งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Chapter Two Fundamentals of Data and Signals. 2 Objective สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสัญญาณ และสามารถบอกถึงประโยชน์ของข้อมูลและสัญญาณดิจิตอล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Chapter Two Fundamentals of Data and Signals. 2 Objective สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสัญญาณ และสามารถบอกถึงประโยชน์ของข้อมูลและสัญญาณดิจิตอล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Chapter Two Fundamentals of Data and Signals

2 2 Objective สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสัญญาณ และสามารถบอกถึงประโยชน์ของข้อมูลและสัญญาณดิจิตอล ผ่านข้อมูลและสัญญาณอนาล็อก สามารถระบุองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 3 ของสัญญาณได้ สามารถอธิบายแบนด์วิธของสัญญาณ และความสัมพันธ์ที่ เกี่ยวข้องกับความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล สามารถระบุความแรงและความเบาบางของสัญญาณ และมี ความสัมพันธ์กันอย่างไร สามารถระบุคุณสมบัติพื้นฐานของการส่งข้อมูลอนาล็อกกับ สัญญาณอนาล็อก, ข้อมูลดิจิตอลกับสัญญาณดิจิตอล, ข้อมูล ดิจิตอลกับสัญญาณอนาล็อก และข้อมูลอนาล็อกกับสัญญาณ ดิจิตอล สามารถระบุและออกแบบแผนภาพ เทคนิคการเข้ารหัส ดิจิตอลพื้นฐาน และอธิบายข้อดี / ข้อเสียของแต่ละเทคนิค สามารถแยกแยะเทคนิคการมอดูเลชั่นในรูปแบบต่างๆ รวมถึง สามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย และการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สามารถบอกถึงเทคนิคดิจิไทซ์เซชั่น ทั้ง 2 เทคนิคที่นิยมใช้ และอธิบายข้อดีข้อเสียของแต่ละเทคนิค สามารถอธิบายความแตกต่างของรหัสข้อมูล และนำไป ประยุกต์ใช้ในระบบการสื่อสารได้

3 3 Introduction – Data and Signals Data are entities that convey meaning (computer file, music on CD, results from a blood gas analysis machine) Signals are the electric or electromagnetic encoding of data (telephone conversation, we page download) Computer networks and data/voice communication systems transmit signals Data and signals can be analog or digital Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

4 4 Four Combinations of Data and Signals Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

5 5 Analog versus Digital Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals Analog is a continuous waveform, with examples such as (naturally occurring) music and voice

6 6 Analog versus Digital It is harder to separate noise from an analog signal than it is to separate noise from a digital signal (imagine the following waveform is a symphony with noise embedded) Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

7 7 Analog versus Digital Digital is a discrete or non-continuous waveform with examples such as computer 1s and 0s Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

8 8 Analog versus Digital Noise in a digital signal. You can still discern a high voltage from a low voltage Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

9 9 Analog versus Digital Noise in a digital signal. Too much noise – you cannot discern a high voltage from a low voltage Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

10 10 All Signals Have Three Components Amplitude Frequency Phase Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

11 11 Amplitude The amplitude of a signal is the height of the wave above or below a given reference point Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

12 12 Frequency The frequency is the number of times a signal makes a complete cycle within a given time frame; frequency is measured in Hertz (Hz), or cycles per second Spectrum – the range of frequencies that a signal spans from minimum to maximum Bandwidth – the absolute value of the difference between the lowest and highest frequencies of a signal Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

13 13 Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

14 14 Frequency For example, consider an average voice The average voice has a frequency range of roughly 300 Hz to 3100 Hz The spectrum would be 300 – 3100 Hz The bandwidth would be 2800 Hz Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

15 15 Phase The phase of a signal is the position of the waveform relative to a given moment of time or relative to time zero A change in phase can be any number of angles between 0 and 360 degrees Phase changes often occur on common angles, such as 45, 90, 135, etc. Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

16 16 Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

17 17 Signal Strength All signals experience loss (attenuation) Attenuation is denoted as a decibel (dB) loss Decibel losses (and gains) are additive Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

18 18 Signal Strength So if a signal loses 3 dB, is that a lot? A 3 dB loss indicates the signal lost half of its power dB = 10 log 10 (P2 / P1) -3 dB = 10 log 10 (X / 100) -0.3 = log 10 (X / 100) 10 -0.3 = X / 100 0.50 = X / 100 X = 50 Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

19 19 Converting Analog Data into Analog Signals In order to transmit analog data, you can modulate the data onto a set of analog signals Broadcast radio and television are two very common examples of this Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

20 20 Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals Amplitude modulation (e.g. AM radio)

21 21 Converting Digital Data into Digital Signals There are numerous techniques available to convert digital data into digital signals. Let’s examine five: –NRZ-L –NRZ-I –Manchester –Differential Manchester –Bipolar AMI Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

22 22

23 23 Note how with a Differential Manchester code, every bit has at least one significant change. Some bits have two signal changes per bit (baud rate = twice bps) Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

24 24 4B/5B Digital Encoding Yet another encoding technique that converts four bits of data into five-bit quantities The five-bit quantities are unique in that no five-bit code has more than 2 consecutive zeroes The five-bit code is then transmitted using an NRZ-I encoded signal Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

