีฟ้องร้องแล้วศาลตัดสินอย่างไร ก็ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยหาให้ก็จะได้คำตอบภายในเวลาไม่กี่นาที เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

41 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านรัฐสภา เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุน และการดำเนินบทบาทด้านการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นอย่างมากต่องานรัฐสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านนิติบัญญัติ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รัฐสภาได้มีการปรับปรุงระบบงานใหม่ พร้อมดึงเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในกิจการงานสภา ศึกษาวิเคราะห์ระบบงานรัฐสภาทั้งหมดและจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ขึ้นมากำกับดูแลงานด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมพัฒนาฐานข้อมูลรัฐสภาขึ้นระหว่างปีพ.ศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

42 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการทหารและกองบัญชาการทหารสูงสุด การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้านการทหารแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ด้านการสื่อสาร และภูมิศาสตร์ - มีการนำดาวเทียมทหารมาใช้เพื่อกิจการด้านความมั่นคงทางทหาร เพราะสามารถส่งข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะด้านการทหารซึ่งไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ - การถ่ายภาพภูมิศาสตร์ จำลองลักษณะภูมิศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อความสะดวก ในการจัดทำยุทธภูมิและการวางแผนป้องกันประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

43 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านอาวุธ และอุปกรณ์การรักษาความมั่นคงของประเทศ - ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประดิษฐ์อาวุธที่ทันสมัย สามารถกำหนดพิกัดการยิงโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ในการคำนวณระยะทางและวิถีการตกของระเบิดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ - ทางด้านการทหารได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับเครื่องตรวจจับ อาวุธสงคราม รวมถึงเครื่องบินที่รุกล้ำเข้ามาใน เขตน่านฟ้าของประเทศไทย - มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลผู้ไม่ประสงค์ดีต่อประเทศไทย มาสร้างเป็น แบบจำลองการป้องกันประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

44 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับความบันเทิง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

45 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุคของสังคมสารสนเทศที่มีลักษณะการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทำให้เกิดรูปแบบการให้บริการใหม่ต่างๆ เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น อีซีนีม่า (E-cinema) กิจกรรมต่างๆ สำหรับสมาชิกที่เข้ามาใช้ อีซีนีม่า คือ เปิดออนไลน์ บุ๊คกิ้งมีการเปิดให้จองตั๋วและเลือกที่นั่งทางเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถจ่ายเงินในเว็บได้เลยโดยผ่านบัตรเครดิต ธุรกิจด้านอีซีนีม่านี้นับได้ว่ามีประโยชน์มหาศาล เพราะทางเจ้าของกิจการได้มีการบอกข่าวสารบางอย่างที่ลูกค้าไม่รู้ทุกอย่างรวมอยู่ในเว็บ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในเชิงธุรกิจ ทั้งได้รับการตอบรับสูงจากลูกค้า ของการเปิดจองทั้งระบบ ซึ่งปัจจุบันบริการทั้งระบบโทรศัพท์และระบบออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google