งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Next บทที่ 3 Start การบริหารโครงการ (Project anagement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Next บทที่ 3 Start การบริหารโครงการ (Project anagement)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Next บทที่ 3 Start การบริหารโครงการ (Project anagement)

2 Next การบริหารโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการและสามารถ บริหารเวลาได้ เพื่อให้สามารถกำหนดตารางการ ทำงานโครงการโดยใช้ผังเกณฑ์ (Gantt Charts) และแผนภาพเพิร์ธ (PERT Diagram) ได้ Back

3 Next เนื้อหาในบทที่ 3 ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 พื้นฐานของโครงการ ส่วนที่ 2 โครงร่างการเขียนแบบ เสนอโครงการ ส่วนที่ 3 การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart) และ แผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) Back

4 Next ส่วนที่ 1 พื้นฐานของโครงการ โครงการ (Project) คือ กลุ่มของงานที่ เกี่ยวข้องกัน และต้องปฏิบัติงาน เหล่านั้นตามลำดับก่อนหลังเพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดเสร็จสิ้นเพียง จุดเดียว งาน (Activity) หมายถึง งานที่เป็นส่วน หนึ่งของโครงการ ซึ่งต้องใช้เวลาและ ทรัพยากรในการทำงานนั้นๆ Back

5 Next ส่วนที่ 1 พื้นฐานของโครงการ ( ต่อ ) การบริหารโครงการ (Project Management) คือ การรู้จักวางแผน และควบคุมโครงการ ให้โครงการนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล Back

6 Next ส่วนที่ 1 พื้นฐานของโครงการ การวางแผนโครงการ คือ การพิจารณางาน ทั้งหมดในโครงการที่นักวิเคราะห์ระบบเป็น ผู้กำหนด โดยพิจารณาเพื่อประมาณเวลา ทำงาน จำนวนบุคลากร อุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายในแต่ละงานให้เหมาะสมกับ โครงการนั้นรวมทั้งกำหนดว่างานใดเริ่ม เมื่อไร เสร็จเมื่อไร งานใดต้องเสร็จก่อนงาน ใด การควบคุม หมายถึง การตรวจเช็ค และ ติดตามการทำงานในทุกงานให้เป็นไปตามที่ กำหนดวางแผนไว้ในเรื่องเวลาทำงาน จำนวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการควบคุม นั้นใช้การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทำงาน ให้สมบูรณ์ในทุกงาน Back

7 Next ส่วนที่ 1 พื้นฐานของโครงการ Back งานและขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ การวิเคราะห์ การรวบรวม ข้อมูล การวิเคราะห์ความ ต้องการ การเตรียมการ นำเสนอโครงการ การออกแบบ ออกแบบฟอร์ม เข้าข้อมูล ออกแบบส่วนเข้า ข้อมูล ออกแบบส่วนแสดง ผลลัพธ์ ออกแบบส่วน โครงสร้างข้อมูล การดำเนินงาน ดำเนินงาน ประเมินผล แตกงานใหญ่ ให้เป็นงานย่อย

8 Next ส่วนที่ 1 พื้นฐานของโครงการ Back งานรายละเอียดงานระยะเวลา ( สั ปดาห์ ) การรวบรวม ข้อมูล การสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม การอ่านรายงานของ องค์กร การนำเสนอตัว ต้นแบบ สังเกตปฏิกิริยาของ ตัวต้นแบบ 5332353323 วิเคราะห์ความ ต้องการ 10 การเตรียมการ เสนอโครงการ แสดงค่าใช้จ่ายและ ผลลัพธ์ เตรียมการนำเสนอ โครงการ นำเสนอโครงการ 211211

9 Next ส่วนที่ 1 พื้นฐานของโครงการ Back งานระยะเวลาการทำงาน ( วัน ) เริ่มหลังจาก งาน ( วัน ) ABCDEABCDE 5328553285 C - A,B B

10 Next ส่วนที่ 2 โครงร่างการเขียนแบบ เสนอโครงการ Back 1. หัวข้อโครงการ 2. ผู้รับข้อเสนอ 3. ผู้ดำเนิน โครงการ 4. วัตถุประสงค์ของ โครงการ 5. ความเป็นมาและ ปัญหา 6. ขอบเขตของ โครงการ 7. สิ่งที่ได้รับจาก โครงการ 8. ระยะเวลา ดำเนินการ 9. ผังการ ดำเนินการ 10. อุปกรณ์ที่ใช้ใน การดำเนินการ 11. รายละเอียด งบประมาณ 12. วันที่นำเสนอ 13. ลงชื่อผู้รับผิดชอบ โครงการ

11 Next ส่วนที่ 3 การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart) และแผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) ผังแกนท์ (Gantt Chart) คือ ผังที่ใช้ เขียนแทนงานต่างๆ ของโครงการใน รูปกราฟแท่งโดยแกน Y แทนงาน ต่างๆ ที่มีในโครงการนั้น และแกน X แทนเวลา ตัวอย่าง Back

12 Next ส่วนที่ 3 การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart) และแผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) ( ต่อ ) ตัวอย่าง Back

13 Next ส่วนที่ 3 การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart) และแผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) ( ต่อ ) ตัวอย่าง ผังแกนท์ (Gantt Chart) Back 2 4 68 1010 1212 1414 1616 A B C D E เว ลา งา น

14 Next ส่วนที่ 3 การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart) และแผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) ( ต่อ ) ผังภาพเพิร์ธ Program Evaluation and Review Technique (Pert Diagram) คือ แผนภาพที่เขียนแทน งาน โดยแต่ละงานต้องเขียนกำกับ ด้วยโหนดเริ่มต้นงาน ตามด้วยเส้นที่ แสดงชื่อกำกับงานคั่นด้วย “,” ตาม ด้วยระยะเวลาในการดำเนินงานและ สิ้นสุดที่โหนดเขียนแทนด้วยวงกลม และมีตัวเลขกำกับ ฉะนั้นการบริหาร โครงการด้วยการวางแผน ควบคุม จะเน้นด้านเวลาในการดำเนิน โครงการ โดยใช้เทคนิค PERT Back

15 Next ส่วนที่ 3 การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart) และแผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) ( ต่อ ) ส่วนการวิเคราะห์ข่ายงานจะเน้นโดย ใช้เทคนิค CPM (Critical Path Method) จะเน้นด้านค่าใช้จ่ายของ โครงการ ตัวอย่าง จากตารางด้านบนสามารถ เขียนแผนภาพเพิร์ธ Back

16 Next ส่วนที่ 3 การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart) และแผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) ( ต่อ ) วัตถุประสงค์ของ PERT 1. วางแผนโครงการ (Project Planning) 2. ควบคุมโครงการ (Project Control) 3. บริหารทรัพยากร (Resource) 4. บริหารโครงการ (Project Management) Back

17 Next ส่วนที่ 3 การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart) และแผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) ( ต่อ ) สายงานวิกฤต (Critical Paths) จะ พิจารณาจากสายงานที่มีเวลารวม ยาวนานที่สุด การเร่งโครงการ สามารถทำได้ด้วย การเร่งกิจกรรมภายในสายงาน วิกฤต ตัวอย่าง โดยสมมติว่าถ้าต้องการให้ โครงการเสร็จภายใน 28 วัน และ เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด Back

18 Next ส่วนที่ 3 การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart) และแผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) ( ต่อ ) Back


ดาวน์โหลด ppt Next บทที่ 3 Start การบริหารโครงการ (Project anagement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google