25 25 Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

26 26 Converting Digital Data into Analog Signals Three basic techniques: –Amplitude shift keying –Frequency shift keying –Phase shift keying Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

27 27 Amplitude Shift Keying One amplitude encodes a 0 while another amplitude encodes a 1 (a form of amplitude modulation) Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

28 28 Amplitude Shift Keying Some systems use multiple amplitudes Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

29 29 Multiple Signal Levels Why use multiple signal levels? We can represent two levels with a single bit, 0 or 1 We can represent four levels with two bits: 00, 01, 10, 11 We can represent eight levels with three bits: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 Note that the number of levels is always a power of 2 Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

30 30 Frequency Shift Keying One frequency encodes a 0 while another frequency encodes a 1 (a form of frequency modulation) Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

31 31 Phase Shift Keying One phase change encodes a 0 while another phase change encodes a 1 (a form of phase modulation) Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

32 32 Quadrature Phase Shift Keying Four different phase angles used –45 degrees –135 degrees –225 degrees –315 degrees Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

33 33 Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

34 34 Quadrature Amplitude Modulation As an example of QAM, 12 different phases are combined with two different amplitudes Since only 4 phase angles have 2 different amplitudes, there are a total of 16 combinations With 16 signal combinations, each baud equals 4 bits of information (2 ^ 4 = 16) Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

35 35 Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

36 36 Higher Data Transfer Rates How do you send data faster? –Use a higher frequency signal (make sure the medium can handle the higher frequency –Use a higher number of signal levels In both cases, noise can be a problem Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

37 37 Maximum Data Transfer Rates How do you calculate a maximum data rate? Use Shannon’s equation S(f) = f x log 2 (1 + S/N) Where f = signal frequency (bandwidth), S is the signal power in watts, and N is the noise power in watts Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

38 38 Maximum Data Transfer Rates For example, what is the data rate of a 3400 Hz signal with 0.2 watts of pwer and 0.0002 watts of noise? S(f) = 3400 x log 2 (1 + 0.2/0.0002) = 3400 x log 2 (1001) = 3400 x 9.97 = 33898 bps Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

39 39 Converting Analog Data into Digital Signals To convert analog data into a digital signal, there are two techniques: –Pulse code modulation (the more common) –Delta modulation Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

40 40 Pulse Code Modulation The analog waveform is sampled at specific intervals and the “snapshots” are converted to binary values Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

41 41 Pulse Code Modulation When the binary values are later converted to an analog signal, a waveform similar to the original results Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

42 42 Pulse Code Modulation The more snapshots taken in the same amount of time, or the more quantization levels, the better the resolution Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

43 43 Pulse Code Modulation Since telephone systems digitize human voice, and since the human voice has a fairly narrow bandwidth, telephone systems can digitize voice into either 128 or 256 levels These are called quantization levels If 128 levels, then each sample is 7 bits (2 ^ 7 = 128) If 256 levels, then each sample is 8 bits (2 ^ 8 = 256) Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

44 44 Pulse Code Modulation How fast do you have to sample an input source to get a fairly accurate representation? Nyquist says 2 times the highest frequency Thus, if you want to digitize voice (4000 Hz), you need to sample at 8000 samples per second Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

45 45 Delta Modulation An analog waveform is tracked, using a binary 1 to represent a rise in voltage, and a 0 to represent a drop Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

46 46 Data Codes The set of all textual characters or symbols and their corresponding binary patterns is called a data code There are three common data code sets: –EBCDIC –ASCII –Unicode Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

47 47 Data and Signal Conversions in Action Let us transmit the message “Sam, what time is the meeting with accounting? Hannah.” This message leaves Hannah’s workstation and travels across a local area network Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

48 48 Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals EBCDIC

49 49 Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals ASCII

50 50 Unicode Each character is 16 bits A large number of languages / character sets For example: –T equals 0000 0000 0101 0100 –r equals 0000 0000 0111 0010 –a equals 0000 0000 0110 0001 Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

51 51 Data and Signal Conversions in Action Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

52 52 Data and Signal Conversions in Action Chapter Two - Fundamentals of Data and Signals

53 53 Workshop จงอธิบายคำศัพท์ต่อไปนี้ data, signals, spectrum, bandwidth, bit rate, baud rate, sampling rate จงคำนวณหาแบนด์วิธที่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ จาก 50 เฮิร์ต เป็น 500 เฮิร์ต จงวาดรูปแสดงภาพของแรงดัน (Voltage) เพื่อนำเสนอ ในรูปแบบของบิต “11010010” เพื่อเข้ารหัสดังต่อไปนี้ NRZ-L, NRCI, Manchester, Differential Manchester และ Bipolar-AMI ดังรูปที่ 2-12 จงวาดภาพคลื่นอนาล็อกของข้อความบิต “00100101” โดยใช้การมอดูเลชันเชิงเลขทางขนาด (ASK), การมอ ดูเลชันเชิงเลขทางความถี่ (FSK) และการมอดูเลชัน เชิงเลขทางเฟส (PSK)


ดาวน์โหลด ppt 1 Chapter Two Fundamentals of Data and Signals. 2 Objective สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสัญญาณ และสามารถบอกถึงประโยชน์ของข้อมูลและสัญญาณดิจิตอล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google